ทัวร์ปาย

ทัวร์ อ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

ทัวร์แชงกรีล่า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ทัวร์ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงามแห่งขุนเขา และไอหมอก ชมไม้ดอก ไม้ผล เมืองหนาว ที่ ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง และ ดอยตุง สัมผัสทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่ ภูชี้ฟ้า ชมขุนเขาอันงดงามสุดสายตา ที่ ดอยผาตั้ง ชมความงดงามสุดยอดพุทธศิลป์ ของ วัดร่องขุ่น

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด การเดินทาง
ทัวร์ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง วัดร่องขุ่น
เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ฐานปฏิบัติการนอแล หมู่บ้านขอบด้ง เชียงราย ดอยแม่สลอง
สุสานนายพลต้วน ไร่ชา 101 ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง
แม่สาย ท่าขี้เหล็ก ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง Unseen Thailand น้ำตกภูซาง Unseen Thailand
พระนั่งดิน วัดร่องขุ่น

วันเดินทาง
 
 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่

- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ D4D สู่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริการอาหารกล่อง พร้อมเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)


ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยตุง
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
วันที่สอง    เชียงใหม่ - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - ฐานปฏิบัติการนอแล - หมู่บ้านขอบด้ง - ดอยแม่สลอง - สุสานนายพลต้วน - ไร่ชา 101 - เชียงราย

- 07.00 น. เริ่มเช้าวันใหม่ที่สดใสที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำท่านไปยังโรงแรมรอยัลปิง ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

- หลังอาหารเช้า เปลี่ยนพาหนะเป็นรถสองแถวท้องถิ่น จากนั้นนำท่านไปยัง ดอยอ่างขาง นำท่านชม สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง ซึ่งมีทั้งไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวอันงดงาม ปลูกเรียงรายไปทั่วสถานี

อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง

- นำท่านชมจุดชมวิวชายแดนไทย - พม่าที่ ฐานปฏิบัติการนอแล จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ท่านสามารถมองเห็น เขาหัวกะโหลกของฝั่งพม่าได้อย่างชัดเจน

- เดินทางสู่ หมู่บ้านขอบด้ง ชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง โดยการบรรยายจากมัคคุเทศก์น้อยน่ารัก ในหมู่บ้าน

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงราย ผ่าน อ.แม่อาย ชมทัศนีย์ภาพของขุนเขา และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สองข้างทาง


อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง
อ่างขาง
ดอยอ่างขาง

- ถึง ดอยแม่สลอง นำท่านเข้าชม สุสานนายพลต้วน ผู้ชักนำกองพล 93 แห่งกองทัพจีนเข้ามาปักรากฐานอยู่ใน ฝั่งไทย สุสานนายพลต้วนนี้ยังตั้งอยู่บนฮวงจุ้ยแบบ *บัลลังก์มังกร* ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดอีกด้วย

- จากนั้นนำท่านชม ไร่ชา 101 ซึ่งกว้างใหญ่และงดงามของดอยแม่สลอง ทดลองชิมชาจีนอย่างดี และชมกรรมวิธี การชงชาอย่างถูกวิธี และชิมชาชั้นเลิศ อู่หลงก้านอ่อน อู่หลงเบอร์ 12 และชาสี่ฤดู ที่ขึ้นชื่อของไร่

- เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงราย บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำท่านสักการะอนุสาวรีย์พญามังราย มหาราช หรือพญาเม็งราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย เชียงใหม่  และเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยแม่สลอง

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยแม่สลอง

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยแม่สลอง

- นำท่านเข้าที่พัก  ลักษวรรณ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมือง เชียงรายยามค่ำคืน ตามอัธยาศัย
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยตุง

วันที่สาม    ดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - แม่สาย - ตลาดท่าขี้เหล็ก - ภูชี้ฟ้า

- อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำท่านขึ้นไปยัง ดอยตุง เข้านมัสการ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีกุน  

- ชมความงามของพันธุ์ไม้นานาชนิดที่สวยงามใน สวนแม่ฟ้าหลวง  และเข้าชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนัก ที่ประทับของสมเด็จย่า ครั้งยังมีพระชนม์ชีพ ท่านจะได้ชม ห้องทรงงาน ท้องฟ้าจำลอง ที่โปรดทรงให้ช่างที่มีฝีมือ เนรมิตเพดานโถงให้เป็นท้องในยามราตรี เครื่องใช้ต่าง ๆ ของพระองค์ท่านที่จัดแสดงอยู่ภายในพระตำหนัก

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยตุง

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยตุง

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยตุง

- หลังบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
    นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย เหนือสุดในแผ่นดิน สุดเขตชายแดนสยาม บริการทำพิธีการผ่านแดน นำท่านเดินทางข้ามสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มประเทศอินโดจีน ตามอัธยาศัย ณ  ตลาดท่าขี้เหล็ก

    - สมควรแก่เวลา ออกเดินทางต่อไปยัง ภูชี้ฟ้า นำท่านเข้าที่พัก บ้านเหนือเมฆ / ดุสิตฮิลล์ / ภูชี้ฟ้าฮิลล์  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) และพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักห้องละ 4 ท่าน มีทีวี และน้ำอุ่นทุกห้อง)
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยผาตั้ง

วันที่สี่
   ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - น้ำตกภูซาง - วัดพระนั่งดิน - วัดร่องขุ่น

- 04.30 น. พร้อมเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า เพื่อชมทะเลหมอกยามต้องแสงอาทิตย์ ....อลังการแห่งขุนเขาเชียงราย จากนั้นกลับที่พัก บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8)

- หลังอาหารเช้า นำท่านไปยังจุดชมวิวชายแดนไทย - ลาว ที่ ดอยผาตั้ง ให้ท่านได้บันทึกภาพอันงดงามของ ทิวเขาตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก เก็บสัมภาระ อำลาภูชี้ฟ้า

- แวะชม น้ำตกภูซาง  น้ำตกอุ่น 35 องศาเซลเซียส แห่งเดียวในประเทศไทย 1 ใน UnSeen Thailand

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยผาตั้ง

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) นำท่านสักการะ  อัศจรรย์แห่งพระพุทธรูป ที่ปฏิเสธการประทับบนฐานชุกชี 1 ใน Unseen in Thailand  “พระนั่งดิน” หรือพระเจ้านั่งดิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของ อ.เชียงคำ ประทับอยู่บนพื้นดิน มานานหลายร้อยปี แม้มีคนมาจัดสร้างฐานชุกชีให้ แต่เมื่อจะยกองค์พระไปประดิษฐานบนฐานชุกชี ปรากฏว่ายก เท่าไรก็ยกไม่ขึ้น สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง กลับสู่ จ.เชียงราย

- ชมความงดงามของ วัดร่องขุ่น วัดที่คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชั้นแนวหน้าของไทย เป็นผู้ออกแบบตกแต่ง ถือว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์ที่งดงาม ดุจดั่งวิมานทิพย์ที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นจริงบนโลกมนุษย์

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10)  ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
วัดร่องขุ่น
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
วัดร่องขุ่น
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
วัดร่องขุ่น

วันที่สี่   กรุงเทพฯ

- 06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ 7,100 บาท สมาชิก 6,900 บาท (ราคานี้สำหรับพักที่ภูชี้ฟ้าห้องละ 4 ท่าน)
เด็ก
(อายุ 4 - 12 ปี - มีเตียง) 6,700 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

หมายเหตุ : เฉพาะห้องพักที่ ภูชี้ฟ้า พักห้องละ 4 ท่าน  กรณีต้องการพัก ห้องละ 2 ท่าน เพิ่มเงินท่านละ 800 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา


อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ และรถสองแถว / รถกระบะท้องถิ่น ตามโปรแกรมระบุ
- ค่าที่พัก 2 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า
  (เชียงราย พักห้องละ 2 ท่าน - แอร์ ทีวี น้ำอุ่น, ที่ภูชี้ฟ้า พักห้องละ 4 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น)
- ค่าอาหาร 10 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (มัคคุเทศก์รวมเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน / 1 รถบัส)
           

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 25 ท่านสิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651รูปที่ ภูชี้ฟ้า (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า
   

รูปที่ ดอยตุง (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
ดอยตุง
   

รูปที่ ดอยอ่างขาง (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
 
 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
 
รีวิว ทัวร์อ่างขาง
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์อ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

ปี 2547
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 3 - 7 ธ.ค.
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทริปเซอร์เวย์
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 2 - 6 ธ.ค.
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 9 - 13 ธ.ค.
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่#1
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่#2
 
ปี 2549
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 20 - 23 ม.ค.
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า 10 - 14 ก.พ.
 
ปี 2553
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่#1
- ทัวร์อ่างขาง ภูชี้ฟ้า เทศกาลปีใหม่#2
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home