ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
เดลลี - อักรา - ทัชมาฮาล - ชัยปุระ
      ชมเสน่ห์แห่งความงามของเดลลีเก่าและเดลลีใหม่ เพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งตลาดจานพัท
คารวะอนุสรณ์สถานท่านมหาตมะคานธี  ผ่านชม จามามัสยิดประตูเมืองแห่งชัยชนะ กูตุปมินาร์
ตระการตากับความงามของพระราชวังแอมเบอร์ และพระราชวังสายลม
สัมผัสความงดงามของ ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - อักราฟอร์ด มรดกโลก
ทัวร์อินเดีย ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ทัวร์อินเดีย เดลลี - อักรา - ทัชมาฮาล - ชัยปุระ
สัมผัสความงดงามของ ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และชม อักราฟอร์ด มรดกโลก
เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี เมืองชัยปูร์ หรือเมืองสีชมพู พระราชวังแอมเบอร์ พระราชวังสายลม
 
วันเดินทาง
 

   28 พ.ค. - 2 มิ.ย.58
วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - เดลลี - อักรา

- 05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

- 07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 323

- 10.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงนิวเดลลี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหาร นำเดินทางโดยรถโค้ชออกจากเขตปกครองพิเศษ เดลลี ผ่านเข้าสู่แคว้นอุตรประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย แหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ ผ่านเมืองใหญ่ มธุรา สู่ เมืองอักรา

- นำท่านเข้าที่พัก Radison Blu Agra Hotel  หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อน


ทัวร์อินเดีย
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
อินเดีย

วันที่สอง    ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำเข้าชม ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของ พระเจ้าชาห์จาฮัน ที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำ อุทิศและอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป

- นำท่านถ่ายรูปกับ ลานน้ำพุ ที่มีอาคารทััชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาว บริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วย เทคนิคฝังหินสีต่าง ๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของ โลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็น ที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลนี้ใช้เวลา ก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี สิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้ คนงานกว่า 20,000 คน

- นำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาด ใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำ รูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ ในป้อมอักราเสียก่อน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

-
นำเข้าชม อักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชา ฮันกีร์ และพระนัดดา
(
โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์ จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อม และพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต

- นำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาด ยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุค สมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์

- นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่าง ๆ ที่สลักลวดลาย ศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสาน กับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ นำชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดาองค์ต่าง ๆ แล้วนำชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุข แปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรัง เซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์

- นำชม ลานสวนประดับดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ใน ประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่นำสินค้า เป็นสร้อย ไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก Radison Blu Agra Hotel  หรือเทียบเท่า

ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
วันที่สาม   อักรา - ฟาแตร์ปูร์ สิคริ - ชัยปุร์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านชมความงามของ เมืองฟาแตห์ปูร์ สิคริ อยู่ห่างจากอักราประมาณ 40 กิโลเมตร สร้างโดยพระเจ้าอัค มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล แต่เดิมเรียกว่า ฟาติฮาบัท แปลว่า “เมืองแห่งชัยชนะ” ด้วยในตอนนั้นกษัตริย์ อัคบาร์ได้ชัยชนะในสงครามอินเดียตอนใต้ ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น ฟาติปูร์ ซึ่งเมืองฟาติปูร์ สิครี สร้าง ด้วยหินทรายสีแดง ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านสิครี ใช้เวลาสร้างถึง 9 ปีจึงแล้วเสร็จ แต่หลังจากนั้นเพียง 15 ปี ก็กลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าขาดน้ำในการดำรงชีวิต เมือง ฟาติปูร์ สิครี เป็นทีเดียวในอินเดีย ที่ท่านจะสามารถชม ศิลปกรรมของราชวงศ์โมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุด จนได้รับสมญานามว่า เมืองปีศาจ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองชัยปูร์ หรือเมืองสีชมพู ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1728- 1732 ตัวเมืองมีขนาดถึง 9 ตารางกิโลเมตร


- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก Golden Tulip Hotel  หรือเทียบเท่า

ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
วันที่สี่   ชัยปูร์ - พระราชวังแอมเบอร์ - พระราชวังสายลม - เดลลี

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เชิงเขาอราวารี เพื่อชมความงามของ พระราชวังแอมเบอร์ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนภูผา นำท่านนั่งรถจิฟชมพระราชวัง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศเบื้องล่าง สุดสายตา พระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างโดยพระเจ้ามั่นใจซิงค์ที่ 1 ในปี ค .ศ. 1592 จนสำเร็จในยุคของพระเจ้า ชาไวใจซิงค์ที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงลงมายังเมืองชัยปูร์ในปัจจุบัน ภายในพระราชวังแอมเบอร์ ท่านจะ ได้ชม พระราชวังฤดูร้อน และ พระราชวังฤดูหนาว ที่ประดับด้วยพลอยหลากสี ท่านจะตื่นตะลึงกับห้องที่ประทับใน พระราชวังฤดูร้อนที่งดงาม โดยจำลองความงามของท้องฟ้ายามราตรี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


- นำเข้าชม พระราชวัง City Palace ที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองชัยปุระ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่าง ศิลปะราชธานีและศิลปะมาฮาล จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองล้อมรอบ ด้วยกำแพงสูง นำชมงานศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมต่าง ๆ

- จากนั้นนำท่านชม ฮาวามาฮาล หรือ พระราชวังสายลม สร้างโดยพระเจ้าประทับซิงค์ ในปี ค .ศ. 1799 ใช้เป็นที่ที่สตรีชาววังในสมัยนั้น สำหรับนั่งชมเทศกาลหรือขบวนแห่ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน นอกวัง บานหน้าต่างที่ประดับประดาไว้ด้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตา สร้างด้วยหินสีชมพูสูง 5 ชั้น กรุเป็นช่อง ตามหน้ามุขและหน้าต่างซึ่งรวมกันถึง 953 บาน ซึ่งในแต่ละช่องจะมีมุขระเบียงและหลังคาเพื่อระบายลม เป็นที่มา ของชื่อ ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม)กรีล่า

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก The Piccadily Hotel  หรือเทียบเท่า

ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย

วันที่ห้า  เดลลี - กรุงเดลลีเก่า - นิวเดลลี - สนามบิน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเที่ยวชมกรุงเดลลี ท่านจะได้ชมบริเวณ เมืองเดลลีเก่า และ เดลลีใหม่ เปรียบเทียบถึงศิลปะการก่อสร้าง ของเมืองเดลลีเก่า ซึ่งงดงามแบบแขกแตกต่างไปจากเดลลีใหม่ ซึ่งรับวัฒนธรรมของพวกอังกฤษไว้มาก ผ่านชม ป้อมแดง ป้อมปราการป้องกันข้าศึก ซึ่งสร้างโดยหินทรายสีแดง สร้างต่อเติมปี 1659 โดยมหาราชาชาร์ จาฮาน ใช้เวลาสร้าง 9 ปี เหตุที่มีดำริสร้างป้อมนี้ เพราะพระองค์จะย้ายราชธานีจากอัครามาที่เดลลี ยังไม่ทันจะย้ายก็ถูก จับขัง โดยพระราชโอรสองค์ที่ 3 นามว่าพระราชโอรส ออรังเซป ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ย่านที่อยู่อาศัยของ เศรษฐีอินเดียบนถนนสายสำคัญที่สุดของอินเดีย ผ่านชมจามามัสยิด สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ นักสร้างองค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล พระเจ้าชาร์จาฮาน เมื่อปี 1650 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี ที่มีสร้างโดยใช้คนงาน 5,000 คน วัสดุใช้หินทรายสีแดง หินอ่อนสีขาวและสีแดง จุคนได้ 20,000 คน ที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดในเอเชีย

- จากนั้นนำท่านเยี่ยมคารวะ อนุสรณ์สถานท่านมหาตมะคานธี ที่ราชฆาต บุคคลผู้ซึ่งเปรียบเป็นบิดาแห่ง ประเทศอินเดีย ผู้นำการเรียกร้องเอกราชแบบอหิงสา ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 30 มกราคม 1948 รวมอายุได้ 78 ปี
ผ่านชม วงแหวนสถานที่ราชการต่าง ๆ ตึกรัฐบาลอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ทำการของรัฐบาล

- อิสระให้ท่านเลือกซื้อ สินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย เช่น ผ้าไหมอินเดีย เครื่องประดับ อัญมณี ไม้จันทน์หอมแกะสลัก ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชมบริเวณ เมืองเดลลีใหม่ พาท่านสู่ ประตูเมืองแห่งชัยชนะ ผ่านชม รัฐสภา ราชปาติ บาวาล และนำท่านสักการะ พระนางลักษมีหรือพระนางอุมา ณ วัดอัชชาดาม

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- สมควรแก่เวลา นำเดินทางสู่ สนามบินกรุงเดลี


วันที่หก
   กรุงเทพฯ

- 01.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316

- 06.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**   
ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 34,900 บาท สมาชิก ท่านละ 34,700 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
 
ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับคณะเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบ ต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด ตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่าที่พักตามระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ กรณีเป็นคนต่างชาติหรือต่างด้าว ทวร ์แชกรีล่า
- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและครขับรถ (ประมาณท่านละ 100 บาทต่อวัน)
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย
15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่น ให้ถ้าต้องการ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจน ไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่าง ๆ เป็นต้น

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. เตรียมเอกสารส่งให้บริษัทฯ ภายใน 2-3 วันหลังจากจอง (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ)
3. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทาง อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการ เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
8. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็น กรณีไป
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย สาเหตุใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นเพียง ตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย สถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาล สำหรับคนไทย
- หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากท่านมีหนังสือเดินทาง         เล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย
- รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2x2  นิ้ว จำนวน 4 ใบ (แบบเดียวกับการขอวีซ่าอเมริกา)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด  ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
        *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

การขอวีซ่า ต้องเดินทางไปสถานทูตด้วยตนเอง โดยทางทัวร์จัดเตรียมเอกสารประกอบ และคอยอำนวย ความสะดวก และทางทัวร์จะทำการนัดหมายให้ผู้ร่วมเดินทางไปทำวีซ่า ณ สถานทูตอินเดีย เมื่อมีการยืนยัน การเดินทางแล้ว  (ออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้ร่วมเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน)

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ตุลาคม '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สงกรานต์ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สวัสดีปีใหม่ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
พ.ค. '50 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
ก.ค. '48 by ป้าแก้ว
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home