ทัวร์ EZyTrip

ฮอกไกโด ซับโปโร โอตารุ

ทัวร์แชงกรีล่า
     


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซับโปโร โอตารุ 5 วัน 3 คืน

       อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความอัศจรรย์ของ จิโกกุดานิ ที่เป็นจุดกำเนิดของน้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด นั่งกระเช้าเที่ยวชมภูเขาไฟ ณ ภูเขาไฟอุซุซัง ชมเมืองโอตารุ เมืองแห่งความโรแมนติก ที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ชมคลองที่มีความสำคัญที่สุด พร้อมชมความเก่าแก่ของ นาฬิกาไอน้ำโบราณ อิ่มอร่อยวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น พร้อมเปิดประสบการณ์การ แช่ออนเซ็น ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดินทาง พร้อมบันทึกภาพแห่งความงดงามและประทับใจ

     พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอดทริป
ฮอกไกโด ซับโปโร โอตารุ
5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ จิโกกุตานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำ พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว โรงงานชอคโกแลต
มิตซุยเอาท์เล็ท ตลาดปลา
ศาลเจ้าฮอกไกโด หอนาฬิกา สวนโอโตริ ซูซูกิโน่
วันเดินทาง
 

6 - 10 พ.ย. /
13 - 17 พ.ย.59วันแรก   สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)

- 20.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Asia Atlantic Airlines เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

23.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  Asia Atlantic Airlines (HB)
เที่ยวบินที่ HB 7904

วันที่สอง  สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าสู่เขาอุสุ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่าเข้า) - ซับโปโร                                               

- 07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกเรื่องการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและทําภารกิจส่วนตัว สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์
พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ


- นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่บน เขาสูง 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya   

- นําท่านชม จิโกกุดานิ เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โขดหินหยาบและขรุขระและน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมา จากพื้นดิน (ด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าจิโกกุดานิหมายถึง “หุบเขาอเวจี”)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- เดินทางสู่ โชวะชินซังปาร์ค นําท่าน นั่งกระเช้าชมวิวสูงภูเขาไฟอุสุซัง (แล้วแต่สภาพอากาศ) ชมภูเขาไฟ โชวะชินซัง เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้น บนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปัจจุบันยังคงมีควันกำมะถัน ลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน จากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุ โดยขึ้นกระเช้าอูสุซัน (Usuzan Ropeway) บันทึกภาพตามอัธยาศัย

- นำท่านเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง (ไม่รวมค่าเข้า) เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร ช้อปปิ้ง ย่านทานูกิโคจิ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น เครื่องสําอาง, เสื้อผ้าแฟชั่น, กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
    

- นำท่านเข้าที่พัก TMARK CITY HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ - มิตซุยเอาท์เล็ท

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือ ของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป

- นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย ให้ท่านเพลิดเพลิน แต่ที่โอตารุนี้ เป็นแห่งแรกและมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่ยังใช้การได้ดี เป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ด้านหน้าตึกกับเสียงเพลงจาก “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่น อยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและ เลือกซื้อ กล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก และตระการตากับ “โรงงานเป่าแก้ว” ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริสตัลราคาแพง แต่ราคากลับย่อมเยา หรือจะเลือก เป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ

*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***    

- นําท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ(ไม่รวมค่าเข้า) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทาง

- นำท่านไปช้อปปิ้งที่ร้าน มิตซุยเอ์าทเล็ท “Mitsui Outlet” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับ โลก และแบรนด์ญี่ปุน เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างพร้อม ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น  

- นำท่านเข้าที่พัก TMARK CITY HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ตลาดปลายามเช้า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - ผ่านชมตึกอดีตทำเนียบรัฐบาล -
สวนโอโดริ - ซูซูกิโน่
                                                            

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านไป ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ดื่มด่ำกับอาหารตามฤดูกาลของฮอกไกโด
ที่ตลาด ทั้งข้าวหน้าอาหารทะเล ซูชิ และปู หากต้องการชิมอาหารอร่อยตามฤดูกาลของฮอกไกโดอย่างง่าย ๆ เชิญที่ตลาดได้เลย ขอเชิญท่านเพลิดเพลินไปกับการชิมข้าวหน้าอาหารทะเลและซูชิ ที่ใช้อาหารทะเลสด ๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้าอย่างเต็มที่ และขอเชิญรรับประทานปูเป็น ๆ ในอ่างที่นำมาลวกน้ำร้อน … เป็นความอร่อย
ที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น

- จากนั้น เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ เมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มี ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต

- ผ่านชม อดีตธรรมเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่น
แปลว่า อิฐสีแดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐ แมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ซึ่งเป็นอิฐที่ทำจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ที่เป็นหมู่บ้านใกล้ ๆ เมืองซัปโปโรอาคารที่เห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนั้น เป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อ ปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้น ทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 และยังใช้งาน รับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู่

- นำท่านไปยัง สวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกและกว้างไปจนถูกฝั่งตะวันตกของ
ตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็นช่วง ๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกไว้งดงามรวมทั้งน้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั้งไว้ให้ชมสลับกับม้านั่งที่มีให้เลือกนั่งพักผ่อน

- ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ้นจากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐฯ
ในปี 1878 สิบปีหลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co.
เมือง Boston

- นำท่านช้อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำ
ยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี 

***อิสระอาหารมื้อกลางวัน และ มื้อเย็น***

- นำท่านเข้าที่พัก TMARK CITY HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   สนามบินซิโตเซะ - สนามบินดอนเมือง     

- เช้า บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ พื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร

- 09:55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดย สายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB) เที่ยวบินที่
HB 7905

- 16:15 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน 6 - 10 พ.ย. / 13 - 17 พ.ย.59
ผู้ใหญ่ (2 ท่านต่อห้อง)
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
29,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 7,500 บาท
สมาชิก - ลดท่านละ 300 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถ - รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต
   2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน 5) สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
   6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก    (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ (หลังการจองภายใน 3 วัน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมระบุโปรแกรมทัวร์  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ :
1. กรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง 15 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก
- แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่าง ๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 1 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่าง ๆ รวม 100%
- ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่น ๆ ท่านละ 10,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้า ประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่น ๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการ พิจารณาได้แก่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
2. กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์บาหลี
ทัวร์พม่า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home