ทัวร์ปาย

อินเดีย เนปาล

แคชเมียร์

อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน

  อีซี่ทริป ขอนำท่านตามรอยบาทพระศาสดา นำท่านจารึกไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล อันได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ที่พระโพธิ์สัตย์เจ้าทรงประสูติ ตำบลพุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้
เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนา เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพาน
และนำท่านไปยัง เมืองสาวัตถี เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุดถึง 25 พรรษา  

นำท่าน นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้า บนเขาคิฌกูฏ เมืองราชคฤห์
ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งแรกของโลก สัมผัสเมืองพาราณสี อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
อินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน
อินเดีย พุทธคยา สัตตมหาสถาน เมืองราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดอัมพวัน วัดเวฬุวัน เมืองนาลันทา
เมืองพาราณสี  ล่องเรือแม่น้ำคงคา เมืองสาวัตถี เนปาล 
ตำบลลุมพินี เมืองกุสินารา
สาลวโนทยาน เมืองไวสารี

                8 วัน 7 คืน - โดยสายการบิน ซิตี้ แอร์ไลน์     
วันเดินทาง
 
    3 - 5 / 5 - 12 / 7 - 14 / 14 - 21 / 17 - 24 / 19 - 26 / 24 - 31 ต.ค.56
    26 ต.ค. - 2 พ.ย. / 28 ต.ค. - 4 พ.ย. / 31 ต.ค. - 7 พ.ย.56
    2 - 9 / 4 - 11 / 9 - 16 / 11 - 18 / 21 - 28 พ.ย.56
    25 พ.ย. - 2 ธ.ค. / 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 7 ธ.ค.56
    2 - 9 / 4 - 11 / 9 - 16 / 11 - 18 / 14 - 21 / 16 - 23 / 18 - 25 / 21 - 28 / 23 - 30 ธ.ค.56

วันแรก  กรุงเทพฯ - ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)

- 08.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาึคาร 1 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินซิตี้ แอร์ไลน์เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

- 11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบินซิตี้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ E8 9102

- 12.30 น. ถึงสนามบิน เมืองพุทธคยาี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ กล่าวกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้เป็นสะดือของโลก คนโบราณเชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเพราะเป็นที่ที่พระพุทธ เจ้าทุกพระองค์จะต้องมา ทรงตรัสรู้ที่นี่ ดังนั้นต้นโพธิ์นี้จึงเป็นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องมาประกอบกิจกรรมบำเพ็ญภาวนาที่นี่ นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมี พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากร ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่า ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู

- ชม สัตตมหาสถาน สถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว 7 แห่งแห่งละ 7 วันคือ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์รัตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชายตนะ

- จากนั้นนำท่านชมแม่น้ำเนรัญชราสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดข้าวมธุปายาส ที่นางสุชาดา ถวายก่อนทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนการตรัสรู้

- นำท่านเข้าที่พัก TOKYO VIHAR HOTEL / SUJATA HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อน หรือสวดมนต์ ทำวัตร และนั่งสมาธิ บริเวณใต้ต้น พระศรีมหาโพธิ ตามอัธยาศัย

วันที่สอง  ตำบลพุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน -  เมืองนาลันทา - ตำบลพุทธคยา

- 05.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น

- ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารครองเมือง ตั้งอยู่บนหุบเขา ทุกทิศมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชกูฏ

- 09.00 น. ขึ้น เขาคิชกูฎ เพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์  กุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์ จากพื้นสูง

หมายเหตุ:   (การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 800 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้นรถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา )

- ชม วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่ พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์ จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อาราม

- บริการอาหารกลางวัน

- นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยก  พระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้า และเหล่าพระสงฆ์สาวกพุทธองค์ทรงประทับ
จำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6 พรรษาเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวก
อรหันต์ 1,250 รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น
การประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา

- จากนั้นนำท่านชม มหาวิทยาลัยลันทา ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์ และเผาทำลาย
เสียสิ้น ปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของ พระสารีบุตรปรากฏอยู่

- หลังจากนั้นนำท่านกราบนมัสการหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา

- นำท่านเข้าที่พัก TOKYO VIHAR HOTEL / SUJATA HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม


วันที่สาม
  
ตำบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี  - ล่องเรือแม่น้ำคงคา                          

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุด ในโลกอายุกว่า 4,000 ปี และปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่เสมอ

- 13.00 น.
เดินทางถึงเมืองพาราณสี นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

- นำท่านไปกราบ นมัสการธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
ณ ป่าอิสิปตมฤคทายวันเมืองสารนาถชมพระมูลคันธกุฎิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจาลึกของพระเจ้าอโศก ชนกลุ่ม
ซากกุฏิกว่า 100 หลัง และวิหารอนาคาริก นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองตักศิลา

- นำชม เจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคีย์ก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติประจำเมืองสารนาถ

- เปลี่ยนบรรยากาศ ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ตอนค่ำ นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำ
ศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจาก เทือกเขาหิมาลัย, ประเทศเนปาล)  ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคา และพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย

- จากนั้นนำท่านกลับที่พัก H.H.I HOTEL / I DEAL TOWN  HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม


วันที่สี่
  เมืองพาราณสี -  เมืองสาวัตถี            

- เช้ามืด บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ออกเดินทางสู่กรุงสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)

- เที่ยง บริการอาหารกลางวันระหว่างทาง (แบบกล่อง)

- เย็น นำชมกรุงสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนม์ชีพ (25 พรรษา) บ้านท่านอนาถบัณฑิตเศรษฐีมหาอุบาสก, องคุลีมาลสถูป, วัดพระเชตะวันมหาวิหารซึ่งเคยเป็นที่ประทับสำคัญและ นานที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้า (19 พรรษา) ตั้งอยู่นอกกรุงสาวัตถีใกล้ประตูเมืองทางทิศใต้  

- จากนั้นนำท่านไหว้พระสวดมนต์ที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า, กุฏิพระราหุล,พระมหากัสสปเถระ, พระสิวลีและ พระสารีบุตรตามลำดับ

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- เข้าที่พัก PAWAN PALACE / LOTUS NIKKO  HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า
  เมืองสาวัตถี - ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


- เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปยังสวนลุมพินี ประเทศเนปาล
(ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล

- เที่ยง (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองสิทธารถะ นำท่านเข้าที่พัก NEW CRYSTAL HOTEL / NIRVANA HOTEL / NANSC HOTEL หรือเทียบเท่า                
 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อไปกราบนมัสการสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา คือสวนลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ ของพระพุทธเจ้าวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความ อย่างสมบูรณ์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่ง รัชกาลของพระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่หก
  ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล) - เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


- นำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- เดินทางถึงกุสินารา นำท่านสู่ สาลวโนทยาน ดินแดนแห่งการอาลัย สวนสาธารณะของมัลลกษัตริย์ ผ่านซากวัด โบราณอันเป็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ยังมีต้นสาละแม้จะปลูกขึ้นใหม่แต่ก็ดูร่มรื่นกลมกลืนกับ ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์

- นำท่านเข้าสู่ พุทธวิหารปรินิพพาน สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ขนาดความกว้าง 23 ฟุต 9 นิ้ว พระประติมากรรมที่งดงามสมส่วน ดวงตาหรี่ลงเกือบหลับสนิท สีหน้าแสดงความหมดกังวล นี่คือพระพุทธองค์ ของเราให้ท่านได้สวดมนต์ บูชาสักการะ และนั่งเจริญภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

- นำท่านสวดมนต์ ประทักษิณเวียนรอบพระสถูปปรินิพพาน สถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ เมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชา โดยสร้างค่อมแท่นปรินิพพาน พร้อมด้วยต้นสาละคู่ (หรือต้นรัง) นั่นเอง

- นำท่านนมัสการ มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งมัลละกษัตริย์ ได้ยกรามย์-กา-คีลา อันเป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ถวายพระเพลิงพระ พุทธสรีระโดยตั้งเชิงตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฏพันธเจดีย์เมื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูป ณ ที่ถวาย      พระเพลิงนั้นกลางทาง 4 แพล่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สวดมนต์ บูชา สักการะ นั่งเจริญภาวนา นับว่าเป็นการยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้น

- นำท่านเข้าที่พัก IMPERIAL HOTEL / LOTUS NIKKO HOTEL  หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่เจ็ด
  เมืองกุสินารา - เมืองไวสารี - ตำบลพุทธคยา

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 06.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองไพสารี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาตลอดฤดูเข้าพรรษาสุดท้าย ก่อนที่จะปรินิพานแวะวัดอโศกรามวัดที่สร้างขึ้น
ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สังคยานา พระไตยปิฎกครั้งที่ 3

- บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

- นำท่านเดินทางสู่ ตำบลพุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ (ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง)

- 18.00 น. ถึงพุทธคยา นำท่านเข้าที่พัก TOKYO VIHAR HOTEL / SUJATA HOTEL  หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม       


วันที่แปด
  ตำบลพุทธคยา - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านชม บ้านนางสุชาดาผู้ที่ถวายข้าวมยุปายาส  ชม สถานที่ลอยถาด กลางสายน้ำอยู่ตรงข้ามที่ตรัสรู้        หลังจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคยา

- 13.30 น. ออกเดินทางโดย สายการบินซิตี้แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ E8 9103

- 18.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 39,900 บาท สมาชิก ท่านละ 39,600 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 8,900 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้น Economy Class
- ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย เนปาล
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000

อัตรานี้ไม่รวม
- กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง
- ค่าทำบุญถวายพระวิทยากร ท่านละ 500 รูปี หรือ บาท ก็ได้ ตามอัธยาศัย
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าทำวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 3 เหรียญต่อคน/ต่อวัน

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง และโอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2 - 3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ)
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อพร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4. ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

หมายเหต  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย ไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง  โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง


กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้
(15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรม
เนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
8. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือ
มัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า
และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วน
ของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิด
ขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง ตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย สถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลสำหรับคนไทย
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากท่านมีหนังสือเดินทาง         เล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย
2. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
5. เขียนชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ ของบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลสำหรับชาวต่างชาติ
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากท่านมีหนังสือเดินทาง เล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย
2. รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
3. ใบรับรองการงาน (หรือ work permit)
4. กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันทำการ ไม่นับ  รวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์
*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้าทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว  
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า  
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด  
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home