บริษัททัวร์ EZyTrip - เราอยากให้ทุกคนเห็นอย่างที่เราเห็น แล้วทุกคนจะรักธรรมชาติอย่างที่เรารัก
 
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
จีน
จิ่วจ้ายโกว     จิ่วจ้ายเทียนถาน หวงหลง
ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน
เซินเจิ้น มาเก๊า ชม Venetian Macau Resort
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ทะเลสาบซีหู ตลาดร้อยปี
เวียดนาม
ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ญี่ปุ่น
นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียวดิสนีย์แลนด์
นาโงย่า เกียวโต โกเบ ยูนิเวอร์แซล โอซาก้า
นาริตะ ชินจูกุ ชิบูย่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 เกาหลี
เกาะนามิ EverLand พระราชวังเคียงบ๊อก
หมู่บ้านอังกฤษ Seoraksan Ski เกาะนามิ Everland วังเคียงบ๊อก
หมู่บ้านฝรั่งเศส Seoraksan Ski เกาะนามิ Everland วังเคียงบ๊อก
หมู่บ้านฝรั่งเศส Seoraksan Ski เกาะนามิ Lotte World วังเคียงบ๊อก
หมู่บ้านอังกฤษ Everland ป้อมฮวาซอง Break Out พระราชวังเคียงบ๊อก
อียิปต์
ชมปิรามิด ล่องแม่น้ำไนล์ ท่องทะเลทราย
กัมพูชา
นครวัด นครธม บันทายสรี
ลาว
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทวัดพูEZ901
  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคต้น ท่องแดนลี้ลับแห่งฟาโรห์
มหาปิรามิดแห่งไคโร ปิรามิดขั้นบันไดซักคาร่า อเล็กซานเดรีย อาบูซิมเบล อัสวาน
วิหารเอ็ดฟู วิหารลักซอร์ วิหารคาร์นัค หุบเขากษัตริย์ รูปปั้นยักษ์เมมนอน
พิพิธภัณฑ์อียิปต์ ซิทาเดล สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี ล่องเรือเฟลุกกะ ช้อปปิ้งตลาดข่าน

เดินทางวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2551
(7 วัน 6 คืน)

วันออกเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ

- 22.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้นที่ 4 ประตู ที่ 8 แถว Q สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ไคโร - เมมฟิส - ซัคคาร่า - มหาปิรามิด - ชม Sound & Light

- 01.45 น. สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร (ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง เวลาที่ ประเทศอียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง ในฤดูร้อน และ 5 ชั่วโมงในฤดูหนาว) (บริการอาหารค่ำ และอาหารเช้าบนเครื่อง)

- 06.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และแลกเงินตราเป็นสกุลอียิปต์ปอนด์แล้ว นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน อีกทั้งมีต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว

เมืองเมมฟิส เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า มีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม

- จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมือง ซัคคาร่า เพื่อชม ปิีรามิดขั้นบันได สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่ราบสูงกีซ่า (Giza Plateau) เพื่อชม มหาปีรามิด อันเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดสิ่งของโลกยุคเก่า ณ ที่นี้มี 3 มหาปิรามิด คือ มหาปีรามิดคีออฟ (Cheops) ปีรามิดเคฟเฟร (Chephrer) และปีรามิดไมควีนอส (Mycrenos)

- จากนั้นชม สฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้แสดงถึงอำนาจ บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร และสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟรเป็นแบบ (สำหรับท่านที่ต้องการเดินลงเข้าไปชมภายในปิรามิด ต้องเสียค่าเข้าชมต่างหาก ประมาณท่านละ 5 US$ แต่ผู้ที่จะเดินลงไปต้องสุขภาพแข็งแรง เพราะทางเดินขึ้น-ลง ค่อนข้างชัน และภายในท้องพระโรงของปิรามิด อากาศค่อนข้างน้อย เป็นท้องพระโรงว่างเปล่า เพราะทรัพย์สมบัติได้ถูกโยกย้ายไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์หมดแล้ว)
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่ราบกีซาอีกครั้ง เพื่อชม การแสดง Sound & Light แสงสีเสียงอันตระการตา แสดงจำลองเรื่องราวประวัติของฟาโรห์ทั้งสามพระองค์ผู้สร้างพีรามิดแห่งกีซา และวิธีการสร้างมหาพีรามิดเหล่านี้

- หลังการแสดง นำท่านเดินทางกลับที่พักโรงแรม........................ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม   ไคโร - อเล็กซานเดรีย - ไคโร - ล่องแม่น้ำไนล์ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางไปยังเมือง อเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมัน
ปกครองอียิปต์ เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ ชื่อว่า ราคอนดาห์ จนเมื่อประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) มาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวง และตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ ปัจจุบันเมืองอเล็กซานเดรียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอียิปต์ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

- ชม พิพิธภัณฑ์กรีก-โรมัน (Greco-Roman Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีวัตถุโบราณกว่า 40,000 ชิ้น ซึ่งขุดพบในเมืองอเล็กซานเดรีย สิ่งสำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้คือรูปสลักของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชและคลีโอพัตรา
- หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง เป็นสุสานเก็บรักษาและทำมัมมี่ของชาวโรมัน สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้
สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย

- จากนั้นนำท่านไปชม เสาปอมปีย์ (Pompey’s Pillar) เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมปีย์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่าร์ (Caesar) ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน และปอมปีย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าร์ได้เผาศีรษะของปอมปีย์ที่เสานี้

- ออกเดินทางกลับไคโร บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือล่องแม่น้ำไนล์ พร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้อง (BellyDance)

- สมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม........................ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4   ไคโร - อาบูซิมเบล - อัสวาน - ล่องเรือเฟลุกกะ

- 03.30 น. check out นำท่านไปยังสนามบิน (บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค)

- 04.15 น. ออกเดินทางสู่ อาบูซิมเบล (Abu Simbel) โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS245

- 07.00 น. ถึง อาบูซิมเบล นำคณะเข้าชม “มหาวิหารอาบูซิมเบล” ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์

- วิหารอาบูซิมเบล มีความงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลก เพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน ทำให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกให้พันน้ำ และมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้นสูงจากพื้นดิน 65 เมตร ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี สิ้นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในวิหารใหญ่มีห้องบูชาและมีรูปสลัก 4 องค์นั่งอยู่ หนึ่งในนั้นคือ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่าง ๆ อีก 3 องค์ และทุกปีวันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลำแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก และว่ากันว่าวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่วันที่ 22 ต.ค. ตรงกับวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
- 10.30 น. ออกเดินทางสู่ อัสวาน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS248

- 11.15 น. ถึงเมืองอัสวาน นำท่านชม เขื่อนยักษ์อัสวาน ซึ่งสร้างขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ทั้งประเทศอียิปต์ และชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพ “อามุน-รา” หรือสุริยะเทพ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ นั่งเรือเฟลุกกะ ซึ่งเป็นเรือใบเสาเดี่ยวสไตล์อียิปต์ ชมทิวทัศน์อันงดงามตามลำน้ำลมพัดเย็นสบายตลอดทาง ผ่านชมสวน Botanical Garden ซึ่งมีพฤกษาชาติ นำเข้ามาจากนานาประเทศ ผ่านชม สุสานของอากาข่าน ซึ่งเป็นประมุขของศาสนาอิสลามผู้ล่วงลับบนยอดเขา

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ..................... หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า   อัสวาน - เมืองคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ลักซอร์

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง เมืองคอมออมโบ ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ ระหว่างทางท่านจะผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญริมแม่น้ำไนล์ ชมวิหารของเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข้และ เทพเจ้าฮาโรเอริส เทพเจ้าแห่งการแพทย์ วิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงาม

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง เมืองเอ็ดฟู ชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง

- จากนั้นเดินทางผ่าน เมืองอิสนา ซึ่งมีวิหารของ เทพเจ้าคนูม เทพเจ้าผู้สร้างชีวิตมนุษย์ตั้งอยู่ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักซอร์

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ..................... หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก  ลักซอร์ - หุบเขากษัตริย์ - รูปปั้นเมมนอน - วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค - ไคโร

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางไปชมเมืองลุคชอร์ทางเขตตะวันตก (West Bank) ของแม่น้ำไนล์ เพื่อชม หุบเขากษัตริย์ (Valley of The King) อันเป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ที่ช่อนอยู่ตามเนินเขาเตี้ย ๆ

- จากนั้นชม วิหารฮัสเชฟสุต (Hatshepsut) และรูปปั้นยักษ์แมมนอน (Mamnon Gigantic)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม "วิหารลักซอร์" ซึ่งเป็นวิหารทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่มาก สร้างขึ้นสำหรับบวงสรวงพระผู้เป็นเจ้า ชมเสาโอเบลิสก์ โด่ดเดี่ยวอันเลืองนาม ที่เคยเป็นคู่อยู่กับเสาโอปิริคที่จัตุรัสคองคอร์ด ในกรุงปารีส ชมรูปปั้นเต็มตัวของฟาโรห์ตุตันคามอนและมเหสี ขนาดเท่ากัน (ปกติโดยทั่วไปคนอียิปต์โบราณ จะสร้างรูปปั้นฟาโรห์ใหญ่กว่ามเหสี เพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่ามเหสี) ชมห้องบูชาเทพเจ้าด้านในสุด ซึ่งในอดีตมีเพียงฟาโรห์เท่านั้นที่เข้าได้

- จากนั้นนำท่านชม “วิหารคาร์นัค” ประกอบด้วยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลัง และเป็นวิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการปฏิสังขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์ สร้างเพื่อบูชาครอบครัวเทพเจ้า (Amon - Mut - Khonso) ถูกเคลื่อนย้ายมาจากเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เนื่องจากกระแสน้ำจากเขื่อนอัสวานไหล่บ่าท่วม ทางเข้าวิหารมีรูปแกะสลักของสฟิงซ์หัวแกะนั่งหมอบเป็นแถวสองข้างทาง ใช้เป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง วิหารลักซอร์ และ วิหารคาร์นัค ในอดีตกาล และที่สวยงามมากคือ Hypostyle Hall หรือห้องเสา ซึ่งประกอบด้วยเสาสูง 134 ต้น เรียงเป็นแถวสลักด้วยอักษรและภาพ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

- 22.45 น. ออกเดินทางสู่ไคโร โดยสายการบินอียิปต์แอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS142

- 23.50 น. ถึงสนามบินไคโร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ..................... หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด   พิพิธภัณฑ์อียิปต์ - ซิทาเดล - สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี - ช้อปปิ้งตลาดข่าน เอล คาลิลี่

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสชื่อ Auguste Mauiette ด้วยตัวอาคารที่เก่าแก่ประกอบกับการตกแต่งภายในที่ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้

- ชมสมบัติอันล้ำค่าที่ได้จากการขุดพบในหลุมฝังพระศพของฟาโรห์ตุตันคามุน ท่านจะได้ชมหน้ากากทองคำและงานศิลปะที่ล้ำค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว

- หลังอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านซิทาเดล (Citadel) ซึ่งเริ่มสร้างโดย ซาลาดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทั้งบ้านและที่ทำการของรัฐบาลเกือบทุกสมัย

- ต่อมาในปี ค.ศ. 1830-1848 ได้มีการสร้าง สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี เพิ่มขึ้น ณ จุดสูงสุดของอาณาบริเวณส่วนใต้ แต่มาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1857 โดยมี สถาปนิกชาวกรีก เป็นผู้ออกแบบตามอย่าง ออตโตมัน บนลานในสุเหร่าจะมี นาฬิกา ที่เป็นของขวัญทำโดย หลุยส์-ฟิลิปแห่งฝรั่งเศสที่มอบให้ในปีค.ศ. 1846 เพื่อแลกกับอนุสาวรีย์หินปลายแหลมโอบิลิสก์ จาก วิหารลักซอร์ ซึ่งมูฮัมหมัดอาลี ได้มอบให้กับฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1831 ณ บริเวณลานกว้างของสุเหร่า ท่านสามารถจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงไคโรได้อย่างทั่วถึงในวันฟ้าใสไม่มีหมอกทะเลทรายปกคลุม
- นำท่านชมศูนย์กลางการทำ " กระดาษปาปีรุส" ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้ สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา

- นำท่านเดินทางสู่ ตลาด Khan El Khali Li อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

- 18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออก เดินทางสู่สนามบิน

- 22.45 น. ออกเดินทางจากกรุงไคโร สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS958
(บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)
วันที่แปด  สนามบินสุวรรณภูมิ

- 11.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ xx,xxx บาท สมาชิก xx,xxx บาท พักเดี่ยว เพิ่ม x,xxx บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี - พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน - มีเตียง) ราคาท่านละ xx,xxx บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี - พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน - มีเตียง ) ราคาท่านละ
xx,xxx บาท
เด็ก
(อายุไม่เกิน 12 ปี - ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
xx,xxx บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าล่องเรือเฟลุกกะ
- ค่าที่พัก 5 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว - พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทุกมื้อตามระบุ
- ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอียิปต์ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
- ค่าขนกระเป๋าของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ไทยดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทิปให้กับพนักงานยกกระเป๋า คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ต้องให้ตามธรรมเนียมของประเทศอียิปต์ประมาณ 20 US$ ต่อท่าน

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. หนังสือรับรองการทำงานในประเทศไทย
2. หนังสือรับรองการเงิน (ส่วนตัวหรือของบริษัท) ย้อนหลัง 6 เดือน
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ (รูปสีเท่านั้น)
5. กรุณาส่งเอกสารภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง เพื่อใช้ประกอบการออกตั๋วเครื่องบินและประกอบการขอวีซ่าจากทางสถานฑูต

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ
1. หากวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
2. EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ถึง 15 ท่าน หรือมีผู้ร่วมเดินทางในทริปผ่านการพิจารณาขอวีซ่าไม่ครบ 15 ท่าน
3. กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากได้วีซ่าแล้ว EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของเอกสารวีซ่าแล้ว
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651มหัศจรรย์ Unseen ดูทั้งหมด


ภูทับเบิก จ. เพชรบูรณ์

ทะเลแหวก

สระมรกต

ปราสาทสัจจธรรม

ถ้ำมรกต

เวียงกุมกาม

เมืองบาดาล

ถ้ำแก้วโกมล

เงาพระธาตุกลับหัว

น้ำตกร้อน

76 จังหวัด ทั่วไทย
เหนือ ใต้ กลาง อีสาน ตะวันออก
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง
เพชรบุรี
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
เลย
จันทบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
EZyTrip : 580 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693
 Fax. : 0-2733-7225     Mobile : 086-331-3412, 08-6335-0983   E-mail : Webmaster@EZyTrip.com
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803    ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
       
TourThai  |  1500miles  |  Thairoomrate  |  นครวัด  |  กระบี่  |   หลวงพระบาง  |   Phuket Hotels | Thaiio.com
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์