ทัวร์ปาย

ทัวร์สังขละบุรี

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์สังขละบุรี

ทัวร์สังขละบุรี Unseen เมืองบาดาล สะพานมอญ วัดหลวงพ่ออุตตมะ ด่านเจดีย์สามองค์


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนสุดแสนโรแมนติก สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม พบกับ ธรรมชาติอันสวยงาม แห่งขุนเขาและไอหมอก ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการบันทึกภาพแห่งความงดงาม และประทับใจ

     พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด เส้นทางทัวร์์สังขละบุรี กับ อีซี่ทริป
ทัวร์สังขละบุรี Unseen เมืองบาดาล สะพานมอญ วัดหลวงพ่ออุตตมะ
ทัวร์สังขละบุรี  สะพานมอญ วัดวังก์วิเวการาม เจดีย์พุทธคยาจำลอง  Unseen Thailand
เมืองบาดาล ด่านเจดีย์สามองค์ วัดเสาร้อยต้น วัดเจดีย์ทอง สะพานข้ามแม่น้ำแคว
วันเดินทาง
 
 
    
วันแรก  กรุงเทพฯ - จ. กาญจนบุรี - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ด่านเจดีย์สามองค์ - วัดเสาร้อยต้น - วัดเจดีย์ทอง - สังขละบุรี

- 06.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ จ.กาญจนบุรี
พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)

- ถึงตัวเมืองกาญจนบุรี แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานแห่งประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว

- เดินทางต่อไป อ.ทองผาภูมิ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านไปยัง ด่านเจดีย์สามองค์

- หลังทำเอกสารผ่านแดนเรียบร้อย ออกเดินทางสู่ เมืองพญาตองซู เข้าชม วัดเสาร้อยต้น (Tai Ta Ya Monastery)  ซึ่งวัดนี้ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยสร้างและเคยจำพรรษาที่นี่ สร้างโดยใช้เสาทั้งต้นจากไม้แดง จำนวนมากถึง 105 ต้น  จนกลายเป็นที่มาของชื่อวัด

ทัวร์สังขละบุรี
ด่านเจดีย์สามองค์
ทัวร์สังขละบุรี
วัดเสาร้อยต้น
ทัวร์สังขละบุรี
วัดเจดีย์ทอง

- จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเจดีย์ทอง ลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยม ส่วนบนเป็นทรงระฆัง คล้ายกับเจดีย์ ชเวดากองในเมืองย่างกุ้ง โดยรอบเจดีย์จะมีองค์พระประดิษฐานให้กราบนมัสการ จากนั้นให้ท่านถ่ายรูป และชมวิวที่สามารถ มองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั่งไทยได้ตามอัธยาศัย

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับฝั่งไทย เข้าที่พัก ................ เก็บสัมภาระ หรือจะเลือกเดินเล่นชมสะพานไม้ยามเย็น ได้ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อน
วันที่สอง   ตักบาตรเช้า - สะพานมอญ - ตลาดเช้า - ล่องเรือชม Unseen Thailand เมืองบาดาล - วัดวังก์วิเวการาม - เจดีย์พุทธคยาจำลอง - ซื้อของฝาก - เดินทางกลับ

- ตื่นเช้ากับบรรยากาศเย็นสบาย เดินทางสู่ สะพานมอญ รับแสงแรกยามเช้า พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรตาม วัฒนธรรมชาวมอญใกล้ ๆ สะพานมอญ

- จากนั้นเดินเล่นชมตลาดเช้า ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านของชาวมอญได้ตามอัธยาศัย

- 07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ที่พัก

- 08.30 น. นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองบาดาล 1 ใน UnSeen Thailand ชม ซากปรักหักพังของ วัดวังก์วิเวการามเดิม ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำหลังการสร้างเขื่อนเขาแหลม

ทัวร์สังขละบุรี
เมืองบาดาล
ทัวร์สังขละบุรี
เมืองบาดาล
ทัวร์สังขละบุรี
พุทธคยาจำลอง

- นำท่านไปยัง วัดวังก์วิเวการาม วัดของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะแบบพม่า ชมพระพุทธรูปหินอ่อน และ งาช้างแมมมอธ จากนั้นเข้าชมเจดีย์พุทธคยาจำลอง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง จากนั้นชมและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร


- อำลาสังขละบุรี สู่ตัวเมืองกาญจนบุรี ให้ท่านเลือกซื้อของฝากก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 3,700 บาท สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 900 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 3,350 บาท

ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D
- ค่าที่พัก 1 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 5 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง
 
 
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ลอยโคม ยี่เป็งสันทราย
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์
 
 
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home