บาหลี ทะเลสาบเบดูกัล วัดเบราตาน สวนสวรรค์อูรูดานู สวนลิง โรงงานกาแฟ วัดเม็งวี วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท โรงงานผ้าบาหลี คินตามณี เทมภัคศิริงค์ อูบุด วังสุลต่าน พระราชวังวอเตอร์พาเลซ วัดพรามนันต์ บุโรพุทโธ ถนนมาริโอโบโร่ ชมระบำบารองแดนซ์
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ602 บาหลี ทะเลสาบเบดูกัล วัดเบราตาน สวนสวรรค์อูรุดานู สวนลิง โรงงานกาแฟ วัดเม็งวี
วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท โรงงานผ้าบาหลี คินตามณี เทมภัคศิริงค์ อูบุด วังสุลต่าน พระราชวังวอเตอร์พาเลซ
วัดพรามนันต์ บุโรพุทโธ ถนนมาริโอโบโร่ ชมระบำบารองแดนซ์


5 วัน 4 คืน (เช้า - เย็น)

วันเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - จาร์กา์ต้า - เดนพาซาร์(บาหลี) - วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท - หาดจิมบารัน    

-
04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง

- 06.35 น. สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 นำท่านออกเดินทางสู่จาการ์ต้า (บริการอาหารบนเครื่อง)

- 10.10 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ บาหลี

- 11.25 น. สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA 408 (บริการอาหารบนเครื่อง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)

- 14:25 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

- บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

- จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  บารองแดนซ์ - ทะเลสาบเบดูกัล - วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) - วัดเม็งวี - ช้อปปิ้งคูต้า - BBQ & SHABU  SHABU

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านบาตูบูรัน” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บารองแดนซ์” ชมการร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า  เทพเจ้าแห่งความดี ระบำกริช การแสดงวง ”เมกกะสัลัน”  มโหรีของบาหลี และเรื่องราวน่าสนุกสนานเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าเรื่องราวต่าง ๆ 

- จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่าง ๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์ และปุระอันงดงามสองข้างทาง

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

- ชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปตามอัธยาศัย ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี

- จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของ บาหลี วัดทามาอายุน (เม็งวี) อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี เท่านั้น ถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงาม มีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม จากนั้นอิสระช็อปปิ้งย่านคูต้า

- บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  BBQ & SHABU  SHABU + บุฟเฟ่ต์ปูและเบียร์ไม่อั้น

- นำท่านเข้าที่พัก  HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  โรงงานผลิตผ้าบาหลี - โรงงานกาแฟ - คินตามณี - เทมภัคศิริงค์ - อูบุด

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่าง ๆ ได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก 

- จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี
                               
- หลังอาหารนำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบ ตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง

- เดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์ เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะ สามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลี เซียนแท้ ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ ๆ ตัววิหาร

- จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านอูบุด แหล่งกำเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ของบาหลี ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย สนุกกับการต่อราคา ซื้อของฝากกับแม่ค้า ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์

- 19.40 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 255

- 20.00 น. เดินทางถึงเมืองยอร์กยาการ์ต้า  

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Grand Tjokro  JOG  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  วังสุลต่าน - พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - บุโรพุทโธ - ถนนมาริโอโบโร่

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวัง และเครื่องใช้ ต่าง ๆ ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลัง และเครื่องบรรณาการต่าง ๆ และห้องเก็บ โบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่าง ๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ที่ประตูวัง

- จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแปลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่น ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีต ชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิต

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด  ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็น พุทธสถานที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ในระดับเดียว กับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 - 9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใช้หินจำนวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษ ที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้น เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้าน ซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง

- จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนมาริโอโบโร่

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Grand Tjokro  JOG   หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  วัดพรามนันต์ - ยอร์กยาการ์ต้า - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะ และเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกัน อย่างงดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม มหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู

- 12.10 - 13.30 น. เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์โดย สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 207

- 16.40 - 20.10 น. เดินทางจากจาร์กาต้า สู่กรุงเทพ โดย สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 864

- 20.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน 15 - 19 ต.ค.
12 - 16
/ 23 - 27 พ.ย.59
20 - 24 ต.ค.
10 - 14 ธ.ค.59

30
ธ.ค.59
- 3 ม.ค.60
             
ผู้ใหญ่ (พัก 2 หรือ 3 ท่าน) 30,900 บาท 31,900 บาท 35,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 30,900 บาท 31,900 บาท 35,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 29,900 บาท 30,900 บาท 34,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 7,000 บาท 8,000 บาท 8,000 บาท
สมาชิก ลดท่านละ 200 บาท ลดท่านละ 200 บาท ลดท่านละ 200 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าที่พัก 4 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- หัวหน้าทัวร์ และ/หรือไกด์ของบริษัททัวร์


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
- ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
- ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จัดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ราคาได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิก
ของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
6. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
7. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่ายโทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์