ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล จ.พระนครศรีอยุธยา
  - วัดพนัญเชิง
  - วัดใหญ่ชัยมงคล
  - วิหารมงคลบพิตร
  - วัดธรรมิกราช
  - วัดกลางปากกราน
  - วัดพุทไธศวรรย์
  - วัดท่าการ้อง
  - วัดกษัตราธิราช
  - วัดหน้าพระเมรุ
  - วัดไชยวัฒนาราม
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ302 ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยูธยา

1 Unseen Thailand
มุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ออกเดินทางทุก เสาร์ - อาทิตย์ 

รายละเอียดโปรแกรม

- 07.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- จากนั้นออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงอย่างดีสู่ จ. พระนครศรีอยุธยา บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ

- ถึง จ.พระนครศรีอยุธยา นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดพนัญเชิง (มหามงคล ด้านการค้าพาณิชย์รุ่งเรือง ความสำเร็จในงาน) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง อาจนับได้ว่า เป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้น ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ใครมาอยุธยาต้องไม่พลาดที่จะแวะที่วัดนี้

- จากนั้นนำท่านมาที่ วัดใหญ่ชัยมงคล (มหามงคลด้านชัย - มงคล เมตตามหานิยม) วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง มีเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่ำ สูงประมาณ 60 เมตร ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนเรศวร ว่า "เจดีย์ชัยมงคล" สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่ง
พม่า พระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนี้ได้แก่ พระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร


- นำท่านกราบนมัสการ พระมงคลบพิตร พระคู่บ้าน คู่เมืองอยุธยา ที่ วิหารมงคลบพิตร (สิริมงคลทุกด้าน) พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช

- ต่อกันที่ วัดธรรมิกราช (เมตตามหานิยม คุ้มครองรักษาโรคภัยอันตราย) สันนิษฐานว่า วัดนี้จะสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ วิหารหลวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดศิลปะอู่ทอง (ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา) นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีปูนปั้นรูปสิงห์ 20 ตัวล้อมรอบไว้อย่างงามสง่าและหาชมได้ยากในเมืองไทย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลังอาหาร แวะชมความงดงามของโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดไชยวัฒนาราม ก่อนจะนำท่านไปยัง วัดกลางปากกราน (วัดกลางคลองตะเคียน) เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีปูชนียวัตถุสำคัญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ (หลังเก่า) หลวงพ่อพระกริ่งคลองตะเคียน หลวงพ่อมิ่งมงคลชัยหลวงพ่อสิบชาติ และรอยพระพุทธบาทจำลอง


- นมัสการ หลวงพ่อดำ ที่ วัดพุทไธศวรรย์ วัดนี้สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา บริเวณตำหนักที่ประทับเดิม
ของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองซึ่งเรียกว่า "ตำหนักเวียงเหล็กหรือเวียงเล็ก" ภายในวัดมีสิ่งที่
น่าสนใจ คือ พระปรางค์ประธานองค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม พระอุโบสถทางด้านทิศตะวันตกของปรางค์ พระ
ตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วิหารพระนอนและหมู่พระเจดีย์สิบสององค์

- กราบนมัสการ หลวงพ่อยิ้ม หรือ "พระพุทธรัตนมงคล" ที่ วัดท่าการ้อง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ขณะที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ดังจะเห็นได้จากพระพุทธลักษณะที่งดงามและพระพักตร์ที่มีความเมตตา

- นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (เมตตามหานิยม และคงกระพันชาตรี มีหน้าที่การงานดี) วัดนี้เดิมชื่อ "วัดกษัตรา" หรือ "วัดกษัตราราม" เป็นวัด
โบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชมพระอุโบสถสมัยอยุธยาซึ่งมี
ลายสลักไม้เป็นดาวเพดานงดงามมาก สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่สำคัญในวัดนี้ก็คือ พระประธานที่มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ซึ่งช่างทำด้วยฝีมือประณีตงดงามมาก

- ปิดท้ายกันที่ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม (ความเจริญรุ่งเรืองเมตามหานิยม) วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกเผาทำลาย เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 เป็น 1 ใน Unseen Thailand - มุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากว่ามี พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรญ์บรมไตรโลกนาถ ที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องที่ใหญ่และงดงามที่สุดในเมืองไทย
นอกจากนี้ก็ยังมี พระคันธารราฐ ปางประทับห้อยพระบาท ที่วิหารน้อยข้างพระอุโบสถ ซึ่งมีไม่กี่องค์ในโลกอีกด้วย


- ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ก่อนจะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 999 บาท เด็ก (3 - 11 ปี) 899 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายกรุ๊ปเหมา
จำนวนท่าน 7 ท่าน 8 ท่าน 9 ท่าน
ราคา/ท่าน 1,099 บาท 999 บาท 899 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าอาหารตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 500 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์