ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์ลี่เจียง

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง - หิมะงามกลางแดนสวรรค์

      ด้วยการบริการ อาหารอันรสโอชา โรงแรมระดับ 4 ดาวอันสะดวกสบาย ไกด์ซึ่งรอบรู้เส้นทาง และมีประสบการณ์มากมายบนเส้นทางทัวร์ลี่เีจียงนี้ รวมทั้งการจัดโปรแกรมทัวร์บริบูรณ์ มีสถานที่เที่ยวสำคัญครบถ้วนบริบูรณ์ EZyTrip ขอเสนอ ทัวร์ลี่เจียง ที่เรามั่นใจว่าคุ้มที่สุด
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เมืองโบราณต้าลี่ กำแพงโบราณ ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว
Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน   
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่ - กำแพงโบราณ

- 08.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ EZyTrip คอยบริการให้ความสะดวกกับสมาชิกทัวร์ลี่เจียง บริเวณ ชั้น 4 ประตู 4 ใกล้เคาน์เตอร์ D อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก สายการบินไทย (TG)

- 10.50 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 บินลัดฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน

คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง

- 14.05 น. ถึง สนามบินแห่ง นครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช ปรับอากาศ ก้าวแรกสู่ทัวร์ลี่เจียง เดินทางสู่ เมืองต้าลี่ (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง)

- ในอดีตต้าลี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรของชาวไป เรียกว่า อาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิด ของคนไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 1480 - 1796 กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าลี่ต้าลี่ ในปัจจุบันนั้นต้าลี่ขึ้นชื่อ จากการเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนคุณภาพดีระดับต้น ๆ ของประเทศจีนหลากหลายชนิด เหมาะทั้งใช้ในการก่อสร้าง และการแกะสลัก

- นำท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า เมืองโบราณต้าลี่ สร้างขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองทั้ง ด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรม สอดรับกันตามสอง ฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้ กระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่ง ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนน ย่านการค้าที่เจริญตาม สองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ  ร้านกาแฟ และร้านน้ำชาที่ประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้จึงขึ้นชื่อว่า "ถนนสายต่างชาติ" ถนนสายนี้ มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความ ทันสมัยผสมผสานกัน นับเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน


เมืองโบราณ ต้าลี่
เมืองโบราณต้าลี่
เมืองโบราณ ต้าลี่
เมืองโบราณต้าลี่
เมืองโบราณ ต้าลี่
เมืองโบราณต้าลี่

- จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปคู่ กำแพงโบราณ (ต้าหลี่กู่เฉิง) เมืองเก่าต้าลี่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีกำแพง เมืองล้อมรอบ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง    ต้าลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ (ERHAI LAKE) เพื่อชมความงามของทะเลสาบ ทะเลสาบเอ๋อไห่ตั้งอยู่บน ที่ราบสูงในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจีน ที่ระดับความสูง 1,972 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีความยาวจากริมฝั่งทิศเหนือจรดทิศใต้ 40 กิโลเมตร และจากตะวันออกถึงตะวันตก ประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนที่ราบสูงที่มี ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทะเลสาบเอ๋อไห่ ต้าลี่
ทะเลสาบเอ๋อไห่ ต้าลี่
ทะเลสาบเอ๋อไห่ ต้าลี่
ทะเลสาบเอ๋อไห่ ต้าลี่
ทะเลสาบเอ๋อไห่ ต้าลี่
ทะเลสาบเอ๋อไห่ ต้าลี่

- จากนั้นนำท่านชมวัด เจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่า เจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหิน ใหญ่ไว้ข้างหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มี ปฏิมากรรมเยี่ยมยอด แห่งหนึ่งในต้าลี่


- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ลี่เจียง หนึ่งในเมืองมรดกโลก (ใช้เวลา 4 ชม)

- นำท่านไปยัง สระมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน ซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่เรียกว่าสวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียงห่างจากตัวเมืองโบราณลี่เจียงไปทาง ทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง

สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง
สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง
สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง

น้ำที่ใสราวกับมรกตของ ทะเลสาบที่สะท้อนภาพของภูเขาหิมะมังกรหยก ในวันที่อากาศสดใสนั้นงดงาม จนถือได้ว่าเป็นอีกไฮไลท์เลยทีเดียว ภายในสวนยังประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสาน อารยธรรมของ ชาวฮั่น ทิเบต และชาวน่าซีไว้ด้วยกัน นอกจากนี้แล้ว ยังมี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปา เช่น อักษรตงปา ซึ่งเป็นอักษรรูปภาพลักษณะ คล้ายอักษร Hieroglyphics ของอาณาจักรอียิปต์โบราณ

- นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึงก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หยวน โดยที่ยังคงสภาพดั้งเดิม ทั้งตัวเมือง อาคาร บ้านเรือน ถนนหนทาง หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิต ซึ่งถูกอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 800 ปี จนได้รับ การยกย่องให้เป็น “เมืองมรดกโลก” จาก UNESCO
เืมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง

เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณ ลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
 

ในเมืองโบราณลี่เจียง มีบ้านเรือนผสมผสานกันกับร้านขายสินค้าที่ระลึก และร้านกินดื่มนับพันร้าน มีอักษรตงปา เป็นเอกลักษณ์บนสินค้าทุกชิ้น ให้ท่านได้เลือกซื้อหา ทั้งยังประดับประดาเมืองด้วย อักษรตงปา ของชาวน่าซีเช่นกัน โดยเฉพาะที่ตลาดซื่อฟางเจีย ซึ่งเป็น ตลาดสำคัญของเส้นทางใบชา ที่ผ่านเมืองนี้มาหลายร้อยปีนั้นเต็มเปี่ยม ไปด้วย กลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมของลี่เจียง

สำหรับทัวร์ลี่เจียง การถ่ายรูปกับกังหันน้ำ ของเมืองโบราณลี่เจียง เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร


- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก GRAND LIJIANG HOTEL  หรือเทียบเท่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง

วันที่สาม    ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ต้าลี่

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่สุดยอดไฮไลท์ของ ทัวร์ลี่เจียง นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ชั้น Gracirer Park บนความสูง 4,506 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้เล่นหิมะ และชมความงามของธารน้ำแข็งแบบกลาเซียร์บน ภูเขาหิมะมังกรหยก อย่างใกล้ชิดทัวร์แชงกรีล่า

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขา 13 ลูกนี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้าย มังกรเอนกายอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ หรือจะเดินไต่ระดับ ขึ้นสู่ระดับ 4,860 เมตร ซึ่งจุดเป็นสูงที่สุดที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปได้

ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง

* ปกตินักท่องเที่ยวสามารถชมภูเขาหิมะมังกรหยกได้จาก 3 จุดครับ คือ

1. ทุ่งหญ้าหวินซานผิง เดินทางด้วยกระเช้าเล็กไปยังจุดที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถมองเห็น ทัวร์แชงกรีล่า
ยอดภูเขาหิมะมังกรหยก ได้ในวันที่ท้องฟ้าสดใส แต่เนื่องจากบริเวณนี้ยังไม่สูงเพียงพอ จึงไม่มีหิมะปกคลุม

2. ทุ่งหญ้าเหมาหนิวผิง จะเป็นเช่นเดียวกันกับทุ่งหญ้าหวินซานผิง คือ ไม่มีหิมะปกคลุม ทัวร์แชงกรีล่า
และมองเห็นภูเขาหิมะเฉพาะในวันที่ฟ้าสดใส การเดินทางสู่เหมาหนิวฝิงนั้น จะเดินทางโดย รถยนต์ไกลกว่า และไม่ต้องขึ้นกระเช้า

** ทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว เหมาะกับทัวร์ลี่เจียง ราคาประหยัดครับ เพราะค่าใช้จ่ายต่ำ แต่ไม่สามารถเล่นหิมะได้ เนื่องจากยังขึ้นไปไม่ถึงจุดที่สูงพอ ท่านที่ต้องการไปเล่นหิมะบนภูเขาหิมะมัึงกรหยก แนะนำเส้นทางที่ 3 ครับ

ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง

3. กราเซีย พาร์ค (Gracier Park) เป็นจุดที่สูงถึง 4,506 เมตร จึงมีี่หิมะปกคลุม ตลอดปี การเดินทางสู่การ์เซีย พาร์ค ต้องเดินทางด้วยกระเช้าใหญ่ เท่านั้น ซึ่งเป็นจุดที่ EZyTrip นำสมาชิกขึ้นชมทุกครั้ง และทัวร์ลี่เจียงที่เหมาะกับคนไทยควรขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกที่จุดนี้เท่านั้น


- นำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หรือโชว์จางอวี้โหมว ด้วยแสง สี เสียง และการแต่งกายตระการตา จากการรังสรรค์ของผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตเวทีขนาดใหญ่สีแดงอิฐโดยมีภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นฉากหลัง ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวชนเผ่ากว่า 600 ชีวิต ม้าทิเบตกว่า 100 ตัว บอกเล่ารื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ และตำนานชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในลี่เจียง

แชงกรีล่า-ลี่เจียง
โชว์ Impression LiJiang

จางอวี้โหมว นอกจากจะเป็นผู้กำกับชื่อก้องโลกแล้ว ยังเป็นผู้ออกแบบ และรังสรรค์ พิธีเปิด - ปิด โอลิมปิค ปี 2008 ณ สนามกีฟารังนก กรุงปักกิ่ง ซึ่งถือได้ว่า เป็นพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิคที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุด ในประวัิติศาสตร์ของโอลิมปิกทีเดียว

โชว์ Impressiion Lijiang หรือโชว์จางอวี้โหมว จึงเป็นโชว์ชุดสำคัญที่พลาดไม่ได้ ด้วยประการทั้งปวง สำหรับทัวร์แชงกรีล่า

โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง
โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง
โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง


- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวน่าซี ด้วยภูมิประเทศที่สอดคล้องกับธรรมชาติอันงดงามบนเส้นทางแชงกรีล่า อันประกอบด้วย น้ำตกมังกร ที่ทอดตัวลงมาตามไหล่เขา ในชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สาม มีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ เบื้องขวาเป็นบิดร เบื้องซ้ายเป็นมารดา และยังมี ต้นไม้เทวดา มีอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของผู้คนแถบนี้

อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง

- จากนั้นนำท่านชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำ ล้ำคุณค่า"อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า

- นำท่านเดินทางเข้าต้าลี่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ASIA STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่  ต้าลี่ - คุนหมิง - เขาซีซาน

-
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่คุนหมิงโดยรถโค้ชปรับอากาศ ให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด และได้ทำการคัดแยกไว้ตามอายุของมุก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน หรือที่ชาวจีนเรียกอีกชื่อว่า เขานางนอน เพราะมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนราบ เพื่อลอด ประตูมังกร บนเขาซีซาน ซึ่งเชื่อกันว่า หากใครได้ลอดประตูนี้จะได้รับ โชคลาภ ความมั่งคั่ง และความเป็นสิริมงคลทั้งปวง


- นำท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักนำท่านเข้าพักที่ JINJIANG HOTEL (B) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า  วัดหยวนทง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ

-
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านแวะชิมชา ที่มีคุณภาพ และชื่อเสียงของประเทศจีน

- นำท่านนมัสการพระพุทธรูป วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด ในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณมีโบสถ์ที่งดงาม และทัศนียภาพรอบ ๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการและขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจาก ประเทศไทย


วัดหยวนทง คุนหมิง
วัดหยวนทง / คุนหมิง
วัดหยวนทง คุนหมิง
วัดหยวนทง / คุนหมิง
วัดหยวนทง คุนหมิง
วัดหยวนทง / คุนหมิง

- ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ ได้ตามอัธยาศัย มีสินค้ามากมายให้ท่านได้ละลาย ทรัพย์ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มือถือ ฯลฯ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร


- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองคุนหมิง

- 15.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG 613

- 16.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
ค่าใช้จ่าย**

สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป

11-15 / 18-22
25-29 ก.ย.56

9-13 ต.ค.
30 ต.ค.- 3 พ.ย.56

19-23 ต.ค.
23-27 ต.ค.56

ผู้ใหญ่ (พัก 2 หรือ 3 ท่าน) 22,900 บาท 23,900 บาท 24,900 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 22,900 บาท 23,900 บาท 24,900 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 21,900 บาท 22,900 บาท 23,900 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 20,900 บาท 21,900 บาท 22,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท

*สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


***ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเส้นทางรวมทั้งทัวร์ลี่เจียง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม, หินธิืเบต ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า สำหรับทัวร์์ลี่เจียงนี้ ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น***

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม รวมค่าภาษีสนามบิน
- ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ตามระบุในโปรแกรมทัวร์ลี่เจียง
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุหรือระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- ค่าวีซ่าจีนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการทัวร์แชงกรีล่า
- ค่าวีซ่าเข้าจีน (เฉพาะชาวต่างชาติ)
- ค่าวีซ่า ยื่นด่วน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋า ในกรณีที่เกินกว่า 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า ตามโรงแรมที่พักต่าง ๆ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นแต่ละเมือง เช่น คุนหมิง / ต้าลี่ / ลี่เจียง แต่ละเมือง (รัฐบาลกำหนดให้ต้องมีไกด์ประจำ ท้องถิ่นทุกเมือง)
- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์คุนหมิง และคนขับรถ (เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน หัวหน้าทัวร์ 50 หยวน รวม 150 หยวนต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน)
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1. ราคาทัวร์แชงกรีล่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุว่าเป็นทัวร์แชงกรีล่า พร้อมวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก -สำหรับทัวร์แชงกรีล่า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง:
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
5. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
7. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ
 7.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
 7.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
 7.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
8. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ครีมกันแดด แว่นตากันแดด

หมายเหตุสำคัญ
- ที่จีนสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินหยวน ไปด้วย
- ทัวร์ลี่เจียงนั้น บางสถานที่ต้องเดินทางบนที่สูงเกิน 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และที่แชงกรีล่า ต้องพักในพื้นที่ที่สูงกว่า 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ความสูง (Altitude Sickness) ได้ กรุณาใช้วิจารณญานในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม EZyTrip.com ได้จัดเตรียมยาแก้อาการดังกล่าวไว้ให้ทุกท่านแล้ว

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สวัสดีปีใหม่ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
พ.ค. '50 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
ก.ค. '48 by ป้าแก้ว
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home