พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 4 วัน 3 คืน

EZ911
 
ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม
ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี  เจดีย์โบดาทาวน์  รูปปั่นเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์เยเลพญา เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา พระหินอ่อน ช้างเผือก ตลาดสก๊อต

แถมพิเศษ:โชว์นาฏศิลป์เมียนม่าร์ กุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร

 
4 วัน 3 คืน (เย็น - เย็น)


มุมนี้เป็นมุมพิเศษครับ
ชาวพม่าเชื่อว่า หากต้องการอะไร ก็ชวนคนที่เกิดวันเสาร์มานั่งที่มุมนี้ แล้วเราก็อธิษฐานขอ ก็จะได้สมดังปราถนาครับผม

คุณปู สมาชิกเก่าลายคราม ก็เลยลากป้าแก้วซึ่งเกิดวันเสาร์ มาขอพรที่จุดนี้ด้วย


ติดตามความมันส์ จากทริป
"พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์ " ของ ตะลอน ได้ที่นี่ >> More
Code : EZ911
จังหวัด : พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน ชเวดากอง
เดินทาง :
ตลอดปี 
ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว


วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง

- 17.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N01 - 04 สายการบิน Myanmar Airways เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก

- 19.20 น. สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบิน 8M 332 ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง

- 20.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Yuzana Hotel  หรือเทียบเท่า

(พรุ่งนี้เช้า เป็นวันที่คณะต้องเดินทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)
ชเวมอดอว์ หงสาวดี พม่า
วันที่สอง  หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน


- 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง 80 กิโลเมตร  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า ซึ่งอยู่ทางใต้ของ เมืองแปร เมืองคัง ยะไข่ อังวะ พุกาม เมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีด ในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีหรือ พะโค มีตำนานเล่าว่า เมืองพะโคเดิมเป็นเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ เล็กจนมีที่ พอให้หงส์ร่อนลงมาพักได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น หงส์เพศเมียหรือนางหงส์จึงต้องอาศัยเกาะอยู่บนหลังคู่ของมัน เมื่อเดินทางถึงเมืองหงสาวดีจะสังเกตเห็นหงส์สองตัว ซึ่งอาศัยอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี

- จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ เจดีย์ไจ้ปุ่น ซึ่งจะถึงก่อนเดินทางเข้า ตัวเมืองหงสาวดี พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างขึ้นในปี 1467 พระเจดีย์ ก่อเป็นแกนทึบรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตร ประดิษฐานอยู่สี่ทิศแทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระอดีตพุทธเจ้าอีกสามองค์ อันได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้) พระกกุสันธะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก) พระกัสสปะ (หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันตก) ซึ่งพระพุทธรูปกัสสปะนั้นชำรุดผุพังมาก เนื่องจาก เกิดแผ่นดินไหวในปี 1930 และได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2019 มีตำนานว่า เจดีย์ไจ้ปุ่น สร้างโดยสี่สาวพี่น้อง ที่อุทิศตนให้กับ พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้อง แวะกับบุรุษเพศ เชื่อกันว่าหากคนใดคนหนึ่งแต่งงาน พระพุทธรูปก็จะ พังลงมา
ชเวมอดอว์ หงสาวดี พม่า
เจดีย์ไจ้ปุ่น
หงสาวดี
พม่า
ชเวมอดอว์ หงสาวดี พม่า
เจดีย์ไจ้ปุ่น
หงสาวดี
พม่า
- นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ซึ่งเป็นที่เคารพ นับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ เป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศ องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธไสยาสน์แห่งพะโค (เมืองหงสาวดี) องค์นี้ สร้างขึ้นใน ค.ศ. 994 ตามบัญชา ของพระเจ้า มินกะดีป่า ก่อนหน้าที่พวกบะหม่า (พม่า) จะเข้ามามีอำนาจเหนือพวก มอญ แต่พระองค์ก็ถูกทิ้งให้ผุพังอยุ่เกือบ 500 ปี จนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าธรรมเจดีย์ ทรงสั่งให้ข้าทาสทหารได้บูรณะขึ้นใหม่ เมื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 18 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว จึงถูกทิ้งร้างและได้ปล่อย ให้ป่ารกชัฏขึ้นปกคลุมอีกครั้ง จนกระทั่งปี 1881 ผู้รับเหมาสร้าง ทางรถไฟให้กับอังกฤษกลุ่มหนึ่งได้พบ เข้าโดยบังเอิญแต่ก็คิดว่ามัน เป็นแค่กองอิฐกองหิน ต่อมาทางการจึงได้ถางป่าออกในปี 1906 แล้วใช้เหล็กปลูกโรงเรือนช่วยคุ้มแดด คุ้มฝน ให้แต่ดูไม่ดีเท่าไหร่ ครั้นถึงปี 1948 จึงทำการบูรณะพระองค์ขึ้นใหม่อีกครั้ง มีการทาสีและ ปิดทองล่องชาดอย่างงดงาม ได้ทำการบูรณะเลยมาจนถึง ปัจจุบัน ตรงทางขึ้นตลอด 2 ข้างให้ท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองหงสาวดี อาทิ ผ้าพื้นบ้าน ไม้แกะสลัก เรือสำเภา ฯลฯ


- นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อเสริมบารมี อันถือว่าเป็น พระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีตำนานอยู่ว่าเมื่อนายวานิชพี่น้อง นามว่ามหาศาลกับจุลศาล เดินทางกลับมาจากอินเดีย ทั้งสองได้ อันเชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองค์มาด้วยสองเส้น เมื่อกลับมาถึง บ้านเกิด จึงได้สร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว้ ในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าปะหยิ่นหน่าวโปรดฯ ให้แกะเอามณีบนยอดพระมหามงกุฏ ไปทำฉัตรยอดถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมาพระเจ้าโบ่ต่อพญา ทรงสร้าง ฉัตรองค์ใหม่ถวายและเสริมยอดขึ้นไปสุงถึง 90 เมตร ในศตวรรษที่ 20 ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1930 เกิดความเสียหายอย่างมาก จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่จากแรงกาย และกำลังทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธา จนถึงปัจจุบัน พระเจดีย์สูงถึง 114 เมตร ถ้าเดินรอบ ๆ องค์เจดีย์ท่าน จะได้เห็นซากเจดีย์ องค์เดิมที่พังทะลายลงมา เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ และฉัตรยอดเจดีย์

ชเวตาเลียว
หงสาวดี
พม่า

ชเวตาเลียว
หงสาวดี
พม่า
ชเวมอดอว์ หงสาวดี พม่า
ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า
ชเวมอดอว์ หงสาวดี พม่า
ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า
ชเวมอดอว์ หงสาวดี พม่า
ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า
ชเวมอดอว์ หงสาวดี พม่า
ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า
- นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญ อย่างยิ่งของเมืองหงสาวดี ก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใด โดดเด่นเท่าพระเจ้า บุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวัง บุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่อ กัมโพชธานี เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึ่งนับเป็น พระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้างโดย เกณฑ์ข้าทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหม่และ อยุธยารวมอยู่ด้วย จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงที่ เสด็จหนีพระนเรศวรไป เมืองตองอู และพวกยะไข่เผาทำลายหงสาวดี ทรงทิ้งให้พระราชวังแห่งนี้ รกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ และถูกจับเป็น ตัวประกันในคราวนั้น  หลังจากนั้นไม่นาน เมืองอังวะก็กลายมาเป็น เมืองหลวงของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ ก่อนที่พม่าทั้งประเทศจะเสีย เอกราชให้ประเทศอังกฤษต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบ เสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้น และ สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอด แบบจากของเดิม ซึ่งบางส่วนได้สร้างแล้วเสร็จไป แต่ยังคงมีอีกบางส่วนก็ กำลังรอทุนในการก่อสร้าง

พระราชวังบุเรงนอง
หงสาวดี
พม่า

พระราชวังบุเรงนอง
หงสาวดี
พม่า

พระราชวังบุเรงนอง
หงสาวดี
พม่า

พระราชวังบุเรงนอง
หงสาวดี
พม่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่น้ำสะโตง ในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่า ไล่ตาม พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้าม แม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิต บนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงแม่ทัพพม่าตายบนคอช้างนี้ได้นาม ปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุก วันนี้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
- ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที) ท่านจะได้สัมผัส ทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสอากาศเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเรากำลังเดินทางสู่ที่สูง เดินทางจนเกือบ ถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถจากรถบรรทุกเป็นเสลี่ยง จากจุดนี้นั่งเสลี่ยงขึ้นไปอีกประมาณ 45 นาที (หากท่านต้องการนั่งเสลี่ยง เพิ่มค่าเสลี่ยง ราคาไปกลับประมาณ เงินไทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป) (ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับ ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน)
- โรงแรมที่พัก Kyaithiyo Hotel นำท่านเช็คอิน จัดการเก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อย จากนั้นนำท่านขึ้น นมัสการองค์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มา และแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม" นิราศพระธาตุ อินทร์แขวน ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอาย พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และบรรยากาศ ธรรมชาติที่สดชื่น และบริสุทธิ์ทั่วบริเวณอันกว้างขวางของลานพระธาตุอินทร์แขวน ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ และนมัสการขอพรจากพระธาตุอินทร์แขวน อันศักดิ์สิทธิ์
- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเย็น หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถกลับ ขึ้นไปนั่งสมาธิหรือ สวดมนต์ ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อ กันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้น ที่นั่งมีความเย็นมากเนื่องจาก ที่นี่สภาพอากาศจะมีลมพัดค่อน ข้างแรงเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและโล่งโปร่ง พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิด สำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)
วันที่สาม  พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี (พระตาหวาน)  - เจดีย์โบดาทาวน์ - เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง -  โชว์นาฏศิลเมียนมาร์  

- 05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าว พระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวัน หรือจำนวนอายุ ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบพระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้ อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บน หน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไป แขวนไว้ กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
- 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บ สัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้ง ตามเส้นทางเดิม

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

- นำท่านเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือพระตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่า มีความ ยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปีและมีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการ ประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้น  พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย อย่างไรก็ดี วัดแห่งนี้จัดเป็น ศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุ จำพรรษาอยู่มากถึง 600 รูป

- นำท่านนมัสการ  เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ่งเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ 1000 นาย ตั้งแถว ถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือ และมา ขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์นี้ และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุ ไว้ในเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่น ๆ ข้างในองค์เจดีย์ ท่านจะได้ชม สิงของสมัยโบราณ อาทิ พระพุทธรูปทองคำ เงิน ดินเผา ซึ่งจัดแสดงไว้ให้ชม ภายในองค์เจดีย์ (สถานที่แห่งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วย สายตาของท่านเอง)   

- นำท่านสักการะ รูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพ อย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ขอพรแล้วสมดั่งคำอธิฐาน จึงทำให้หลายท่านต้อง กลับมาสักการะท่านหลายครั้ง
- นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปีและมีขนาดใหญ่กว่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีขนตาที่งดงามและ ดวงตาที่สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้น พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ พระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
อย่างไรก็ดี วัดแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทาง พระพุทธศาสนา มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากถึง 600 รูป
- นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้าน คู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี กล่าวกันว่า ทองคำที่ใช้ หุ้มมหาเจดีย์ชเวดากองนี้ ยังมีมากกว่าในห้องนิรภัยของธนาคาร ประเทศอังกฤษเสียอีก ใครก็ตามที่ได้พบเห็น ก็ต้องรู้ว่าพม่านั้น มีความ มั่งคั่งแฝงเร้นอยู่มากมายมหาศาล มหาเจดีย์ชเวดากองมีความสูง 100 เมตร ภายในองค์เจดีย์ ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า และเครื่องบริขารของอดีตพระพุทธเจ้าอีกสามองค์เอาไว้ ส่วนด้านนอก มีการใช้ แผ่นทองหุ้มเอาไว้มากถึง 8,688 แผ่น ส่วนยอดประดับด้วย เพชร 5,448 เม็ด ทับทิม ไพลิน และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดเขื่องอยุ่ตรงกึ่งกลาง ทั้งหมดนี้อยู่บนยอดฉัตรสูง 10 เมตร ที่มีไม้หุ้มทองเจ็ดท่อนรองรับ มีระฆังใบเล็ก ๆ ประดับอยู่ 1,485 ใบ เป็นระฆังทอง 1,065 ใบ  ระฆังเงิน 420 ใบ รอบองค์เจดีย์ชเวดากอง มีทั้งสถูปบริวาร วิหารทิศ วิหารราย และศาลาอำนวยการ มีพระประจำ วันเกิด ให้ท่านได้สรงน้ำขอพร และขอพรจากองค์เจดีย์ ณ ลาน อธิษฐาน อดีตเคยเป็นลานอธิฐาน ของพระเจ้าบุเรงนองก่อนออกรบ ซึ่งท่านสามารถถ่ายภาพตรงมุมนี้จะสวยที่สุด

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้าง เลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหา เจดีย์ชเวดากองได้งดงาม น่าประทับใจอย่างยิ่ง

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าพักที่ Yuzana Hotel  หรือเทียบเท่า

ภัตตาคารการเวก
ย่างกุ้ง
พม่า

ภัตตาคารการเวก
ย่างกุ้ง
พม่า
วันที่สี่   เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สก๊อตมาร์เก็ต - กรุงเทพฯ


- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคย เป็นเมืองท่าสำคัญของเขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า ตั้งอยู่ปากแม่น้ำอิระวดี ในอดีตเคยเป็นที่มั่นของทหารโปรตุเกส ช่วยเหลือมอญทำสงครามกับพม่า ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบัน สิเรียมมีโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก และทางรถไฟ สำหรับขนส่งสินค้า อยู่ห่างจากย่างกุ้ง 20 กิโลเมตร
- นำท่านนมัสการ พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  ต้องนั่งเรือพาข้ามน้ำมาจากอีกฟากหนึ่ง วัดแห่งนี้มีภาพเขียนรูป เจดีย์สำคัญ ๆ อยู่มากมาย มีนัต 4 ตน และพระอุปคุต ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่ นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง
- นำท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นนำชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้าง คู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ  
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็น อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกได้ในราคาถูก เช่น ไม้และงา ช้างแกะสลัก ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง

- 16.30 น. สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบิน 8M 331 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เกร็ดความรู้ก่อนเดินทาง

1. การนับข้างขึ้น-ข้างแรมของไทย จะช้ากว่าของประเทศอื่นหนึ่งวัน ดังนั้นวันสำคัญทางศาสนา ของประเทศพม่าจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 วัน ซึ่งวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จะตรงกับวันวิสาขบูชาในประเทศพม่า

2. การเข้าวัดในประเทศพม่า จะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าวัด แนะนำให้ใส่รองเท้าที่ถอดได้สะดวกครับ
ที่พระธาตุอินทร์แขวน จะอนุญาตให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปสวดมนต์ นั่งสมาธิได้ในเวลากลางคืน ซึ่ง พระธาตุอินทร์แขวนนั้นอยู่บนภูเขาสูง อากาศเย็นและน้ำค้างแรง ท่านที่ต้องการนั่งสมาธิที่พระธาตุอินทร์แขวน โปรดเตรียมเสื้อกันหนาว - ผ้าพันคอ และเบาะรองนั่ง มาด้วย เนื่องจากบริเวณพื้นของพระธาตุอินทร์แขวนเย็นมาก ๆ ครับ

3. ประตูสำหรับผู้ชายที่ พระธาตุอินทร์แขวนจะเปิดถึง 4 ทุ่มเท่านั้นครับ

4. เงินท้องถิ่นของพม่า คือ เงินจ๊าด ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างผันผวน จึงหาแลกได้ยากในประเทศไทย หากต้องการแลกเงินจ๊าด กรุณาแจ้งล่วงหน้า เราจะให้ไกด์พม่าจัดเตรียมไว้ให้ แต่ในตลาดพุกามซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งนั้น สามารถใช้ได้ทั้ง เงินบาท และ ดอลล่าร์์สหรัฐ

ค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ (บาท/ท่าน)

12 - 15 ก.พ. / 19 - 22 ก.พ.58
                5
- 8
มี.ค. / 19 - 22 มี.ค.58

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 18,900
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง 18,900
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 5,000

**สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท
***ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า (คนไทย)
- ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
- ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง ที่มีหน้าว่าง และอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. รายละเอียดอาชีพ และที่อยู่ของผู้เดินทาง
4. ยื่นก่อนเดินทาง 15 วันทำการ หลังจากนั้นทำวีซ่าด่วนเพิ่ม 550 บาท


เงื่อนไขการขอเก็บเอกสารและการยื่นขอวีซ่า: 
1. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
2. เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
3. หากยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
4. กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า  บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ พร้อมหนังสือเดินทางและรูปถ่าย ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์



โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail :


รวมรูปภาพพม่า (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)


ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ตลาดพุกาม
พุกาม
พม่า

ตลาดพุกาม
พุกาม
พม่า

ชเวซีกอง
พุกาม
พม่า

ชเวซีกอง
พุกาม
พม่า

ชเวซีกอง
พุกาม
พม่า

ติโลมินโล
พุกาม
พม่า

ติโลมินโล
พุกาม
พม่า

ติโลมินโล
พุกาม
พม่า

ทะเลเจดีย์
พุกาม
พม่า

วัดอนันดา
พุกาม
พม่า

วัดสัพพัญญู
พุกาม
พม่า

วัดสัพพัญญุ
พุกาม
พม่า

วัดสัพพัญญู
พุกาม
พม่า

วัดกุบยางกี
พุกาม
พม่า

วัดมานูฮา
พุกาม
พม่า

วัดมานูฮา
พุกาม
พม่า

วัดมานูฮา
พุกาม
พม่า

ทะเลเจดีย์
พุกาม
พม่า

ทะเลเจดีย์
พุกาม
พม่า

ทะเลเจดีย์
พุกาม
พม่า

วัดมหากันดายง
อมรปุระ
พม่า

วัดมหากันดายง
อมรปุระ
พม่า

สะพานอูเป็ง
อมรปุระ
พม่า

สะพานอูเป็ง
อมรปุระ
พม่า

วัดกาวมุตอ
สกายน์
พม่า

วัดกาวมุตอ
สกายน์
พม่า

วัดอูเมตงแซ
สกายน์
พม่า

วัดซออูปงยางเช
สกายน์
พม่า

วัดซออู ปงยางเช
สกายน์
พม่า

วัดซออู ปงยางเช
สกายน์
พม่า

ชเวนันดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

ชเวนันดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

ชเวนันดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

กุโธดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

กุโธดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

มัณฑะเลย์ ฮิลล์
มัณฑะเลย์
พม่า

มัณฑะเลย์ ฮิลล์
มัณฑะเลย์
พม่า

พระมหามุนี
มัณฑะเลย์
พม่า

พระมหามุนี
มัณฑะเลย์
พม่า

เจดีย์มิงกุน
สกายน์
พม่า

มิงกุน
สกายน์
พม่า

เจดีย์มิงกุน
สกายน์
พม่า

มิงกุน
สกายน์
พม่า

พระราชวัง
มัณฑะเลย์

พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์