ข้อตกลงในการให้บริการของ EZyTrip

ทัวร์ภายในประเทศ

การสำรองที่นั่ง

1. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 - 2,000 บาท เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. ท่านที่โอนเงินมัดจำก่อน ได้สิทธิในการเลือกจองที่นั่งก่อน
3. ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การขอยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกหลังชำระเงินมัดจำ EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการท่านละ 1,000 บาท
2. ยกเลิกภายใน 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์หัก 50% จากยอดที่ชำระแล้ว
3. ยกเลิกน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือวันเดินทาง EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเว้น หากสมาชิก หรือ EZyTrip สามารถหาสมาชิกมาแทนได้
       - จะคืนเงินให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเิติมจากการเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง
       - หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเิติมจากการเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของสายการบิน
         EZyTrip จะคืนค่าทัวร์ให้ในส่วนที่หักค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว
5. การขอเลื่อนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยว ทาง EZyTrip ขออนุญาตพิจารณาตามสมควร

ทัวร์ต่างประเทศ

การสำรองที่นั่ง

1. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 - 5,000 บาท หรือตามระบุในโปรแกรม เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. ท่านที่โอนเงินมัดจำก่อน ได้สิทธิในการเลือกจองที่นั่งก่อน
3. ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การขอยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว EZyTrip ขอหักค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเีนียมขอวีซ่า เป็นต้น
2. ยกเลิกภายใน 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์หัก 50% จากยอดที่ชำระแล้ว
3. ยกเลิกน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทางหรือวันเดินทาง EZyTrip จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเว้น หากสมาชิก หรือ EZyTrip สามารถหาสมาชิกมาแทนได้
       - จะคืนเงินให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเิติมจากการเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง
       - หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเิติมจากการเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของสายการบิน
         EZyTrip จะคืนค่าทัวร์ให้ในส่วนที่หักค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว
5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์  
EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา