ทัวร์ EZyTrip

ทัวร์อเมริกา แคนาดา

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา
ทัวร์อเมริกา แคนาดา - 9 วัน 6 คืน

     
ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา ท่องเที่ยวสุดคุ้ม ครั้งเดียว 2 ประเทศ ตื่นตากับแหล่งท่องเที่ยวอันลือชื่อ แห่งมหาอำนาจของโลก อเมริกา เพลิดเพลินไปกับ นิวยอร์ค มหานครอันดับหนึ่งของโลก ชมความของ เทพีสันติภาพอันเลื่องชื่อ ตื่นตากับความอัศจรรย์แห่งผืนฟ้าที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ทัวร์อเมริกา ของเราจะนำท่านสัมผัสความงดงามอลังการของสายน้ำ ณ น้ำตกไนแองการา

      
รับประทานอาหารกลางวัน มื้อพิเศษ! บนหอคอย Skylon Tower ชื่นชมความงดงามของนาฬิกา ดอกไม้ ชมการทำฟาร์มของชาวเอมิช ที่ยังคงใช้ม้าในการทำการเกษตรและขนส่ง อีกทั้งยังมีการแต่งตัว ในแบบดั้งเดิม

      ประสบการณ์ใหม่ ๆ ของทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา อันสุดคุ้มของเรานั้น ผ่านการคัดสรร ทั้งแหล่ง ท่องเที่ยว อันเป็นจุดไฮไลท์ โรงแรมที่พักได้มาตรฐาน สะอาด เพียบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สมราคา และบริการอาหารครบทั้ง อาหารพื้นเมือง อาหารจีน และอาหารไทย

      ทั้งหมดนี้ต่างล้วนคัดสรรให้เหมาะสมกับคนไทย เพื่อให้ทุกวินาทีของท่านกับทัวร์อเมริกา ของเรานั้น เต็มไปด้วยความประทับใจไม่รู้ลืมทัวร์ิอเมริกา แคนาดา 9 วัน 6 คืน
14 - 22 ก.ย. / 22 - 30 ต.ค.56

มหานครนิวยอร์ก  แคนาดา ล่องเรือ MAID OF THE MIST ชมน้ำตกไนแองการา ชม JOURNEY
BEHIND THE FALL หอคอยซีเอ็น อนุสาวรีย์ของท่านบร๊อค นาฬิกาดอกไม้ HERSHEY'S CHOCOLATE ฟาร์มของชาวเอมิช วอชิงตันดีซี สถาบันสมิธโซเนียน สะพานบรู๊คลิน ตึกเอ็มไพรสเตท  เกาะลิเบอร์ตี้  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
  โดยสายการบิน AIR CHINA (CA)

 
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ

- 22.30 น. พร้อมกันที่
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โอยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่สอง    สนามบินสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง (ประเทศจีน) - มหาีนครนิวยอร์ก - ไทม์สแควร์ - ถนนสายที่ห้า

- 01.00 น. เหิรฟ้าสู่มหานครนิวยอร์ค  โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ CA 980

- 06.30 น. เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง (ประเทศจีน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

- 09.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ มหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินแอร์ไชน่า  เที่ยวบินที่ CA 989

- 10.20 น. เดินทางถึง สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

- นำท่านชม มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ (New York City - NYC) เป็นเมืองที่มี ประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- ชม ย่านไทม์สแควร์ (Times square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ

- อิสระให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในนิวยอร์ก และบรรยากาศแสนโรแมนติก

- นำท่านชม ตึกเอ็มไพรสเตท ซึ่งปรากฎในภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย เช่น An Affair to Remember,King Kong,The day after tomorrow,Percy Jackson & the Olympians:The Lightning Thief

OPTIONAL TOUR

(ไม่รวมค่าขึ้น เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน เป็นตั๋ว Express Line ไม่ต้องรอคิวนาน)
ตึกเอ็มไพรสเตท (Empire State) ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันมีความสูง เป็นอันดับที่ 14 ของโลก ให้ท่านได้ชมวิวของเกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ค

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Fairfield Inn Meadowland by Marriottหรือเทียบเท่า (นิวยอร์ก)

วันที่สาม    เมืองฟิลาเดลเฟีย - อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ - ลิเบอร์ตี้ เบลล์ - กรุงวอชิงตันดีซี - สถาบันสมิธโซเนียน (พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ)

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพ ในสมัยก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชม อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมือง ฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศ เขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคม อเมริกา 13 แห่งขอแยกตัวจากอังกฤษ ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือ ลิเบอร์ตี้ เบลล์  ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศก็อยู่ที่ สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อเมริกา
อเมริกาตะวันออก
อเมริกา
อเมริกาตะวันออก
อเมริกา
อเมริกาตะวันออก


- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตันดีซี....เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนีย กับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหนึ่งที่ได้ ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของรัฐบาล สำนักงานองค์การระหว่างประเทศ

- นำท่านสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่ง ร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Express-Washington DC/BW Parkway หรือเทียบเท่า (วอชิงตันดีซี)

วันที่สี่    ซิตี้ทัวร์กรุงวอชิงตันดีซี - เมืองแฮริสเบิร์ก HERSHEY'S CHOCOLATE

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม กรุงวอชิงตันดีซี (WASHINGTON DC.) นำท่านเที่ยว ผ่านชม สถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงาน และบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ / อนุสาวรีย์วอชิงตัน อนุสรณ์ลินคอร์น / อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน ตึกรัฐสภา / สถานีรถไฟยูเนียนสเตชั่นอันทันสมัย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อเมริกา
อเมริกาตะวันออก
อเมริกา
อเมริกาตะวันออก


- จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก เมืองหลวงริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า นำท่านชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการ ผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก Sleep Inn Harrisburg  หรือเทียบเท่า (เมืองแฮริสเบิร์ก)

วันที่ห้า   เมืองบัฟฟาโร่ - นครโตรอนโต - ไนแอการ่า  

- เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

-
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่....  

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- เดินทางถึง เมืองบัฟฟาโร่ เป็นเมืองทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศึกษา และการแพทย์ และได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุด กำเนิดของ  “น้ำตกยักษ์ไนแอการ่า” น้ำตกที่ตั้งอยู่ชายแดนอเมริกาและแคนาดาและยังเป็นสถานที่ ๆ คู่แต่งงานนิยมมาฮันนีมูนกัน

- นำท่านข้ามฝั่งไปยัง นครโตรอนโต เป็นเมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ที่สุดของประเทศและใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก เป็นเมือง ที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 และ มีประชากรหน่าแน่นมากที่สุดของประเทศแคนาดา

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Mariott Gateway Falls View  หรือเทียบเท่า (เมืองโตรอนโต)

วันที่หก   โตรอนโต - น้ำตกไนแอการ่า - TABLE ROCK - ล่องเรือ MAID OF THE MIST หรือ JOURNEY BEHIND THE FALLS - เมืองคอร์นนิ่ง - โรงงานเครื่องแก้ว Glass Museum - เมืองบิงแฮมตัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ของโลก ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติและทะเลสาบ "ออนตาริโอ"

- จากนั้นนำท่านสู่ TABLE ROCK ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด และเป็นจุดที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของการ ชมน้ำตก ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาที ที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทอดผ่าน ด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม น่าประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมไม่รู้ลืม

- นำท่านชม น้ำตกไนแอการ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความงาม และความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ำตก ไนแอการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ำปริมาณน้ำมหาศาลที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตก มากที่สุด ท่านอาจได้เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย

หมายเหตุ: MAID OF THE MIST จะเปิดบริการในช่วงต้นเดือน เม.ย. - ปลายเดือน ต.ค. หรือขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของสภาพอากาศ  และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
กรณีเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ จะนำท่านชม “JOURNEY BEHIND THE FALSS” เป็นการทดแทน ซึ่งเป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยนำท่านเดินลงสู่เบื้องล่าง บริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก ลัดเลาะบนสะพานไม้สีแดง ท่านจะได้สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้อง (ขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของสภาพอากาศ  และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว)

อเมริกา
ไนแองการา อเมริกาตะวันออก
อเมริกา
ไนแองการา อเมริกาตะวันออก
อเมริกา
ไนแองการา อเมริกาตะวันออก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- เดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ นครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ เชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว จากนั้นนำท่านชม โรงงานเครื่องแก้ว Glass Museum เป็นโรงงานที่มีชื่อสียงในด้านเครื่องแก้วที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา ให้ท่านชมขั้นตอนการทำเครื่องแก้วต่าง ๆ และเลือกซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบิงแฮมตัน เพื่อพักค้างคืน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Binghamton Hotel  หรือเทียบเท่า (เมืองบิงแฮมตัน)

วันที่เจ็ด    วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ท - นิวยอร์ก - ตึกสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - โบสถ์เซนต์แพททริค - Ground Zero - วอลล์สตรีท - โบสถ์ทรินิตี้ - สวนสาธารณะ Central Park

- บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Woodbury Outlets วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ท

- อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูก อย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia,Armani และอื่น ๆ อีกมากมาย

- เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง....

อเมริกา
อเมริกาตะวันออก
อเมริกา
อเมริกาตะวันออก

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นิวยอร์ก

- นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ, หอสมุดประชาชน 

- นำท่านผ่านชม Central Park สวนสาธารณะที่ดังที่สุดในนิวยอร์ก หรืออาจจะเรียกว่าดังที่สุดในสหรัฐฯ คงหนีไม่พ้นสวน Central Park สวนใจกลางแมนฮัตตันที่เปิดสู่สาธารณะตั้งแต่ปีค.ศ.1859 กว้างเท่ากับถนน 3 บล๊อกจากถนน 5th avenue ถึง 8 avenue และยาวถึง 47 บล๊อกจากถนน 59th street ถึง 106 street เป็นแหล่งกิจกรรม จุดพักผ่อนหย่อนใจ จุดถ่ายหนังนับจำนวนไม่ถ้วน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Fairfield Inn Meadowland by Marriott  หรือเทียบเท่า (นิวยอร์ก)

วันที่แปด    อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - วอลล์สตรีท - โบสถ์ทรินิตี้ - Ground Zero  

- 08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเฟอร์รี่ไปยัง เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ  ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว อเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศส ได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศ ครบรอบ 100 ปี

(ณ ตอนนี้ทางเกาะลิเบอร์ตี้ได้ทำปิดปรับปรุงหลังจากเกิดความเสียหายจาก พายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ เมื่อเดือน ต.ค.2555 แต่เรือยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ล่องชมความงามของอนุสาวรีย์รอบ ๆ เกาะ)

- จากนั้นนำท่านชม ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้เป็นถนน เก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์คเริ่มตั้งต้นอยู่บนถนน สายนี้

- จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ทรินิตี้  (Trinity Church) เป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ เมืองแมนฮัตตัน นำท่านผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ และการก่อสร้างตึกใหม่ หลังจากการสูญเสีย ครั้งใหญ่ในปี 2001

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)

- 16.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดย สายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 982


วันที่เก้า    นิวยอร์ก - ปักกิ่ง - สนามบินสุวรรณภูมิ

- 18.20+1 น. เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง (ประเทศจีน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

- 19.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979

- 23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 89,900 บาท สมาชิก ท่านละ 89,400 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 14,900 บาท
เด็ก (อายุำไม่เกิน 12 ปีี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 83,900 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยสายการบินตามระบุในโปรแกรม ชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากทางสายการบิน)
- ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง ตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ และสุขภาพในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต
  และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  เช่น  หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
- ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ผู้เดินทาง
  ในการจัดทำเอง)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
- ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา และแคนาดา และค่าธรรมเนียมการขอยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
- ค่าทิปคนขับรถ 3 ยูเอสดอลล่า / คน / วัน  // และหัวหน้าทัวร์จากไทย มากน้อยตามความพึงพอใจ
  ในการบริการ

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 25,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น หรือส่งสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน   
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมระบุโปรแกรมทัวร์  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก - สำหรับทัวร์อเมริกา ตะวันออก

1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 - 45 วัน

เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์

2. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 30 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
9. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01 - 20 วัน หรือ NO SHOW เก็บค่าใช้จ่าย 100%  ของค่าทัวร์


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ - สำหรับทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา
1. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
3. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน บางส่วนหรือทั้งหมด
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่าน อื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้ กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือ ท่านเป็นระยะ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร เข้าเมืองให้กับ ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็น
ของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
7. บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม หรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
10. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของ สายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
13. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้อง กับสถาณะการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึง ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็น ข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์  

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า :วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัว และเข้ารับ การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามเวลาที่สถานฑูตนัดหมายเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า

- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
- แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง)
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา ประมาณ 5,720 บาท (อัตราค่าบริการนี้ไม่ได้รวมในราคาทัวร์)
- รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือโพราลอยด์)
  ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย
  ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง
  6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
- หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
- ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
  เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
- ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
- ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
- กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการทำงาน
  สำเนาสมุดเงินฝาก ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของสามี
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน  สำเนาสมุด
  เงินฝาก ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา เพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตร
  เดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต  ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ลองจอน ครีมกันแดด แว่นตากันแดด


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์บาหลี
ทัวร์พม่า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home