คุนหมิง ตาลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
รูปทริปที่ผ่านมา

ทริปเซอร์เวย์

เดือน ม.ค.50
- เหมา mmp group
เดือนสิงหาคม
- 10-14 สิงหาคม
- 25-28 สิงหาคม
- 1 - 4 ธันวาคม
- เหมาฟุกเทียนกรุ๊ป
18 - 21 กุมภาพันธ์
- เหมา IRPC
9 - 11 มีนาคม
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


แพคเกจทัวร์
  เวียดนามเหนือ ฮานอย ลาวไก ซาปา หมู่บ้าน CAT CAT
สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม
ฮวาลือ นิงบิงห์ ชมหุ่นกระบอกน้ำ

5 วัน 4 คืน - Private Group เหมารถ ไม่ต้องจอยกับใคร

"ทริปซินจ่าวเวียดนามทริปนี้ เป็นอีก ...."

ติดตามความมันส์ จากทริป
"ซินจ่าวเวียดนาม เยือนฮานอย ฮาลองมรดกโลก เยี่ยมเมืองเก่าฮวาลือ 25-25 ส.ค.50" ของ ไกด์ปิ๊ก ได้ที่นี่ >> More
Code : Hanoi - Sapa -5D4N
ประเทศ : เวียดนามเหนือ
เดินทาง : ทุกวัน
ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว

สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย


สุสานโฮจิมินห์
ฮานอย

สุสุานโฮจิมินห์
ฮานอย

ทำเนียบประธานาธิบดี
ฮานอย


ทำเนียบประธานาธิบดี
ฮานอย

เจดีย์เสาเดียว
ฮานอย

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย


วิหารวรรณกรรม
ฮานอย

วิหารวรรณกรรม
ฮานอย
วันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

-นำท่านเข้าตัวเมืองฮานอย ชมสุสานโฮจิมินห์ (Hochi Minh Mausoleum) คารวะศพอดีตประธานโฮจิมินห์ ผู้นำที่เคารพรัก ของชาวเวียดนาม

- ชมทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) และบ้านพักลุงโฮฯ (Stilt House) ชมเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda)

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าชม วิหารวรรณกรรม (วันเหมียว) ที่สร้างเมื่อปี 1070 โดยพระเจ้า หลีไทตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ ในอดีตเคยใช้เป็นสถานฝึก อบรมบรรดาขุนนาง ภายในมีหลักศิลาจารึก ซึ่งจารึกชื่อของ บรรดาผู้ที่สอบผ่านเป็นจอหงวนในสมัยนั้นด้วย ซึ่งถือว่าเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม

- อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชอบปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ที่มีสินค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ

- นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ชมการแสดง 17 ชุด ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามใน อดีต โดยส่วนใหญ่จะเป็นวิถีชีวิตของกสิกร ชาวไร่-ชาวนา

- ให้ทุกท่านอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านขึ้นรถไฟออกเดินทางสู่ เมืองลาวไก คืนนี้ให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถไฟตู้นอน (นอนห้องละ 4 ท่าน)

เมืองซาปา
ซาปา


เมืองซาปา
ซาปา

เมืองซาปา
ซาปา

หมู่บ้าน CAT CAT
ซาปา


หมู่บ้าน CAT CAT
ซาปา

หมู่บ้าน CAT CAT
ซาปา

น้ำตกสีเงิน
ซาปา


น้ำตกสีเงิน
ซาปา

น้ำตกสีเงิน
ซาปา

Tram Ton
ซาปา


Tram Ton
ซาปา

Tram Ton
ซาปา
วันที่สอง
- 05.00 น. อรุณสวัสดิ์เมืองลาวไก พร้อมนำท่านเดินทางโดย
รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น (Private) สู่เมืองซาปา ดินแดงแห่ง
การเพาะปลูกและขุนเขา ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์
มากที่สุดในเวียดนาม

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ท่านสามารถล้างหน้า แปรงฟันได้)

- หลังอาหารนำท่านเดินชม หมู่บ้าน Cat Cat  สัมผัสวิถีชีวิต เรียบง่ายของ ชาวเขาเผ่าม้งดำ ชม แปลงนาข้าวแบบขั้น บันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา ระยะทางเดินเท้าลงเขา ประมาณ 3 กม.

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ

- ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน (Thac bac) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด และสวยงามที่สุดในเมืองซาปา

- นำท่านขึ้นสู่ Tram Ton - Heaven’s Gate จุดชมวิวที่สูง ที่สุดในซาปา ท่านจะพบกับทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซาปา ที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน เข้าที่พัก Royal View Sapa Hotel  (3 ดาว) หรือเทียบเท่า


Tavan Village
ซาปา


Tavan Village
ซาปา

Tavan village
ซาปา

เมืองซาปา
ซาปา


เมืองซาปา
ซาปา


ด่านเวียดนาม-จีน
ซาปา

รถไฟไปซาปา
เวียดนามเหนือ


รถไฟไปซาปา
เวียดนามเหนือ

รถไฟไปซาปา
เวียดนามเหนือ
วันที่สาม
- อรุณสวัสดิ์ซาปา บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสความหลาก
หลายของชาติพันธุ์ในซาปา ณ Tavan Village หมู่บ้านที่มี ชาวเขาหลากหลายเผ่าอาศัยอยู่ ซึ่งล้วนมีการแต่งกายและ ภาษา ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนเผ่า นอกจากจะได้ ชมวิถีชีวิตของชาวเขาแล้ว ท่านจะยังได้พบกับทัศนียภาพอัน งดงามของนาขั้นบันได และเทือกเขาที่รายล้อมซึ่งเป็นทิวทัศน์ อันงดงามแสนวิเศษอีกจุดหนึ่ง

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร ให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาปา ศูนย์รวมของกินของ ใช้สำหรับชาวดอยทุกหมู่บ้านบนเทือกเขาแห่งนี้ ตามอัธยาศัย

- 16.00 น. เดินทางสู่เมืองลาวไก นำท่านเดินทางสู่ ด่านเวียดนาม - จีน ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่าน อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว นำท่านเช็คอินขึ้นรถไฟ เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย คืนนี้ให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถไฟตู้นอน (นอนห้องละ 4 ท่าน)

ฮาลองบก
ฮวาลือ


ฮาลองบก
ฮวาลือ

ฮาลองบก
ฮวาลือ

ถนน 36 สาย
ฮานอย


ถนน 36 สาย
ฮานอย

ถนน 36 สาย
ฮานอย
วันที่สี่
- 05.00 น. เดินทางถึง ฮานอย เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถปรับ อากาศท้องถิ่น นำท่านเดินทางต่อไปยังนิงห์บิงห์

- เดินทางถึงนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) เปิดห้องให้ท่าน อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือแจว (Tam Coc) ไปตามลำน้ำเล็ก ๆ ที่ขนาบ ด้วยนาข้าวริมน้ำ และเทือกเขาหินปูนอันงดงามกับบรรยากาศ อันแสนผ่อนคลาย จนถูกขนานนามในอีกชื่อว่า “ฮาลองบก” หลังดื่มด่ำกับบรรยากาศ และธรรมชาติกันอย่างเต็มที่แล้ว นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางกลับฮานอย

- เดินทางถึงฮานอย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ตามอัธยาศัย จากนั้นบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 11)

- หลังอาหารนำท่าน Check in เข้าที่พัก The Time Hotel  (3 ดาว) หรือเทียบเท่า
  วันที่ห้า่
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 12) ที่โรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนอยไบ มัคคุเทศก์เวียดนามส่งท่านด้วยความ ประทับใจ


อัตราค่าบริการ**

ราคาต่อท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 10-13 ท่าน 14 ท่าน พักเดี่ยวเพื่ม
โปรแกรม 5 วัน 4 คืน
(บาท/ท่าน)
14,800 13,600 12,500 11,600 11,000 10,800 2,000
ค่าบริการสำหรับเด็ก
  - เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  - เด็ก 2 - 7 ปี ราคา 50% ของผูู้้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง นอนร่วมกับผู้ใหญ่ทั้งที่โรงแรมและรถไฟ)
  - เด็ก 2 - 7 ปี นอนแยกเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
  - เด็ก 7 ปีขึ้นไป ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ: วันศุกร์ และวันจันทร์ สุสานโฮจิมินห์ไม่เปิดให้เข้าชมนะครับ

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ
- ค่ารถไฟตู้นอนเส้นทาง ฮานอย - ลาวไก - ฮานอย (จำนวน 2 คืน พักห้องละ 4 ท่าน)
- ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- ค่าธรรมเนียม ต.ม.และศุลกากร

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีสนามบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ

- ค่าวีซ่าเข้าเวียดนาม (เฉพาะชาวต่างชาติ) ท่านละ 2,500 บาท
- ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ

หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 .
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 50% เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง: พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว

หมายเหตุสำคัญ
- ที่เวียดนามสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปด้วย
- ไม่ควรแลก เงินด่อง เวียดนามไปจากเมืองไทย เนื่องจากธนบัตรบางประเภทของเวียดนามได้ถูกยกเลิกแล้ว
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0893, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651