ทัวร์ปาย

ม่อนแจ่ม ไนท์ซาฟารี

ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง พระธาตุลำปางหลวง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บ้านร้อยอันพันอย่าง วัดพระสิงห์


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด เงาพระธาตุกลับหัว Unseen Thailand พบกับสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชมไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาวที่ ดอยอ่างขาง สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของ ม่อนแจ่ม บนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยอ่างขาง วัดพระสิงห์
ม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง เงาพระธาตุกลับหัว วัดพระธาตุลำปางหลวง บ้านร้อยอันพันอย่าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดพระสิงห์ กาดทุ่งเกวียน

                 2 วัน 1 คืน - พักโรงแรมใน จ.เชียงใหม่
วันเดินทาง
 
ธันวาคม
    2 - 5 ธ.ค. / 9 - 12 ธ.ค. / 16 - 19 ธ.ค. / 23 - 26 ธ.ค. / 30 ธ.ค. - 2 ม.ค.55

มกราคม

    6 - 9 ม.ค. / 13 - 16   ม.ค.55
วันแรก  กรุงเทพฯ - ลำปาง

- 21.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 22.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.ลำปาง

ม่อนแจ่ม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
วันที่สอง    ลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - เชียงใหม่ - บ้านร้อยอันพันอย่าง - เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

- เช้า ถึง จ.ลำปาง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

- หลังอาหารนำท่าน นมัสการพระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีฉลู วัดพระธาตุลำปางหลวง ชมรอยกระสุนของ หนานทิพย์ช้างครั้งกู้เมืองลำปาง และชม เงาพระธาตุกลับหัว ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Unseen Thailand

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นำท่านไป บ้านร้อยอันพันอย่าง ชมงานหัตถกรรมที่ทำจาก ไม้เศษที่ไม่มีมูลค่า กลับมามีชีวิตชีวิตจากการบรรจงสร้างจนกลายเป็นชิ้นงาน ที่มีคุณค่ามากมายหลายรูปแบบ จากฝีมืออันทรงคุณค่าของช่างล้านนา

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่าน เข้าที่พัก Imm Hotel  หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระและทำ ธุระส่วนตัว

ม่อนแจ่ม
พระธาตุลำปางหลวง
ม่อนแจ่ม
พระธาตุลำปางหลวง
ม่อนแจ่ม
พระธาตุลำปางหลวง

- 14.00 น. นำท่านไปยัง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม Day Safari  นำท่านนั่งรถราง ชมสัตว์นานาชนิดในยามบ่าย พร้อมเพิ่มความตื่นเต้นไปกับการ ป้อนอาหารให้ยีราฟ

- สิ้นสุดกิจกรรม บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนหรือท่านสามารถไปเดินเล่นบน ถนนคนเดินวัวลาย และช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ม่อนแจ่ม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ม่อนแจ่ม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ม่อนแจ่ม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง

วันที่สาม
  ดอยอ่างขาง - ฐานปฏิบัติการนอแล - ม่อนแจ่ม - เชียงใหม่

- หลังอาหารเช้า (4) ที่โรงแรม นำท่านขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง นำท่านไปยังจุดชมวิวชายแดนไทย - พม่า ที่ ฐานปฏิบัติการนอแล จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ท่านสามารถมองเห็นเขาหัวกะโหลกของฝั่งพม่าได้อย่างชัดเจน

- เดินทางสู่ หมู่บ้านขอบด้ง ชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง โดยการบรรยายจากมัคคุเทศก์น้อยน่ารัก ในหมู่บ้าน

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง

- หลังอาหาร นำท่านชม สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง ซึ่งมีทั้งไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวอันงดงาม ปลูกเรียงราย ไปทั่วสถานี

อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง

- สมควรแก่เวลา นำท่านลงจากดอยอ่างขาง ออกเดินทางสู่ อ.แม่ริม นำท่านชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของโครงการหลวงหนองหอย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านชมสวนตกแต่งอันงดงามจากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์ เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พร้อมชมภาพอันงดงามยามอาทิตย์ลับขอบฟ้า จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก หรือท่าน สามารถไปเดินเล่นบน ถนนคนเดินท่าแพ และช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม
มื้อเย็น @ ม่อนแจ่ม

วันที่สาม
  วัดพระสิงห์ - ลำปาง - กาดทุ่งเกวียน - อินทราเอ้าท์เลท - กรุงเทพฯ

- 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

- 08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารเช็คเอ้าท์ นำท่านนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ ที่ วัดพระสิงห์ อดีตวัดหลวงอีกแห่งของพญามังรายเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสิริมงคลแก่ท่านที่เกิด ปีมะโรง

- นำท่านเดินทางต่อไปยัง จ.ลำปาง แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว เป็นต้น ที่ กาดทุ่งเกวียน

ม่อนแจ่ม
วัดพระสิงห์
ม่อนแจ่ม
อินทราเอ้าท์เลท
ม่อนแจ่ม
อินทราเอ้าท์เลท

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารใน จ.ลำปาง หลังอาหารนำท่านชมและเลือกซื้อของฝากที่ อินทราเอ้าท์เลท ศูนย์จำหน่ายเซรามิกใหญ่ที่สุดของลำปาง

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ที่ร้านอาหารใน จ.สิงห์บุรี

- 22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 6,000 บาท สมาชิก ท่านละ 5,800 บาท  พักเดี่ยว เพิ่ม 1,200 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 5,000 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่าที่พัก 2 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 9 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง เชียงใหม่
 
 
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home