โทยาม่า คานาซาว่า วัดนินจา ชิราคาว่า เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ ปราสาทมัตสิโมโต้ - 6 วัน 4 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ920
  รื่นเริงหรรษา โทยาม่า (6 วัน 4 คืน)


ชมเมืองโบราณ มรดกโลกและความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะ

โทยาม่า สวนโทนามิ คานาซาว่า สวนเคนโระคุเอ็น วัดนินจา คานาซาว่า
หมู่บ้านชิราคาว่า ทาคายาม่า โอคุฮิดะออนเซ็น
คามิโกจิ สะพานคัปปะบาชิ
เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ วาซาบิฟาร์ม
เจแปนแอลป์ กำำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- 23.00 น. พบกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง  กรุงเทพฯ - โทยาม่า - สวนโทนามิ - คานาซาว่า - สวนเคนโระคุเอ็น - วัดนินจา

- 01.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองโทยาม่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG CHARTER FLIGHT

- 09.00 น. เดินทางถึงสนามบินโทยาม่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ ญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองโทยาม่า อยู่ทางตอนเหนือของภาคกลางบนเกาะฮอนชู ทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาสูงเกือบ 3,000 เมตร เสมือนเทือกเขาแอลป์ในยุโรป จึงถูกขนานนามว่า Japan Alps และได้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อการค้าทาง ทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเมืองโทยาม่ากำลังจะถูกพัฒนาให้เป็นประตูสู่เอเชียต่อไปในอนาคต เนื่องด้วยเป็นดินแดนที่มี ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์มีทั้งอาหารทะเล บ่อน้ำแร่ธรรมชาติและแนวเทือกเขาสูงชันที่งดงาม จึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่โดดเด่นน่าเที่ยวชมทุกฤดูกาล

- จากนั้นนำท่านพบกับความสดชื่นหลากสีสันกับเทศกาลดอกไม้สวนโทนามิ ท่านจะได้พบกับดอกทิวลิปกว่า 10,000 ต้น จาก 400 สายพันธุ์ ซึ่งมีสีสันสวยงามตระการตารอให้การต้อนรับแก่นักท่องเที่ยว

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคานาซาว่า จังหวัดอิชิคาว่า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทาง พาท่าน ชม สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างสวนแห่งนี้ยึดตามศาสตร์ การสร้างสวนแบบจีนแต่ใช้ศิลปะการสร้างและตกแต่งแบบญี่ปุ่นโดยสวนแห่งนี้มีอายุมากว่า 500 ปีแล้ว และได้รับการดูแล รักษาเป็นอย่างดีจากทางการเพื่อเตรียมผลักดันในการขอขึ้นทะเบียนกับองค์การสหประชาชาติให้สวนแห่งนี้เป็นมรดกโลก ต่อไป

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Ninjadera หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของวัดนินจาที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่อยู่และแหล่งกำเนิดของพวก นินจาหรือสายลับของญี่ปุ่น ภายในวัดจะมีกับดักที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมของบรรดาเหล่านินจาและอาวุธของนินจาให้เราได้ชมกันด้วย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Kanazawa Sky Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   คานาซาว่า - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า - โอคุฮิดะ ออนเซ็น
                  
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับการตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใคร นั่นก็คือ บ้านทรงแบบ กัสโซ โดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตัวบ้านที่ออกแบบเป็นทรงสามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนถึงเกือบพื้น เพื่อเป็น การป้องกันตัวบ้านที่อาจจะพังได้ เมื่อเวลาที่หิมะตกลงมามากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมูบ้านแห่งนี้นั้นตั้งอยู่เกือบบริเวณ ใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมรอบอยู่โดยรอบ ทำให้มีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตก มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของตัวเกาะ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ทาคายาม่า

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินชม เมืองเก่าทาคายาม่า เมืองที่ยังคงความเป็นเมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ด้วยถนนภายใน เมืองที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก บ้านคฤหบดีที่สวยงามแบบญี่ปุ่นแท้ ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หา ชมได้ยากยิ่งตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน้าต่างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่า ของเมืองทาคายาม่า หรือสมญานามอีกอย่างว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” เลือกเดินดูของฝากเฉพาะถิ่นของฮิดะ ร้านขนมของหวาน นานาชนิด และตุ๊กตาลูกลิง ชื่อ ซารุโบโบ ซึ่งถือว่าเป็นของฝากยอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาว ญี่ปุ่นในเรื่องของความโชคดี เมืองเก่าแห่งนี้ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีให้อยู่ในสภาพคงเดิมมาตั้งแต่สมัยเอโดะ (ช่วงปี 1600-1868) ซึ่งหมู่บ้านในสมัยก่อนจะเป็นของบรรดาพ่อค้าที่ร่ำรวยจากการค้าขายและธุรกิจเงินกู้ บางร้านยังเปิดค้าขายมานับร้อย ๆ ปีแล้ว ด้วยอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับการปรับปรุงดูแลและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมด้านในได้ เรียกว่า Old private House

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Okuhida Onsen Yamano Hotel  หรือเทียบเท่า

- หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่   คามิโกจิ - สะพานคัปปะบาชิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - วาซาบิ ฟาร์ม

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่คามิโกจิ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมาก ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็น ภูเขารีสอร์ต สมัยก่อนบริเวณนี้ไม่เป็นที่รู้จักจนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารีชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้ค้นพบและเขียนแนะนำคะมิโกชิลงในหนังสือของเขาที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโกชิที่ทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะ เป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้ หากยืนบนสะพานจะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะและเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงามมาก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าประตูสู่เทือกเขาแจแปนแอลป์ถูกห้อมล้อมด้วยขุนเขาสูงใหญ่ ทำให้ได้ เปรียบในด้านการเพาะปลูก น้ำบริสุทธิ์ที่ไหลจากภูเขาผ่านชั้นหินมากมายทำให้สามารถปลูกไร่วาซาบิได้ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และยังมีชื่อเสียงในการทำเส้นโซบะได้อร่อยอันดับต้น ๆ ในประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 227,000 คน

- นำท่านชมปราสาทมัตสึโมโต้ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างอยู่บนที่ราบโดยตัวปราสาทและกำแพงเป็นสีดำทะมึนซึ่งแตกต่างจาก ปราสาทอื่น ๆ ในญี่ปุ่นที่นิยมสร้างเป็นสีขาวและสร้างบนเนินเขาหรือกลางแม่น้ำจนเป็นที่มาของคำว่า “ปราสาทอีกาดำ” อีกทั้งปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่ไม่เคยถูกทำลาย ดังนั้นสิ่งที่ท่านจะได้ชมจึงเป็นของดั้งเดิมทั้งสิ้น จึงได้รับให้เป็นมรดก โลกจนถึงปัจจุบัน อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

- จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังวาซาบิ ฟาร์ม ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับต้นวาซาบิของจริงว่า ก่อนที่จะนำมาเป็นอาหารอันขึ้นชื่อ และเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกนั้น มีวิธีการปลูกเป็นอย่างไร โดยภายในฟาร์มแห่งนี้จะแสดงสาธิตถึงการปลูกต้นวาซาบิ พร้อมกับ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนจริงตามธรรมชาติ วาซาบิที่ดีนั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และท่านยังจะสามารถชิมไอศกรีมที่
ผลิตขึ้นมาจากวาซาบิได้จากที่นี่อีกด้วย

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโน่ ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น ห่างจากโตเกียวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 200 กิโลเมตร ภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาฮิดะและอาคะอิชิ หรือเรียกกันว่า แอลป์เหนือและใต้ ซึ่งสูง จากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 กิโลเมตร ภายในจังหวัดมีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น คือ แม่น้ำชินาโน่ไหลผ่าน นากาโน่ จัดเป็นเมืองน่าเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงามและมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายชนิด เช่น ปีนเขา เล่นสกีและอื่นๆ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Shinshu Matsushiro Royal Hotel   หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า   กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ (Japan Alps) โดยรถโค้ชปลอดมลพิษ ซึ่งแล่นผ่านทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นระยะทาง ประมาณ 6.1 ก.ม. ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ความงดงามของเทือกเขาเจแปนแอลป์ตลอดสองข้างทาง เพื่อเดินทางสู่เขื่อนคุโรเบะเขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าพาโนราม่า ข้ามเหวลึกเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ลวดสลิงขึงผ่านระหว่างหุบเขาโดยไม่มีเสาค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว สู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชม ทัศนียภาพความงามอีกฟากหนึ่งของภูเขา จากนั้นโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าลอดใต้อุโมงค์สู่ภูเขาทาเทะยาม่า ภูเขาที่สูงเป็นอันดับ สองรองจากภูเขาฟูจิ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านนั่งรถโค้ชชมธรรมชาติ ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์และทุ่งราบที่อุดมสมบูรณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสได้ทุกฤดูกาล ผ่านชมน้ำตกเมียวโจน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เดินทางสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าแห่งเมืองโทยาม่า มีเวลาให้ท่านบันทึกความ ประทับใจและดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Toyama APA Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่หก  โทยาม่า - กรุงเทพฯ

- เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินโทยาม่า

- 10.30 น.     ออกเดินทางจากสนามบินโทยาม่าด้วยเที่ยวบิน TG CHARTER FLIGHT

- 14.55 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน

1 - 6 พ.ค. 56

ผู้ใหญ่ 57,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียง 57,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง 47,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 10,000 บาท

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 30 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 30 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

**สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 400 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มจากที่จัดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับ สายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่าย ในเที่ยวบินนั้น ๆ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ราคาได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิก
ของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการ
ตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่
ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์