ตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน เกาะหินงาม หาดทรายขาว เกาะราวี ร่องน้ำจาบัง
ข้อมูล จ.สตูล
  - อช. ตะรุเตา
  - เกาะหินงาม
  - เกาะหลีเป๊ะ
  - เกาะราวี
  - เกาะจาบัง
  - เกาะดง
  - เกาะไข่
  - อ่าวกำนัน
  - ข้อมูลทั่วไป
รูปทริปที่ผ่านมา
  - สงกรานต์ '47 (1)
  - สงกรานต์ '47 (2)
  - มีนาคม '48
  - สงกรานต์ '48 (1)
  - ภาพจากสมาชิก
รูปทริปพิเศษ
   - ทริปเซอร์เวย
มาตรฐานของ EZyTrip
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
ใบสำรองที่นั่ง
 
รายชื่อผู้เดินทาง

EZ206  หมุ่เกาะตะรุเตา
เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน หาดทรายขาว เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง

"Buddy Samui Hotel เป็นโรงแรม 4+ อยู่ติดหาดละมัย เป็น Boutique Hotel ขนาด 133 ห้อง พิเศษตอนนี้ทางโรง ...."

ติดตามความประทับใจ จากทริป
" Package 2000 Baht Buddy Samui โรงแรม 4+" ของ jeab ได้ที่นี่ >> More
Code : EZ206
จังหวัด : สตูล
เดินทาง : 5 - 9 เม.ย.56
12 - 16 เม.ย.56
ที่พัก : รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ

วันเดินทาง


- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตุ้ปรับอากาศ VIP สู่ อ.ละงู จ.สตูล พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
เกาะไข่
ตะรุเตา


เกาะไข่
ตะรุเตา

เกาะไข่
ตะรุเตา
     

เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา


เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา

เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา
     

ตะรุเตา


ตะรุเตา


ตะรุเตา

วันที่สอง
  เกาะตะรุเตา- อ่าวตะโละวาว - เกาะหลีเป๊ะ

- 06.00 น. ถึง จ.ตรัง บริการอาหารเช้า (1)

- 08.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จ.สตูล

- 10.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา

- 11.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะตะรุเตาโดย Speed Boat

- 12.00 น. ถึงเกาะตะรุเตา บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารสวัสดิการ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

- 13.00 น. นำท่านชมและศึกษาประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา จากนั้นเดินทางขึ้น ผาโต๊ะบู เพื่อชมทัศนียภาพ และความ สวยงามของทะเลสุดเวิ้งอันดามัน

- 14.00 น. ลงเรือเดินทางสู่ เกาะไข่

- 15.30 น. ถึงเกาะไข่ ชม ซุ้มประตูหินโค้งสัญลักษณ์แห่ง การท่องเที่ยวทางทะเล จ.สตูล เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะหลีเป๊ะ

- 17.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำเข้าที่พัก วารินทร์ รีสอร์ท/เมาท์เท่น (ห้องพัดลม) หรือเทียบเท่า                     

- บริการอาหารเย็น (3) พักผ่อนตะรุเตาตะรุเตาตะรุเตา
     

เกาะราวี
ตะรุเตา


เกาะราวี
ตะรุเตา


เกาะราวี
ตะรุเตา
     

ร่องน้ำจาบัง
ตะรุเตา


ร่องน้ำจาบัง
ตะรุเตา

ร่องน้ำจาบัง
ตะรุเตา

วันที่สาม
 หมู่เกาะดง - หินซ้อน - หาดทรายขาว - เกาะราวี - เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหลีเป๊ะ

- บริการอาหารเช้า ( 4)

- 08.00 น. ออกท่องทะเล หมู่เกาะดง-หินซ้อน นำท่าน สนุกสนานกับการดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสนานาชีวิต ใต้ท้องทะเลสีครามอย่างจุใจ

- 11.00 น. นำท่านชมปะการัง และเล่นน้ำกับหมู่ปลาการ์ตูน ณ หาดทรายขาว - เกาะราวี

- 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ชายหาด

- 13.00 น. นำท่านชมหาดหินดำอันสวยงาม และมีที่เดียวใน ประเทศ ณ เกาะหินงาม

- 14.00 น. ชมความสวยงามของปะการังอ่อนเจ็ดสี ณ ร่องน้ำจาบัง

- 16.00 น. นำท่านเดินทางชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวเลบน เกาะหลีเป๊ะ

- 18.00 น. บริการอาหารเย็น ( 6) พักผ่อน       

เกาะราวี
ตะรุเตา


ตะรุเตา


ตะรุเตา
     

ตะรุเตา

ตะรุเตา

ตะรุเตา
วันที่สี่  เกาะหลีเป๊ะ - สุราษฎร์ธานี

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า (7)

- 10.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

- 12.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา บริการอาหารกลางวัน (8)

- 13.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฏร์ธานี

- 17.00 น. แวะบริการอาหารเย็น (9) หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯวันที่ห้า กรุงเทพฯ

- 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่ายต่อท่าน**

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 8,500 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 บาท  พักห้องแอร์ เพิ่มท่านละ 1,400 บาท

เด็ก (อายุ 3 - 10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 6,400 บาท

ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถและเรือ
- ค่าเรือนำเที่ยวตามระบุในโปรแกรม พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบา
รวมรูปภาพ ตะรุเตา หลีเป๊ะ คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยายตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล

ตะรุเตา
สตูล


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
        
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์