โตเกียว นาริตะ ฮาโกเน่ ทะเลสาบฮาชิ ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ออนเซ็น 5 วัน 2 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ922
 
โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ   5 วัน 2 คืน

ท่องโตเกียว ชมพระใหญ่ไดบุสุ
ฮาโกเนะ ล่องทะเลสาปฮาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค


เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) ... พัก Onsen+เมนูขาปูยักษ์

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ

- 20.00 น. พบกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที **

- 22.10 น. ออกเดินทางสู่ นครโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 676  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

วันที่สอง  นาริตะ - คามาคุระ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซน

- 06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา นำท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็น ทำเลที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

- จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่ง

- นำท่านเดินทางสู่  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  (เป็นสถานที่ที่สามารถชมดอกซากุระได้ด้วย) ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

- นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบอาชิ  “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที)  เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบและชมความ งามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้วที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ พร้อมชิม 
“ไข่ดำ ท่านละ 1 ฟอง” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี

- บริการอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษสุด! กับเมนูขาปูยักษ์ และ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่
เสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ “ปูมัตสึบะ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุด และมีเนื้อที่นุ่ม น่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย“แบบไม่อั้น!!!”……………………………….

ที่พัก : Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่าหลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซน” (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - โอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - Duty Fee

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่  ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5  (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ช ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ บนยอดเขาฟูจิ  ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมี ความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้น และขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย  
- จากนั้นนำท่านสู่ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย โดยแบ่งเป็นทะเลสาบย่อย ๆ ได้ถึง 8 แห่ง โดยชื่อโอชิโนะฮัคไค มีความหมายว่า ทะเลสาบทั้ง 8 แห่งโอชิโนะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่เย็นสบาย และผ่อนคลาย ของทะเลสาบ อีกทั้งความสวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันน่าหลงใหลยังประทับท่านอีกด้วย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ใกล้สถานีรถไฟ มีชื่อว่า  "MeiJi Jingu Shrine" ศาลเจ้าแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับจักรพรรดิ MeiJi

- นำท่านสู่“มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย เพื่อเป็นการ เอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของ ชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ย่านฮาราจุกุ เป็นศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ที่แต่งหน้า แต่งตัว กันแบบที่เรียกได้ว่าหลุดโลก มาอวดโฉมกัน โดยในวันอาทิตย์เด็กวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นจะมารวมตัวกัน มีทั้งแนวแฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะน่ารัก เป็นสีสันให้กับถนนสายนี้ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก PEARL HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่สี่   พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

- นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิมพีเรียล สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงนำการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง และ ความเจริญมาสู่ญี่ปุ่นพระราชวังนี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุน และ ซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธา

- นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ให้ท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง ถนนนากามิเสะ แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ ขนมอาเกมันจู

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าลิฟต์และค่าเข้าชมต่าง ๆ)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านสู่ โอไดบะ แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและทันสมัย ...  ที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่นตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มี
สะพานเรนโบว์
(Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์,
ค่าเข้าชม และเครื่องเล่นต่าง ๆ) พร้อมถ่ายภาพกับเทพีสันติภาพที่ตั้งเด่นเป็นสง่า

- ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งที่ Aqua City  ซึ่งชั้นบนได้จำลองร้านต่างแบบญี่ปุ่นย้อนยุค … ตื่นตาตื่นใจกับหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุด ขวัญใจเด็ก GUNDAM ตัวยักษ์ใหญ่สีสันสดใส สำหรับท่านที่ชื่นชอบ “รถยนต์” ท่านจะได้พบกับรถยนต์ล้ำสมัยมากมาย ทั้งรุ่นส่งออกและรุ่นที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ รวมทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดที่เคยจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ 2003 ได้ที่
(MegaWeb)
ตามอัธยาศัย

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***


- 20.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ


วันที่ห้า  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

- 00.20 น. เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบิน TG611

- 05.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน 19 - 23
26 - 30 ก.ย.

3 - 7 / 10 - 14
17 - 21 / 20 - 24
23 - 27 / 24 - 28 ต.ค.

6 - 9 / 13 - 16
21 - 25 พ.ย.

5 - 9 / 8 - 12
19 - 23 / 26 - 30 ธ.ค.
ผู้ใหญ่ (2 ท่านต่อห้อง) 39,900 บาท 40,900 บาท 38,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 38,900 บาท 39,900 บาท 37,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 37,900 บาท 38,900 บาท 36,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 6,900 บาท 6,900 บาท 6,900 บาท

**สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มจากที่จัดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 2,500 เยน ตลอดทริป
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
(2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
(3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น

*คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะ ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขการยกเลิก
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
4.แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
5.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และอื่น ๆ ท่านละ 10,000 บาท

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ (กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์เดินทาง)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ ใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ
4. การถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจ คืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์, พนักงาน, ตัวแทนของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิ์การให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ หากมีการออกเอกสารใดต้องมีลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์