ทัวร์ EZyTrip

ทัวร์ยุโรป 8 วัน

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ยุโรป - 8 วันประทับใจใน เยอรมัน อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์

     ทัวร์ยุโรปซึ่งจะนำทุก ๆ ท่านไปสู่จุดหมายซึ่งเป็นไฮไลท์ของยุโรป สำหรับนักท่องเที่ยว อันได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมัน ด้วย สถาปัตย์ที่สะดุดตา ทัศนียภาพอันงามจับตา และประวัติศาสตร์ของชาติอันเกรียงไกร ล่องเรือกอนโดล่ากลางบรรยากาศที่อาบกลิ่นไอยุคเรอเนสซองส์ สุดโรแมนซ์ ณ เวนิส ชมทิวทัศน์อันงดงามบนจุงเฟรา ยอดเขาหิมะอันนามระบือแห่งสวิสเซอร์แลนด์ สัมผัส นอยชวานสไตน์ ปราสาทแห่งเทพนิยายบนดินแดนเยอรมัน เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังที่มิลาน กับทัวร์ยุโรปของเรา
     เพื่อความประทับใจของทุก ๆ คน เราจึงตั้งใจคัดสรร ร้านอาหารโอชารส โรงแรมมาตรฐานสะดวกสบายและสะอาด โปรแกรมทัวร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ให้ทุก ๆ วินาทีของทุกท่านเต็มเปี่ยมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม
ทัวร์ิเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน
31 ก.ค. - 7 ส.ค. 55
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น ลูเซิร์น ฟลูเซิร์น กรีนเดลวาล ยอดเขาจุงฟราว
อินเทอร์ลาเก้น เวโรน่า ล่องเวนิส ช้อปปิ้งมิำลาน
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ - มัสกัต - มิวนิค

- 17.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และเอกสาร การเดินทาง

- 20.45 น. ออกเดินทางสู่ นครมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน (Germany) โดย สายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) เที่ยวบินที่ WY 814

- 23.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมัสกัต (Masqut) ประเทศโอมาน โอมานช้ากว่าไทย 3 ชั่วโมง (ระยะเวลาบิน 5.50 ชม.)
วันที่สอง    มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น

- 02.00 น. ออกเดินทางต่อสู่นครมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน (Germany) โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 123 (ระยะเวลาบิน 6.55 ชม.) (รวมเวลาบิน 15:10 น.)

- 06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนครมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน (Germany) หลังผ่านการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินชมนครมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ผ่านชม เฟราเอ่นเคียร์ชเช่อ
(The Frauenkirche) โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค ตัวโบสถ์สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกทำลายอย่างย่อยยับในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับบูรณะในปี 1953

- จากนั้น นำท่านสู่ จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) อยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง ถือเป็น "หัวใจ" ของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมืองในยุคกลาง ที่นี่เคยเป็นตลาด ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการจัดงานสาคัญทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มาเรียนพลัทซ์ มีสิ่งที่น่าชม มากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคาบนเขาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอระฆัง ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และ 5 โมงเย็นในหน้าร้อน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

- หลังอาหาร นำท่านเดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติก สู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Schloss Hohenschwangau) เมืองเล็ก ๆ ที่เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์ นำท่านขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein castle) ที่แสน โรแมนติกดังเทพนิยาย ซึ่งวอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งในโลก จนกลาย เป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์แล้ว นำท่านชมความงดงามของห้องต่าง ๆ ของปราสาท ที่สร้างให้ดูคล้ายคลึงกับ ฉากในละครมากกว่าเป็นที่อยู่อาศัย และชมบรรยากาศภายนอกที่แสนสวยงามท่ามกลางพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ประทับใจไปกับความงามรอบตัว

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงในนามของ ป่าดำ (BLACK FOREST) ท่านจะได้ ชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา จนกระทั่งถึง ฟุสเซ่น

- จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้ เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และ ร้านค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก EURO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ฟุสเซ่น - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - แม่น้ำเรอุส - Kapellbrucke

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

- นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเยอรมนี และ สวิสเซอร์แลนด์ เข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucern) เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เมืองสวรรค์ของนักช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านได้เลือก ซื้อสินค้าชั้นนาของสวิส อาทิ นาฬิกา ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

- หลังอาหารนำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน ที่แกะสลักบนหน้าผา สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารจ้าง ชาวสวิส ที่เสียชีวิตไปเมื่อครั้งที่ไปออกรบที่ฝรั่งเศส ว่ากันว่าทหารชาวสวิสนั้นซื่อสัตย์ที่สุดในโลก

- จากนั้นชม แม่น้ำเรอุส ต้นกำเนิดแห่งทะเลสาปลูเซิร์นอันแสนโรแมนติก ชม Kapellbrucke สะพานไม้เก่าแก่ อายุ 400 ปี สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก SEEHOTEL STERNRN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ลูเซิร์น - กรินเดลวาล - ยอดเขาจุงฟราว - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

- หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง กรินเดลวัลด์ (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทบนเนินเขาที่สวย ที่สุด รายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงาม ทิวทัศน์แสนโรแมนติค

- จากนั้น นำท่านเปลี่ยนอิริยาบทเดินทางโดยขบวนรถไฟลัดเลาะไปตามไหล่เขา ผ่านทุ่งหญ้าและทิวทัศน์ที่สวยงาม ไปยัง สถานีไคลเนอร์ ไชเดกซ์ อันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จ ประพาสชมลานสกี

- นำท่านเปลี่ยนรถไฟ มุ่งหน้าสู่ยอดเขาจุงฟราว สถานีที่สูงที่สุดในโลก ยอดเขาจุงฟราว (Jungfrau) มีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่ได้ชื่อว่า Top of Europe เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา ชมถ้ำน้ำแข็ง ที่อยู่ใต้ระดับผิวน้ำแข็ง 8 เมตร แกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ อย่างสวยงาม ขึ้นหอดาราศาสตร์ หรือสฟิงส์ เพื่อไปยัง จุด Top of Europe ซึ่งมองเห็นยอดเขาต่าง ๆ ได้โดยรอบ เลือกซื้อของที่ระลึก หรือส่งไปรษณียบัตรจากยอดเขา ให้ญาติมิตร ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

- หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับด้วยรถไฟ แล้วมุ่งหน้าสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบเบรียนส์ และทะเลสาบธูน และล้อมรอบด้วยเทือกเขาต่าง ๆ รวมทั้งยอดเขาจุงฟราวด์ ที่มองเห็นเป็นฉาก หลังของเมืองอันสวยงามที่สุด เชิญท่านชมเมือง ชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้า ที่มีชื่อเสียงของสวิส ตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับสู่ลูเซิร์น

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก SEEHOTEL STERNRN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    ลูเซิร์น - เวโรน่ำ - เวนิส

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

- หลังอาหาร นำท่านข้ามพรมแดน มุ่งหน้าสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) ประเทศอิตาลี เมืองเวโรน่า (Verona) เป็นเมืองที่ใหญ่และสาคัญเป็นอันดับสองในแคว้นเวเนโต รองจากเวนิส ได้รับสมญานามว่า "Little Roman" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นเมืองแห่งนิยายรักอมตะ โรมิโอแอนด์จูเลียต ที่ทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

- นำท่านชมหน้าบ้านจูเลียต ระเบียงหินอ่อนเล็ก ๆ ที่สมมติเป็นฉากที่จูเลียตเคยยืนอยู่ โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอ ความรักอยู่ด้านล่าง ซึ่งปัจจุบันคือร้าน Armani ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรัก ก็ให้ไปจับที่หน้าอกของ รูปปั้นจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกาแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมาย จนแทบไม่เห็น สีกาแพงเดิม

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) แห่งแคว้นเวเนโต้ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เปรียบเสมือนไข่มุกเม็ดงามแห่งทะเลอเดรียติก ที่เปรียบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรปในอดีต

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ALBATROS HOTEL (MESTRE) หรือเทียบเท่า

วันที่หก    เวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - Bridge of Sigh - มิลาน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

- หลังอาหาร นำท่านสู่ท่าเรือทรอนเก็ตโต เพื่อลงเรือล่องสู่เกาะเวนิส ผ่านชมบางส่วนของบรรดาเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ที่มีสะพานเชื่อมต่อถึงกันกว่า 400 สะพาน

- หลังจากเรือเทียบท่า นำท่านเดินเท้าสู่จตุรัสซานมาร์โค (San Marco) ศูนย์กลางของเกาะเวนิส เป็นลานกว้าง รายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ อีกทั้งมีโบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตกแต่งอย่างสวยงามตั้งอยู่ด้านข้าง ระหว่างทางให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพ Bridge Of Sigh ที่เชื่อมต่อระหว่างพระราชวังดอจส์กับกาแพงคุกหนาทึบ ในอดีตใช้เป็นเส้นทางที่นำนักโทษจากห้องพิจารณาคดีของพระราชวังเพื่อไปจองจำในคุก ตัวสะพานจะมีกำแพง และ หลังคาที่ปิดมิดชิดเหลือเพียงช่องหน้าต่างเล็ก ๆ สองข้างที่เจาะไว้ให้เหล่านักโทษได้มองเห็นโลกภายนอกเป็นครั้ง สุดท้าย

- ผ่านชมพระราชวังดอจส์ ที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิส ครั้งเมื่อมีความรุ่งเรืองในการค้าขายกับตะวันออกไกล ตัวอาคารสร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก หันหน้าออกสู่เวเนเชี่ยนลากูน ชม “แกรนด์คาแนล” คลองที่กว้างที่สุด ของเวนิส สะพานเรียลอัลโต้ที่เด่นในด้านสถาปัตยกรรม แล้วนำท่าน ชมการเป่าแก้วมูราโน่ ที่เป็นเครื่องแก้วชั้นดี คุณภาพสูง เป็นงานศิลปะอันเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) ศูนย์รวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ศูนย์กลางการค้า และแฟชั่นชั้นนำ ชมบริเวณ จัตุรัสอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ตั้งของ ดูโอโม (Duomo) มหาวิหารสถาปัตยกรรมกอธิกที่ใหญ่ เป็นอันดับ สามในยุโรป สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 ด้านนอกของอาคารวิหารมีหลังคายอดเรียวแหลมจานวนมากมายถึง 135 ยอด ประดับด้วยรูปปั้นหินอ่อนกว่า 2,245 ชิ้น ด้านบนสุดมีรูปปั้นพระแม่มาดอนน่าที่ทำขึ้นจากทองขนาดใหญ่ถึง 4 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก HOTEL RIPAMONTI DUE หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   มิลาน - กรุงเทพฯ

- บริการ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

- หลังอาหาร นำท่านผ่านชมบรรยากาศของเมือง อาทิ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่ สวยงาม โรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า และรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง และสาวกที่จัตุรัสด้านหน้า

- นำท่านชม เมืองเก่าของมิลาน ถ่ายรูปกับปราสาทเก่า

- จากนั้น เชิญท่านอิสระกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของมิลานในย่านถนนศูนย์รวมสินค้าระดับโลก อย่างจุใจ อาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง ที่มีชื่อเสียง เช่น เวอร์ซาเช่ ปราด้า กุชชี่ เป็นต้น

(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความต่อเนื่องในการช้อปปิ้ง)

- 21.45 น. ออกเดินทางจากมิลาน (Milan) สู่ประเทศไทย โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 142 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน)

วันที่แปด    กรุงเทพฯ

- 06.05 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต (Muscat) ประเทศโอมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ระยะเวลาบิน 6.20 ชม.)

- 07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดย สายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) เที่ยวบินที่ WY 815 (ระยะเวลาบิน 5.55 ชม.)

- 16.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ (รวมเวลาบิน 13.50 ชม.)

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 59,900 บาท สมาชิก ท่านละ 59,500 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 บาท
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 57,900 บาท
เด็ก (อายุำ 6 - 11 ปีี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 55,900 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความ เป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม ให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
- ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถและ หัวหน้าทัวร์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดเดินทาง ในต่างประเทศ
- ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ,
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปโดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)

หมายเหตุ

1. ราคาทัวร์ยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งโทรสารสาเนาหน้าหนังสือ เดินทาง มายังบริษัทและค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน)
    และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 3 อาทิตย์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการ ยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
5. หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก - สำหรับทัวร์ยุโรป เยอรมัน-อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์
1. แจ้งล่วงหน้ามากกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิก 21 - 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
3. ยกเลิก 8 - 20 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับบริษัททัวร์ในต่างประเทศไปหมดแล้ว
5. กรณีการยกเลิกการเดินทางหลังจากวีซ่าอนุมัติผ่านแล้วในทุกกรณีและทุกช่วงเวลา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัท ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่า 80% ของมูลค่าทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทาง
- พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดง ด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส - หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

- หลักฐานการทำงาน (เป็นหลักฐานปัจจุบันและเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)  
 กรณีเป็นพนักงาน - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติ พร้อม ประทับตราบริษัท

 กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ - สาเนำใบทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท และเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ - หนังสือรับรองจากหน่วยงาน และสำเนาบัตรข้าราชการ
 กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา - สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา และหนังสือรับรองตัวจริงจากทาง โรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ทั้ง 2 อย่าง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 กรณีเป็นแม่บ้าน - ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนา ทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรองชี้แจง)

- หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)
 สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่มีตราประทับจากทางธนาคาร
 สำเนาสมุดเงินฝากประจาหรือบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (ควรปรับสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) ที่มีตราประทับจากทางธนาคาร
 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (ตัวจริง - ไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต) กรุณายื่นขอจากธนาคารโดยใช้เวลา ประมาณ 3 วัน

- กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง

- เบอร์มือถือ สำหรับติดต่อทุกท่ำน (จำเป็นต้องกรอกในฟอร์มวีซ่า) กรุณาเขียนเบอร์โทรติดต่อแนบมาด้วย
หมายเหตุ : ในกรณีเดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย

- กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอาเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสานักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
และระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา
 ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว - จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ ปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก
 ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น - จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม

- กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล ที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกัน สุขภาพการเดินทางสาหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ใน
ค่าบริการ) ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ


- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่า ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง


- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อำนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงาน ตลอดเวลา ทั้งนี้หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะทำให้ เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

*** ในบางกรณี ทางสถานฑูตฯ อาจจะขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ***

***สาหรับเอกสารที่ยื่นเข้าสถานฑูตฯ ต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งจะต้องแปลเอกสารก่อนยื่นเข้า
สถานฑูต (ยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องแปล) (เอกสารที่ต้องแปลได้แก่ หนังสือรับรอง
บริษัทฯ, สำเนาใบทะเบียนการค้า, สำเนาสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า, สำเนาใบมรณะบัตร, หนังสือยินยอมจากทางอาเภอ หรือ เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเอกสารแปล ทุกฉบับ ไม่ได้รวมในอัตราค่าบริการทัวร์

11. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น อยู่ในดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มี เอกสาร พร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออก วีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ต้องชำระค่า ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง) การปฏิเสธอันเนื่องมาจากหลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทาง ภายใน 20 วัน

ตั๋วเครื่องบินและการสะสมไมล์
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนิน การออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวัน เดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
- การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 % ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ ลุฟฮันซ่า สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วน หรือ ทั้งหมดเป็นสิทธิ ของสายการบินเท่านั้น

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ลองจอน ครีมกันแดด แว่นตากันแดด


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home