แพคเกจทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะสุรินทร์

3 วัน 2 คืน

วันแรก

- 07.30 น. พบกันที่จุดนัดพบ อ.คุระบุรี บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ พร้อมรับอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ เตรียมสัมภาระส่วนตัว

- 09.00 น. เรือออกจาก ท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะ สุรินทร์ โดย Speed Boat เราจะนำท่านผ่านจุดดำน้ำลึก บริเวณ หินริเชริว จุดนัดพบของนักดำน้ำลึกกับ ฉลามวาฬ ปลาใหญ่ที่สุดในโลก

- ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ณ เกาะสุรินทร์เหนือ นำสัมภาระเข้าที่พัก (เต็นท์) พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อ เตรียมตัวในการดำน้ำช่วงบ่าย

- หลังอาหารกลางวันที่ห้องอาหารสวัสดิการของอุทยานฯ พบกันหน้าหาด นำท่านลงเรือหางยาว ไปชมแนวปะการัง และความงามใต้ท้องทะเลบริเวณ หินกอง อ่าวเต่าทิศเหนือ (ใกล้อ่าวสับปะรด)

- 16.30 น. นำท่านกลับมายังบริเวณอุทยานฯ เพื่อให้ท่านได้ พักผ่อนกับการทำกิจกรรมริมชายหาด หรือเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมฝูงปลาหลากพันธุ์ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสชมทัศนียภาพของดวงอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามบริเวณอ่าวกระทิง

- 19.00 น. พร้อมกันที่ร้านอาหารสวัสดิการ รับประทานอาหารเย็นที่จัดเตรียมไว้พร้อม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

- หลังอาหารเช้า นำท่านลงเรือไปยังจุดดำน้ำ บริเวณ เกาะสตอร์ค ที่นี่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันจะพบกับฉลามวาฬ จากนั้นนำท่านไปยัง อ่าวไทรเอนเหนือ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารสวัสดิการ หลังอาหารนำท่านไปยัง อ่าวสุเทพ และ อ่าวไม้งาม

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับมาบริเวณที่ทำการของอุทยานฯ เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนกับการทำกิจกรรมริมหาด บริการอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม

- หลังอาหารเช้า นำท่านไปยัง อ่าวผักกาด ซึ่งมีปะการัง ลักษณะเหมือนต้นผักกาด มากมายจนได้มาเป็นชื่ออ่าว ถึงเป็นจุดดำน้ำที่ไม่กว้างใหญ่นัก แต่ประกอบด้วยปะการัง หลากหลายชนิด เป็นที่ชุมนุมของปลาผีเสื้อ และปลาสินสมุทร หลายประเภท

- นำท่านสู่ ปลายแหลมสุรินทร์ใต ที่มีปะการังลักษณะเหมือนต้นผักกาดมากมาย จนได้มาเป็นชื่อที่ประกอบด้วยปะการังหลากหลายชนิด เป็นที่ชุมนุมของปลาผีเสื้อ และปลาสินสมุทรหลายประเภท

- นำท่านสู่ หมู่บ้านมอแกนชาวทะเลดั้งเดิมเป็นชุมชนเร่ร่อน และยังคงรักษาธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเดิม ชาวเลเผ่าสุดท้ายของเมืองไทย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯ จัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับ เก็บภาพถ่ายวันสุดท้ายไว้เป็นที่ระลึก

- 14.00 น. นำท่านลงเรือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือคุระบุรี

- 15.30 น. ถึง อ.คุระบุรี โดยสวัสดิภาพ คืนอุปกรณ์ และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนจะเดินทางกลับ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน
ราคาท่านละ 5,30บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมท่านละ 400 บาท


เฉพาะช่วงเทศกาล
เรือเร็ว
- ขาไป เรือออกเวลา 08.00 น. (เรือออกจากฝั่ง คุระบุรี - เกาะสุรินทร์)
- ขากลับ เรือออกเวลา 14.00 น. (เรือออกจาก เกาะสุรินทร์ - คุระบุรี)
     

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
     
    - ค่าเรือไป - กลับ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
    - ค่าเรือหางยาวสำหรับไปดำน้ำ
    - ค่าที่พักบนเกาะ 2 คืน (พักเต็นท์่ พร้อมเครื่องนอน)
    - ค่าอาหาร 7 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง
    - ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ
    - ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ
    - ค่าประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท/ท่าน


การสำรองที่นั่ง
1. กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง พร้อมโอนเงินทั้งจำนวน เข้าบัญชีที่แจ้งไว้  ใบสำรองที่นั่ง
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX เอกสารการโอนเงินพร้อมใบสำรองที่นั่ง ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด หมวก ชุดว่ายน้ำ

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651