ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า - หิมะงามกลางแดนสวรรค์

      ด้วยการบริการอาหารอันรสโอชา โรงแรมระดับ 4 ดาวอันสะดวกสบาย ไกด์ซึ่งรอบรู้เส้นทาง และมีประสบการณ์มากมายบนเส้นทางทัวร์แชงกรีล่านี้ รวมทั้งการจัดโปรแกรมทัวร์บริบูรณ์ มีสถานที่เที่ยวสำคัญครบถ้วนบริบูรณ์ EZyTrip ขอเสนอ ทัวร์แชงกรีล่า ที่เรามั่นใจว่าคุ้มที่สุด แชงกรีล่า เป็นสถานที่ที่นักอ่านทั้งโลกตามหา ตั้งแต่ ค.ศ. 1933 ที่เจมส์ ฮิลตัน นักประพันธ์ระดับโลก ได้บรรยายให้แชงกรีล่า เป็นดั่งแดนสวรรค์แห่งภราดรภาพที่ทุกคนแม้ว่าจะแตกต่างเชื้อชาติ แต่ก็อาศัยด้วยกันอย่างสงบ แบ่งปันและเอื้อเฟื้อต่อกัน ไร้การชิงดีชิงเด่นหรือความขัดแย้งใด ๆ ยังผล Lost Horizons เป็นวรรณกรรมที่เลื่องลือระดับโลก
ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
12 - 17 เม.ย. 55
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ โชว์น้ำชาซีโจว ลี่เจียง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว Impression Lijiang ไป๋สุ่ยเหอ อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณลี่เจียง
จงเตี้ยน หมู่บ้านธิเบต หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าใหญ่) วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน
คุนหมิง ตำหนักทอง  
วันที่ 12 เม.ย.55   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
- 21.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ EZyTrip คอยบริการให้ความสะดวกกับสมาชิกทัวร์แชงกรีล่า บริเวณ ชั้น 4 ประตู 9 ใกล้เคาน์เตอร์ U 15 -21 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก สายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์วันที่ 13 เม.ย.55
  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - ต้าลี่ - หมู่บ้านซีโจว - ลี่เจียง

- 01.00 น. (โดยประมาณ) สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU .... (เหมาลำ) บินลัดฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน

คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง
คุนหมิง

- 06.00 น. (โดยประมาณ) ถึง สนามบินอูเจียป้าแห่ง นครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช ปรับอากาศ ก้าวแรกสู่แชงกรีล่า เดินทางสู่ เมืองต้าลี่ (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง) จุดหมายแรกของทัวร์แชงกรีล่า ในอดีตต้าลี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรของชาวไป เรียกว่า อาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิด ของคนไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 1480 - 1796 กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าลี่ต้าลี่ ในปัจจุบันนั้นต้าลี่ขึ้นชื่อ จากการเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนคุณภาพดีระดับต้น ๆ ของประเทศจีนหลากหลายชนิด เหมาะทั้งใช้ในการก่อสร้าง และการแกะสลัก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปยัง หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านชมการชงชา 3 ถ้วย 3 รส ที่มีรสชาติแตกต่างกัน ซึ่งเป็นประเพณีการต้อนรับ ที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงกับผู้มาเยือนและคณะ ทัวร์แชงกรีล่า พร้อมชมการแสดงและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองของชาวไป๋


- นำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก LIJIANG SHINNER HOTEL หรือเทียบเท่า

ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง

วันที่ 14 เม.ย. 55     ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถราง) อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณลี่เจียง

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่สุดยอดไฮไลท์ของ ทัวร์แชงกรีล่า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ชั้น Gracirer Park บนความสูง 4,506 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้เล่นหิมะ และชมความงามของธารน้ำแข็งแบบกลาเซียร์บน ภูเขาหิมะมังกรหยก อย่างใกล้ชิดทัวร์แชงกรีล่า
ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขา 13 ลูกนี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้าย มังกรเอนกายอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ หรือจะเดินไต่ระดับ ขึ้นสู่ระดับ 4,860 เมตร ซึ่งจุดเป็นสูงที่สุดที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปได้ ที่ ทัวร์แชงกรีล่า ของ EZyTrip จะขึ้นที่นี่ทุกครั้ง

ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง

* ปกตินักท่องเที่ยวสามารถชมภูเขาหิมะมังกรหยกได้จาก 3 จุดครับ คือ

1. ทุ่งหญ้าหวินซานผิง เดินทางด้วยกระเช้าเล็กไปยังจุดที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถมองเห็น ทัวร์แชงกรีล่า
ยอดภูเขาหิมะมังกรหยก ได้ในวันที่ท้องฟ้าสดใส แต่เนื่องจากบริเวณนี้ยังไม่สูงเพียงพอ จึงไม่มีหิมะปกคลุม

2. ทุ่งหญ้าเหมาหนิวผิง จะเป็นเช่นเดียวกันกับทุ่งหญ้าหวินซานผิง คือ ไม่มีหิมะปกคลุม ทัวร์แชงกรีล่า
และมองเห็นภูเขาหิมะเฉพาะในวันที่ฟ้าสดใส การเดินทางสู่เหมาหนิวฝิงนั้น จะเดินทางโดย รถยนต์ไกลกว่า และไม่ต้องขึ้นกระเช้า

** ทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว เหมาะกับทัวร์แชงกรีล่า ราคาประหยัดครับ เพราะค่าใช้จ่ายต่ำ แต่ไม่สามารถเล่นหิมะได้ เนื่องจากยังขึ้นไปไม่ถึงจุดที่สูงพอ ท่านที่ต้องการไปเล่นหิมะบนภูเขาหิมะมัึงกรหยก แนะนำเส้นทางที่ 3 ครับ

ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง
ภูเขาหิืมะมังกรหยก ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง

3. กราเซีย พาร์ค (Gracier Park) เป็นจุดที่สูงถึง 4,506 เมตร จึงมีี่หิมะปกคลุม ตลอดปี การเดินทางสู่การ์เซีย พาร์ค ต้องเดินทางด้วยกระเช้าใหญ่ เท่านั้น ซึ่งเป็นจุดที่ EZyTrip นำสมาชิกขึ้นชมทุกครั้ง และทัวร์แชงกรีล่าที่เหมาะกับคนไทยควรขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกที่จุดนี้เท่านั้น


- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หรือโชว์จางอวี้โหมว ด้วยแสง สี เสียง และการแต่งกายตระการตา จากการรังสรรค์ของผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิต เวทีขนาดใหญ่สีแดงอิฐ โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวชนเผ่ากว่า 600 ชีวิต
ม้าทิเบตกว่า 100 ตัว บอกเล่ารื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ และตำนานชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในลี่เจียง

แชงกรีล่า-ลี่เจียง
โชว์ Impression LiJiang

จางอวี้โหมว นอกจากจะเป็นผู้กำกับชื่อก้องโลกแล้ว ยังเป็นผู้ออกแบบ และรังสรรค์ พิธีเปิด - ปิด โอลิมปิค ปี 2008 ณ สนามกีฟารังนก กรุงปักกิ่ง ซึ่งถือได้ว่า เป็นพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิคที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุด ในประวัิติศาสตร์ของโอลิมปิกทีเดียว

โชว์ Impressiion Lijiang หรือโชว์จางอวี้โหมว จึงเป็นโชว์ชุดสำคัญที่พลาดไม่ได้ ด้วยประการทั้งปวง สำหรับทัวร์แชงกรีล่า

โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง
โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง
โชว์ Impression ลี่เจียง
โชว์ Impression / ลี่เจียง


- นำท่านไปยัง ไป๋สุ่ยเหอ ซึ่งเป็นลำธารที่ใสบริสุทธิ์ ที่ละลายลงมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ด้วยส่วนประกอบจากเทือกเขาหินปูน ทำให้สายน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใส เมื่อไหลเอื่อยผ่านแอ่งน้ำเล็ก ๆ ที่เรียงรายลงมานับร้อย ๆ ชั้น โดยมีวิวเบื้องหลังเป็นภูเขาหิมะอันยิ่งใหญ่ จึงแต่งแต้มเป็นทิวทัศน์ที่งดงามประทับใจ
ไป๋สุ่ยเหอ ลี่เจียง
ไป๋สุ่ยเหอ / ลี่เจียง
ไป๋สุ่ยเหอ ลี่เจียง
ไป๋สุ่ยเหอ
/ ลี่เจียง
ไป๋สุ่ยเหอ ลี่เจียง
ไป๋สุ่ยเหอ
/ ลี่เจียง
ไป๋สุ่ยเหอ ลี่เจียง
ไป๋สุ่ยเหอ
/ ลี่เจียง


- นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวน่าซี ด้วยภูมิประเทศที่สอดคล้องกับธรรมชาติอันงดงามบนเส้นทางแชงกรีล่า อันประกอบด้วย น้ำตกมังกร ที่ทอดตัวลงมาตามไหล่เขา ในชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สาม มีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ เบื้องขวาเป็นบิดรเบื้องซ้ายเป็นมารดา่ และยังมี ต้นไม้เทวดา มีอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของผู้คนแถบนี้

อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก / ลี่เจียง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก GRAND LIJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า

- สมควรแก่เวลา นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึงก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หยวน โดยที่ยังคงสภาพดั้งเดิม ทั้งตัวเมือง อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิต ซึ่งถูกอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 800 ปี จนได้รับการยกย่องให้เป็น “เมืองมรดกโลก” จาก UNESCO

แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง

ในเมืองโบราณลี่เจียง มีบ้านเรือนผสมผสานกันกับร้านขายสินค้าที่ระลึก และร้านกินดื่มนับพันร้าน มีอักษรตงปาเป็นเอกลักษณ์บนสินค้าทุกชิ้น ให้คณะ ทัวร์แชงกรีล่า ได้เลือกซื้อหา ทั้งยังประดับประดาเมืองด้วย อักษรตงปาของชาวน่าซีเช่นกัน โดยเฉพาะที่ตลาดซื่อฟางเจีย ซึ่งเป็น ตลาดสำคัญของเส้นทางใบชา ที่ผ่านเมืองนี้มาหลายร้อยปีนั้น เต็มเปี่ยมไปด้วย กลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมของลี่เจียง
สำหรับทัวร์แชงกรีล่า การถ่ายรูปกับกังหันน้ำ ของเมืองโบราณลี่เจียง เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก GRAND LIJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า

เืมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง

เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณ ลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง / ลี่เจียง
 
วันที่ 15 เม.ย. 55   สระมังกรดำ - จงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าใหญ่) - หมู่บ้านธิเบต

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร เช็คเอาท์ นำท่านไปยัง สระมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน ซึ่งอยู่ในสวน สาธารณะขนาดใหญ่เรียกว่าสวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียงห่างจากตัวเมืองโบราณลี่เจียงไปทาง ทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง

สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง
สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง
สระมังกรดำ ลี่เจียง
สระมังกรดำ / ลี่เจียง

น้ำที่ใสราวกับมรกตของ ทะเลสาบที่สะท้อนภาพของภูเขาหิมะมังกรหยก ในวันที่อากาศสดใสนั้นงดงาม จนถือได้ว่า เป็นอีกไฮไลท์ของทัวร์แชงกรีล่าเลยทีเดียว ภายในสวนยังประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสาน อารยธรรมของ ชาวฮั่น ทิเบต และชาวน่าซีไว้ด้วยกัน นอกจากนี้แล้ว ยังมี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ที่แสดงถึง วัฒนธรรมตงปา เช่น อักษรตงปา ซึ่งเป็นอักษรรูปภาพลักษณะ คล้ายอักษร Hieroglyphics ของอาณาจักรอียิปต์ โบราณ

- จากนั้นนำท่านสู่ออกเดินทางสู่ แชงกรีล่าให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศของเส้นทางลอยฟ้าอันงดงามตลอด เส้นทางที่ขนานไปกับภูเขาหิมะมังกรหยกนี้ ชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวเขาเผ่าหยี ซึ่งปลูกแนบชิดกับทุ่งนาขั้นบันได เขียวขจีแทรกแซม ให้ทิวทัศน์ของภูเขาหิมะของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ให้งดงามแช่มชื่น

- ถึง แชงกรีล่า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แห่งแชงกรีล่า นำท่านขึ้นกระเช้า 2 ชั้น มุ่งสู่ยอดเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขา อย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ 360 องศาของทะเลภูเขาหิมะแห่ง แชงกรีล่า ที่รายล้อมยอดเขาสือข่า แห่งหุบเขา พระจันทร์สีน้ำเงินซึ่งมีความสูงกว่า 4,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
แชงกรีล่า

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
แชงกรีล่า

**หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชมหิมะได้ใน ฤดูหนาวจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม


- นำท่านสู่ หมู่บ้านชาวธิเบต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบตที่อาศัยในแชงกรีล่า เป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของที่นั่น ท่านจะได้ร่วมสนุกสนานกับประเพณีการต้อนรับ ให้สมาชิก ทัวร์แชงกรีล่า ถ่ายรูปคู่กับนักแสดงได้ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าที่พัก MAOYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีำน้ำเงิน แชงกรีล่า

วันที่ 16 เม.ย. 55   เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดซงจ้านหลิน - ต้าลี่

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านไปยังเมืองโบราณจงเตี้ยน แห่งแชงกรีล่า ซึ่งเป็นศูนย์รวม
ของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขาย สินค้าที่ระลึกมากมาย และนมัสการ วัดต้าฝอ ซึ่งมีกงล้อมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในแชงกรีล่า สูงเท่ากับตึก 3 ชั้น เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล

เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า
เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า
เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองเก่าจงเตี้ยน / แชงกรีล่า

- นำท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิน วัดลามะทีสำคัญที่สุดในดินแดน แชงกรีล่า ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง ระยะทาง 4 กม. ทางทิศเหนือของเมืองจงเตี้ยน เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น สร้างโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1679 ต่อมาในรัชสมัยของ คังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง โปรดให้บูรณะอีกหลายครั้ง ทัวร์แชงกรีล่า

วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า

วัดนี้ มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป วัดแห่งนี้สร้างตามแบบ พระราชวังโปตาลา แห่งเมืองลาซาประเทศธิเบต มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง โอบล้อมด้วยห้องพักสำหรับ พระกว่า 100 ห้อง มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้น ทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียง

*เนื่องจาก แชงกรีล่า สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,300 เมตร การเดินขึ้นไปยังวัดลามะซงจ้านหลิน ควรเดินช้า ๆ และควรมีออกซิเจนกระป๋อง ติดตัวไปด้วย อาจจะเหนื่อยสักหน่อย แต่สำหรับทัวร์แชงกรีล่าแล้ว ที่นี่เป็นอีกไฮไลท์สำคัญครับ

วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน / แชงกรีล่า


- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางตามเส้นทางเดิม สู่ เมืองต้าลี่

- ถึงเมืองต้าลี่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าที่พัก ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 17 เม.ย. 55   ต้าลี่ - คุนหมิง - ตำหนักทอง - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร อำลาเมืองต้าลี่ นำท่านสู่ นครคุนหมิง

- ถึงเมืองคุนหมิง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปยัง ตำหนักทอง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย ราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย ขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียว ที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลือง จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเหมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง”


วัดหยวนทง คุนหมิงตำหนักทอง
คุนหมิง
วัดหยวนทง คุนหมิงตำหนักทอง
คุนหมิง
วัดหยวนทง คุนหมิงตำหนักทอง
คุนหมิง


- อิสระให้ท่านช้อปปิ้งของฝาก ก่อนจะบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง

- 20.40 น. (โดยประมาณ) ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU ..... (เหมาลำ)

- 00.55 น. (โดยประมาณ) เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ปิดทริปทัวร์แชงกรีล่าด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 31,900 บาท สมาชิก ท่านละ 31,500 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 31,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 30,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 29,900 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

***ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเส้นทางรวมทั้งทัวร์แชงกรีล่า กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม, หินธิืเบต ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า สำหรับทัวร์แชงกรีล่าทริปนี้ ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น***

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม รวมค่าภาษีสนามบิน
- ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ตามระบุในโปรแกรมทัวร์แชงกรีล่า
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุหรือระดับเดียวกัน (โรงแรมระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- ค่าวีซ่าจีนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการทัวร์แชงกรีล่า
- ค่าวีซ่าเข้าจีน (เฉพาะชาวต่างชาติ)
- ทิปมัคคุเทศก์จีนและพนักงานขับรถ (วันละ 20 หยวน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน)
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1. ราคาทัวร์แชงกรีล่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุว่าเป็นทัวร์แชงกรีล่า พร้อมวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก -สำหรับทัวร์แชงกรีล่า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรง หรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง:
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
5. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
7. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ
 7.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
 7.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
 7.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
8. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ครีมกันแดด แว่นตากันแดด

หมายเหตุสำคัญ
- ที่จีนสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินหยวน ไปด้วย
- ทัวร์แชงกรีล่านั้น บางสถานที่ต้องเดินทางบนที่สูงเกิน 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และที่แชงกรีล่า ต้องพักในพื้นที่ที่สูงกว่า 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ความสูง (Altitude Sickness) ได้ กรุณาใช้วิจารณญานในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม EZyTrip.com ได้จัดเตรียมยาแก้อาการดังกล่าวไว้ให้ทุกท่านแล้ว

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สวัสดีปีใหม่ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
พ.ค. '50 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
ก.ค. '48 by ป้าแก้ว
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home