ท่องอีสาน เขื่อนลำตะคอง ขอนแก่น เชียงคาน แก่งคุดคู้ ล่องแม่น้ำโขง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว ประตูชัย พระธาตุหลวง
ข้อมูล จ.นครราชสีมา
  - เขื่อนลำตะคอง
  - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.ขอนแก่น
  - บึงแก่นนคร
  - วัดมหาธาตุแก่นนคร
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.เลย
  - แก่งคุดคู้
  - วัดศรีคุณเมือง
  - ข้อมูลทั่วไป
มาตรฐานของ EZyTrip
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
ใบสำรองที่นั่ง
 

EZ502  ท่องอีสาน ชมวิวเขื่อนลำตะคอง ชมบึงแก่นนคร นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดมหาธาตุแก่นนคร เชียงคาน แก่งคุดคู้ ล่องเรือชมแม่น้ำโขง ลัดเลาะเส้นริมโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
เวียงจันทน์ หอพระแก้ว ประตูชัย พระธาตุหลวง

วันเดินทาง
- 05.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 05.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1)

- แวะถ่ายรูปกับประตูแดนอีสาน ที่ จุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง จ.ขอนแก่น บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) พร้อมชมบึงแก่นนคร บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ 603 ไร่ และยังเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นอีกด้วย

- นำท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่ วัดมหาธาตุแก่นนคร (วัดหนองแวง) จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง อ.เชียงคาน จ.เลย

- ถึง เชียงคาน นำท่านเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ (พักเกสต์เฮ้าส์ ห้องละ 2 ท่าน)

- จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมชุมชนในเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขงที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ ก่อนจะบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

วันที่สอง
- ตื่นแต่เ้ช้ามืด ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับชาวเชียงคาน จากนั้นเดินเล่นชมเมือง ชมวัด อาทิ วัดศรีคูนเมือง และตลาดเชียงคานในยามเช้า

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ด้วยเมนู "ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว" ที่มาเชียงคานแล้ว ไม่ควรพลาดชิม หลังอาหารนำท่านไปยัง แก่งคุดคู้ ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง พร้อมนั่งเรือชมวิวสองฝั่งไทย - ลาว

- เลือกซื้อของฝาก "มะพร้าวแก้ว" สินค้าขึ้นชื่อของแก่งคุดคู้ จากนั้นกลับเข้าตัวเมืองเชียงคาน อิสระให้ท่านเดินเล่น เก็บภาพความประทับใจอีกครั้ง ก่อนจะเก็บสัมภาระขึ้นรถ

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ออกเดินทางลัดเลาะริมฝั่งโขงไปยัง จ.หนองคาย

- ถึง จ.หนองคาย นำท่านเลือกซื้อของฝากที่ตลาดท่าเสด็จ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง พักผ่อน

วันที่สาม
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 7) นำท่านไปยังด่านตม.หนองคาย ประทับตราเอกสารผ่านแดน ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นำท่านเข้าชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว

- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ประตูชัย และนำท่านนมัสการ ธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว

- นำท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ ตลาดเช้า ก่อนจะบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ด่าน ต.ม. แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ตรวจเอกสารข้ามแดนกลับสู่ประเทศไทย

- จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ระหว่างเส้นทาง

- 23.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 5,990 บาท สมาชิก 5,790 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง)
4,990 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 9 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าเอกสารข้ามแดน และค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ร่มกันแดด รองเท้าสวมสบาย
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์