ทัวร์ EZyTrip

ทัวร์ยุโรป 9 วัน

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ยุโรป - 9 วันประทับใจใน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี

     ทัวร์ยุโรปซึ่งจะนำทุกท่านไปสู่จุดหมายซึ่งเป็นไฮไลท์ของยุโรป สำหรับนักท่องเที่ยว อันได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และฝรั่งเศส ด้วยสถาปัตย์ที่สะดุดตา ทัศนียภาพอันงามจับตา และประวัติศาสตร์
ของชาติอันเกรียงไกร ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่อาบกลิ่นไอยุคเรอเนสซองส์ สุดโรแมนซ์ ณ เวนิส
ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ ปล่อยอารมณ์สบาย ๆ บน
ถนนชองป์เอลิเซ่ ณ ปารีส เมืองหลวงแห่งศิลปะในฝรั่งเศส กับทัวร์ยุโรปที่เรานำเสนอต่อท่าน

     เพื่อความประทับใจของทุก ๆ คน เราจึงตั้งใจคัดสรร ร้านอาหารโอชารส โรงแรมมาตรฐาน
สะดวกสบาย และสะอาด โปรแกรมทัวร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ให้ทุก ๆ วินาทีของทุกท่าน เต็มเปี่ยมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม
ทัวร์ิฝรั่งเศส อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน
วาติกันซิตี้ มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า
เวนิส จัตุรัสซานมาร์โค ลูเซิร์น สะพานหอคอย อนุสาวรีย์สิงโต ยอดเขาทิทลิส เล่นหิมะ
ชมถ้ำน้ำแข็ง หอไอเฟิล พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ประตูชัย    รวมทิปคนขับรถ
รวมมัคคุเทศก์บรรยายในพระราชวังแวร์ซายน์ ทำจองคิวล่วงหน้าไม่ต้องรอคิวนาน ไม่ต้องเดินเที่ยวเอง
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ

- 22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู
7  สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่สอง    กรุงเทพฯ - กรุงโรม - ชมรอบนอกโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

- 00.50 น. ออกเดินทางสู่  กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS-961

- 05.40 น. เดินทางถึง สนามบินไคโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่าง ๆ

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองกิซ่า เพื่อนำท่านเข้าชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่มหาปีรามิดนี้มีทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส
ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัว ก็สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก ประมาณ
100 ปอนด์ (การเดินขึ้น-ลง เข้าไปข้างในนั้น ควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้) และชม สฟิงค์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และลำตัวเป็นสิงโต แวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

- นำท่านชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกัน

- นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมาย ที่สุดชมโลงศพทองคำแท้ พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัว อีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ ฯลฯ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่น ๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฯลฯ (ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ)

- จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าพื้นเมืองและของฝากต่าง ๆ ที่ย่าน ตลาดข่านอัลคาลิลี่ แกรนด์บาซาร์ (KHAN EL KHALILI BAZAAR) ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าที่ระลึกนานาชนิดที่ใหญ่สุดและมีร้านค้านับ 100 ร้านให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย

- นำท่านเข้าที่พัก OASIS หรือ CATARACT

วันที่สาม    กรุงโรม (อิตาลี) - ชมเมือง

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร

- นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน

- 09.30 น. ออกเดินทางสู่  กรุงโรม โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS-791

- 13.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางสัมภาระต่าง ๆ เดินทางเข้าสู่ใจกลาง กรุงโรม

- นำท่านชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพสวย บริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-โคลอสซีอุ้มหรือแอมปิเธียเตอร์ สนามกีฬา-สถานที่ฝึกรบ และยังเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ และ 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders ที่ท่านอาจเคย เห็นจากภาพยนตร์เรื่องกลาดิเอเตอร์

- จากนั้นนำท่านสู่ นครรัฐวาติกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในโลกโดยมีเนื้อที่โดยประมาณ 250 ไร่ เข้าชม  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่ ชม ประติมากรรมรูป ปิเอต้า หรือรูปแม่พระประคองร่างพระเยซูหลังจากถูก ปลดลงจากไม้กางเขน และ รูปประติมากรรมบรอนซ์ของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ ที่นักท่องเที่ยวมักมาลูบเท้าของพร จากท่าน ชมความสวยงามของแท่นประกอบพิธีมิสซาที่สร้างครอบที่เก็บศพของนักบุญปีเตอร์ ชมความสวยงาม ภายในวิหารอย่างเต็มอิ่ม

- จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่นักท่องเที่ยวที่มาโรมต้องมาโยนเหรียญเสี่ยงทาย เพื่อให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก เชิญเดินเล่นใน ย่านบันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบวัยรุ่นชื่อดังของกรุงโรม

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

- นำท่านเข้าที่พัก IDEA ROMA Z3  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    กรุงโรม - ปิซ่า์ - เวนิส

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมือง ท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานา ของประเทศอิตาลี อันมีจตุรัสดูดฮโมแห่งเมืองปิซ่า ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

- นำท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่เป็น 1 ในสิ่งก่อสร้างของ ศาสนสถานของชาวคริสต์ ก็คือหอระฆังนั่นเอง ที่สร้างในปี 1174 แต่เกิดการทรุดตัวลงเมื่อสร้างถึงชั้นที่ 3 จึงหยุด ก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปีต่อมาถึงมีผู้สร้างต่อได้จนครบ 8 ชั้น และได้นำระฆังไปติดในอีกร่วม 100 ปีต่อมา จนเสร็จสมบูรณ์ เหมือนที่เห็นในปัจจุบัน กาลิเลโอได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏีการตกของวัตถุที่ยอดของหอเอนแห่งนี้ ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป

- นำท่านออกเดินทางผ่าน เมืองโบโลญญ่า สู่ แคว้นเวเนเซีย ซึ่งมีเมืองเวนิสเป็นเมืองสำคัญของแคว้นนี้

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม

- นำท่านเข้าที่พัก SMART HOLIDAYS  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    เวนิส - ทะเลสาบลูเซิร์น - เแองเกลเบิร์ด (สวิสเซอร์แลนด์)

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่านข้ามเรือสู่ ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านชม สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อม ระหว่างศาลและคุกหลวง นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เซ็นต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โก้สแควร์ ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ ดอร์ดจ ชม วิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิสอย่าง เครื่องแก้วมูราโน หน้ากากคาร์นิวัลของที่ระลึกต่าง ๆ และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชมบรรยากาศของคลองเล็ก คลองน้อยแห่งเมืองเวนิส จนถึงเวลานัดหมายเดินทางกลับฝั่งแผ่นดินใหญ่

***ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นชมเมือง มากยิ่งขึ้น***

-นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดน แสนสวยด้วยทิวทัศน์ของทุ่งหญ้า ภูเขาแนวหิมะบนยอดเขาสูงและทะเลสาบแสนสวย เดินทางจนถึงเมือง แองเกลเบิร์ก เมืองตากอากาศบนที่สูง ระหว่างหุบเขาสวิสแอลป์

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม

- นำท่านเข้าที่พัก TERRACE  หรือเทียบเท่า

วันที่หก    แองเกลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - โบน ดิจอง (ฝรั่งเศส)

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาทิตลิส ด้วยความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ท่านจะได้สัมผัส กับกระเช้าไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะเคลื่อนที่ เพื่อจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขา แอลป์ ในแบบ 360 องศา

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

- นำท่านเดินเล่นชม ถ้ำน้ำแข็ง ให้เวลาท่านสนุกกับเล่นหิมะ ถ่ายรูป ชื่นชมกับวิวสวย ๆ อย่างเต็มที่ก่อนเดินทาง ลงจากเขา

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิส แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์นที่สวยงาม 3 แลนด์มาร์คที่สำคัญ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง สินค้าคุณภาพของสวิส

- ข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส สู่ เมืองโบน ดิจอง เมืองสำคัญ แห่งแคว้นเบอร์กันดี แหล่งไวน์และ มัสตาร์ดชั้นดี อีกแห่งของฝรั่งเศส

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม

- นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN DIJON  หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด    โบน ดิจอง - พระราชวังแวร์ซายน์ - ปารีส

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- ออกเดินทางสู่ มหานครปารีส ที่นักท่องเที่ยวมากมายใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสัมผัสด้วย แฟชั่น ดีไซน์เนอร์ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์ เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจง จนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่น ๆ มากมาย บางส่วนของพระราชวังได้รับ การบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมภายในพร้อมฟังบรรยาย ภาษาไทยจากมัคคุเทศก์พระราชวัง ทั้งในส่วนของกษัตริย์ และพระราชินี รวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณต่าง ๆ ของพระราชวัง อาทิ ห้องเทพอพอลโล ห้องเทพวีนัส ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ ก่อนเดินทางกลับเข้ากรุงปารีส

- นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของฝรั่งเศส หรือจากห้างสรรพสินค้า

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย

- นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า

วันที่แปด    ปารีส

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

-นำท่าน ชมเมืองปารีส โดยเริ่มจากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหาร หรือจาก จัตุรัสทรอคาเดโร ผ่านชม ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ จตุรัสชาร์ลสเดอโกล์ล ถนนชองเอลิเซ่ที่โด่งดัง จตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ โดมอินวาลิดสถานที่เก็บพระศพจักรพรรดิ นโปเลียน ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ฯลฯ

- นำท่านลง เรือบาโตว์มุช ล่องชมความงามของสิ่งก่อสร้างสองฝั่งแม่น้ำแซนต์ อาทิ หอไอเฟิล วิหารนอทรดาม จตุรัสคองคอร์ต ลอดผ่านสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 อันสวยงาม

- นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส เดอ โกลล์ (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)

- 15.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน อียิปต์แอร์  MS-800 / MS-960 (เปลี่ยนเครื่อง ณ กรุงไคโร)


วันที่เก้า
    กรุงเทพฯ

- 13.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการต่อท่าน ม.ค. - มี.ค.56 เม.ย. - พ.ค.56
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) 76,900 บาท 79,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 73,900 บาท 76,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 70,900 บาท 73,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 10,000 บาท 10,000 บาท
สมาชิก EZyTrip รับส่วนลดท่านละ 400 บาท
อัตราค่าบริการสำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ ปรับอัตราค่าบริการถ้าจำนวนไม่ถึง

**เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2556 โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่ง**
**ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตามความเหมาะสม หากสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่ม**

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินอียิปต์ แอร์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไคโร-โรม // ปารีส-ไคโร-กรุงเทพฯ
- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 55
- ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
- โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองใน วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ระบุ (ประกันไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ และทรัพย์สินส่วนตัว)
- ค่าทิปคนขับรถในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหาร
  และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น
  หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
- ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม / สนามบิน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

หมายเหตุ

1. ราคาทัวร์ยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
    ก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน,
    ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด
    ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการ เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน)
    และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก -สำหรับทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์

1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน

คืนเงินมัดจำทั้งหมด

2. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
4. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-15 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
6. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
7. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50%  ของค่าทัวร์
8. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วัน หัก 50%  ของค่าทัวร์
9. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-วันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 75%  ของค่าทัวร์
10. ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก 90%  ของค่าทัวร์
11. HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือNO SHOW หัก 75%  ของค่าทัวร์
12. ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถ หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND หัก 90%  ของค่าทัวร์

13. หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของ สถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกัน PLAN B. ของบ. นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จก. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์ เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า เมือง อันเนื่องจากการกระทำ ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทาง
- พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดง ด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส - หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
- หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
- กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน สม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย ได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
- กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1- 6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อ แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
- กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
- กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต ให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ อย่างถูกต้อง
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระ ไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ ไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่าน จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึก ไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
- ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั๋วเครื่องบินและการสะสมไมล์
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการ
จัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
- การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 % ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ ลุฟฮันซ่า
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วน หรือ ทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เท่านั้น

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ลองจอน ครีมกันแดด แว่นตากันแดด


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home