ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ ภูเก็ตแฟนตาซี Unseen Thailand พระผุด ล่องอ่าวพังงา เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี ทะเลแหวก เกาะปอดะ ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์

กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะเชือก เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
 3 - 7 เม.ย. / 10 - 14 เม.ย. / 11 - 15 เม.ย. / 30 เม.ย. - 4 พ.ค. / 7 - 11 พ.ค. 52   6,100.-
ข้อมูล จ.ภูเก็ต
  - แหลมพรหมเทพ
  - วัดฉลอง
  - วัดพระทอง
ข้อมูล จ.ภูเก็ต
  - แหลมพรหมเทพ
ข้อมูล จ.กระบี่ 
  - เกาะพีพี
  - เกาะไม้ไผ่
  - อ่าวมาหยา
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง
 


EZ203 ภูเก็ต พังงา กระบี่ี่ Unseen Thailand
แหลมพรหมเทพ นมัสการพระผุด
ถ้ำพุงช้าง ล่องอ่าวพังงา เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี
ทะเลแหวก เกาะปอดะ ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์

เดินทาง วันที่ 5 - 9 เม.ย.56 / 12 - 16 เม.ย.56 / 3 - 7 พ.ค.56

วันเดินทาง

- 18.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย

- 18.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นสู่ จ.กระบี่ ระหว่างเดินทางบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ


วันที่สอง ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์

- 06.00 น. บริการอาหารเช้า (1) แบบพื้นเมืองประเภทติ่มซำ

- 09.00 น. ลงเรือ SPEED BOAT สู่ UNSEEN ทะเล แหวก ระหว่าง เกาะไก่ กับ เกาะทับ

- บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (2) ที่ เกาะปอดะ ในบรรยากาศของหาดทรายขาวเนียน ตัดกับน้ำทะเลสีมรกต สนุกกับการเล่นน้ำและให้อาหารปลามากมายที่ว่ายอยู่รอบ ๆ ตัว  จากนั้นนำท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะสี่

- ออกเดินทางสู่  ถ้ำพระนาง พบความตื่นเต้นในการ ปีนหน้าผา ของชนนานาชาติ ทึ่งใน ความท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจ แล้วแวะเยี่ยมชม หาดไร่เลย์ หาดที่พักแสนจะส่วนตัว

- 16.00 น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า หรือเทียบเท่า

- 18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก
วันที่สาม  อ่าวพังงา - แหลมพรหมเทพ

- 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) จากนั้นออกเดินทางสู่ อ่าวพังงา

- 10.00 น.  ถึงท่าเรือ อ่าวพังงา ลงเรือท้องถิ่นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพลิดเพลินกับภูเขารูปแปลกตา เช่น เขาช้าง เขาหมาจู ถ้ำลอด

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะปันหยี หมู่บ้านที่ปลูกอาศัยอยู่ในทะเล

- บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหาร เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมเกาะปันหยี พร้อมเลือกซื้อของฝากจำพวกอาหารทะเลตากแห้ง

- เดินทางนำชม เขาพิงกัน และเขาตะปู สถานีที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007

- 16.00 น. เดินทางสู่จ.ภูเก็ต นำท่านสู่แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวทะเลอันดามันส่วนใต้สุด ของเกาะภูเก็ตที่สุดแสนจะโรแมนติก

- 17.00 น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า

- 18.00 น. บริการอาหารเย็น (6)

- 19.00 น. เดินทางเข้าชม ภูเก็ตแฟนตาซี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย (ลูกค้าจ่ายเอง)

***เฉพาะท่านที่เข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี เชิญทุกท่านสนุกสนานกับการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับ “หมู่บ้านหรรษา” ชมโชว์ มหัศจรรย์กมลาภูเก็ต แฟนตาซี ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์อันหลากหลายด้วยเทคนิคการแสดงระดับโลก .... ค่าชมภูเก็ตแฟนตาซี ไม่รวมในค่าใช้จ่าย***

           

วันที่สี่   City ทัวร์ภูเก็ต - ถ้ำพุงช้าง

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ โรงแรมที่พัก

- 09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดฉลอง นมัสการรูปหล่อ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และ หลวงพ่อเกลี้ยม ที่มณฑป พร้อมทั้งกราบ นมัสการหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนที่กุฏิจำลอง   ซึ่งหลวงพ่อทั้งสามรูปเป็นที่นับถือสักการะของชาวภูเก็ต

- นำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่โผล่จากดินเพียงครึ่งองค์ ชาวบ้านเรียกว่า “พระผุด” หรือ“พระทอง”

- จากนั้นแวะชมร้านจำหน่ายเครื่องประดับและสินค้าที่ระลึกของ จ.ภูเก็ต

- แวะชมโรงงานกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ ร้านศรีศุภลักษณ์ออร์คิด

- บริการอาหารกลางวัน (8)

- 13.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.พังงา เที่ยวชม ถ้ำพุงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองพังงา อีกหนึ่ง Unseen in Thailand  ท่านจะได้นั่งเรือแคนูเข้าไปในถ้ำ และต่อด้วยแพไม้ไผ่ เพื่อชมความมหัศจรรย์ของ หินงอกหินย้อย และจะได้พบเห็น หินศักดิ์สิทธิ์สีขาว คล้ายหัวลูกช้าง

- 18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารใน อ.ไชยา (9) หลังอาหาร นำท่าน เดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่ห้า   กรุงเทพฯ

- 05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ....เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิม
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**

ผู้ใหญ่ 7,200 บาท เด็ก (อายุต่ำ 3 - 10 ปี - ไม่มีเตียง) 5,400 บาท  พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


***เทศกาลสงกรานต์ 12 - 16 เม.ย.56 เพิ่มท่านละ 300 บาท***


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
- ค่าเรือนำเที่ยว ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พัก 2 คืนตามระบุหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง      

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้นหมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
4. EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน
5.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบา
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail :

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์