งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
สถานที่ : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ต.แม่เหียะ จ. เชียงใหม
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2549 - 31 มกราคม 2550
งานพืชสวนโลก

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549- 31 มกราคม 2550 นี้ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่ 470 ไร่ เป็นงานที่รวบรวมสุดยอดความมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ในพื้นที่เขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของพรรณไม้กว่า 2,200 ชนิด กว่า 2.5 ล้านต้น
งานพืชสวนโลก ้ยังเป็นการประกาศศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรของไทยด้าน พรรณไม้ดอกไม้ประดับ ไม้สมุนไพร พืชสวนครัว ไม้แปลกหายาก และ พืชผลทางการเกษตร สู่เวทีตลาดการค้าโลก ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
และฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา เพื่อแสดงศักยภาพในการเพาะปลูกพันธุ์ไม้เขตร้อน และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีก้านพรรณไม้เขตร้อนทั่วโลก และเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นภาคเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านกาเกษตร ภายใต้ Theme ของงาน
“เพื่อนำความรักสู่มนุษยชาติ” (To Express the Love for Humanity)

การจัดงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้รับการรับรองในการจัดงานในระดับ A1 อย่างเป็นทางการจากสำนักงานมหกรรมโลก ( Bureau of International Exposition – BIE ) สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ ( Association of Horticulture Producers – AIPH )
และภายใต้การสนับสนุนจาก สมาพันธ์ดอกไม้โลก ( World Flower Council – WFS ) และสมาคมพืชสวนนานาชาติ ( International Society for Horticultural Science – ISHS ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานของประเทศไทยทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความพร้อมนด้านขนาดพื้นที่ ระยะเวลาการจัดงาน สาระนำเสนอในระดับสากล และความหลากหลายของพืชพรรณไม้ที่นำมาจัดแสดงงานพืชสวนโลก -5 Unseenแม่ฮ่องสอน ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง ภูโคลน ถ้ำลอด ปาย ห้วยน้ำดัง

โปรแกรมทัวร์ งานพืชสวนโลก

5 Unseen Thailand / งานราชพฤกษ์  (ว่าง 5 ที่)
งานพืชสวนโลก ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล นอนปางอุ๋ง ภูโคลน ถ้ำลอด ปาย ห้วยน้ำดัง โป่งเดือด

8-12 ธ.ค. 2549 ท่านละ 6,200 บาท สมาชิก 6,000 บาท

1 Unseen Thailand / เจาะลึกงานราชพฤกษ์   (ว่าง 4 ที่)
งานพืชสวนโลก (เต็มวัน) พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร์ บ้านถวาย วัดต้นเกว๋น เวียงกุมกาม วัดเกต ถนนคนเดิน ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน      

8-12 ธ.ค. 2549 ท่านละ 5,450 บาท สมาชิก 5,250 บาท
   
2 Unseen Thailand / เจาะลึกงานราชพฤกษ์   (ว่าง 5 ที่)
งานพืชสวนโลก ดอยอินทนนท์ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร์ วัดต้นเกว๋น ถนนคนเดิน วัดอุโมงค์ วัดเกต เวียงกุมกาม เงาพระธาตุกลับหัว

8-12 ธ.ค. 2549 ท่านละ 5,990 บาท สมาชิก 5,790 บาทภายใน งานพืชสวนโลก ะกอบด้วยไฮไลท์หลัก 7 ส่วน ได้แก่


1. หอคำหลวง (Royal Pavillion) รายละเอียด...
หอคำหลวง คือพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นที่สุดของงาน ตั้งอยู่บนเนินดิน
เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร บริเวณถนนทางเข้าตกแต่งด้วยซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ 30 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีกรอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์สี่ด้านติดกัน นำเสนอพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาท ขนาบด้วยต้นราชพฤกษ์ตลอดสองข้างทาง ส้วนตัวอาคารเป็นเรือนไม้ครึ่งตึก 2 ชั้น ที่มีความงามสง่าและสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

คำว่า “หอคำ” หมายถึง พระตำหนักของกษัตริย์ในอาณาจักรล้านนา ส่วนคำว่า “หลวง” นั้นก็หมายถึง ใหญ่ นั่นเอง


2. สวนเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด...
 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการสวนนานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดแสดงสวนของประเทศต่างๆ
ในนามของประมุข รัฐบาล และประชาชนของประเทศนั้นๆ การจัดสวนของแต่ละประเทศแสดงถึง
ความงดงามทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยขณะนี้มีประเทศที่ตอบรับ
เข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ 33 ประเทศ จาก 5 ทวีปทั่วโลก

ส่วนที่ 2 คือ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ จากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นการนำทฤษฎีการเกษตรของในหลวง มาเป็นแนวคิดการจัดสวน

 
ตัวอย่างของสวนเฉลิมพระเกียรติภายใน งานพืชสวนโลก

ตัวอย่าง สวนทิวลิป
เนเธอร์แลนด์

ตัวอย่าง สวนทิวลิป
เนเธอร์แลนด์

ตัวอย่าง สวนทิวลิป
เนเธอร์แลนด์

จังหวัด เชียงใหม่

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และ สหกรณ์การเกษตร

การประปานครหลวง

     
3. นิทรรศการในอาคารและการประกวด (อาคารศูนย์การเรียนรู้ - Indoor Exhibition) รายละเอียด...
จัดแสดงนิทรรศการพรรณไม้ เทคโนโลยี และการประกวดพรรณไม้ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ได้แก่ นิทรรศการดอกไม้นานาชาติ, นิทรรศการอลังการจักรวาลดอกไม้, นิทรรศการไม้น้ำและบัว นิทรรศการพรรณไม้แปลกหายากและพันธุ์ใหม่ เป็นต้น


4. นิทรรศการและประกวดกล้วยไม้ (Orchid Pavilion) รายละเอียด...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับสมาคมพืชสวน แห่งประเทศไทยและ สมาคม/ชมรมกล้วยไม้ต่างๆ รวมถึงหน่ายงานราชการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จัดสร้าง Orchid Pavilionขึ้น เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและประกวดกล้วยไม้ บนพื้นที่ 4 ไร่
ภายใต้แนวคิด “Orchids of the World” เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดแสดงนิทรรศการ และการประกวดกล้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่ และมีระยะเวลาการจัดงานที่ยาวนานที่สุดถึง 92 วัน


5. สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น(Fruit Hub) รายละเอียด...
เป็นพื้นที่จัดแสดงพันธุ์ไม้เขตร้อนชื้นที่มีความหลากหลาย และใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนพันธุ์ไม้มากกว่า 2,200 ชนิด รวมแล้วกว่า 2.5 ล้านต้น มาจัดแสดง เช่น ไม้ผล ผัก ไม้ทะเลทราย ไม้ในวรรณคดี ไม้พุทธประวัติ ไม้ในร่ม ไม้เลื้อย ไม้สะสม (กล้วยไม้, โป๊ยเซียน, โกสน, บอนไซ เป็นต้น)


6. ส่วนการแสดงพิเศษ รายละเอียด...
        • สวนสมุนไพร เป็นส่วนจัดแสดงความหลากหลายของสมุนไพรไทยและการนำมาใช้ประโยชน์ ที่นำเสนอในรูปแบบของการจัดสวน ที่เน้นการจัดกลุ่มสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์ และการประชุม เป็นต้น
        • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้แสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงามเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในช่วงระยะเวลา 92 วันของการจัดงาน ซึ่งการแสดงต่างๆ นั้นจะเกิดขึ้นใน 4 บริเวณ
ได้แก่ เวทีใหญ่ (Main Amphitheatre) เวทีในสวน (Mini Amphitheatre) เรือนไทย 4 ภาค (Thai Regional Houses) ถนนหน้าหอคำหลวง
        • เรือนไทย 4 ภาคและอาคารชานพักเรือนไทย ลักษณะโดยรวมของอาคารเป็นเรือนหมู่เครื่องสับ (เรือนไม้) และมีเรือนเครื่องผูก (ใช้ไม้ไผ่และวัสดุในท้องถิ่น) โดยเนื้อหาของการจัดแสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        • ศูนย์การเรียนรู้โลกแมลง (Bug World) เป็นโลกแมลงเต็มรูปแบบในห้องปฏิบัติการมีชีวิตขนาดใหญ่ ด้วยแนวคิด “แมลงมีค่าล้ำ นำธรรมชาติสมดุล”
        • กลุ่มอาคารเรือนกระจก เป็นอาคารเรือนกระจกควบคุมอุณหภูมิที่จัดแสดงด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทันสมัย และนำเสนอเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นขึ้นเอง
        • หอความรู้ (หอเกียรติยศ) เป็นอาคารสดุดีบุคคลหรือองค์ที่มีส่วนพัฒนาพืชสวนไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์แสดงความเป็นหนึ่งด้านพืชสวนในด้านศักยภาพพืชสวนไทยในระดับนานานาชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสวนของบุคคลทั่วไป


7. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ รายละเอียด...
นอกจากจะเป็นการจัดแสดงพันธุ์ไม้เขตร้อนที่ดีที่สุดในโลกงานหนึ่งแล้ว ยังได้จัดการเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านพืชสวนเขตร้อน และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่นักวิชาการของไทยมีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ


ข้อมูลพื้นที่สำหรับการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

1. เวทีใหญ่ (Main Amphitheatre)
ลักษณะเวที : เวทีกลางแจ้ง รูปครึ่งวงกลม มีผ้าใบสีขาวขนาดใหญ่ คลุมเวที พื้นปูน ผิวขัดหยาบ
ขนาด : กว้าง 22.5 ม. ลึก 14 ม. ยกพื้น 1.1 ม.
ความจุผู้ชม : 1,000 ที่นั่ง จุสูงสุดประมาณ 1,500 คน
วันเวลาจัดการแสดง : จัดการแสดงเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ วันละ 1 รอบ เวลา 15.30-17.00 น.
แนวทางการแสดง : การแสดงมหรสพ ที่มีรอบการจัดแสดง เช่น การแสดงโขน การบรรเลงคอนเสิร์ต

2. เวทีในสวน (Mini Amphitheatre)
ลักษณะเวที : เวทีรูปวงกลม กลางแจ้ง พื้นปูน ผิวขัดหยาบ
ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 ม. ยกพื้น 1.1 ม.
ความจุผู้ชม : 500 ที่นั่ง
วันเวลาจัดการแสดง : จัดการแสดงทุกวัน วันละ 2 รอบ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. และ 15.00 น.
แนวทางการแสดง : เป็นเวทีการแสดงดนตรีในสวน ที่นำเสนอดนตรีหลากหลายรูปแบบ
                        : เป็นวงดนตรีเล็ก ๆ สำหรับเป็นจุดพักผ่อนสำหรับผู้เข้าชมงาน
                        : เป็นเวทีการแสงพื้นบ้าน ที่มีผู้แสดงไม่เกิน 15 คน

3. เรือนไทย 4 ภาค (Thai Regional Houses)
ลักษณะเวที : บ้านทรงไทย 4 หลัง ตามลักษณะเอกลักษณ์แต่ละภาค ได้แก่ เรือนไทยภาคเหนือ เรือนไทยภาคกลางและตะวันออก
เรือนไทยภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ และเรือนไทยภาคใต้
ความจุผู้ชม : 30 คน
วันเวลาจัดการแสดง : จัดการแสดงทุกวัน หมุนเวียนตลอดทั้งวัน
แนวทางการแสดง : เป็นส่วนการแสดงและสาธิตวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของแต่ละภาค
                        : การแสดงการละเล่นพื้นเมือง และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

4. ถนนหน้าหอคำหลวง
ลักษณะเวที : ถนนเส้นตรง ต้นถนนมีพื้นที่วงกลม ลักษณะคล้ายปรอท และตลอดสองข้างทางจะปลูกต้นราชพฤกษ์ตลอดแนว
ขนาด : กว้าง 10 ม. ยาว 70 ม.
วันเวลาจัดการแสดง : จัดการจัดการแสดงทุกวัน หมุนเวียนตลอดทั้งวัน
แนวทางการแสดง : ส่วนแสดงศิลปะร่วมสมัย อาทิ การวาดภาพเหมือนงานปฏิมากรรม มีศิลปินแสดงผลงานทางศิลปะ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ามีส่วนร่วม เช่น วาดภาพและระบายสี ปั้น แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา การประกวดวาดภาพ
ซึ่งถ้าผู้เข้าชมงานสนใจชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถซื้อได้ในราคา ย่อมเยาว์


การจำหน่ายบัตร

บัตรประเภทเข้าชมงานครั้งเดียว
บัตรประเภทเ้ข้าชมงานครั้งเดียว มีจำหน่ายที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
ทุกสาขาในเขตอำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ หัวหิน และพัทยา

บัตรประเภทเข้าชมงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง และบัตรประเภทหมู่คณะ

สถานที่จำหน่ายบัตร ประเภทหมู่คณะ และประเภทเข้าชมงานแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ได้แก่

1.สำนักงานผู้แทนไทย ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก

2.ร้าน Direct 2U (24 สาขา) สาขาโรบินสันจันทบุรี, สาขาสีลม คอมเพล็กซ์, สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์,
สาขาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง, สาขาเซ็นทรัล พระราม 2,
สาขาเซ็นทรัล พลาซา แอร์พอร์ท (เชียงใหม่), สาขาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค,
สาขาชลบุรี, สาขาศูนย์การค้าซีคอน สแควร์, สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3,
สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, สาขาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ,
สาขาพัทยาเหนือ, สาขาพระราม 9, สาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่,
สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศ, สาขาราชบุรี, สาขาภูเก็ต, สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน,
สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, สาขาโรบินสัน รัชดาฯ, สาขาหัวหิน, สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว, สาขาเกาะสมุย

3. TV Direct Showcase (2 สาขา) สาขารามอินทรา (ซอยวัชรพล), สาขาแฟรี่ พลาซา

4. TV Direct Service Point (2 สาขา) สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา, สาขาโรบินสัน จ.อุดรธานี
หรือสอบถาม TV Direct Call Center 0 2509-0022

5. Welness สาขาซีคอนสแควร์

6. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ทุกสาขา 

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร
เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าชมงาน มหกรรมราชพฤกษ์ 2549 เปิดรับผู้เข้าชมงานเพียงวันละ 35,000 คนเท่านั้น
 
บัตรทุกใบจะออกโดยการระบุวันเข้าชม
   
ท่านสามารถเปลี่ยนวันเข้าชมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร (ยกเว้นบัตรอภินันทนาการ)
 
บัตรเข้าชมงานประเภทไม่จำกัดจำนวนครั้งจะต้องระบุชื่อผู้ซื้อบนบัตร
บัตรเข้าชมงานประเภทหมู่คณะ จะออกบัตรเพียง 1 ใบต่อคณะเท่านั้น
ท่านที่ซื้อบัตรล่วงหน้าจะได้รับส่วนลดพิเศษ 50 เปอร์เซ็นต์ทุกประเภท
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ศูนย์บริการข้อมูลราชพฤกษ์ โทร 0 2686-7272
  • ศูนย์บริการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672


การเดินทาง

      ผู้จัดงาน งานพืชสวนโลก ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว นำรถเข้่าไปภายในบริเวณงานได้
นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางไปยังหน้า งานพืชสวนโลก โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

1. เดินทางเข้างาน ฯ โดยรถ Shutter Bus
จุดจอดรถ Shutter Bus
มีรถ Shutter Bus รับส่งไป งานพืชสวนโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสถานที่ราชการต่าง ๆ ดังนี้
1.สนามกีฬา 700 ปี
2.หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
3.สถานีรถไฟเชียงใหม่
4.ประตูท่าแพ

จากทั้ง 4 แห่งนี้ ที่สนามกีฬา 700 ปีเป็นสถานที่ที่จอดรถได้สะดวกที่สุดครับ
สำหรับ จุดจอดรถ Shutter Bus อื่น ๆ เช่น สถานีขนส่งเชียงใหม่ ฯลฯ ตอนนี้อยู่ในระหว่างรอการตอบรับจากเจ้าของสถานที่

2. เดินทางเข้างาน ฯ โดยรถสองแถวแดง ที่ไดัรับอนุญาตจากทางผู้จัด ฯ (มีสติ๊กเกอร์)
รถสองแถวแดง จะวิ่งวนไปเรื่อย ๆ ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถโบกให้จอดและให้ไปส่งที่ใด ก็ได้ภายในตัวเมือง
และตกลงราคาค่าโดยสารกันเอง เหมือนกับสามล้อในกรุงเทพ ฯ
ทั้งนี้รถสองแถวที่จะเข้างาน ฯ ได้นั้น ต้องได้รับอนุญาต ฯ จากทางผู้จัด ฯ และมีสติ๊กเกอร์ของงาน ฯ ติดเท่านั้น

สำหรับค่าโดยสารสองแถวแดงนั้นจะเป็นราคามาตรฐานที่ทางผู้จัด ฯ กำหนด ได้แก่
จากห้างคาร์ฟูร์ และโลตัส ไปยัง งานพืชสวนโลก ท่านละ 30 บาท
จากห้างโลตัสหางดง และ เซ็นทรัลแอร์พอร์ท ไปยัง งานพืชสวนโลก ท่านละ 20 บาท
** ท่านที่นำรถมา สามารถนำรถไปจอดยังห้างดังกล่าว และนั่งสองแถวแดงไป งานพืชสวนโลก ได้ครับ

3. เดินทางเข้างานโดยรถตู้ของ งานพืชสวนโลก
รถตู้ของงาน งานพืชสวนโลก จะเข้าไปรับที่โรงแรมภายในตัวเมืองเชียงใหม่
โดยคิดค่าบริการท่านละ 40 บาทสรุปข้อมูลสำคัญของ " งานพืชสวนโลก 2549"

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ในปี 2549 และจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550
จัดเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2549 - 31 มกราคม 2550 บนพื้นที่ 470 ไร่ ที่ตําบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นงานแสดงพันธุ์ดอกไม้ พืช และผลไม้เขตร้อนที่ดีที่สุดงานหนึ่งของโลก
จัดแสดงพันธุ์ไม้ 2,200 ชนิด จํานวนกว่า 2 ล้าน 5 แสนต้น
จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดําริในส่วน “หอคําหลวง”
เป็นงานระดับนานาชาติที่รวมไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ดอกไม้และศิลปวัฒนธรรมในส่วน สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ (International Garden)
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนําในไทย สร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร (Corporate Garden) โดยได้ทฤษฎีด้านการเกษตรในพระราชดําริเป็นคอนเซ็ปท์ในการจัดสวน
แสดงความหลากหลายและจัดประกวดพืชพันธุ์ประเภทต่าง ๆ ในส่วนนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคาร (Indoor Exhibition) หัวข้อต่างกันทุกสัปดาห์
กว่า 80 พันธุ์พืชหาชมยากจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
นับร้อยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและหลายประเทศที่ร่วมแสดง


ปฎิทินและกิจกรรมการแสดง

วันที่ กิจกรรมการแสดง
1 - 12 พ.ย.49 พิธีเปิดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติ
8 พ.ย.49 งานเทศกาลลอยกระทง
11 - 19 พ.ย.49 มหกรรมการแสดงพรรณพืช ผัก ผลไม้ และเห็ด
18 - 26 พ.ย.49 การจัดแสดงพรรณพืช ประเภทไม้น้ำ
25 พ.ย. - 3 ธ.ค.49 ผลไม้เขตร้อน และพรรณพืชประเภทกล้วย
2 - 5 ธ.ค.49 การจัดแสดงพรรณไม้ดอกสีเหลือง และไม้ประดับ
5 ธ.ค.49 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
9 - 17 ธ.ค.49 การจัดแสดงพรรณไม้ ประเภทบอนไซ เฟิร์น ไม้บวบน้ำ และปาล์ม
16 - 24 ธ.ค.49 การจัดแสดงพรรณไม้กลิ่นหอม ไม้ใบ และไม้ตัดใบ
23 - 31 ธ.ค.49 การจัดแสดงไม้กระถาง
30 ธ.ค.49 - 14 ม.ค.50 การจัดแสดงกล้วยไม้
31 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50 นับถอยหลังวันส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
13 - 21 ม.ค.49 การจัดแสดงไม้สมุนไพรและยา
20 - 28 ม.ค.50 การจัดแสดงพรรณไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อน พิธีปิดงานจุดเด่นของงาน

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์เสมอมา จึงได้ทรงพระราชทานความรู้และแนวพระราชดำริด้านการเกษตร อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อเกษตรกรที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศไทยมาช้านาน โดยได้ทรงก่อตั้งโครงการในพระราชดำริมากมายนับจำนวนกว่า 2 พันโครงการ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยนับล้านครัวเรือน

สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประกอบด้วย “สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ” ที่จัดแสดงโดยรัฐบาลนานาชาติ รวม 30 สวน
และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร ที่จัดแสดงโดย องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจภายในประเทศ รวม 80 สวนสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

พื้นที่จัดแสดงในส่วนนี้ จะประกอบด้วย การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับและพืชสวน อันสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย จากนานาประเทศ รวมกว่า 30 ประเทศ ซึ่งร่วมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยใช้พื้นที่ประเทศละ 200-500 ตารางเมตร โดยมีแนวคิดหลักในการจัดสวนที่สะท้อนถึงภูมิหลังเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และสภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ สำหรับประเทศปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย


สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ แนวใหม่ที่รวบรวมทฤษฎีการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กว่า 80 ทฤษฎี นำเสนอพร้อมกันในรูปแบบของการจัดสวน องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย

ผู้เข้าชมงาน จะได้เห็นถึงพระอัฉริยภาพ ของในหลวงที่ทรงคิดค้นทฤษฎีต่าง ๆ ด้านการเกษตรเพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร และคนไทยทั้งชาติ เช่น ทฤษฎีกำแพงมีชีวิต หรือหญ้าแฝก ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ทฤษฎีป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทฤษฎีเกษตรผสมผสาน ทฤษฎีอธรรมปราบอธรรม (ผักตบชวา) ทฤษฎีกังหันชัยพัฒนา เป็นต้น


สวนไทย หรือสวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น Tropical Garden

ส่วนการแสดงของประเทศไทย ที่รวมรวมของดีของไทยในด้านพันธุ์ไม้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่คิดค้นขึ้นโดยภูมิปัญญาไทย เพื่อนำเสนอต่อสายตานานาชาติ บนพื้นที่ขนาด 80 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย สวนไม้ผล สวนผัก สวนสมุนไพร สวนไม้น้ำ สวนบอนไซ ไม้ดัด อาคารเรือนกระจกปรับอุณหภูมิ สวนต้นไม้ประจำจังหวัด สวนไม้ในวรรณคดี สวนต้นไม้ในพุทธประวัติ พืชพรรณไม้หายาก พันธุ์ไม้แปลก
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจะมีส่วนการแสดงทฤษฎีการเกษตรแบบยั่งยืน สวนไม้ตัดดอกขนาดใหญ่ที่มีสีสันสวยงามผลัดเปลี่ยนตลอด 92 วันของการจัดงาน


ส่วนจัดแสดงกลาง Expo Plaza
เป็นที่ตั้งของ หอคำหลวง อาคารประธานของ งานพืชสวนโลก 2549 สร้างขึ้นโดยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างวิจิตรบรรจง ภายในอาคารจะจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการเกษตร นิทรรศการโครงการหลวงต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ จนทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่สุขสบายยิ่งขึ้น จึงเปรียบเสมือนผู้ที่ตกอยู่ในความมืด และกลับได้มีโอกาสพบแสงสว่างแห่งชีวิตอีกครั้งด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ

อาคารนิทรรศการหมุนเวียน ขนาดใหญ่ พื้นที่รวมกว่า 10,000 ตารางเมตร อาคารจำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร ศูนย์บริการผู้เข้าชมงาน ศูนย์บริการธุรกิจ และศูนย์สื่อมวลชน ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับความสะดวกสบายในมาตรฐานการจัดงานระดับโลก

นอกจากความรู้และความเพลิดเพลินที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับจากสวนและนิทรรศการต่าง ๆ แล้ว ลานราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งที่แวดล้อมด้วยต้นราชพฤกษ์ AMPHITHEATRE ทั้ง 2 แห่ง และทั่วทั้งบริเวณ 470 ไร่ของการจัดงาน ยังจะมีการแสดง ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม งานรื่นเริง การแสดงพื้นบ้าน (Street Performance) ขบวนพาเหรดทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ รวมกว่า 800 รายการใน 92 วัน ซึ่งความสมบูรณ์แบบของ งานพืชสวนโลก 2549 นี้ จะทำให้การเดินทางไปเชียงใหม่ ในช่วงปลายปี 2549 ของคนไทยแตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และจะเป็นเพียงครั้งเดียวในชั่วชีวิตเท่านั้น


มหัศจรรย์แห่งล้านนา
สำหรับผู้ที่หลงใหลในพืชพรรณไม้ กลุ่มจังหวัดของอาณาจักรล้านนา จะมอบความตื่นตาตื่นใจที่ไม่รู้ลืม ด้วยสวนพฤกษศาสตร์ สวนพรรณไม้ที่หลากหลาย เพื่อให้การเดินทางมาเยี่ยมชม งานพืชสวนโลก 2549 มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแผนผัง


ภาพจาก ทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก สวนพรมบุปผา ภายใน งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก เรือนพืชทะเลทราย ภายใน งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
   
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพถ่ายจากมุมสูง ภายใน งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก หอคำหลวง ภายใน งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
   
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก บริเวณหน้างาน ของ งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก สวนนานาชาติ ภายใน งานพืชสวนโลก

สวนทิวลิป - สวนเนเธอร์แลนด์

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 


สวนภูฐาน

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก


สวนเคนยา

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 


สวนเบลเยียม


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก


สวนอินเดีย


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 


สวนมอริเตเนีย


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 


สวนกาตาร์


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก


สวนบังคลาเทศ

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 สวนจีน

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

 
ภาพจากการเตรียมพื้นที่ งานพืชสวนโลก พฤษภาคม - กรกฎาคม 2549


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

ปาล์มขวด อายุ 300
งานพืชสวนโลก

ปาล์มขวด อายุ 300
งานพืชสวนโลก

ซุ้มประตูทางออก
งานพืชสวนโลก

ซุ้มประตูทางออก
งานพืชสวนโลก

เรือนกระจก
งานพืชสวนโลก

เรือนไทยสี่ภาค
งานพืชสวนโลก

เนินหลังเต่า
งานพืชสวนโลก

ทิวทัศน์บริเวณประตูทางเข้า
งานพืชสวนโลก

บริเวณประตูทางเข้า
งานพืชสวนโลก

อาคารแสดงนิทรรศการในร่ม
งานพืชสวนโลก

ต้นราชพฤกษ์
งานพืชสวนโลก
ภาพจากการเตรียมพื้นที่ งานพืชสวนโลก ดือนมีนาคม - เมษายน 2549


อาคารแสดงนิทรรศการ
งานพืชสวนโลก

เรือนกระจก
งานพืชสวนโลก

ซุ้มประตูทางออก
งานพืชสวนโลก

เนินราชพฤกษ์
งานพืชสวนโลก

ทางเข้า
งานพืชสวนโลก

ทางเข้า
งานพืชสวนโลก

บริเวณประตูทางเข้า
งานพืชสวนโลก

ต้นปาล์ม
งานพืชสวนโลก

ระบบชลประทาน
งานพืชสวนโลก

ระบบชลประทาน
งานพืชสวนโลก

เืรือนไทยสี่ภาค
งานพืชสวนโลก

เนินราชพฤกษ์
งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก