ทัวร์ปาย

ทัวร์ภูทับเบิก เชียงคาน

ทัวร์แชงกรีล่า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

ทัวร์ภูทับเบิก เลย ด่านซ้าย เชียงคาน


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม ชมทะเลหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูทับเบิก ชมวิถีชีวิตเรียบง่ายริมแม่น้ำโขงที่ เชียงคาน กราบนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก และ พระพุทธชินราชจำลอง

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด การเดินทาง
ทัวร์ภูทับเบิก ด่านซ้าย เชียงคาน แก่งคุดคู้ ล่องน้ำโขง
เที่ยวเมืองเพชรบูรณ์ - เลย ภูทับเบิก ด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรัก วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
เชียงคาน วัดศรีคุณเมือง ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมแก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน
ตักบาตรข้าวเหนียว ทะเลหมอกภูทอก ตลาดเช้าเชียงคาน

วันเดินทาง
 

   

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.เพชรบูรณ์

- 21.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 21.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ จ.เพชรบูรณ์


วันที่สอง
    ภูทับเบิก - ด่านซ้าย - พระธาตุศรีสองรัก - วัดป่าเนรมิตวิปัสนา - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน


- 04.00 น. ถึง จ.เพชรบูรณ์ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น นำท่านขึ้นไปชมพระอาิทิตย์ขึ้นยามเช้า
ภูทับเบิก ชมวิวภูทัับเบิกที่มีความสูง 1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดใน จ.เพชรบูรณ์
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกันอย่างเต็มที่

- บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารบนภูทับเบิก หลังอาหารออกเดินทางต่อไปยัง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ด่านซ้าย
พระธาตุศรีสองรัก
ด่านซ้าย
พระธาตุศรีสองรัก
ด่านซ้าย
วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา

-นำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง กรุงศรีอยุธยาในสมัยพระมหาจักรพรรดิ และกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ในสมัยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช (ห้ามสวมเสื้อแดงเข้านมัสการพระธาตุฯ


- จากนั้นนำท่านไปยัง วัดป่าเนรมิตรวิปัสสนา วัดที่มีพระอุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงามที่สุด
ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธราชชินราชจำลอง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างเขียนชาวด่านซ้าย

- บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

เชียงคาน
แก่งคุดคู้
เชียงคาน
แก่งคุดคู้
เชียงคาน
เชียงคาน


- นำท่านไปยัง แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝาก "มะพร้าวแก้ว" สินค้าขึ้นชื่อของแก่งคุดคู้

- จากนั้นนำท่าน ลงเรือล่องแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง พร้อมชมวิวสองฝั่งไทย - ลาว
สิ้นสุดการล่องเรือที่ตัวเมืองเชียงคาน


- นำท่านเข้าที่พัก ดิโอลด์ เชียงคาน หรือเทียบเท่า

- อิสระให้ท่านเดินเล่น เก็บภาพยามเย็นของเมืองเชียงคาน ชุมชนในเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขง
ที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย โดยเฉพาะถนนชายโขง ที่ท่านสามารถรอชมภาพนกบินกลับรัง
ยามตะวันตกดินได้อย่างงดงาม

เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน


- บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้ง และเดินเล่นบนถนนคนเดินเชียงคาน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน

วันที่สาม    ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - กรุงเทพฯ

- ตื่นแต่เ้ช้ามืด ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับชาวเชียงคาน

- จากนั้นนำท่านขึ้นไปยัง ภูทอก ชมวิวทะเลหมอกอันงดงาม อิสระให้ท่านชื่นชมบรรยากาศยามเช้า และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (บริการเครื่องดื่มร้อนและของว่าง)

เชียงคาน
ตักบาตรเช้า เชียงคาน
เชียงคาน
ภูทอก เชียงคาน
เชียงคาน
วัดศรีคุณเมือง

- ลงจากภูทอก บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

- หลังอาหาร นำท่านไปยัง วัดศรีคุณเมือง ที่ประดับด้วย ฮูปแต้มโบราณ บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต
คนเชียงคาน ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

- สมควรแก่เวลาอำลาเมืองเชียงคาน

- บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารใน จ.ภูเรือ

- หลังอาหาร ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารใน จ.สระบุรี

- 21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ 4,390 บาท สมาชิก 4,190 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 12 ปี - ไม่มีเตียง) 3,390 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา


อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ร่มกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท
 
 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
 
รีวิว ทัวร์เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
มอง เชียงคาน
ก.พ.54 by ป้าแก้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ธ.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
พ.ย.53 by กระตั้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ต.ค.53 by ไกด์ชล
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ก.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home