ทัวร์ปาย

ทัวร์ เชียงคาน ภูป่าเปาะ
สวนหินผางาม ผาซ่อนแก้ว

ทัวร์แชงกรีล่า
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

ทัวร์ภูป่าเปาะ สวนหินผางาม เชียงคาน ภูทอก วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม ชมวิวอันงดงามยามเช้าของ ภูป่าเปาะ  และชมความ มหัศจรรย์แห่งหินผาธรรมชาติที่ สวนหิน ผางาม หรือ กุ้ยหลินเมืองเลยสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายริม แม่น้ำโขงที่ เชียงคาน ชมทะเลหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูทอก กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และชม+ความงดงามของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด การเดินทาง
ทัวร์ภูป่าเปาะ สวนหินผางาม เชียงคาน ภูทอก ผาซ่อนแก้ว
เที่ยวเมืองเลย - เขาค้อ
ภูป่าเปาะ สวนหินผางาม เชียงคาน แก่งคุดคู้ ถนนคนเดิน ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้าเชียงคาน พระธาตุศรีสองรัก วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วันเดินทาง
 
 
    9 - 11 ธ.ค. / 16 - 18 ธ.ค. / 23 - 25 ธ.ค.59
    7 - 9 ม.ค. / 13 - 15 ม.ค. / 20 - 22 ม.ค.60

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.เลย

- 21.30 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)


- 22.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ อ.หนองหิน จ.เลย
วันที่สอง    ภูป่าเปาะ - สวนหินผางาม - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดิน
- 05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ภูป่าเปาะ นำท่านนั่งรถอีแต๊กไปชมวิวอันงดงามยามเช้า จากจุดชมวิวที่อยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร ซึ่งสามารถชม ภูหอ หรือ ฟูจิเมืองเลย ซึ่งหากมาในช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุม ก็จะมองคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านชมวิวและถ่ายรูปให้เต็มอิ่ม


- บริการอาหารเช้า (1) หลังอาหารนำท่าน เข้าชม สวนหินผางาม หรือกุ้ยหลินเมืองเลย ชมกลุ่มภูเขาหินปูน มากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน (นั่งรถเข้า - ออก)


สวนหินผางาม
สวนหินผางาม
สวนหินผางาม
สวนหินผางาม
สวนหินผางาม
สวนหินผางาม

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยัง อ.เชียงคาน

- บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบท

- นำท่านไปยัง แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝาก "มะพร้าวแก้ว" สินค้าขึ้นชื่อของแก่งคุดคู้

- อิสระให้ท่านเดินเล่น เก็บภาพยามเย็นของเมืองเชียงคาน ชุมชนในเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขง ที่มีความเป็นอยู่แบบ เรียบง่าย โดยเฉพาะถนนชายโขง ที่ท่านสามารถรอชมภาพนกบินกลับรังยามตะวันตกดินได้อย่างงดงาม

เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน

- บริการอาหารเย็น (3) หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้ง และเดินเล่นบนถนนคนเดินเชียงคาน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน

เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วันที่สาม    ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าเชียงคาน - ด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรัก - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - กรุงเทพฯ

- ตื่นแต่เช้ามืด ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับชาวเชียงคาน จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมตลาดเช้าของเมือง เชียงคาน เก็บบรรยากาศเมืองเชียงคานให้เต็มอิ่ม

- หลังบริการอาหารเช้า (4) อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนจะอำลาเมือง เชียงคาน

เชียงคาน
ตักบาตรเช้า เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน

- 09.00 น. อำลาเชียงคานพร้อมความประทับใจ ไปยัง อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่าง กรุงศรีอยุธยาในสมัยพระมหาจักรพรรดิ และกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา ธิราช (ห้ามสวมเสื้อแดงเข้านมัสการพระธาตุฯ)

- บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหาร นำท่านไปยัง วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถานปฏิบัติธรรมที่มีความงดงาม อยู่ในบริเวณสถานที่มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" ชมเจดีย์อันวิจิตรงดงามทรงดอกบัว พุ่ม ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมความสวย งามของการประดับกระจก และเครื่องเคลือบที่เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และชาวบ้านในชุมชน

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างเส้นทางแวะร้านของฝาก ไร่กำนันจุล ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สด ๆ จากไร่ เช่น ผักปลอดสารพิษ และผลไม้เมืองหนาวต่าง ๆ  พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

- 22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ


ด่านซ้าย
พระธาตุศรีสองรัก
เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ 3,900 บาท สมาชิก 3,700 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 12 ปี - ไม่มีเตียง) 3,200 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา


อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP วิ่งตามโปรแกรมระบุ
- รถท้องถิ่นวิ่งตามโปรแกรมระบุ
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 5 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ร่มกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท
 
 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
 
รีวิว ทัวร์เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
มอง เชียงคาน
ก.พ.54 by ป้าแก้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ธ.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
พ.ย.53 by กระตั้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ต.ค.53 by ไกด์ชล
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ก.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home