ทัวร์ปาย

ทัวร์ ภูลมโล ภูห้วยอีสัน
พญาเสือโคร่ง 1000 ไร่

ทัวร์แชงกรีล่า
ภูลมโล พญาเสือโคร่ง

ทัวร์ภูลมโล ชมพญาเสือโคร่ง 1000 ไร่ ทะเลหมอกภูห้วยอีสัน วัดผาตากเสื้อ


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม ชมดินแดนธรรมชาติอันสวยงามแห่งขุนเขาและ
ไอหมอก และความงดงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่เบ่งบานไปทั่วทั้งเขา และอวดความงามให้ชมเพียงแค่ปีละ 1 ครั้ง ที่ ภูลมโล  สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายริมแม่น้ำโขงที่
อ.สังคม ชมทะเลหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูห้วยอีสัน กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และชมความงดงาม ของวิวแม่น้ำโขงที่ วัดผาตากเสื้อ

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด การเดินทาง
ทัวร์ภูลมโล ชมดอกพญาเสือโคร่ง พระอาทิตย์ขึ้นภูห้วยอีสัน
ชมภูเขาสีชมพู ณ ภูลมโล ทะเลหมอกภูห้วยอีสัน
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูลมโล ชมพญาเสือโคร่ง 1000 ไร่ อำเภอสังคม
พระอาทิตย์ขึ้นภูห้วยอีสัน วัดผาตากเสื้อ หลวงพ่อพระใส ตลาดท่าเสด็จ

วันเดินทาง
 
 
เดินทาง     18 - 20 / 25 - 27 ธ.ค.58
               8 - 10 / 15 - 17
ม.ค.59 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.เพชรบูรณ์

- 21.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)


- 21.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ จ.เพชรบูรณ์
วันที่สอง    อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ภูลมโล - พญาเสือโคร่ง 1000 ไร่ - อ.สังคม จ.หนองคาย

- 04.00 น. ถึง จ.เพชรบูรณ์ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

- บริการอาหารเช้า (1)
  หลังอาหารเปลี่ยนพาหนะเป็น รถกระบะท้องถิ่น นำท่านไปยัง ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย หรือดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งกว่า 100,000 ต้น ในพื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ ให้ท่านบันทึกภาพให้เต็มอิ่ม

  ภูลมโล
  ภูลมโล
  ภูลมโล
  ภูลมโล
  ภูลมโล
  ภูลมโล

  - สมควรแก่เวลา นำท่านกลับมาจุดเปลี่ยนรถ ออกเดินทางต่อไปยัง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

  - บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหาร เดินทางเลาะริมน้ำโขงต่อไปยัง อ.สังคม จ.หนองคาย

  - นำท่านเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ


  - บริการอาหารเย็น (3) พักผ่อน

  เชียงคาน
  อ.สังคม
  เชียงคาน
  อ.สังคม
  เชียงคาน
  อ.สังคม

ภูห้วยอีสัน
ภูห้วยอีสัน

วันที่สาม    ชมพระอาทิตย์ขึ้นภูห้วยอีสัน - วัดผาตากเสื้อ - หลวงพ่อพระใส - ท่าเสด็จ - กรุงเทพฯ

- ตื่นแต่เช้ามืด นำท่านไปยังจุดเปลี่ยนรถ นั่งรถอีแต๊กขึ้นไปยัง ภูห้วยอีสัน ให้ท่านชมความงดงามของพระอาทิตย์ ขึ้นยามเช้าพร้อมไอหมอกคลอเคลียตามยอดเขา ให้ท่านบันทึกภาพอันงดงามให้เต็มอิ่ม

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก บริการอาหารเช้า (4)

ภูห้วยอีสัน
ภูห้วยอีสัน
ภูห้วยอีสัน
ภูห้วยอีสัน
ภูห้วยอีสัน
ภูห้วยอีสัน

- 10.00 น. เช็คเอ้าท์ นำท่านไปยัง วัดผาตากเสื้อ ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง ให้ท่านได้กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งชมวิว แม่น้ำโขงอันงดงาม

- บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหาร ออกเดินทางต่อไปยัง จ.หนองคาย นำท่านกราบนมัสการหลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัย

- จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดท่าเสด็จ

- นำท่านเดินทางต่อไปยัง จ.ขอนแก่น บริการอาหารเย็น (6)

- เที่ยงคืน ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ 4,300 บาท สมาชิก 4,100 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 12 ปี - ไม่มีเตียง) 3,600 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา


อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP วิ่งตามโปรแกรมระบุ
- รถท้องถิ่นวิ่งตามโปรแกรมระบุ
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ร่มกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท
 
 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
 
รีวิว ทัวร์เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
มอง เชียงคาน
ก.พ.54 by ป้าแก้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ธ.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
พ.ย.53 by กระตั้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ต.ค.53 by ไกด์ชล
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ก.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home