คุนหมิง ตาลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
รูปทริปที่ผ่านมา

ทริปเซอร์เวย์

เดือน ม.ค.50
- เหมา mmp group
เดือนสิงหาคม
- 10-14 สิงหาคม
- 25-28 สิงหาคม
- 1 - 4 ธันวาคม
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

แพคเกจทัวร์  เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ อุโมงค์กู่จี นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมเมืองดาลัท

4 วัน 3 คืน .... เหมารถ Private Group ไม่ต้องรวมกับใคร

Code : Ho Chi Minh - DaLat 4D3N
ประเทศ : เวียดนามใต้
เดินทาง : ทุกวัน
ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว
วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ - ดาลัท

- พบกัน ณ จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 แถว 1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ

- 07.45 น. เหิรฟ้าสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2790

- 09.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานTan Son Nhat นครโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นรอต้อนรับ นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น เยี่ยมชม ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี เวียดนามใต้ อาคารทันสมัยรายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโฮจิมินห์ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ด้วย หลังจากที่ข้อตกลงเจนีวานำจุดจบมาสู่การยึดครองของฝรั่งเศส ประธานาธิบดีโงดินห์เดียมของเวียดนามใต้ จึงได้พำนักอยู่ในทำเนียบแห่งนี้

- ชม ไปรษณีย์กลาง (The Central Post Office) สัมผัสกลิ่นอายสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันงดงามที่ ยังคงหลง เหลืออยู่ในเวียดนาม

- ชม โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม หรือเจอะก๋วน (Northedam Church) โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์ สร้างขึ้นช่วง ปลายทศวรรษที่ 18 โดยชาวฝรั่งเศส ภายในมีหอระฆังซึ่งสามารถมองเห็นวิวอันงดงามแสนวิเศษ

- บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat

- 15.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองดาลัท โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1382

- 16.40 น. เดินทางถึงสนามบินดาลัท นำท่านออกเดินทางสู่เมืองดาลัท โดยรถปรับอากาศท้องถิ่น
เมืองดาลัท หรือปารีสน้อย เมืองตากอากาศบนที่ราบสูงซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งเคยได้รับการขนานนาม ว่า เมืองซึ่งมีแต่ฤดูใบไม้ผลิ (The City Of eternal Spring)

- นำท่านชม Baodai Palace พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋าได๋ (จักรพรรดิองค์ที่ 13 ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายก่อนที่ เวียดนามจะเปลี่ยนเข้าสู่การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์) ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสวยแบบตะวันตก

- ชม Crazy House บ้านที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่แปลกตาสมดังชื่อ ราวกับเป็นสถานที่ในนิทาน ซึ่งภายใน จะถูกแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ที่มีสไตล์เฉพาะตัว รวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา และรายละเอียดต่าง ๆ ของบ้าน หลังนี้
            
- นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม Mai Vang Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) เก็บสัมภาระ

- บริการอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง    ดาลัท นั่งเคเบิล์คาร์ ชมเมืองดาลัทในมุมสูง - น้ำตกดาลันตา - มุยเน่

- อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านขึ้น เคเบิ้ลคาร์ ที่ทันสมัยที่สุดของเวียดนาม เพื่อสัมผัสความงดงามของเมืองดาลัดในมุมสูงนำท่าน ชมทะเลสาบพาราไดซ์  (Pasradise Lake หรือ Tuyen Lam Lake) ทะเลสาบสีเขียวมรกต ซึ่งโอบล้อมด้วยทิวสน
ที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมขุนเขา

- ชม เทียนเวียนตรึ๊กลาม (Thien Vien Truc Lam) วัดในพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งภายในอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธรูปพระหัตถ์ถือดอกบัว  ตั้งอยู่บนเนินเขา ณ จุดที่สามารถมองเห็นความงามของทะเลสาบพาราไดซ์ ได้อย่างชัดเจน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ โดยเคเบิลคาร์

- จากนั้น เดินทางสู่น้ำตก datanla น้ำตกที่มีความงดงาม และขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองดาลัท ให้ท่านได้สนุก กับการเล่นลูท (นั่งบนที่นั่งแล้วไหลไปตามรางโดยต้องบังคับความเร็วเอง ผ่านเส้นทางป่าลงสู่น้ำตกสวยงาม ด้านล่างนั่งคันละ 2 ท่าน)

- บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ออกเดินทางต่อสู่เมืองมุยเน่

- เดินทางถึงเมืองมุยเน่ นำท่านเข้าที่พัก Tien Dai Resort Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

- บริการอาหารเย็น (5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหานำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม    ดาลัท - มุยเน่ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว - โฮจิมินห์ ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

- บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านสัมผัสความงดงาม มหัศจรรย์ของทะเลทรายแห่งคาบสมุทรอินโดจีน ณ ทะเลทรายแดง และ ทะเลทรายขาว เนินทรายกว้างใหญ่ไกลสุดสายตา กับทิวทัศน์อันงดงามรอบด้าน

- จากนั้นชม หมู่บ้านชาวประมง เก็บภาพเรือประมงนับร้อย ที่ลอยลำอยู่ปากอ่าว สร้างความงดงาม พร้อมเพิ่ม เสน่ห์ด้วยเรือกระด้งพื้นเมืองดูแปลกตา และยังมีตลาดสดพื้นเมือง ที่จำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ เป็น ๆ

- บริการอาหารอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางกลับโฮจิมินห์


- เดินทางถึงโฮจิมินห์ นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Sapphire Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

- จากนั้น นำท่านล่องเรือสัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนของลำน้ำไซง่อน พร้อมบริการอาหารเย็น (8) บนเรือ ท่ามกลางเสียงขับกล่อมของดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม


วันที่สี่   มุยเน่ - โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร Check Out นำท่านออกเดินทาสู่หมู่บ้านกู่จี

- ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกัน รวมถึง กองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ซึ่งอุโมงค์นี้สามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย ชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริง ในช่วงของ การเกิดสงครามโฮจิมินห์

- บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับเข้าเมืองโฮจิมินห์

- ช้อปปิ้งสินค้าที่ ตลาดเบนถัน(Ben Thanh market) แหล่งรวมสินค้า และของที่ระลึกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของ เวียดนาม มีทั้งสินค้าพื้นเมือง อาหาร และสินค้าแบรนด์เนม ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat มัคคุเทศก์ท้องถิ่นน้อมส่งทุกท่าน

- 17.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2795

- 19.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ**

ราคาต่อท่าน 2 - 4 ท่าน 5 - 7 ท่าน 8 - 10 ท่าน 11 - 15 ท่าน 16 - 20 ท่าน 21 - 25 ท่าน
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน
(บาท/ท่าน)
30,200 18,800 14,200 13,500 13,000 12,300
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท
ค่าบริการสำหรับเด็ก
- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย
- เด็ก 5 - 10 ปี ราคา 50% ของผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง นอนรวมกับผู้ใหญ่)
- เด็ก 2 - 10 ปี นอนแยกเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
- เด็ก 10 ปีขึ้นไป ราคาเท่ากับผู้ใหญ่


** EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย / ดอลล่าสหรัฐฯ


ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่ารถปรับอากาศท้องถิ่น นำเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทางโฮจิมินห์ - ดาลัท ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ตามระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 10 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถระหว่างเดินทาง
- ค่าบริการ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย ตามระบุ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ชาวไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าเวียดนาม (เฉพาะชาวต่างชาติ) ท่านละ 2,500 บาท
- ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 
หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 .
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 50% เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง: พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว

หมายเหตุสำคัญ
- ที่เวียดนามสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปด้วย
- ไม่ควรแลก เงินด่อง เวียดนามไปจากเมืองไทย เนื่องจากธนบัตรบางประเภทของเวียดนามได้ถูกยกเลิกแล้วโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0893, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651