ทัวร์ปาย

ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก

ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 พระธาตุดอยสุเทพ กาดทุ่งเกวียน Hug You ลำปาง


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ชม งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล
ที่ ม่อนแจ่ม ไหว้พระ ทำบุญ
พระธาตุดอยสุเทพ

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ม่อนแจ่ม ราชพฤกษ์ 2554 พระธาตุดอยสุเทพ ลำปางหนาวมาก
ม่อนแจ่ม มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ กาดทุ่งเกวียน Hug You ลำปาง

                2 วัน 1 คืน - พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
วันเดินทาง
 

    6 - 8 ม.ค.55 / 13 - 15 ม.ค.55 / 20 - 22 ม.ค.55

วันแรก  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

- 19.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)

ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
พืชสวนโลก
ม่อนแจ่ม
พืชสวนโลก
วันที่สอง    เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - โครงการหลวงหนองหอย - งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 (พร้อมชมกิจกรรมการแสดงช่วงเย็น)

- เช้า ถึง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้สัมผัสความงาม ยามเช้าท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ชมสวนตกแต่งอัน งดงามจากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง บนพื้นที่ระดับความสูง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเลที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของโครงการหลวงหนองหอย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของเชียงใหม่

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโครงการ

ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม

- หลังอาหารนำท่านเข้าไปใน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชมแปลงผักและงานวิจัยผักเมืองหนาว แปลงสมุนไพร ไม้ผล และแปลงผักไฮโดรโพนิค เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นต้น

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก Imm Hotel  หรือเทียบเท่า ให้ท่านเก็บสัมภาระ และทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย

- 15.00 น. นำท่านเข้าสู่ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 อิสระให้ท่านเดินชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 3 พระองค์ หอคำหลวง นิทรรศการโลกแมลง สวนแสงแห่งจินตนาการ สวนนานาชาติ อลังการเต็มอุทยานฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้น กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า (Giant Flora Wheel) ครั้งแรกของกระเช้าลอยฟ้าสูงกว่า 40 เมตร เต็มตากับจุดชมทิวทัศน์งานพืชสวนโลกในมุมมองใหม่ที่สวยที่สุด (ค่ารถรางและค่าขึ้นกระเช้า ไม่รวมใน ค่าใช้จ่าย)

- 19.30 - 20.30 น. ชม สวนแสงแห่งจินตนาการ (พบกับทุ่งดอกไม้และผีเสื้อเรื่องแสงเต้นระบำ ครั้งแรกกับมวล ดอกไม้เรืองแสงที่จะสามารถ โต้ตอบหยอกล้อกับคุณ และเพลงบรรเลงอย่างไพเราะ ทั้งแสง สี เสียง สร้างความ ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศของสวนดอกไม้ยามค่ำคืน)

- 19.00 - 20.30 น. ชม พาเหรดแฟนซีราชพฤกษ์ 2554 อุทยานแห่งจินตนาการ ขนขบวน Electric Parade of Royal Flora 2011 เพื่อสร้างสีสันให้เพลิดเพลินสนุกสนานและสามารถร่วมถ่ายภาพร้อง เล่น เต้นรำไปด้วยกัน อย่างใกล้ชิด

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***

- 21.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย นำท่านกลับที่พัก ราตรีสวัสดิ์

อ่างขาง
พืชสวนโลก
อ่างขาง
พืชสวนโลก
อ่างขาง
พืชสวนโลก
อ่างขาง
พืชสวนโลก
อ่างขาง
พืชสวนโลก
อ่างขาง
พืชสวนโลก

ม่อนแจ่ม
งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ 2554

วันที่สาม
  พระธาตุดอยสุเทพ - กาดทุ่งเกวียน - Hug You ลำปางหนาวมาก - กรุงเทพฯ

- อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวิว เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง


- อำลาเมืองเีชียงใหม่ ออกเดินทางต่อไป ยัง จ.ลำปาง แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว เป็นต้น ที่กาดทุ่งเกวียน

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารใน จ.ลำปาง หลังอาหาร แวะ Hug You "ลำปางหนาวมาก" จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ เมืองลำปาง อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูปที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม หรือจะให้ อาหารแกะ และถ่ายรูปกับแกะได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้าน และค่าอาหารแกะ)

ม่อนแจ่ม
ดอยสุเทพ
ลำปาง
Hug You ลำปาง
ลำปาง
Hug You ลำปาง

- สมควรแก่เวลา ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารใน จ.สิงห์บุรี

- 22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ลำปาง
Hug You ลำปางหนาวมาก
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 4,000 บาท สมาชิก ท่านละ 3,800 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 3,500 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง เชียงใหม่
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง ไนท์ซาฟารี
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย (เจาะลึก) ม่อนแจ่ม
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home