ทัวร์ปาย

ทัวร์ชมซากุระ 3 ดอย

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ปาย

ทัวร์เชียงใหม่ ชม นางพญาเสือโคร่ง หรือ
ซากุระเมืองไทย 3 ดอย


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา สัมผัสดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม แห่งขุนเขาและไอหมอก ชมความงดงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่จะเบ่งบานอวดความงามให้ชมเพียงแค่ปีละ 1 ครั้ง

      ซึ่ง
อีซี่ทริป มีความยินดีจะให้ท่านได้ชมความงดงามของดอกไม้สีชมพูในทริปเดียวกันถึง 3 แห่ง อันได้แก่ ขุนวาง ขุนแม่ยะ และ ขุนช่างเคี่ยน ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการบันทึกภาพแห่งความงดงาม และประทับใจ

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ทัวร์ ชมซากุระ 3 ดอย
ขุนวาง ขุนแม่ยะ ขุนช่างเ
คี่ยน
เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ขุนวาง น้ำตกวชิรธาร ขุนแม่ยะ ม่อนแจ่ม ขุนช่างเคี่ยน
ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินท่าแพ กาดทุ่งเกวียน
ชมซากุระเมืองไทย 3 ดอยเต็มอิ่ม
วันเดินทาง
 
 
      6 - 9 .ค. / 13 - 16 .ค. / 20 - 23 ม.ค.60
วันแรก  กรุงเทพฯ - จ. เชียงใหม่

- 20.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 20.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่


ทัวร์ปาย
ขุนวาง
ทัวร์ปาย
ขุนแม่ยะ
ทัวร์ปาย
ขุนช่างเคี่ยน
วันที่สอง   จอมทอง - ดอยอินทนนท์ - ขุนวาง - น้ำตกวชิรธาร - เชียงใหม่ - ถนนคนเดินวัวลาย

- เช้า ถึง อ.จอมทอง นำท่านเข้า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (1)

- นำท่านไปยัง สถานีเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จุดแรกของการชม ซากุระเมืองไทย อิสระให้ท่านได้บันทึก ภาพอันงดงามให้เต็มอิ่ม

- บริการอาหารกลางวัน (2)

ทัวร์ปาย
ขุนวาง
ทัวร์ปาย
ขุนวาง
ทัวร์ปาย
ขุนวาง

- แวะชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกวชิรธาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

- นำท่านเข้าที่พักบริการอาหารเย็น (3)

- หลังอาหาร ส่งท่านเดินเล่น ถนนคนเดินวัวลาย หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม    ขุนแม่ยะ - ม่อนแจ่ม - ถนนคนเดินท่าแพ

- 05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางไปยัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะ ท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่ดอยสีชมพูแห่ง ขุนแม่ยะ จุดที่สองของการชม ซากุระเมืองไทย อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพ อันงดงามให้เต็มอิ่ม
พร้อมบริการอาหารเช้า แบบปิคนิค (4)

ทัวร์ปาย
ขุนแม่ยะ
ทัวร์ปาย
ขุนแม่ยะ
ทัวร์ปาย
ขุนแม่ยะ

- สมควรแก่เวลา ออกจากขุนแม่ยะ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม นำท่านไปยัง อ.แม่ริม บริการอาหารกลางวัน (5)

- หลังอาหารให้ท่านชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ ในส่วนของ โครงการหลวงหนองหอย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านชมสวนตกแต่ง อันงดงามจากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง

ทัวร์ปาย
ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย
ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย
ม่อนแจ่ม

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

- บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหาร หลังอาหาร ส่งท่านเดินเล่น ถนนคนเดินท่าแพ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ม่อนแจ่ม
นางพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย

วันที่สี่
   ขุนช่างเคี่ยน - เชียงใหม่ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ

- อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ หลังอาหารเช้า (7) เปลี่ยนพาหนะเป็นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ขุนช่างเคี่ยน

- นำท่านเข้าสู่ดอยสีชมพูแห่ง ขุนช่างเคี่ยน จุดที่สามของการชม ซากุระเมืองไทย อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพ อันงดงามให้เต็มอิ่ม


- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ บริการอาหารกลางวัน (8)

ทัวร์ปาย
ขุนช่างเคี่ยน
ทัวร์ปาย
ขุนช่างเคี่ยน
ทัวร์ปาย
ขุนช่างเคี่ยน

- หลังอาหาร นำท่านออกเดินทาง กลับกรุงเทพฯ แวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิดที่ กาดทุ่งเกวียน

- บริการอาหารเย็น (9) ที่ร้านอาหารใน จ.นครสวรรค์

- 23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ปาย
นางพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 6,500 บาท สมาชิก ท่านละ 6,300 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 1,200 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,000 บาท

ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่ารถสองแถว / กระบะท้องถิ่น วิ่งตามโปรแกรม
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 9 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปา่งอุ๋ง
 
 
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ลอยโคม ยี่เป็งสันทราย
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์
 
 
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home