ทัวร์ปาย

ดอกกระเจียว ป่าหินงาม
มอหินขาว วัดผาซ่อนแก้ว

ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์ชมทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงามแห่งขุนเขา และไอหมอกชมหมอกงามยามเช้า
ที่ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน และ
ดอกกระเจียวบาน เต็มทุ่ง ที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
ชม มอหินขาว หรือ “สโตนเฮนจ์” ทุ่งหินประหลาดขนาดยักษ์ กราบพระธาตุและชมความงามของ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว


      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอดเส้นทาง ทัวร์ดอกกระเจียว กับ
อีซี่ทริป
ทัวร์ชมดอกกระเจียว อช.ป่าหินงาม มอหินขาว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ทัวร์ ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จุดชมวิวสุดแผ่นดิน มอหินขาว
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วันเดินทาง
 
    
 9 - 10 / 16 - 17 / 23 - 24 / 30 - 31 ก.ค.59

  
ราคาท่านละ 2,790 บาท
                   
วันแรกของการเดินทาง     ทุ่งดอกกระเจียว - อช.ป่าหินงาม - จุดชมวิวสุดแผ่นดิน - มอหินขาว

- 04.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย  ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

- 04.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

-
08.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปลี่ยนพาหนะเป็นรถสองแถวท้องถิ่น นำท่านไปภาพอันงดงามของ รอยต่อป่าดงพญาเย็นที่ "สุดแผ่นดิน"

ทัวร์ดอกกระเจียว
ดอกกระเจียว
ทัวร์ดอกกระเจียว
ป่าหินงาม
ทัวร์ดอกกระเจียว
มอหินขาว

- เดินเท้าบนเส้นทางที่กำหนดชม ทุ่งดอกกระเจียว ที่บานเต็มทุ่งหญ้าแห่งเทพสถิตย์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

- จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นไปยัง ป่าหินงาม ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ค่อย ๆ กัดเซาะหมู่หิน ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ อย่างน่าประหลาดใจ

- บริการอาหารกลางวัน (1)

- นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา นำท่านชม มอหินขาว หรือ “สโตนเฮนจ์” ทุ่งหินประหลาด ขนาดยักษ์ พร้อมชมวิวสวย ๆ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

- นำท่านเข้าที่พัก ในตัวเมืองชัยภูมิ บริการอาหารเย็น (2) จากนั้นนำท่านเดินเล่น ถนนคนเดินชัยภูมิ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง    วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่กำนันจุล - เดินทางกลับ

- 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (3)

- 06.30 น. นำท่านไปยัง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถานปฏิบัติธรรมที่มีความงดงาม อยู่ในบริเวณสถานที่มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" ชมเจดีย์อันวิจิตรงดงามทรงดอกบัว พุ่ม ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมความสวย งามของการประดับกระจก และเครื่องเคลือบที่เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และชาวบ้านในชุมชน

- จากนั้นนำท่านเที่ยวชม และถ่ายรูปกับร้านกาแฟน่ารัก ๆ บรรยากาศดี ๆ ก่อนจะเดินทางสู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์

เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

-
บริการอาหารกลางวัน (4)

- หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ ระหว่างเส้นทางแวะร้านของฝาก ไร่กำนันจุล ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สด ๆ จากไร่ เช่น ผักปลอดสารพิษ และผลไม้เมืองหนาวต่าง ๆ 

- 18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 2,790 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 600 บาท
เด็ก (อายุ 3 - 11 ปี) - ไม่มีเตียง ราคาท่านละ 2,300 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D 9 ที่นั่ง
- ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 4 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย ร่มโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง
 
 
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ลอยโคม ยี่เป็งสันทราย
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย (เจาะลึก) ม่อนแจ่ม
 
 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ม.ค. 55 by ไกด์ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ม.ค. 54 by แก้วเก้า
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home