ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน
ทริปที่ผ่านมา
  - ทริปเซอร์เวย์
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง
EZ912
 
ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล
เจดีย์ชเวดากอง ทะเลเจดีย์พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดสัพพัญญ วัดมนูหะ
วัดนันพญา มหาเจดีย์ธรรมยังยี เจดีย์ชเวซันดอ เจดีย์บูพยา ล่องเรือชมพระอาทิตย์อัสดง   

มัณฑเลย์ อมรปุระ พระมหามุณี พระราชวังมัณฑเลย์ Mandalay Hill เฮโฮ ทะเลสาบอินเล
ตลาดเหยาม่า วัดพองดออู วัดพระบัวเข็ม วัดแมวกระโดด ตลาดสก๊อต

ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์

เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร อาหารพื้นเมืองบากัน
โชว์หุ่นกระบอก

  5 วัน 4 คืน

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบดาทาวน์ - รูปปั้นเทพทันใจ - พระตาหวาน - ตลาดสก๊อต -
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - การแสดงนาฏศิลป์ของพม่า


- 09.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N01 - 04 สายการบิน Myanmar Airways เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก

- 11.55 น. สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบิน 8M 336 ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง

- 12.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทาง เข้าตัวเมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านนมัสการ  เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ่งเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปี ก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ 1000 นาย ตั้งแถวถวายสักการะ แด่พระเกศ ธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือ และมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์ นี้ และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้ 1 เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่น ๆ ข้างในองค์เจดีย์ ท่านจะได้ชมสิ่งของสมัยโบราณ อาทิ พระพุทธรูปทองคำ เงิน ดินเผา ซึ่งจัดแสดงไว้ให้ชม ภายในองค์เจดีย์ (สถานที่แห่งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วย สายตาของท่านเอง)   

- นำท่านสักการะ รูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพ อย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิษฐาน สิ่งใด จะสมความปรารถนาทันที มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ขอพรแล้วสมดั่งคำอธิฐาน จึงทำให้หลายท่านต้องกลับมา สักการะท่านหลายครั้ง

- นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือพระตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่า มีความ ยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปี และมีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่ สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้น  พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อน กัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย อย่างไรก็ดี วัดแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากถึง 600 รูป

- นำท่านช้อปปิ้งที่ “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็น อาณานิคมของ ประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกได้ในราคาถูก เช่น ไม้และงา ช้างแกะสลัก ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน

- นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้าน คู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี กล่าวกัน ว่า ทองคำที่ใช้หุ้มมหาเจดีย์ชเวดากองนี้ ยังมีมากกว่าในห้องนิรภัยของธนาคารประเทศอังกฤษเสียอีก ใครก็ตามที่ได้พบเห็น ก็ต้องรู้ว่าพม่านั้น มีความมั่งคั่งแฝงเร้นอยู่มากมายมหาศาล มหาเจดีย์ชเวดากองมีความสูง 100 เมตร ภายในองค์เจดีย์ ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า และเครื่องบริขารของอดีตพระพุทธเจ้าอีกสามองค์เอาไว้ ส่วนด้านนอก มีการใช้ แผ่นทองหุ้มเอาไว้มากถึง 8,688 แผ่น ส่วนยอดประดับด้วย เพชร 5,448 เม็ด ทับทิม ไพลิน และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดเขื่องอยุ่ตรงกึ่งกลาง ทั้งหมดนี้อยู่บนยอดฉัตรสูง 10 เมตร ที่มีไม้หุ้มทองเจ็ดท่อนรองรับ มีระฆังใบเล็ก ๆ ประดับอยู่ 1,485 ใบ เป็นระฆังทอง 1,065 ใบ  ระฆังเงิน 420 ใบ รอบองค์เจดีย์ชเวดากอง มีทั้งสถูปบริวาร วิหารทิศ วิหารราย และศาลา อำนวยการ มีพระประจำวันเกิด ให้ท่านได้สรงน้ำขอพร และขอพรจากองค์เจดีย์ ณ ลานอธิษฐาน อดีตเคยเป็นลานอธิษฐาน ของพระเจ้าบุเรงนองก่อนออกรบ ซึ่งท่านสามารถถ่ายภาพตรงมุมนี้จะสวยที่สุด

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารแห่งนี้สร้างตามต้นแบบเรือกัญญาของราชวงศ์พม่า หัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในเทพนิยายอินเดีย หลังคาทำ เป็นทรงปราสาทซ้อนสูง ภายในตกแต่งด้วยงานลงรักปิดทองประดับกระจกสี หินอ่อน และงานฝังมุก  ประดับไฟอย่างงดงาม ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก YUZANA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  ย่างกุ้ง - ทะเลเจดีย์พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดสัพพัญญ - วัดมนูหะ - วัดนันพญา  - มหาเจดีย์ธรรมยังยี - เจดีย์ชเวซันดอ - เจดีย์บูพยา - ล่องเรือชมพระอาทิตย์อัสดง                                                                                                    
- 04.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง

- 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบิน SUN FAR เที่ยวบินที่ UB SPL 641  

- 07.20 น. เดินทางถึง เมืองพุกาม ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเขตที่ราบบะกัน  ในปัจจุบันคือเมือง หย่าวน์อู่  เมื่อสมัยกุบไลข่านยกทับมาเหยียบเมืองบะกันในปี 1287 นั้น ได้มีการสร้างวัดวาอารามและสถูปเจดีย์ขึ้นบนที่ราบอันกว้างใหญ่ ไพศาลนี้กว่า 13,000 แห่ง แต่หลังจากที่ผ่านไป 700 ปี กลับมีมีศาสนสถานหลงเหลืออยู่ ราว 2,000 แห่งเท่านั้น นอกนั้นก็ยังคง หลงเหลือแค่ซากกองหินอิฐที่ปรักหักพังบ้าง ถูกแม่น้ำเอยาวดีพัดหายไปบ้าง

- นำท่านชมเมือง “ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์” ที่มีอายุกว่า 200ปี ชม เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON) 1 ใน 5 มหาเจดียสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า องค์เจดีย์ทองอร่ามทรงระฆังคว่ำ สูง 160 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้ เป็นเจดีย์แห่งชัยชนะที่พม่า มีเหนือมอญ สร้างโดยพระเข้าอนอรธา กษัตริย์ผู้สถาปนา อาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ ด้วยทรงเชื่อว่าตนเองเป็น “พระมหาจักรพรรดิราช” จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุมาไว้ด้วยกัน จากนั้น ทรงปล่อยช้างเผือกที่อัญเชิญมาจากลังกา ออกไปเพื่อเสี่ยงทาย พญาช้างเผือกพำนักที่ตรงไหน ก็สร้างเจดีย์ชเวสิกอง ที่นั้น แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้น พระเจ้าอโนรธา ก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน  พระเจ้าจันสิตธาจึงสร้างต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 1089

- นำท่านชม วัดอนันดา (อนันดากู่พยา) สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 โครงสร้างของวัดมีระเบียงทางเดินที่ไม่ซับซ้อน มีซุ้มประตู ใหญ่สี่ซุ้มขนาดเท่ากันทุกด้าน เปิดจากแนวกึ่งกลางกำแพงไปสู่ห้องคูหากลางวิหาร ด้านบนก่อเป็นแกนทึบ สี่เหลี่ยมขึ้นไปรับ กับส่วนยอด โครงสร้างวิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ในซุ้มพระมีพระพุทธรูปยืน สูง 9.5 เมตร ประดิษฐาน อยู่ทั้งสี่ซุ้ม แทน องค์พระอดีตพระพุทธเจ้า

- นำท่านชม วัดสัพพัญญู (ตั๊ดปยิ่นยูพยา) เป็นวัดที่สูงที่สุดในพุกาม สูงถึง 61 เมตร และถือเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรม บะหม่า

- นำท่าน ชมวัดมนูหะ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มหูหา กษัตริย์มหูหาทรงมีพระประสงค์ที่จะสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติภพหน้า จึงนำ เอาอัญมณีบางส่วนไปขายเอาเงินมาสร้างวัดแห่งนี้ โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สะท้อนออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลยได้อย่างดี

- นำท่านชม วัดนันพญา เดิมเป็นที่ใช้คุมขังพระเจ้ามหูหากษัตริย์มอญที่รบแพ้ พระเจ้าอะนอรธากษัตริย์พม่า เลยถูกจับมาเป็น เฉลยศึกที่นี่ วัดนี้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสพร้อมระเบียงยาว ภายในมีศิลปะนูนต่ำเรื่องทศชาติที่งดงาม สะท้อนอิทธิพล พราหมณ์ที่ปะปนกับพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญเอาไว้อย่างลงตัว

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม มหาเจดีย์ธรรมยังยี หรือ แสงสว่างแห่งธรรม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ ที่สุดในพุกาม เล่าขานกันว่าอิฐทุกก้อนสมานกันแนบสนิท แม้เข็มเพียง 1 เล่ม หากสอดผ่านรอยต่อได้คนงานก่อสร้างจะต้อง ถูกตัดนิ้วทันที

- นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชเวซันดอ หนึ่งในพระพุทธสถานสามแห่งที่ พระเจ้าอโนรธาทรงสร้างไว้ในบะกัน สร้างขึ้นในปี 1057 และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มหาเป่งนะกู่พยา (วัดพระพิฑเนศ) เพราะแต่เดิมเคยมีเทวรูปพระพิฑเนศประดิษฐาน อยู่ตามมุมฐานทักษิณทั้ง 5 ชั้น  ให้ท่านได้ ความงดงามของ ทะเลเจดีย์ และถือเป็นที่ ๆ เหมาะที่สุดกับการเก็บภาพความ ประทับใจได้เกือบทั่วเมืองพุกามเลยทีเดียว

- นำท่านนั่งรถม้าชมความงามของ เมืองทะเลเจดีย์ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ ของความศรัทธาในพุทธสถานที่คนบะกัน ได้ใช้สัญลักษณ์การสร้างเจดีย์ทั้งเมืองเป็นพัน ๆ แห่ง เพื่อแสดงถึงเชื่อและแรงศรัทธาที่งดงาม (รถม้า 1 คัน สามารถนั่งได้ 4 ท่าน)

- นำท่านสู่ เจดีย์บูพยา เพื่อล่องเรือชม พระอาทิตย์อัสดง  ตามเส้นทางลุ่มแม่น้ำอิรวดี ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอิรวดี บรรยากาศยามเย็นที่นี่ช่างงดงามเหลือเกิน ท่านจะได้พบเห็นชาวอิรวดี ที่ใช้ชีวิตพึ่งพาแม่น้ำสายนี้เพื่อความอยู่รอด ตลอดชาย ฝั่งจะมีชาวอิรวดี อาบน้ำ ซักผ้า และภาพบรรยากาศเด็ก ๆ เล่นน้ำอย่างสนุกสนานและชีวิตที่สิ้นไร้ซึ่งแสงสีอย่างสิ้นเชิงของ พวกเขาช่างมีความสุขกันเหลือเกิน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก THA ZIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม  พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - พระมหามุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - Mandalay Hill                    
                                            
- 05.30 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินพุกาม

- 08.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์  โดยสายการบิน SUN FAR เที่ยวบินที่ UB SPL 741 

- 09.10 น. ถึงเมืองมันฑะเลย์  อดีตราชธานีของพม่า มัณฑะเลย์ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ ชื่อเดิมเรื่อยมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทำนาปลูกข้าวตามแนวลำน้ำเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้นช่วงฤดูหนาวธันวาคม - กุมภาพันธ์) ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์และ คีตศิลป์ดีที่สุดในพม่า

- นำท่านเดินทางสู่  เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุระขึ้นในปี 1782 ใกล้กับเมืองมัณฑะเลย์  ซึ่งเป็นราชธานีที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 76 ปี  โดยย้ายจากเมืองอินน์วะ ตามคำแนะนำของเหล่าปุโรหิต โหราจารย์ ที่หวั่นวิตกกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงขึ้นครองราชย์ การชิงอำนาจในช่วงนั้น เริ่มจากการสังหารหมู่ การใช้ไฟกวาดล้างโจมตีหมู่บ้านป่างคะในละแวกเมืองสกายน์ คนในหมู่บ้านถูกไฟครอกตายอย่างน่า สยดสยอง เหล่าพารหมณ์จึงเห็นพ้องว่า ควรย้ายราชธานีไปอยู่ที่อมรปุระ ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่แทน จึงมีการบันทึกเรื่องราว ของเมืองหลวงใหม่กับประชากรกว่า 200,000 คนเอาไว้ นำท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัย 

- จากนั้นมุ่งหน้าสู่ วัดมหากันดายงค์ (Maha Gandayon Monastery)  ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งใน ช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูป เดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวม เพื่อรับถวายภัตตาหารเพล   

- นำท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ระดับน้ำในทะเลสาบจะมีน้ำขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ำจะแห้ง กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึงมีการทำการเพาะปลูกหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอกทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือท้องน้ำมีสะพานไม้ทอดข้ามทะเลสาบ  1.2 กิโลเมตร เรียกว่า  สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)  สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก  สร้างขึ้นหลังจากที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไม้สักที่ นำมาจากเมืองอินน์วะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู  จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อคือ อู่เป่ง เสาของ สะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี 

- บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เจดีย์มหามุนี (Mahamuni Pagoda) นำท่านนมัสการ พระมหามุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ ที่ได้รับ การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต  ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้าง วัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะ เสียเมืองพม่าให้ อังกฤษ ได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุ ที่นำไป จากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 

- จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง หรือที่เรียกว่า พระราชวังหลวงในรัชสมัย พระเจ้ามินดง ถูกสร้างขึ้นตามแบบผังภูมิจักรวาลแบบพารหมณ์ปนพุทธ  โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีทางเข้า  3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู  ที่ประตทำสัญลักษณ์ จักรราศรีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เหนือห้องทำเป็นยอดปราสาท หุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกันเจ็ดชั้น สูง 78 เมตร เชื่อกันว่าจะเป็นในจักรวาลจะลอดผ่านตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้ กษัตริย์ตัดสินพระทัยในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

- นำท่านชม วัดกุโสดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และได้นำ มาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชินสูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่ง เมืองพุกาม

- ชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง และเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง พระราชบิดาของพระเจ้า สีป้อจนสิ้นพระชนม์ที่วิหารแห่งนี้ 

- จากนั้นนำท่านสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออก เฉียงเหนือของพระราชวัง อยู่บนเขาสูง 240 เมตร ในอดีตนั้นทหารอังกฤษกับอินเดียจำนวนมากมาทิ้งชีวิตไว้ที่นี้ เมื่อครั้งที่เข้า ตีค่ายทหารญี่ปุ่นในปี 1945 และทางทิศใต้มีบันไดทางขึ้นใหญ่สองสาย ขั้นบันไดทางขึ้นมีอยู่ประมาณ 1,729 ขั้น แต่ก็ขึ้นไม่ ลำบากเพราะมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนตลอดทางเดินขึ้น มีร้านค้าขายของที่ฝากของที่ระลึกตลอดสองข้างทางเดิน (สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาได้นั้น จะมีลิฟไว้คอยบริการ) หลังจากขึ้นเขามาได้ครึ่งทาง จะพบวิหารใหญ่หลังแรก ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่สามองค์ จากนั่นเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกก้อจะถึงจุดชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์ ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ร่วมเชิญท่านบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็น ที่ระลึก

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก  QUEEN MANDALAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  มัณฑเลย์ - เฮโฮ - ทะเลสาบอินเล - ตลาดเหยาม่า - วัดพองดออู - วัดพระบัวเข็ม - วัดแมวกระโดด   

- 04.00 น. นำท่าน สู่ เจดีย์มหามุนี (Mahamuni Pagoda)  เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระ มหามุนี  ซึ่งที่นี่จะทำการเป็น   ประจำทุกวัน เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มากหากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศ (แนะนำไม่ควรพลาด)  หลังเสร็จจากพิธี นำท่านกลับสู่โรงแรม บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

- 08.00 น. นำท่านเดินทางสูสนามบินเมือง มัณฑะเลย์

- 10.20 น. ออกเดินทางจาก มัณฑเลย์ สู่เมืองเฮโฮ โดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7 267

- 10.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร (1 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านลงเรือสู่ ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร และประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาปแห่งนี้คือ ชาวอินตา หรือแปลว่า ลูกทะเลสาป ซึ่งมีมากกว่า 70,000 คน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ตาแวและตะนิ่นตายี แต่สงครามที่ยืดเยื้อระหว่างพม่า กับไทย ในช่วงศตวรรษที่ 18 ทำให้พวกเขาต้องย้ายถิ่นฐานหนีมาตั้งรกรากอยู่ที่ทะเลสาปอินเลแทนจนถึงปัจจุบัน และระหว่าง นั่งเรือเพื่อเข้าโรงแรมที่พัก ท่านจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ

- นำท่านชม แปลงผักลอยน้ำ ซึ่งชาวอินตาส่วนใหญ่จะทำสวนลอยน้ำด้วยการเก็บเอาต้นอ้อแห้ง ๆ มาถักรวมกันกับหญ้าให้ เป็นแนวยาว จากนั้นใช้ลำไม้ไผ่ตรึงไว้กับก้นทะเลสาป เอาโคลนจากก้นทะเลสาปขึ้นมากลบทับ ผักที่ชาวอินตานิยมปลูกคือ มะเขือเทศ แตงกวา กะหล่ำ ถั่ว และมะเขือยาว ฯลฯ  เพราะจะเติบโตดีในที่ชุ่มชื้น ท่านจะได้เห็นวิธีชีวิตของชาวประมง ที่ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินยา  หากวันที่เดินทาง เราโชคดี เจอ ตลาดนัด 5 วัน (ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน เราจะนำท่านชม วิธีชีวิต อีกรูปแบบนึงของชาวอินเล ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ ระลึกได้ที่นี่

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปยัง วัดพองดออู  สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีตพระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ รอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบันชาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเล มีตำนานเล่ากันว่า แต่เดิมนั้น ชาวบ้านได้อันเชิญพระพุทธรูปออกมาแห่ทั้ง 5 องค์ แต่ในปี 1965 เกิดพายุใหญ่ ทำให้เรือพลิกคว่ำ จนจมลงก้นทะเลสาปไป ชาวบ้านจึงช่วยกันงมหาพระพุทธรูปขึ้นมา แต่ก็พบ เพียง 4 องค์เท่านั้น แต่เมื่อนำพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์กลับมายังวัด และพบว่าพระพุทธรูปองค์ที่ห้าซึ่งงมหาไม่เจอนั้น ตั้งรออยู่ ในสภาพที่ยังมีเศษวัชพืชติดอยู่เต็มองค์เป็นที่น่าอัศจรรยื นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา จึงไม่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ออก ไปแห่ที่ไหนอีกเลย ส่วนตำแหน่งที่เรือพลิกคว่ำ ปัจจุบันได้สร้างเสาปักเอาไว้เป็นเครื่องหมาย หัวเสาทำเป็นรูปหงษ์ไว้อยู่
ให้ท่าน นมัสการพระบัวเข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล  

- จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านน้ำปั่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่ ท่านจะเห็นวิธีการผลิตอย่างปราณีตและบุหรี่ที่นี่มีกลิ่มหอม และนำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ท่านจะได้เห็นถึง ขั้นตอนที่สำคัญ ๆ ตั้งแต่การเก็บใยบัว วิธีการทอผ้า จนถึงวิธีการเก็บใยบัว ชมโรงงานตีเหล็ก ชม เครื่องเงินคุณภาพ ซึ่งงเป็นธุระกิจครอบครัว งานฝีมือทุกชิ้นที่นี่ล้วนแล้วแต่มาจากคนในครอบครัว

- ชม วัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี  ที่นี้จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ และจุดเด่นของที่นี้คือ เสาแต่ละต้นที่ใช้สร้าง วัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกับบรรยากาศของทะเลสาปอินเล

- บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HUPIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า  เฮโฮ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ                  

- 06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเมืองเฮโฮ 

- 10.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7 263

- 12.25 น. ถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง นำท่านเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง พร้อมบริการอาหารกลางวัน

- 16.30 น. สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่  8M 331 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 36,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 36,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 35,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 5,500 บาท

*สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า 950 บาท (คนไทย)
- ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
- ค่าที่พัก 4 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า: 
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง ที่มีหน้าว่าง และอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. รายละเอียดอาชีพ และที่อยู่ของผู้เดินทาง
4. ยื่นก่อนเดินทาง 15 วันทำการ หลังจากนั้นทำวีซ่าด่วนเพิ่ม 550 บาท

เงื่อนไขการขอเก็บเอกสารและการยื่นขอวีซ่า: 
1. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
2. เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
3. หากยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
4. กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า  บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ พร้อมหนังสือเดินทางและรูปถ่าย ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail :


รวมรูปภาพพม่า (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)


ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า

ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า

ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า

ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า

ชเวมอดอว์
หงสาวดี
พม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พม่า
พม่า

พระราชวังบุเรงนอง
หงสาวดี
พม่า

พระราชวังบุเรงนอง
หงสาวดี
พม่า

พระราชวังบุเรงนอง
หงสาวดี
พม่า

ชเวตาเลียว
หงสาวดี
พม่า

ชเวตาเลียว
หงสาวดี
พม่า

ชเวตาเลียว
หงสาวดี
พม่า

เจดีย์ไจ๊ปุ่น
หงสาวดี
พม่า

เจดีย์ไจ๊ปุ่น
หงสาวดี
พม่า

เจดีย์ไจ๊ปุ่น
หงสาวดี
พม่า

วัดพระหินอ่อน
ย่างกุ้ง
พม่า

วัดพระหินอ่อน
ย่างกุ้ง
พม่า

วัดพระหินอ่อน
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ชเวดากอง
ย่างกุ้ง
พม่า

ภัตตาคารการเวก
ย่างกุ้ง
พม่า

ภัตตาคารการเวก
ย่างกุ้ง
พม่า

ตลาดพุกาม
พุกาม
พม่า

ตลาดพุกาม
พุกาม
พม่า

ชเวซีกอง
พุกาม
พม่า

ชเวซีกอง
พุกาม
พม่า

ชเวซีกอง
พุกาม
พม่า

ติโลมินโล
พุกาม
พม่า

ติโลมินโล
พุกาม
พม่า

ติโลมินโล
พุกาม
พม่า

ทะเลเจดีย์
พุกาม
พม่า

วัดอนันดา
พุกาม
พม่า

วัดสัพพัญญู
พุกาม
พม่า

วัดสัพพัญญุ
พุกาม
พม่า

วัดสัพพัญญู
พุกาม
พม่า

วัดกุบยางกี
พุกาม
พม่า

วัดมานูฮา
พุกาม
พม่า

วัดมานูฮา
พุกาม
พม่า

วัดมานูฮา
พุกาม
พม่า

ทะเลเจดีย์
พุกาม
พม่า

ทะเลเจดีย์
พุกาม
พม่า

ทะเลเจดีย์
พุกาม
พม่า

วัดมหากันดายง
อมรปุระ
พม่า

วัดมหากันดายง
อมรปุระ
พม่า

สะพานอูเป็ง
อมรปุระ
พม่า

สะพานอูเป็ง
อมรปุระ
พม่า

วัดกาวมุตอ
สกายน์
พม่า

วัดกาวมุตอ
สกายน์
พม่า

วัดอูเมตงแซ
สกายน์
พม่า

วัดซออูปงยางเช
สกายน์
พม่า

วัดซออู ปงยางเช
สกายน์
พม่า

วัดซออู ปงยางเช
สกายน์
พม่า

ชเวนันดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

ชเวนันดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

ชเวนันดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

กุโธดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

กุโธดอ
มัณฑะเลย์
พม่า

มัณฑะเลย์ ฮิลล์
มัณฑะเลย์
พม่า

มัณฑะเลย์ ฮิลล์
มัณฑะเลย์
พม่า

พระมหามุนี
มัณฑะเลย์
พม่า

พระมหามุนี
มัณฑะเลย์
พม่า

เจดีย์มิงกุน
สกายน์
พม่า

มิงกุน
สกายน์
พม่า

เจดีย์มิงกุน
สกายน์
พม่า

มิงกุน
สกายน์
พม่า

พระราชวัง
มัณฑะเลย์

พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์