ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์กุ้ยหลิน

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน - 6 วัน 5 คืน

     นำท่านเที่ยวชม ถ้ำพระงาม ชมพระพันมือและพระนอนแกะสลักหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เขาเหยาซาน ... ที่ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุ้ยหลินอันสวยงาม หมู่บ้านโทเทม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่หยางซั่วคล้ายเมืองลับแล นาขั้นบันไดสันหลังมังกร ที่สวยที่สุดที่หมู่บ้าน
หลงจี๋ เจ็ดดาวล้อมเดือน โชว์แม่น้ำหลิ่วซานเจี่ย ....โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
เที่ยว ถ้ำเทียนกง  เป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน มีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์”
ทัวรกุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว
ทัวร์กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน เมืองจำลองสมัยซ่ง หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว ถ้ำเงิน ล่องเรือ

อ่าวลี่เจียงวาน ถ้ำเทียนกง ถนนฝรั่ง โชว์แม่น้ำหลิ่วซานเจี่ย หมู่บ้านโทเทม ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง

โชว์ MIRAGE GUILIN สวนชวนซาน ถ้ำเขาทะลุ สวนหยูซาน เขางวงช้าง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ชมด้านนอกเจดีย์เงิน ขึ้นชมเจดีย์ทอง ถ้ำพระงาม   
วันเดินทาง
 

     4 - 9 มิ.ย. / 19 - 24 มิ.ย. / 15 - 20 ก.ค. / 25 - 30 ก.ค.56
วันแรก  ดอนเมือง - กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านใบชา - เมืองจำลองสมัยซ่ง

- 06.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ … สายการบินโอเรียนไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

- 08.20 น. (เวลาประมาณ) ออกเดินทางไป เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี  โดยเที่ยวบินเหมาลำพิเศษที่ OX 850  ** มีบริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

- 12.00 น. (เวลาประมาณ) ถึง เมืองกุ้ยหลิน เป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของ ประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวัน ตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยว ติดต่อกัน เทือกเขาสำคัญได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน ยังเป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่ง ของประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่  เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลินเพื่อ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาความสูง
ประมาณ 1200 ฟิต อากาศที่นี้จะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุ้ยหลินอันสวยงาม ยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์ แม่น้ำหลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝั่ง แม่น้ำด้วยเขาหินปูนสลับซับซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย์ สมกับคำกล่าวของคนจีนโบราณ
ที่ว่า ทิวทัศน์กุ้ยหลิน งามล้ำเลิศในปฐพี

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียวที่ดีที่สุดของจีน

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสมัยซ่งหรือซ่งเฉิง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Jin Jiang Inn Hotel   หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    
วันที่สอง   กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน- ร้านบัวหิมะ

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- หลังอาหาร เช็คเอาท์นำท่านเดินทางสู่ หลงเซิ่น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าชาวเย้า

- จากนั้นนำท่านชม หลงจี๋ หรือสันหลังมังกร แปลงนา นาขั้นบันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ที่เรียกว่านาขั้นบันได หลงเซิ่น ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋ แถบหมู่บ้านเหอผิง เนื่องจาก บริเวณนี้ไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ย ก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย์ แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลับซ้อนเรียงกันสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างน่าอัศจรรย์

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี กุ้ยหลินมีการก่อชั้น ของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติ ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตา และมีถ้ำ สวยงามมากมาย มีแม่น้ำหลีเจียงไหลผ่าน มีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย เกิดเป็นภูเขางวงช้าง เขาฝูโปว ยังมีถ้ำเจ็ดดาว ถ้ำขลุ่ยอ้อ จึงทำให้กุ้ยหลินได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินงาม  

- นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของ
โลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Jin Jiang Inn Hotel   หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม  กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ร้านใยไผ่ไหม - ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน - ถ้ำเทียนกง - ถนนฝรั่ง โชว์แม่น้ำหลิวซานเจี่ย

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์ สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่วมีพื้นที่ 1,428 ต.ร.ม. มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์

- จากนั้นนำท่านชม ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด มีน้ำตกและสายน้ำใสไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ที่นี่ท่านจะได้ชม ปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสาซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสง ระยิบระยับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของถ้ำเงิน

- นำท่านแวะชม การผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มในแบบต่าง ๆ มากมาย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่ อำเภอลี่ผู่ อำเภอเล็ก ๆ ท่ามกลางแวดล้อมของขุนเขา ถึงลี่ผู่ นำท่านเที่ยวลี่เจียงวาน ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน แม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่ เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ

- จากนั้นนำท่าน นั่งเรือมังกรเพื่อชม ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) ซึ่งเป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมวิวหินงอก หินย้อยที่สะท้อนน้ำในถ้ำดูเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์”

- จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือ ถนนคนเดิน ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้าย คลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นำมา ทำเป็นปลอกหมอน ผ้าพันคอ เสื้อผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน ตวัดลายเป็นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ และสัตว์มงคลต่าง ๆ หนังสือคำคมของ เหมา เจ๋อ ตุง อดีตผู้นำจีน ก็มีวาง ขายให้ท่านเลือกซื้อเลือกหา

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านสู่ อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำ ที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานแม่เพลงพื้นบ้าน ชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ด้วยความ
มหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมชาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อ ขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มี คำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า “สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควร พลาดชม
โปรดทราบ
เนื่องจากเป็นโรงละครกลางแจ้ง หากระดับน้ำในแม่น้ำหลีเจียงสูง อากาศหนาวหรือมีฝนตก หนักมากจนทำให้ประกาศงดการแสดง ทางบริษัทฯจะจัดรายการล่องสี่ทะเลสาบหนึ่งแม่น้ำทดแทนให้ ที่เมืองกุ้ยหลินในคืนวันที่ห้าของการเดินทางแต่หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วมีการเข้าชมแล้ว จะไม่มีการ คืนค่าบริการใด ๆ


- นำท่านเข้าที่พัก New West Hotel  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    
วันที่สี่  หยางซั่ว - หมู่บ้านโทเทม - ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ร้านผ้าไหม โชว์ MIRAGE GUILIN

-
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่  หมู่บ้านโทเทม  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่หยางซั่ว คล้ายเมืองลับแล ซึ่งมีหมู่บ้านแห่งวัฒนธรรม ล้อมรอบด้วยภูผางาม  สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ ชาวกุ้ยหลินในอดีตหมื่นกว่าปีที่แล้ว  ทั้งเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน อาทิ ชาวจ้วง ชาวเย้า ชาวม้ง เป็นต้น

- นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตาม ขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่าง ๆ กันตามจินตนาการณ์ต่าง ๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี กุ้ยหลินมีการ ก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติ ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตา และมีถ้ำสวยงามมากมาย มีแม่น้ำหลีเจียงไหลผ่าน มีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย เกิดเป็นภูเขางวงช้าง เขาฝูโปว ยังมีถ้ำเจ็ดดาว ถ้ำขลุ่ยอ้อ จึงทำให้กุ้ยหลินได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินงาม 

- จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรก ที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมา เป็นเส้นใยเส้นเล็ก ๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชมโชว์ MIRAGE GUILIN บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (1,182 ที่นั่ง) ประทับใจกับเพลง หลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรือ ที่นำมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิค ปิดฉากสุดท้ายเร้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม

- หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Jin Jiang Inn Hotel   หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า  กุ้ยหลิน - สวนซวนซาน - ถ้ำเขาทะลุ - ร้านไข่มุก - สวนหยูซาน - ร้านหยก - เขางวงช้าง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมด้านนอกเจดีย์เงิน - ขึ้นชมเจดีย์ทอง

-
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ สวนชวนซาน ซึ่งมีความหมายว่า สวนเขาทะลุ ตั้งอยู่ ชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ยหลิน มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพบริเวณนี้ประกอบด้วยภูเขาและ แม่น้ำซึ่งมีความสวยงามมาก ตั้งอยู่คนละฝากกับเขางวงช้าง จึงสามารถมองเห็นเขางวงช้างได้จากที่นี่

- นำท่านชม ถ้ำเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสง ระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมือง
กุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านชม โรงงานไข่มุก ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุกนานาชนิด

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำชม สวนหยูซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองกุ้ยหลินในวันหยุด สวนหยูซานนี้แบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ สวนหยูซานทิศเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหยูซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย

นำท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง 

- นำชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน (ไม่ขึ้นยอดเขา) อิสระให้ท่านช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

- นำท่านชม บริเวณด้านนอกของเจดีย์เงิน และนำท่าน ขึ้นชมเจดีย์ทอง ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบซานหู ซึ่งบริเวณนี้เมื่อ 900 ปีก่อนเคยเป็นคูเมือง ภายหลังได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ และกวางทะเลสาบ ได้มีการสร้างเจดีย์เงิน-ทอง ขึ้น 2 องค์ ความสูงประมาณ 42 เมตร สูง 9 ชั้น โดยเจดีย์องค์ทองสร้างด้วย
ทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนเจดีย์เงินนั้นสร้างด้วยปูนสีเงิน โดยมีอุโมงค์ที่ สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Jin Jiang Inn Hotel   หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก  ถ้ำพระงาม - กุ้ยหลิน - ดอนเมือง

-
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร นำท่านชม ถ้ำพระงาม ชมพระพันมือและพระนอนแกะสลักหิน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภายในถ้ำยังประกอบไปด้วย หินงอก หินย้อย สวยงาม

- บริการอาหารกลางวัน เป็นชุด MAC DONALD หรือ KFC ระหว่างเดินทางไปสนามบิน

- 13.00 น. (เวลาประมาณ) เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ OX 851

- 14.40 น. (เวลาประมาณ) เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

***หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า***

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 19,900 บาท สมาชิก ท่านละ 19,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
***ทริปนี้ไม่แจกกระเป๋า และไม่มีราคาเด็ก***


*โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

***ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเส้นทางกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจ ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น***


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม รวมค่าภาษีสนามบิน
- ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุหรือระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- ค่าวีซ่าจีนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการทัวร์แชงกรีล่า
- ค่าวีซ่าเข้าจีน (เฉพาะชาวต่างชาติ)
- ค่าวีซ่า ยื่นด่วน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋า ในกรณีที่เกินกว่า 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า ตามโรงแรมที่พักต่าง ๆ
- ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายไกด์
  60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวม 120 หยวนต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน)
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1. ราคาทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ และวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง:
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
5. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
7. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ
 7.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
 7.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
 7.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
8. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ครีมกันแดด แว่นตากันแดด

หมายเหตุสำคัญ
- ที่จีนสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินหยวน ไปด้วย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สวัสดีปีใหม่ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
พ.ค. '50 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
ก.ค. '48 by ป้าแก้ว
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home