ทัวร์ปาย

ทัวร์น่าน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์น่าน ชมพูภูคา

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว นั่งรถรางชมเมืองน่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา สัมผัสดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม แห่งขุนเขาและไอหมอก ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการบันทึกภาพแห่งความงดงาม และประทับใจ

     พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด เส้นทางทัวร์์น่าน กับ อีซี่ทริป
ทัวร์เมืองน่าน ดอยเสมอดาว นั่งรถรางชมเมือง วัดภูมินทร์
ทัวร์น่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่แห้ง นั่งรถรางชมเมืองน่าน วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองน่าน จ.แพร่ บ้านประทับใจ
วันเดินทาง
 
 
 9 - 11 ธ.ค. / 16 - 18 ธ.ค. / 23 - 25 ธ.ค.59
 7 - 9 ม.ค. / 13 - 15 ม.ค. / 20 - 22 ม.ค.60
วันแรก  กรุงเทพฯ - จ. น่าน

- 19.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ D4D สู่ จ.น่าน


ทัวร์น่าน
ดอยเสมอดาว
ทัวร์น่าน
วัดภูมินทร์
ทัวร์น่าน
ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง
วันที่สอง   จ.น่าน - อช.ศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ศาลหลักเมือง - วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมือง - วัดพระธาตุแช่แห้ง

- เช้ามืด ถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน รอชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมไอหมอกบาง ๆ ที่ ดอยเสมอดาว

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ร้านสวัสดิการอุทยานฯ พร้อมชม ผาชู้ และ ธงชาติซึ่งมีสายธงที่ยาวที่สุดในโลก

- เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านไปยัง วัดพระธาตุเขาน้อย สักการะพระธาตุเขาน้อย ซึ่งสร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ.2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน

- นำท่านนมัสการ พระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง


- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ด้วยเมนูข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว ร้านอร่อยประจำเมืองน่าน


- 13.30 น. นำท่าน นั่งรถราง ชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ รอบเมืองน่าน อาทิ วัดศรีพันต้น วัดสวนตาล พิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น


- สิ้นสุดการนั่งรถราง นำท่านชม UnSeen Thailand พระประธานจตุรทิศ ที่ วัดภูมินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างทรง จตุรมุข หนึ่งเดียว ในประเทศ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่าร้อยปี และ "ภาพกระซิบรัก ... ปู่ม่านญ่าม่าน"


- นำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ณ วัดมิ่งเมือง และชมความงดงามของลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ ฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน


ทัวร์น่าน
ดอยเสมอดาว
ทัวร์น่าน
วัดมิ่งเมือง
ทัวร์น่าน
วัดภูมินทร์

- อิสระให้ท่านเดินเล่น ชิมอาหารและขนมพื้นเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ ระลึกของชาวน่านตามอัธยาศัย

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก .............  


- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อน
วันที่สาม    จ.แพร่ - บ้านประทับใจ - เดินทางกลับ

- อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ที่พัก


- 07.30 น.
เช็คเอ้าท์ อำลาเมืองน่าน นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่

- นำท่านไปยัง บ้านประทับใจ หรือบ้านเสาร้อยต้น ตัวบ้านทำด้วยไม้สักทั้งหลัง และใช้ไม้สักท่อนใหญ่เป็นเสาบ้าน รวม 130 ต้น แต่ละเสามีอายุประมาณ 300 ปี ส่วนตัวบ้านเป็นแบบทรงไทยประยุกต์

- ออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ

ทัวร์น่าน
พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 3,500 บาท สมาชิก ท่านละ 3,300 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 700 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท

ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D
- ค่าที่พัก 1 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 5 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง
 
 
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ลอยโคม ยี่เป็งสันทราย
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์
 
 
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home