ทัวร์ปาย

ม่อนแจ่ม อ่างขาง

ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง ศาลาโลหะ วัดหมื่นสาร เชียงใหม่ กาดทุ่งเกวียน ลำปาง


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ชมไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาว ที่ ดอยอ่างขาง สัมผัสธรรมชาติอันงดงามที่ ม่อนแจ่ม บนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ไหว้พระ ทำบุญ ชมศาลาโลหะ วัดหมื่นสาร

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง วัดหมื่นสาร เชียงใหม่ กาดทุ่งเกวียน ลำปาง
ม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง ฐานปฏิบัติการนอแล โครงการหลวงหนองหอย ศาลาโลหะ วัดหมื่นสาร
เชียงใหม่
กาดทุ่งเกวียน ลำปาง

                2 วัน 1 คืน - พักเต็นท์ที่ม่อนแจ่ม ภายในโครงการหลวงหนองหอย
วันเดินทาง
 
ธันวาคม
    16 - 18 ธ.ค. / 23 - 25 ธ.ค.54

มกราคม

    6 - 8 ม.ค. / 13 - 15   ม.ค.55
วันแรก  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม บนรถ (มื้อที่ 1)

อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
วัดหมื่นสาร
วันที่สอง    เชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง - ม่อนแจ่ม - ชมพระอาิทิตย์ลับฟ้าที่ม่อนแจ่ม - พักเต็นท์โครงการฯ

- เช้า ถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

- เปลี่ยนเป็นพาหนะท้องถิ่นนำท่านไปยัง ดอยอ่างขาง นำท่านไป ยังจุดชมวิว ชายแดนไทย - พม่า ที่ ฐานปฏิบัติการนอแล จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ท่านสามารถมองเห็นเขาหัวกะโหลกของฝั่งพม่าได้อย่างชัดเจน

- เดินทางสู่ หมู่บ้านขอบด้ง ชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง โดยการบรรยายจากมัคคุเทศก์น้อยน่ารัก ในหมู่บ้าน

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง

- หลังอาหาร ชม สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง ซึ่งมีทั้งไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวอันงดงาม ปลูกเรียงรายไปทั่ว สถานี

อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง

- สมควรแก่เวลา นำท่านลงจากดอยอ่างขาง ออกเดินทางสู่ อ.แม่ริม นำท่านชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของ โครงการหลวงหนองหอยแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านชมสวนตกแต่งอันงดงามจากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์ เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง

- นำสัมภาระเข้าที่พักสไตล์แค้มป์ปิ้ง (เต็นท์ของโครงการ หลังละ 2 ท่าน)

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) พร้อมชมภาพอันงดงามยามดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า พร้อมชมดาวบนดินของตัวเมือง เชียงใหม่ พักผ่อน


ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม
มื้อเย็น @ ม่อนแจ่ม

วันที่สาม
  ม่อนแจ่ม - เชียงใหม่ - ศาลาโลหะ วัดหมื่นสาร - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ

- อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น เก็บอากาศอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติให้เต็มอิ่ม

- 07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารอิสระให้ท่าน เก็บภาพอันงดงามในยามเช้าให้เต็มอิ่มอีกครั้ง

- 10.00 น. นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ชมศาลาโลหะ ที่ วัดหมื่นสาร บนถนนวัวลาย ถนนแห่งเครื่องเงิน ให้ท่านได้ ทำบุญ ไหว้พระ พร้อมทั้งบันทึกภาพอันงดงามตามอัธยาศัย


ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
วัดหมื่นสาร เชียงใหม่

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารออกเดินทางต่อไป ยัง จ.ลำปาง แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว เป็นต้น ที่กาดทุ่งเกวียน

- สมควรแก่เวลา ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหาร เย็น (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหารใน จ.นครสวรรค์

- 23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 4,350 บาท สมาชิก ท่านละ 4,150 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 3,850 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (เต็นท์โครงการฯ หลังละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 7 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง ไนท์ซาฟารี
 
 
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย (เจาะลึก) ม่อนแจ่ม
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home