ทัวร์ EZyTrip

ทัวร์ยุโรป 12 วัน

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป -  12 วันเที่ยวครบสี่ประเทศหลัก ฝรั่งเศส อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ

     ทัวร์ยุโรปซึ่งจะนำทุก ๆ ท่านไปสู่จุดหมายซึ่งเป็นไฮไลท์ของยุโรป สำหรับนักท่องเที่ยว อันได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส และัอังกฤษ ด้วย สถาปัตย์ที่สะดุดตา ทัศนียภาพอันงามจับตา และประวัติศาสตร์ของชาติอันเกรียงไกร พระราชวังวินด์เซอร์อันยิ่งใหญ่แ่ห่งลอนดอน ล่องเรือกอนโดล่ากลางบรรยากาศที่อาบกลิ่นไอยุคเรอเนสซองส์ สุดโรแมนซ์ ณ เวนิส ชมทิวทัศน์อันงดงามบนจุงเฟรา ยอดเขาหิมะอันนามระบือแห่งสวิสเซอร์แลนด์ ปล่อยอารมณ์สบาย ๆ บนถนนชองป์เอลิเซ่ ณ ปารีส เมืองหลวงแห่งศิลปะในฝรั่งเศส กับทัวร์ยุโรปที่เรานำท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แห่งมิลาน
     เพื่อความประทับใจของทุก ๆ คน เราจึงตั้งใจคัดสรร ร้านอาหารโอชารส โรงแรมมาตรฐานสะดวกสบายและสะอาด โปรแกรมทัวร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ให้ทุก ๆ วินาทีของทุกท่านเต็มเปี่ยมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม
ทัวร์ฝรั่งเศส อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ   8 - 19 เม.ย. 55
กรุงโรม โคลอสเซียม พิพิธภัณฑ์วาติกัน น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หอเอนปิซ่า
ฟลอเร้นซ์ ดูโอโม่ จตุรัสซินญอเรีย ฟลอเร้นซ์ เวนิส เมสเตร้ จัตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า
เมสเตร้ มิลาน ดูโอโม่ ลูเซิร์น กรินเดอวาลด์ นั่งรถไฟสายภูเขาสู่จุงเฟรายอค จุงเฟรา อินเทอลาเก้น
ดิจอง นั่งรถไฟ TGV ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ โบสถ์นอร์ตเตอร์ดาม ร้านดิวตี้ฟรี แกลลอรี่ลาฟาแยตต์ หอไอเฟล ถนนชองป์เอลิเซ่ พระราชวังวินด์เซอร์ บิสเตอร์วิลเลจ ลอนดอน ลอนดอนอาย Tower of London
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงโรม (อิตาลี)

- 22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D16 - 19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่สอง    กรุงโรม - โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 

- 00.01 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

- 05.55 น. ถึง สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เริ่มต้นทัวร์ยุึโรป โดยการนำท่านสู่ นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่ง ฝาผนัง รูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสำคัญ ๆ ของอิตาลีในสมัยกลาง และสมัยเรอเนสซองส์ อาทิ จ็อตโต (Giotto) ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico) ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิล แองเจโล ที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่โด่งดังที่สุดของโลก คือ The Last Judgement

- จากนั้นชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม กรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นำท่านเข้าชม สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับ การยกย่อง ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 80 (ต้น ค.ศ. 1) อัฒจันทร์เป็นรูปวง กลมก่อด้วยอิฐและหินทราย วัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ ประมาณ 50,000 คน ใต้พื้นสนามประลองมีห้องใต้ดินที่สร้างขึ้นเพื่อขังสิงโต และนักโทษประหาร ก่อนปล่อยให้ออกมาต่อสู้กันกลางสนาม และถูกบูรณะให้เป็นโบราณสถานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก

- ถ่ายรูปกับ ประตูชัยคอนสแตนติน ผ่านให้ท่านได้ชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์โรมันฟอรั่ม ซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ สนามกีฬามักซีมุส ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดจุคนได้ 250,000 คน ทัวร์ยุโรปทริปนี้จะผ่านจัตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของ มุสโสลินี ด้านตรงข้ามคืออนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล จากนั้นไปชม น้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัส-ซาลวี

- อิสระให้ท่านได้สำรวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่าน บันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล่ำ ไปด้วยนักท่องเที่ยว

- 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก SHERATON GOLF HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม    กรุงโรม - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย

- 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- 08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า (371 กม.) อันเป็นที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้นทอสคาน่า ระหว่างเส้นทางทัวร์ยุโรปของเราท่านจะได้ เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อน คริสต์กาลจนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครองบ้านเรือน ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม ผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแคว้นนี้

- 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้ รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่มสร้างปีค.ศ.1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

- 15.30 น. นำท่านเข้าสู่เมืองเก่าของนคร ฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ที่พลาดไม่ได้สำหรับทัวร์อิตาลี และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองซึ่งมี มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็น จตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มา นานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่ เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน

- 19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก STARHOTELS TUSCANY หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่    ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า

- 07.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จังหวัด เวเนเซีย (248 กม.) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคน ในทุก ๆ ปี

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิส ในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ที่มีชื่อเสียง

- ชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วย โบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทำให้ดูงามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้า ของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Caf? Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720

- นำท่านสัมผัสความเป็นเวนิส ด้วยการ ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่ง นครเวนิส ลำคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้

- 17.30 น. นำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้

- 18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก NH LAGUNA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ห้า    เวนิส เมสเตร้ - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)

- 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมือง มิลาน (271 กม.) เมืองเอกแห่งแคว้นลอมบาร์ดี มิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและ ศิลปะ ถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำเข้าสู่ ศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง คือ ดูโอโม่ (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็น อันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชั้นบนสุดมีรูปปั้นทอง ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก

- ผ่านชมแกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินค้านานาชนิดจากร้าน ค้าแบรนด์เนมชื่อดัง, โรงละครโอเปร่าลาสกาล่า และรูปปั้นของลีโอนาโด ดาวินชี อิสระให้ท่านได้เดินชมสินค้าในเมืองหลวงแห่งแฟชั่น, ดีไซน์ และช้อปปิ้ง

- 15.30 น. ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนที่เมืองคีอัสโซ่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จนเข้าสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริม ทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ เลาะเลียบทะเลสาบสี่พันธรัฐ จุดกำเนิดของสมาพันธรัฐ สู่จุดหมายปลายทางที่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของสวิส (241 กม.)

- 19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก HOTEL ASTORIA หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่หก    ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่จุงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น

- 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมเมือง ลูเซิร์น เป็นเวลานับศตวรรษมาแล้ว ที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือน เมืองนี้ อิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิส อีกทั้งเมืองลูเซิร์นมีขนาดใหญ่กว่าอินเทอลาเก้นมาก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักช้อปปิ้ง

- นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะ สลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคย ละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองปลอดมลพิษ ที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปลี่ยนขึ้นรถโค้ชคันเดิมเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟรา เป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์

- 19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก KREB HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่เจ็ด    อินเทอลาเก้น - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส

- 07.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมเมือง อินเทอลาเก้น บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขาถนนสายหลักเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนั่งรถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่สู่เขต แคว้นเบอร์กันดี แหล่งปลูกต้นมาสต้าในฤดูใบไม้ผลิ เพื่อนำมาผลิตมาเป็นมัสตาร์ด อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดี และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการ คมนาคมขนส่งจนถึงเมืองดิจอง แล้วนำท่านนั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีสวิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (316 กม.)

- 20.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก PULLMAN LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่แปด    พระราชวังแวร์ซายน์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือ+อาหารค่ำ

- 08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีส ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร บางส่วนของพระราชวังได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว เข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล ห้องเทพวีนัส ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหน้าต่าง ประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทำลายไปมาก มหาวิหารได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ

- อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส ใน แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภท น้ำหอม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

- 18.30 น. บริการอาหารเย็นแบบฝรั่งเศสบนเรือล่องแม่น้ำแซนน์ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่ สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

- หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก PULLMAN LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่เก้า    มหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ - สนามบิน

- 07.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่า ถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด และขึ้นสู่ชั้น 2 ของหอไอเฟลเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมือง เที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมืองที่ได้รับการ กล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่ อาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ปัจจุบันเก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิ้น

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมือง แวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม ไปชมประตูชัย อาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 1ในปีค.ศ. 1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของพระองค์ในหลาย ๆ สมรภูมิรบ ออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อ ชาลแกรง (Chalgrin) ใหญ่โตโอ่อ่าเพื่อให้สมศักดิ์ศรีและพระเกียรติของนโปเลียน
เดินทอดน่องบน ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เดิมสร้างไว้เพื่อเป็นเขตที่อยู่ของพวกขุนนาง สมัยราชวงศ์บูร์บอง และต่อมาได้กลายเป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตาน สองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก

- 15.45 น. ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ Gare Du Nord รถไฟยูโรสตาร์ 2nd Class นำท่านพร้อมสัมภาระ ออกเดินทาง ด้วยความเร็วกว่า 300 ก.ม./ช.ม. และลอดอุโมงค์ ช่องแคบระหว่างเมืองคาเล่ส์ และโดเวอร์ จนเข้าสู่เขตมหานครลอนดอนที่สถานีรถไฟ St.Pancras International ใจกลางมหานครลอนดอน ศูนย์กลางสำคัญ ทางธุรกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น และศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก

- 19.00 น. บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก H10 WATER LOO HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่สิบ    พระราชวังวินด์เซอร์ - บิสเตอร์วิลเลจ OUTLET MALL - มหานครลอนดอน

- 07.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวัง แห่งนี้ เป็นพระราชวังที่มี ผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก

- เข้าชมภายในผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์ อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ ม่านปักประดับผนัง เครื่องลายคราม รูปปั้น อาวุธ ชุดเกราะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่าง ๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจาก เตียงไม้สลักปิดทอง สไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง
และชมห้องที่โดดเด่นที่สุด St George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ ในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วย อาวุธชุดเกราะ และตราประจำราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ บิสเตอร์วิลเลจ OUTLET สำหรับนักช้อปกว่า 130 LUXURY BRAND ให้ท่าน เลือกซื้ออย่างจุใจ แล้วเดินทางกลับสู่มหานครลอนดอน (79 กม.)

- 19.00 น. บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก H10 WATER LOO HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่สิบเอ็ด    ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - มาดามทูสโซ่ด์ - สนามบิน

- 07.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ลอนดอน ผ่านจตุรัสทราฟัลก้าร์ ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิว บน ลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูด นักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี

- จากนั้นผ่านจตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง แล้วเข้าสู่ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาท ราชวัง คุกและแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”

- ผ่านไปชมถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จตุรัสพิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็น วงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน และถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม พระราชฐานที่ ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชม อาทิ ห้องบุคคล สำคัญ ๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา ศิลปินเอก นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่าง ๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ ลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้องต่าง ๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

- 17.30 น. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 21.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่สิบสอง    กรุงเทพฯ

- 15.55 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 145,000 บาท สมาชิก ท่านละ 144,000 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 19,000 บาท
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 131,000 บาท
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 116,000 บาท
เด็ก (อายุำ 4 - 5 ปีี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 102,000 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
- ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
- ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่าล่องเรือกอนโดล่า / ค่ารถไฟสายภูเขาจุงเฟรายอค /
  ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่ปารีส / ค่าล่องเรือ+อาหารค่ำ / ค่าเข้าพระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าตั๋วขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล /
  ค่ารถไฟชั้น 2 ยูโรสตาร์ / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน /
  ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซด์
- โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
- ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น) และค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ
- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1   ท่าน
- ค่าประกันการเดินทาง PLAN B. (อายุ 15-75 ปี) ของ บ. นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ จก.  
 ในกรณีอายุนอกเหนือจากที่ระบุจะเป็น PLAN C. แทน
- ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก
  EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหาร
  และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น
  หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1. ราคาทัวร์ยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
    ก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน,
    ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด
    ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการ เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน)
    และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก -สำหรับทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-อังกฤษ

1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน

คืนเงินมัดจำทั้งหมด

2. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
4. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-15 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
6. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
7. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50%  ของค่าทัวร์
8. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วัน หัก 50%  ของค่าทัวร์
9. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-วันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 75%  ของค่าทัวร์
10. ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก 90%  ของค่าทัวร์
11. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือNO SHOW หัก 75%  ของค่าทัวร์
12. ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถ หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND หัก 90%  ของค่าทัวร์

13. หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของ สถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกัน PLAN B. ของบ. นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จก. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์ เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า เมือง อันเนื่องจากการกระทำ ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

การจองที่นั่งบนรถโค้ช
ในการเดินทางแต่ละทริป ทางบริษัทฯจะรับผู้ร่วมเดินทางไม่เกิน 28 ท่านเท่านั้น และรถโค้ชที่ให้บริการเป็นมาตรฐานของยุโรป 49 - 51 ที่นั่ง เพื่อความสะดวกสบายและการ วางสัมภาระตลอดการเดินทางของท่าน พนักงานขับรถจะยึดถือกฎหมายของสหภาพยุโรปเป็นหลัก ขอความกรุณาท่านปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย และในระหว่างการเดิน ทางจะไม่เปิดให้ใช้บริการห้องน้ำบนรถ อันเนื่องมาจากเรื่องความสะอาดและกลิ่น ท่านสามารถระบุที่นั่งบนรถโค้ช เพื่อท่องเที่ยวตลอดการเดินทางในการจองทัวร์ (จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

โรงแรมและห้องพัก
- ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการ
วางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
- โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
นั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

สถานที่เข้าชม
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคืน เงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ เดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและพนักงานยกสัมภาระ
- ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
- สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)
- การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
- สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร
(9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
- กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ PLAN B.

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทาง
- พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดง ด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส - หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
- หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
- กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน สม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย ได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
- กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1- 6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อ แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
- กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
- กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต ให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ อย่างถูกต้อง
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระ ไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ ไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่าน จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึก ไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
- ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั๋วเครื่องบินและการสะสมไมล์
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการ จัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
- การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 % ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ ลุฟฮันซ่า สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วน หรือ ทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน เท่านั้น

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ลองจอน ครีมกันแดด แว่นตากันแดด


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home