คุนหมิง ตาลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
รูปทริปที่ผ่านมา

ทริปเซอร์เวย์

เดือน ม.ค.50
- เหมา mmp group
เดือนสิงหาคม
- 10-14 สิงหาคม
- 25-28 สิงหาคม
- 1 - 4 ธันวาคม
- เหมาฟุกเทียนกรุ๊ป
18 - 21 กุมภาพันธ์
- เหมา IRPC
9 - 11 มีนาคม
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

แพคเกจทัวร์  เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ชมหุ่นกระบอกน้ำ ฮวาลือ นิงบิงห์


4 วัน 3 คืน - Private Group เหมารถ-เรือ ไม่ต้องจอยกับใคร

"ทริปซินจ่าวเวียดนามทริปนี้ เป็นอีก ...."

ติดตามความสนุกสนาน จากทริป
"ซินจ่าวเวียดนาม เยือนฮานอย ฮาลองมรดกโลก เยี่ยมเมืองเก่าฮวาลือ 25-25 ส.ค.50" ของ ไกด์ปิ๊ก ได้ที่นี่ >> More
Code : Hanoi-Halong-NinhBinh-4D3N
ประเทศ : เวียดนามเหนือ
เดินทาง : ทุกวัน
ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว

สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย


สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย

สุสุานโฮจิมินห์
ฮานอย

ทำเนียบประธานาธิบดี
ฮานอย


ทำเนียบประธานาธิบดี
ฮานอย

เจดีย์เสาเดียว
ฮานอย

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย


วิหารวรรณกรรม
ฮานอย

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
วันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

-นำท่านเข้าตัวเมืองฮานอย ชมสุสานโฮจิมินห์ (Hochi Minh Mausoleum) คารวะศพอดีตประธานโฮจิมินห์ ผู้นำที่เคารพรัก ของชาวเวียดนาม

- ชมทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) และบ้านพักลุงโฮฯ (Stilt House) ชมเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda)

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าชม วิหารวรรณกรรม (วันเหมียว) ที่สร้างเมื่อปี 1070 โดยพระเจ้า หลีไทตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ

- ออกเดินทางไปยัง นิงบิงห์ อดีตเมืองหลวงเก่าของ เวียดนาม ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย

- ถึง นิงบิงห์ นำท่านเข้าที่พัก The Long Hotel  หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย
     

ฮาลองบก
ฮวาลือ


ฮาลองบก
ฮวาลือ

ฮาลองบก
ฮวาลือ
วันที่สอง
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 3) นำท่านลงเรือแจว ล่องไปตามลำน้ำ เล็ก ๆ ที่ขนาบด้วยนาข้าวและเทือกเขาหินปูนอันงดงาม จนถูกขนานนามอีกอย่างว่า ฮาลองบก

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารออกเดินทางไปยัง ฮาลอง

- ถึง ฮาลอง บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านเดินเล่น ชมสินค้าที่ ตลาดนัด

- นำท่านเข้าที่พัก Newstar Hotel  หรือเทียบเท่า พักผ่อน

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ


ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ


ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ


ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ

ฮาลองเบย์
เวียดนามเหนือ
วันที่สาม
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม นำท่านล่องเรือไปใน อ่าวฮาลอง (ฮาลองเบย์) ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความงดงาม
มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะพบกับหมู่เกาะหินปูน น้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะบนเนื้อที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ท่านจะได้พบกับเรือสำเภาและสำปั้น ล่องไปบนผิวน้ำ ที่จะช่วยเพิ่มความงดงามของอ่าวฮาลอง

- นำท่านเข้าชมความงามของหินงอก หินย้อย และแสง สี ที่จัดไว้อย่างงดงาม ภายใน ถ้ำเทียนกึง (Thien Cung Cave) และถ้ำเด่าโก๋ (Dau Go Cave) ที่เกาะเด่าโก๋

- ออกจาำกถ้ำ สัมผัสกับความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ และหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ จนยูเนสโกได้ประกาศให้ อ่าวฮาลองเป็นอีก 1 ใน มรดกโลก

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) บนเรือ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับฝั่ง ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองฮานอย

ทะเลสาบคืนดาบ
ฮานอย


วัดหงอกเซิน
ฮานอย

วันหงอกเซิน
ฮานอย

หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย


หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย

หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย

Banh Ngot
ฮานอย

ถนน 36 สาย
ฮานอย

ถนน 36 สาย
ฮานอย


- ถึง ฮานอย นำท่านข้ามสะพานโค้งสีแดง (สะพานรัศมีอาทิตย์) ชม วัดหยกขาว หรือ วัดหงอกเซิน ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ กลาง ทะเลสาบคืนดาบ (โฮฮวานเกี๋ยม) ซึ่งถือว่าเป็น heart of Hanoi ที่มีความสำคัญทั้งทาง ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนถือเป็นสัญญลักษณ์ของ ฮานอย ชม ทาพรัว (หอคอยเต่า) กลางทะเลสาบคืนดาบ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้า มากมายบนถนน 36 สาย

- ชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ชมการแสดง 17 ชุด ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ในอดีต โดยส่วนใหญ่จะเป็นวิถีชีวิตของกสิกร ชาวไร่-ชาวนา

- นำท่านเข้าที่พัก Sunney Hotel  หรือเทียบเท่า พักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองฮานอยยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

  วันที่สี่
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่โรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนอยไบ

- มัคคุเทศก์เวียดนามส่งท่านด้วยความประทับใจ


อัตราค่าบริการ**

ราคาต่อท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 6 - 7 ท่าน 8 - 9 ท่าน 10 - 13 ท่าน
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน
(บาท/ท่าน)
17,200 13,200 11,400 9,900 8,800 8,000 7,600
ค่าบริการสำหรับเด็ก
  - เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  - เด็ก 3 - 9 ปี ราคา 50% ของผูู้้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง นอนร่วมกับผู้ใหญ่)
  - เด็ก 3 - 9 ปี นอนแยกเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
  - เด็ก 10 ปีขึ้นไป ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ: วันศุกร์ และวันจันทร์ สุสานโฮจิมินห์ไม่เปิดให้เข้าชมนะครับ

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ
- ค่าที่พัก 3 คืน (โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- ค่าธรรมเนียม ต.ม.และศุลกากร

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีสนามบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ

- ค่าวีซ่าเข้าเวียดนาม (เฉพาะชาวต่างชาติ) ท่านละ 2,500 บาท
- ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ

หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 .
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 50% เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง: พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว

หมายเหตุสำคัญ
- ที่เวียดนามสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปด้วย
- ไม่ควรแลก เงินด่อง เวียดนามไปจากเมืองไทย เนื่องจากธนบัตรบางประเภทของเวียดนามได้ถูกยกเลิกแล้ว
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0893, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651