ทัวร์ปาย

ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ

ทัวร์แชงกรีล่า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ พระธาตุผาซ่อนแก้ว


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม ชมทะเลหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูทับเบิก
ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ เขาค้อ กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และชมความงดงาม ของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด การเดินทาง
ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ พระธาตุผาซ่อนแก้ว
เที่ยวเมืองเพชรบูรณ์ เขาค้อ พระตำหนักเขาย่า ฐานอิทธิ อนุสรณ์สถาน พระบรมสารีริกธาตุ
Route 12 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภูทับเบิก วัดป่าภูทับเบิก ไร่กำนันจุล

วันเดินทาง
 

   เดินทางได้ตลอดปี

วันแรก  กรุงเทพฯ - เขาค้อ - พระตำหนักเขาย่า - ฐานอิทธิ - อนุสรณ์สถาน - พระบรมสารีริกธาตุ - Route 12 - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

- 05.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 06.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ EZyTrip บริการอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มบนรถ (1)


- นำท่านขึ้นสู่ พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า ให้ท่านชมวิว ณ จุดสูงสุดของเขาค้อ

- เข้าชม ฐานอิทธิ และ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้เสียสละจากการสู้รบที่เขาค้อ จนบ้านเมืองเป็นหนึ่งมาจนทุกวันนี้

- แวะสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคล


- บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหาร นำท่านไปยัง Route 12 จุดชมวิว และศูนย์รวมร้านค้าหลากหลายรูปแบบ ให้ท่านได้ชมวิวและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

- นำท่านไปยัง วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถานปฏิบัติธรรมที่มีความงดงาม อยู่ในบริเวณสถานที่มงคลมีความ ศักดิ์สิทธิ์ และเรียกตาม ๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" ชมเจดีย์อันวิจิตรงดงามทรงดอกบัวพุ่ม ซึ่งประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมความสวยงามของการประดับกระจก และเครื่องเคลือบที่เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและชาวบ้านในชุมชน

- นำท่านชมวิวจากร้าน Pino Latte อิสระถ่ายรูปกันให้เต็มอิ่ม

- นำท่านเข้าที่พัก บริการอาหารเย็น (3) พักผ่อน


วันที่สอง    ภูทับเบิก - วัดป่าภูทับเบิก - ไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ

- หลังอาหารเช้า (3) นำท่านไปยัง ภูทับเบิก ชมวิวภูทับเบิกที่มีความสูง 1,768 เมตรจากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดใน จ.เพชรบูรณ์ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม

- ให้ท่านชมแปลงผัก และเลือกซื้อผักสด ๆ ของชาวบ้าน ก่อนจะนำท่านไปยัง วัดป่าภูทับเบิก

- บริการอาหารกลางวัน (5)

- หลังอาหาร ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  แวะ ไร่กำนันจุล ให้ท่านช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

- 18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ 3,200 บาท สมาชิก 3,050 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 11 ปี - ไม่มีเตียง) 2,700 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา


อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ร่มกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบายโทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท
 
 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
 
รีวิว ทัวร์เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
มอง เชียงคาน
ก.พ.54 by ป้าแก้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ธ.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
พ.ย.53 by กระตั้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ต.ค.53 by ไกด์ชล
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ก.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home