ล่องแก่งน้ำเข็ก พิษณุโลก ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า
ภูหินร่องกล้่า
  - ลานหินปุ่ม
  - ลานหินแตก
  - ผาชูธง
  - ภูหินร่องกล้า
ภูทับเบิก
  - ภูทับเบิก
ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
  - แก่งมรดกป่า
  - แก่งสบยาง
  - แก่งซาง
  - แก่งนางคอย
  - แก่งยาว
  - ข้อมูลทั่วไป
รูปทริปที่ผ่านมา
  2547
  - เซอร์เวย์ 47
  2548
  - ภูทับเบิก-ผีตาโขน
  - ภูทับเบิก-กระเจียว
  - 12-13 ส.ค.
  2549
  - 18-19 ก.พ.
มาตรฐานของ EZyTrip
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
ใบสำรองที่นั่ง


  EZ401 ล่องแก่งน้ำเข็ก ภูหินร่องกล้า Unseen ภูทับเบิก
(พักรีสอร์ท 1 คืน)

1 Unseen Natures and Wonders


สนุกสนานเร้าใจกับ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco - Tourism) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ท้าทายกับ การล่องแก่งในลำน้ำเข็กตอนกลาง ๆ ที่มีระดับความยากของการล่องแก่งอยู่ในอันดับต้น ๆ ของสายน้ำในประเทศไทย ชิมอาหาร เลิศรส ในบรรยากาศธรรมชาติและบริการที่เป็นกันเอง

วันแรก
- 06.00 น. พบกันที่จุดนัดหมายลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- จากนั้นออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงอย่างดีสู่ จ. พิษณุโลก ระหว่างทาง บริการอาหารกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ

- แวะนมัสการพระพุทธชินราช ที่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารใน อ.วังทอง

- หลังอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสู่กิจกรรมล่องแก่ง ให้ท่านได้ฝึกควบคุมเรือ และการกู้ภัย ทางน้ำ และการช่วยเหลือตัวเอง โดยทีมงานมืออาชีพสอนอย่างใกล้ชิด

- นำเรือยางลงและ ฝึกภาคปฏิบัติในการควบคุมเรือไปในทิศทางที่ถูกต้อง

- เติมเต็มความตื่นเต้นตลอดเส้นทางการล่องแก่งแม่น้ำเข็ก กับแก่งต่าง ๆ ถึง 18 แห่งในความยากระดับ 2 - 5 และชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามตลอดเส้นทาง จนสิ้นสุดการล่องแก่งกว่า 10 กิโลเมตรที่แม่น้ำแก่งซอง

- 16.30 น. นำท่านเข้าู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

- 18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) และพักผ่อนกับบรรยากาศสบาย ๆ ของรีสอร์ท


วันที่สอง


- 05.00 น. Check out ออกเดินทางสู่ภูทับเบิก

- 06.30 น. รับอรุณยามเช้าบนจุดชมวิว ภูทับเบิก ยอดเขาที่สูงสุดของเพชรบูรณ์ ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,678 เมตร 1 ใน Unseen Natures and Wonders

- บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 4) ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย พร้อมวิวทิวทัศน์ ที่เต็มไปด้วยทะเลหมอก และ แปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก


- 08.30 น. ออกเดินทางไปยัง อช.ภูหินร่องกล้า เดินเท้าเข้าสู่ ลานหินปุ่ม และ ผาชูธง ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม บนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของมอสที่เขียวสด ขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารบนภูหินร่องกล้า หลังอาหารเข้าชม ลานหินแตก ที่มีสัณฐานเป็นแนวร่องเหมือนแผ่นดินแยกจากกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญ ของกองกำลังคอมมิวนิสต์


- ออกจากภูหินร่องกล้าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

- 21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิม

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ราคาท่านละ 3,900 บาท สมาชิก 3,700 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 3,500 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
    
      - ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง (ภาพรถตู้เดินทาง)
      - ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
      - ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
      - ค่าเรือยาง ชูชีพ และ หมวกกันน็อค
      - ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือยาง       
      - ค่า่ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
      - มัคคุเทศก์บริการตลอดเส้นทาง

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด หมวกโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail :


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

รูปที่ ภูทับเบิก (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก
รูปที่ ภูหินร่องกล้า (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)

ภูหินร่องกล้า

ภูหินร่องกล้า

ภูหินร่องกล้า
รูปที่ ล่องแก่งลำน้ำเข็ก (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์