หาดใหญ่ มาเลเซีย ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง
 


EZ220 หาดใหญ่ มาเลเซีย ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์

เดินทางวันที่ 3 - 8 ก.ค.52

วันเดินทาง

- 17.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 17.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ข้าวกล่อง) บนรถ


วันที่สอง

- เช้า ถึง อ.หาดใหญ่ บริการอาหารเช้า ณ ร้านโชคดีแต่เตี้ยม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย  ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและพิธีการต่าง ๆ ที่ศุลกากรทั้งสองประเทศ  ผ่านด่านจังโหลน จิตราอลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  ซึ่งเป็นทางผ่าน ตลอดการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพ และวิถีชีวิตของชาวมาเลเซีย พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกาะปีนัง  ข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 3  ของโลกระยะทาง 13  กม. นำเที่ยวรอบเกาะปีนัง 

- ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาของ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยบนเกาะปีนัง สัมผัสศิลปะอันงดงามของ วัดพม่าซึ่งปลูกสร้างไว้ในบริเวณใกล้กัน

- ชม วัดเต่า และให้ท่านได้ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพลิดเพลินกับสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดตลอดสองข้างทางขึ้นวัด จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านปีนังโร๊ด และศูนย์การค้ากาม่าตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Cititel  Hotel Penang หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย   


วันที่สาม

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์   เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชม ถ้ำเปรัค ที่อิโปร์  นมัสการพระสังคจาย และเจ้าแม่กวนอิม เพื่ื่อความเป็นสิริมงคล

- หลังอาหารกลางวัน นำท่านชมความงามของกรุงกัวลาลัมเปอร์  อนุสาวรีย์ทหารอาสา  จตุรัสเมอเดก้า   ชมตึกแฝด  PETRONAS  TWIN  TOWER (ชมจากข้างล่่าง)  พระราชวังศุลต่าน และชมวัดจีนเทียนโฮ้วที่สวยที่สุดของกรุงกัวลาลัมเปอร์

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Quality Hotel City Centre หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่สี่

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตึกปิโตรนัส  เพื่อขึ้นสกายบริดจ์  เป็นจุดชมวิวชั้นที่  44-45 ของตึกแฝด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่  ปุตราจายา (Putra Jaya) เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย  ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม  ของส่วนราชการ อาทิเช่น  มัสยิดสีชมพู  รัฐสภา  กระทรวงต่าง ๆ

- บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ช้็อปปิ้ิงของฝากนานาชนิด อาทิ นาฬิกา น้ำหอม แว่นตา เครื่องยาจีน พร้อมนำท่านชมโรงงานผ้าบาติก 

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยัง เก็นติ้งไฮแลนด์  สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สะดวก ปลอดภัย และมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆ และอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Fristworld Hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น (แบบบุฟเฟ่ต์) หลังอาหารไกด์จะนำท่านเข้าชม บ่อนคาสิโนและเชิญท่านเสี่ยง      โชคตามอัธยาศัย  (การแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อคอปก หรือเสื้อเชิ้ต ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น และห้ามสวมรองเท้า)  ส่วนท่านใดอยากจะเล่นสวนสนุกมีให้เล่นมากมายหลากหลายชนิด


วันที่ห้า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ (แวะบริการอาหารกลางวันระหว่างเส้นทาง)

-
เย็นเดินทางถึงด่านจังโหลน อ.สะเดา  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบริเวณห้าง ZON ดิวตี้ฟรี  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ ขนมและของฝากนานาชนิด  ผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง และ บริการอาหารเย็น


วันที่หก
- 06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 7,500 บาท สมาชิก 7,300 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 11 ปี - มีเตียง)
7,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี - ไม่มีเตียง)
6,200 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
- ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง      

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าเครื่องเล่นต่าง ๆ บนเก็นติ้งไฮแลนด์
- ทิปไกด์ และคนขับรถ


หมายเหตุ
- กรณีพักเก็นติ้งตรงกับคืนวันเสาร์เพิ่มค่าห้องพัก  500  บาท
- EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์  เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ  
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตาม รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทาง EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
หนังสือเดินทาง (  Pass  Port )  ที่ใช้ในการเดินทางต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า   6  เดือน           
- กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการจอง

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด แว่นกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์