ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ จิโกกุดานิ ภูเขาไฟอุซุซัง คิโรโระสโนว์เวิลด์ โอตารุ 5 วัน 3 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ926 HOKKAIDO WINTER  5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ จุดกำเนินน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ
นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟอุซุซัง แช่น้ำแร่แบบออนเซ็น คิโรโระสโนว์เวิลด์
เที่ยวชมเมืองโอตารุ คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


เมนูพิเศษ   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

 

วันแรก   กรุงเทพฯ

- 20.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB)เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

- 23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน ซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด โดย สายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB) เที่ยวบินที่ HB 7904

วันที่สอง    สนามบินชิโตเซ่ - โนโบริเบทสึ - ดาเตะจิไดมูระ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวอุซุซัง - ศูนย์อนุรักษ์หมี

- 07.55 น. เดินทางถึง สนามบินซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด

- เดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ใน หนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย

- นำท่านเดินทางไปชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำผุร้อนและ
บ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก

- เดินทางสู่ โทยะ นำท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ของเปลือกโลกในปี 1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบัน

- นำท่านเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYA KOHANTEI หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
            

- หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาน (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

วันที่สาม    คิโรโระ สโนว์เวิลด์ - โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 08.00 น.  ในเดือนธันวาคม นำท่านสัมผัสประสบการณ์ทดลองเล่นกระดานเลื่อนที่  คิโรโระสกีรีสอร์ท (Kiroro Ski Resort) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน อะไกกาว่า (Akaigawa Village) ใกล้เมืองโอตารุ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบ ๆ รีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่น ด้วยทัศนียภาพ อันงดงาม (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือ ของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป
          
- นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออก และตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย ให้ท่านเพลิดเพลิน แต่ที่โอตารุนี้เป็นแห่งแรกและมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่ยังใช้การได้ดี เป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ด้านหน้าตึก กับเสียงเพลงจาก “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้น นานนับ
ศตวรรษ คู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก และตระการตากับ “โรงงานเป่าแก้ว” ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริสตัลราคาแพง แต่ราคากลับย่อมเยา หรือจะเลือกเป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชม “อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า” หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้
เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของ
รัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านชม“หอนาฬิกาโบราณ” สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆัง ยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด และชมความสวยงามของ “สวนสาธารณะโอโดริ” ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วย น้ำพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตกของตัวเมือง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างพร้อม ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น

- นำท่านเข้าที่พัก TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
                     

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 08.00 น   **อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน** ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้ มีไกด์แนะนำการเดินทาง **ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ เช่น
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอาง, เสื้อผ้าแฟชั่น,กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

- จากนั้น ช๊อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับ นักท่องราตรี   

อิสระตามอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย 
วันที่ห้า   สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซิโตเซ่

- 09.55 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดย สายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB) เที่ยวบินที่ HB 7905

- 17.15 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน

11 - 15 / 18 - 22
25 - 29 ธ.ค.59

4 - 8 ธ.ค.59

2 - 6 / 9 - 13
16 - 20 ธ.ค.59

ผู้ใหญ่ (2 ท่านต่อห้อง) 37,900 บาท 38,900 บาท 39,900 บาท
เด็กอายุ 8 - 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 37,900 บาท 38,900 บาท 39,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท


**สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทัศนาจร (ไป-กลับทั้งคณะ)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- ค่าโรงแรมทีพักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จััดให้ เป็นต้น
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
5. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท

หมายเหตุ
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืน ค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทาง การเมือง โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับ ระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย


โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์