บาหลี เทือกเขาเบดูกัล สวนสวรรค์อูลูดานู อุทยานลิง วัดเม็งวี โรงงานกาแฟ วิหารทานาล็อท โรงงานผลิตผ้าบาหลี คินตามณี เทมภัคศิริงค์ ทุ่งนาขั้นบันได อูบุด คูต้าเซนเตอร์ ชมระบำบารองแดนซ์
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ601 บาหลี สวนพระวิษณุ อูลูวาตู คินตามณี เทมภัคศิริงค์ อูบุด คูต้า
วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดเบราตาน วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท
หาดจิมบารัน 
โรงงานผลิตผ้าบาหลี
ชมระบำบารองแดนซ์


4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง   สนามบินดอนเมือง - เดนพาซาร์ (บาหลี) - สวนพระวิษณุ - อูลูวาตู          

- 03.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 2 ประตู 2 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ให้ท่านก่อนเดินทาง

- 06.05 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2970
(ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)

-11.25 น.  เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะบาหลี

- นำท่านออกเดินทางสู่ สวนพระวิษณุ เพื่อสักการะองค์พระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัวเพื่อเป็นศิริมงคล ท่านสามารถ มองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริเวณทางตอนใต้ได้จากที่นี่

- จากนั้นนำท่านชม  อูลูวาตู เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและได้ชื่อว่าเป็น วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง บนเกาะบาหลี มีการก่อสร้าง ตามสถาปัตยกรรม บาหลีโดยเฉพาะ สำหรับทุกท่านที่คลั่งไคล้กับความงามของธรรมชาติจะได้ชม ความงามของวัด ตัดกับหน้าผาและผืนทะเล (กรุณาถอดแว่น หมวก และเครื่องประดับออก เนื่องจากมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาฟังคำเตือนของมัคคุเทศก์ และ ถ้าหากิ่งไม้ได้ ให้ถือติดมือ เพราะลิงจะกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้ท่าน)

- บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  ระบำบารองแดนซ์ - โรงงานผลิตผ้าบาหลี - คินตามณี - เทมภัคศิริงค์ - อูบุด - คูต้า   

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดง นาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้ กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลีที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยิน แล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล

- จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่าง ๆ ได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก ก่อนเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี

- หลังอาหารนำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการ ยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร

- จากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์ กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำ ศักดิ์สิทธิ์นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบ สไตล์บาหลีเซียนแท้ ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดี อินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ ๆ ตัววิหาร

- จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านอูบุด แหล่งกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ ของบาหลี นำท่านช็อปปิ้งต่อที่ คูต้าเซนเตอร์

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) -  วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท -              หาดจิมบารัน        

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ วิหาร Taman Ayun  พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน (เม็งวี)  The Royal  temple of Mengwi อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม

- จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan ชมทัศนียภาพสองข้างทาง การทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกเรียงรายแบบทำนาขั้นบันได ผ่านชม “ ปุระ” อันงดงามของบาหลี เดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่าง ๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี

- จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและ แบบการสร้าง อันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

- บริการอาหารเย็น  ณ หาดจิมบารัน หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก  ASTON DENPARSA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  เดนพาซาร์ (บาหลี) - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ***อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย***

- 09.30 น. พร้อมคณะที่ ล้อบบี้โรงแรม ได้เวลานำท่านออกเดินทางจากที่พัก อำลาเกาะสวรรค์บาหลี ไปสนามบิน เดนปาชาร์ บาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

- 11.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2971 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)

- 15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ (พัก 2 หรือ 3 ท่าน) 21,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 21,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 20,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 4,000 บาท
สมาชิก ลดท่านละ 300 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- หัวหน้าทัวร์ และ/หรือไกด์ของบริษัททัวร์


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
- ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
- ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 3 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จัดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ราคาได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิก
ของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
6. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
7. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์