น่าน แพร่ ลำปาง วัดภูมินทร์ งาช้างดำ ผาชู้ ดอยเสมอดาว พระธาตุสุโทนมงคลคีรี พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุจอมปิง เงาพระธาตุกลับหัว
ข้อมูล จ.น่าน
  - อุทยานฯ ศรีน่าน
  - ผาชู้
  - เสาดินนาน้อย
  - งาช้างดำ
  - วัดภูมินทร์
  - วัดช้างค้ำ
  - วัดหนองบัว
  - หมู่บ้านไทลื้อ
  - พระธาตุเขาน้อย
  - พระธาตุแช่แห้ง
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.แพร่
  - พระธาตุสุโทนมงคลคีรี
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.ลำปาง
  - วัดไหล่หิน
  - พระธาตุลำปางหลวง
  - พระธาตุจอมปิง
  - ข้อมูลทั่วไป
รูปทริปที่ผ่านมา
  - กรุ๊ปคุณต๊อก
  - ทริปเซอร์เวย์
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ107 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสธรรมชาติ 3 จังหวัดภาคเหนือ
น่าน แพร่ ลำปาง
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย คอกเสือ พระธาตุแช่แห้ง งาช้างดำ วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ วัดหนองบัว หมู่บ้านไทยลื้อ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี วัดไหล่หิน เงาพระธาตุกลับหัว วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุจอมปิง


2 Unseen Thailand 2 พระธาตุประจำปีเกิด

วันเดินทาง

- 19.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ) เจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ

- 20.00 น. ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงอย่างดีสู่ จ. น่าน เจ้าหน้าที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)


วันที่สอง

- ถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ให้่ท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นชมความงดงามยามเช้าอันบริสุทธิ์ของผืนป่าที่ ดอยเสมอดาว ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของอุทยานฯ หลังอาหาร ชม ผาชู้ และ ธงชาติซึ่งมีสายธงที่ยาวที่สุดในโลก

- จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย และ คอกเสือ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติของชั้นดินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนลดหลั่น งดงามเช่นเดียวกับแพะเมืองผี

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีเถาุะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ชมโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ และชมวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน งาช้างดำ สัญลักษณ์ของเมืองน่าน

- ชม UnSeen Thailand พระประธานจตุรทิศ ที่ วัดภูมินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย และชมประตููไม้ทั้งสี่ทิศซึ่งถูกแกะสลักลวดลาย โดยช่างฝีมือล้านนา อย่างงดงาม พร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนัง อายุ 100 กว่าปี ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวน่านในสมัยนั้น

- นำท่านไปยัง วัดช้างค้ำวรวิหาร ชม เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) สถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย โดยรอบฐานองค์พระเจดีย์จะก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และที่มุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ "ค้ำ" องค์เจดีย์ไว้

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) พักผ่อน


วันที่สาม

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 5) นำท่านไปยัง อ.ท่าวังผา ชมศิลปะไทยลื้อที่ วัดหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดหนองบัวซึ่งเป็นจิตรกรรมโบราณในยุครัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องราวของ "ปัญญาสชาดก" อีกพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า

- จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านไทลื้อหนองบัว สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ และ้เลือกซื้อของฝากประเภทผ้าทอพื้นเมืองซึ่งมีหลากหลายลวดลาย โดยเฉพาะ ผ้าทอลายน้ำไหล ซึ่งงดงามและเป็นที่นิยมอย่างมาก

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) เดินทางต่อไปยัง จ.แพร่ นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ชมพระอุโบสถซึ่งเป็นที่จำลองพุทธศิลป์ล้านนาที่สำคัญและงดงามจากทุก ๆ แห่งของล้านนา และนมัสการพระบรมธาตุบารมี 30 ทัส

- ออกเิดินทางต่อไปยัง จ.ลำปาง นำท่านเข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) พักผ่อน


วันที่สี่

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 8) นำท่านไปยัง วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ชมพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน และซุ้มประตูที่มีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปปั้นสัตว์ศิลปะล้านนาแท้ เก่าแก่ วิจิตรจนเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ "พระสุริโยทัย" ภาพยนตร์แ่ห่งสยามประเทศ

- นำท่าน นมัสการพระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีฉลู ที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง ชมรอยกระสุนของหนานทิพย์ช้าง ครั้งกู้เมืองลำปาง และ ชม เงาพระธาตุกลับหัว ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน UnSeen Thailand

- นำท่านไปยัง วัดพระธาตุจอมปิง ชม เงาพระธาตุกลับหัว ซึ่งมีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่ง

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ที่ร้านอาหารใน จ.ลำปาง

- แวะบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหารใน จ.นครสวรรค์ ก่อนจะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านที่จุดนัดหมายเดิมด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 5,600 บาท สมาชิก 5,400 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 900บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง)
4,600 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง (ภาพรถตู้เดินทาง)
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 10 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์