เขื่อนลำตะคอง ย่าโม บีงแก่นนคร วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม มุกดาหาร สะหวันนะเขต พระธาตุอิงฮัง วัดเจดีย์ชัยมงคล ตามรอยอุรังคธาตุ

เธ„เธธเธ™เธซเธกเธดเธ‡ เธ•เธฒเธฅเธตเนˆ เธฅเธตเนˆเน€เธˆเธตเธขเธ‡ เธ เธนเน€เธ‚เธฒเธซเธดเธกเธฐเธกเธฑเธ‡เธเธฃเธซเธขเธ
ข้อมูล จ.นครราชสีมา
  - เขื่อนลำตะคอง
  - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.ขอนแก่น
  - บึงแก่นนคร
  - วัดมหาธาตุแก่นนคร
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.นครพนม
  - พระธาตุเรณูนคร
  - พระธาตุพนม
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.มุกดาหาร
  - หอแก้วมุกดาหารฯ
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.ร้อยเอ็ด
  - วัดเจดีย์ชัยมงคล
  - ข้อมูลทั่วไป
มาตรฐานของ EZyTrip
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
ใบสำรองที่นั่ง
 

EZ503  ท่องอีสาน ตามรอยอุรังคธาตุ ชมวิวเขื่อนลำตะคอง ไหว้ย่าโม บึงแก่นนคร นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดมหาธาตุแก่นนคร นครพนม พระธาตุเรณูนคร พระธาตุพนม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดเจดีย์ชัยมงคล

วันเดินทาง
- 06.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1)

- แวะถ่ายรูปกับประตูแดนอีสาน ที่ จุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง

- ถึงเมืองย่าโม นำท่านสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อันเป็นที่รักและเคารพของชาวโคราช

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารออกเดินทางต่อไปยัง จ.ขอนแก่น ชมบึงแก่นนคร บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ 603 ไร่ และยังเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นอีกด้วย

- จากนั้นนำท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่ วัดมหาธาตุแก่นนคร (วัดหนองแวง)

- เดินทางต่อไปยัง จ.นครพนม บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อน
วันที่สอง
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 4) นำท่านไปยัง อ.ธาตุพนม แวะนมัสการ พระธาตุเรณู ที่ อ.เรณูนคร ซึ่งองค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า

- ถึง อ.ธาตุพนม นมัสการ พระธาตุพนม พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารใน จ.มุกดาหาร หลังอาหาร เจ้าหน้าที่บริการทำเอกสารผ่านแดน ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปยังเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว
- นำท่านไปยัง วัดพระธาตุอิงฮัง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเผยแพร่พระศาสนา นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้า

- จากนั้นเที่ยวชมเมืองสะหวันนะเขต ก่อนจะข้ามกลับมาฝั่งมุกดาหาร นำท่านไปยัง ตลาดอินโดจีน เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อน
วันที่สาม
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 7) นำท่านขึ้นลิฟท์ไปบน หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติ ชมทิวทัศน์เมืองมุกดาหารและไกลไปถึงแขวงสะหวันนะเขต ของประเทศลาว

- ออกเดินทางต่อไปยัง จ.ร้อยเอ็ด นำท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่ วัดเจดีย์ชัยมงคล เป็นวัดที่งดงามอย่างยิ่ง

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ที่ร้านอาหารใน อ.ปากช่อง

- 21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 5,800 บาท สมาชิก 5,600 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง)
4,800 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 9 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ร่มกันแดด รองเท้าสวมสบาย
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์