Trendy รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังแคทเธอรีน ชมโชว์ ชิมคาเวียร์ ว็อดก้า กาลาดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส พระราชวังฤดูหนาว จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน โชว์รัสเซียนเซอร์คัส ดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ905 Trendy รัสเซีย 6 วัน

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อนและสวนน้ำพุที่งดงาม    
พระราชวังแคทเธอรีน
ชมโชว์ ชิมคาร์เวียร์ ว็อดก้า กาลาดินเนอร์ ในพระราชวังนิโคลัส พระราชวังฤดูหนาว
จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิลที่หลากหลายสีสัน พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่
สถานีรถไฟใต้ดินที่อลังการ โชว์รัสเซียนเซอร์คัสที่ตื่นตาตื่นใจ

Special !!! .... บินตรงกับการบินไทย & บินภายใน ไป-กลับ
ที่พักระดับ 4 ดาว สะดวกสบาย ใกล้ห้างสรรพสินค้า
ดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สวยอย่าบอกใครเชียว ต้องไปดูด้วยตัวเอง


วันเดินทาง 11 - 16 ส.ค./ 25 - 30 ส.ค./ 8 - 13 ก.ย./ 22 - 27 ก.ย.53
6 - 11 ต.ค./ 20 - 25 ต.ค./ 3 - 8 พ.ย./ 17 - 22 พ.ย.53
1 - 6 ธ.ค./ 15 - 20 ธ.ค./ 29 ธ.ค.53 - 3 ม.ค.54

วันเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

- 08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระการเดินทาง เจ้าหน้าที่ บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มระหว่างรอทำการเช็คอิน

- 10.25 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงมอสโคว์
(เวลาท้องถิ่นของประเทศรัสเซียช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง)
** บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง **

- 17.10 น.  ถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ  นำท่านสู่ อาคารผู้โดยสารขาออกเพื่อเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

- 20.10 น. สายการบินไซบีเรีย (S7) เที่ยวบินที่ S7 041 นำท่านเหิรฟ้าสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

- 21.40 น. ถึงท่าอากาศยานปุกคาวา รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเข้าที่พัก ณ Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับเดียวกัน พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - ระบำพื้นเมือง - กาลาดินเนอร์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ชมความงดงามของพระราชวังฤดูร้อน สร้างด้วยศิลปะผสม ทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิก ในสมัยพระเจ้า ปีเตอร์มหาราช ด้านหน้าพระราชวังหันออกสู่อ่าวฟินแลนด์ มีน้ำพุที่ทำ เป็นน้ำตกลดหลั่นกันถึง 27 ชั้น มีสวนที่สวยงามได้ชื่อ ว่าเป็นสุดยอดของการออกแบบพระราชวัง และสวนที่สมบูรณ์แบบ

-
บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน) ณ ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านชมพระราชวังฤดูหนาว สร้างโดยสถาปนิกชาว อิตาเลียน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโค ในสมัยพระนางอลิซาเบธ ที่สร้างพระราชวังให้เป็นสัญลักษณ์ของความ ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์และความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของสะสม และสมบัติล้ำค่า ของพระนางแคทเธอรีนมหาราช อาทิ ภาพวาดของศิลปินชื่อก้องโลก ลีโอนาโด ดาวินชี นาฬิกาไขลานเก่าแก่สูงค่า เป็นต้น

- นำท่านเข้าสู่พระราชวังนิโคลัส สถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของรัสเซีย พระราชวังนี้ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสถาปัตยกรรม ในศตวรรษที่ 19 ผู้ออกแบบ คือ สถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันเกิดในรัสเซีย ชมการแสดง ระบำพื้นเมือง แบ่งการแสดง ออกเป็นหลายชุด แต่ละชุดล้วนมีเสน่ห์ ทั้งตัวแสดง ท่าทาง ชุดที่สวมใส่ และ อากัปกิริยาต่าง ๆ ที่ฝึกหัดมาอย่างช่ำชอง ระหว่างพักครึ่งการแสดงเชิญท่านร่วมลิ้มรสคาร์เวีย อาหารพื้นเมืองรัสเซีย พร้อมเครื่องดื่มหลากหลาย อาทิ ว็อดก้า แชมเปญ

- บริการอาหารเย็น กาลาดินเนอร์ภายในพระราชวัง (3) พร้อมดื่มด่ำกับเสียงดนตรีขับกล่อม ขณะเพลิดเพลินกับการ รับประทานอาหาร
                  
- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก ณ Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับเดียวกัน พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม  วิหารเซนต์ไอแซค - เรือออโรร่า - พระราชวังแคทเธอรีน - มอสโคว์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (4) หลังอาหาร นำท่านชมวิหารเซนต์ไอแซค มหาวิหารนิกายออร์โธดอกซ์ที่มีขนาด ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ต้นแบบของรัฐบาลกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด นำท่านถ่าย
รูป เรือรบหลวงออโรร่า เรือรัสเซียนาวี เป็นเรือรบโบราณที่พ่ายแพ้ต่อญี่ปุ่นเพราะล้าสมัยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ เรือลำนี้ยังเคยล่องมา ประเทศไทยเพื่อร่วมงานพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

- บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน) ณ ภัตตาคาร (5) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น ออกจาก นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์กไปประมาณ 40 กิโลเมตร เพื่อชมพระราชวังแคทเธอรีน สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังที่ สวยงาม ใช้เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระเจ้าซาร์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ โรมานอฟ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 ก็มาพำนัก อยู่และถูกจับตัวจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่นี่ ภายในพระราชวังมีห้องพัก ผ่อนจำนวน 50 ห้อง เช่น ห้องโถงรูปภาพ ห้องอาหารค่ำ สีเขียว เป็นต้น ซึ่งมีห้องอำพันที่มีความสวยงามที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด

- บริการอาหารเย็น (อาหารพื้นเมือง) ณ ภัตตาคาร (6)

- 17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานปุกคาวา เพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์

- 20.10 น. สายการบินไซบีเรีย (S7) เที่ยวบินที่ S7 044 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงมอสโคว์

- 21.40 น. ถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Sokolniki หรือระดับเดียวกัน พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่   จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - สแปร์โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ - ละครสัตว์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (7) หลังอาหาร นำท่านสู่จัตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับวิหารเซนต์บาซิล ตัวโบสถ์ มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือน มีที่เดียวในโลก

- นำท่านสู่สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับตึก มหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลินซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน

- จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย รถไฟใต้ดินมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดิน อันเป็นเสน่ห์ชวนหลงไหลอีกอย่าง ของมอสโคว์ การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงาน ปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส อีกทั้งโคมไฟและงานประดับประดาต่าง ๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง

- บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน) ณ ภัตตาคาร (8) หลังอาหารออกเดินทางสู่พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ ของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย จัดแสดงเครื่องทรง ราชรถ ราชบริภัณฑ์ของพระเจ้าซาร์

- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมโบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของ พระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทำให้ ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

- บริการอาหารเย็น (อาหารจีน) ณ ภัตตาคาร (9) หลังอาหาร นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus ที่โด่งดังไปทั่วโลก มีการแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล กายกรรม และการแสดงผาดโผน

- นำท่านเข้าที่พัก ณ Holiday Inn Sokolniki หรือระดับเดียวกัน พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้า  มอสโคว์ - ซากอร์ส - กรุงเทพฯ 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (10) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองซากอร์ส เดินทางออกจาก กรุงมอสโคว์ไป ประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 1.30 ชั่วโมง ชมโบสถ์เก่าแก่ ที่ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบ พิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด ชั้นล่างเป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารให้กับคนจน

- จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างเลียนแบบโบสถ์ที่พระราชวังเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน และชม โบสถ์ทรินิตี้ สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เจียส ผู้ก่อตั้งเมืองซากอร์ส ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพของท่าน

- บริการอาหารกลางวัน (อาหารพื้นเมือง) ณ ภัตตาคาร (11) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ดามาเดียดาวา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

- 18.20 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ
** บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง **

วันที่หก  กรุงเทพฯ 

- 07.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับกระเป๋า สัมภาระแล้ว เจ้าหน้าที่น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ (พัก 2 หรือ 3 ท่าน) 79,900 บาท
เด็ก อายุมากกว่า 5 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 79,900 บาท
เด็ก อายุ 2 - 5 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 77,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 8,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 มีส่วนลด 1,000 บาท

*สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 500 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับโดยการบินไทย (TG)
**ทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม
- ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายของหัวหน้าทัวร์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 7 วันทำการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ เปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมี การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
3. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบาง ส่วนหรือ ทั้งหมด
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่าน อื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทน บริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่าง ชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกอง ตรวจคน เข้าเมือง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของ สายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม หรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการ สูญหาย ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
10. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตาม ที่กำหนดไว้
11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทน แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะ ขอคืนค่าบริการไม่ได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์