ฮอกไกโด ซับโปโร ทุ่งดอกไม้ซิกิไซ บิเอะ ฟูราโน่ โซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ926A   ซับโปโร ฟูราโน่ โซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน

สัมผัสฤดูดอกไม้บาน สวรรค์บนดิน ณ เมืองฟูราโน่ บิเอะ
สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) เมืองอาซากาว่า สวนสัตว์อาราชิยาม่า น้ำตกกิงกะ
น้ำตกริวเซ ไอซ์พาวิลเลียน เมืองบิิเอะ สระน้ำสีน้ำเงิน ทุ่งดอกไม้ชิกิไซ โทมิตะฟาร์ม
โรงงานชีส เมืองยูบาริ เมืองซับโปโร มิสซุย เอาร์เลท
โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ
ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด ตึกที่ทำการรัฐบาล 
หอนาฬิกา สวนโอโดริ ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ


** เมนูพิเศษ.. บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ชาบูชาบู (แบบไม่อั้น)**
** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ผ่อนคลายสบายๆแช่ออนเซ็น **


วันแรก   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด)    

- 20.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

- 23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670


วันที่สอง   สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮีกาว่า - สวนสัตว์อาราชิยาม่า - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ  

- 08.00 น. ถึง สนามบินชิโตเซะ  (เกาะฮอกไกโด)  ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วย ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา มีแม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตูสู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย

- เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด  ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของ สัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่ง นี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่าง ๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้น ๆ จึงทำให้ ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น นกเพนกวินแสนรู้ หมีโพลาขั้วโลกเหนือตัวใหญ่ ขนาดความยาวของลำตัว 3 เมตร ชมลีลาการว่ายน้ำของแมวน้ำอายุ 4 ปี หมวดลิงต่าง ๆ อาทิเช่น ลิงอุรังอุตัง ที่ปืนป่ายบน เครื่องห้อยโหนบนที่สูงถึง 17 เมตรได้อย่างสบาย ๆ ลิงภูเขากว่า 30 ตัว หมีสีน้ำตาลยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด สิงโตเจ้าป่า และเพื่อนร่วมสวนสัตว์อื่น ๆ อีกมากมายในฤดูหนาวสัตว์จากเขตร้อนก็จะถูกจัดให้อยู่ในที่อบอุ่น และมีกิจกรรมให้นกเพนกวิน ได้ออกมาเดินทักทายแขกผู้มาเยือน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวเซ ที่มีความสูงถึง 90 เมตร และน้ำตกกิงงะ ที่มีความสูงถึง 120 เมตร ซึ่งเป็นน้ำตกที่มี ความงดงามเป็นอย่างมาก ทั้ง 2 น้ำตกนี้ถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกผัวเมีย ซึ่งอยู่คู่กันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน และเรียกนักท่อง เที่ยว เข้าไปชมความงามมากมายนับไม่ถ้วน

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก Hotel Taisetsu หรือ เทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ จึงเชื่อว่า ถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น **


วันที่สาม   ไอซ์พาวิลเลียน - เมืองบิเอะ - สระน้ำสีน้ำเงิน - ทุ่งดอกไม้ชิกิไซ - โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีส - เมืองซาโฮโร  **แช่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ **   
                     

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นําท่านเดินทางสู่  “เมืองคามิคะวะ” ที่ฮอกไกโดจะมีเมืองที่ใช้ชื่อ คามิคะวะ ซ้ำกันถึง 3 เมือง เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ ทางต้นทางของแม่น้ำ เมืองคามิคะวะแห่งนี้เป็นทางผ่านของแม่น้ำอิชิคาริ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในฮอกไกโด ด้วยความยาว ถึง 268 กิโลเมตร และมีความยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นทางเดียวกันกับทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาว เหน็บ ที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด  

- นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน โลกมิติใหม่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะกับบรรยากาศเย็นเยือกแข็ง ตลอดปีของ ดินแดนทางเหนือ มีถ้ำที่มีอุณหภูมิติดลบ -40 องศา ทางเดินเป็นอุโมงค์น้ำแข็ง เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะอย่าง สวยงาม ให้ท่านได้ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อาทิ ถ้ำหิมะที่มีหินงอกหินย้อย และ พบกับความน่ารักของ นางฟ้าทะเล คลีโอเน่ Sea Angle อิสระให้ท่าน ได้บันทึกภาพความประทับใจ (ไม่รวมค่าเรื่องเล่นต่าง ๆ)

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills”  ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว ระหว่างสองข้างทางที่เต็ม ไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลัง สลับเนินเขา  ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูป และบันทึกไว้ในความทรงจำ อย่างยิ่ง โดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดี และได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และ โฆษณาสินค้าต่าง ๆ มากมาย

- จากนั้นเดินทางสู่ สระน้ำสีน้ำเงิน หรือ อาโออิเคะ สระน้ำสีน้ำเงินที่สวยงามจับตา เหมือนต้องมนต์สะกด สระนี้เกิดหลังจาก การสร้างเขื่อนในต้นน้ำของแม่น้ำบิเอะ ในเมืองบิเอะ เขื่อนได้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซึ่งเกิดระเบิดขึ้น ในเดือนธันวาคม ปี 1988 การสร้างเขื่อนได้มีผลทำให้กระแสน้ำของแม่น้ำบิเอะไหลย้อน และสะสมจนกำเนินเกิดบ่อน้ำ สีน้ำเงินในป่าขึ้น แร่ธาตุในน้ำซึ่งเป็นแร่อลูมิเนียมไฮด๊อกไซด์ ทำให้เกิดคลื่นแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สะท้อนเป็นกระจก ส่องประกายระยับ ตัดกับทิวไม้ ที่ลอบล้อมในธรรมชาติ ได้งดงามจับใจ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านชมสวนสวยอีกหนึ่งสวน ชมทุ่งดอกไม้ชิดิไซ  หรือ The Hill of Seasonal Colors มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ ทุ่งดอกไม้ในรูปแบบพาโนรามาที่สลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสันสะพรั่งไปตามฤดูกาล ทั้งฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนจนกระทั่งใบไม้ร่วง ให้ได้ชื่นชมกัน ส่วนในฤดูหนาวนอกจากความขาวกระจ่างดูสะอาดตาไปทั่วบริเวณ

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึและเทือกเขายูบาริ ทำให้ เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลุกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดตาม ฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปปี้ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเป็นดอกคอสมอส ซึ่งแต่ละเดือนจะมีดอกไม้ต่างกันไป

- อิสระให้ถ่ายรูปหรือทำกิจกรรมภายในฟาร์มมีทั้งส่วนจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพรรณดอกไม้ ประวัติความเป็นมา ทุ่งดอกไม้ ร้านของที่ระลึกที่ทำจากดอกไม้แห้ง รวมถึงคาเฟ่ที่มีทั้งเครื่องดื่มและขนมที่ทำจากส่วนผสมของดอกไม้ โดยมีลาเวนเดอร์ เป็น นางเอก และที่พลาดไม่ได้เลยคือการลิ้มรสไอศครีมลาเวนเดอร์แท้ ๆ

- จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานชีส Furano จะออกจากตัวเมือง Furano มาทางใต้ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เท่านั้น ตัวโรงงานจะ อยู่บนเขา ฟูราโนยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิต ชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ได้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตตลอดจน ลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดำ (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก  และใกล้ ๆ กับโรงงานผลิต ชีสมืองฟูราโนยังมีส่วนผลิตไอศกรีม และพิซซ่า ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถทดลองทำเนย ไอศกรีม ขนมปัง และชีส ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาโฮโร

- นำท่านเข้าที่พัก SAHORO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์
** พิเศษสุดๆๆ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์  แบบไม่อั้น  พร้อมและเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น และ เครื่องดื่มไม่อั้น !!!

** อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้ แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น **
วันที่สี่   ยูบาริ - ซับโปโร -มิสซุย เอาท์เลท - โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ - ซัปโปโร - ตึกที่ทำการรัฐบาล - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ        

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ เป็นศูนย์กลางของกิ่งจังหวัดอิชิกะริ ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ
และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นหนึ่งในเมืองใหม่ที่สุดในญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน แต่เมื่อปี ค.ศ. 1857
(พ.ศ. 2400) มีประชากรยุคบุกเบิกเพียง 7 คน ซัปโปโรขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของ "มิโซะราเม็ง" และราเม็งหลากหลาย ชนิดของซัปโปโรก็ยังเป็นที่แพร่หลาย นอกจากนี้ "ซุปแกงกะหรี่" พร้อมผักและเนื้อไก่ยังเป็นหนึ่งในความพิเศษในซัปโปโร ซึ่งในขณะนี้มีร้านซุปแกงกะหรี่มากมายตั้งอยู่ตามเมืองและตำบลต่าง ๆ ของฮอกไกโด ซัปโปโรยังถูกกล่าวขานในเรื่องของ
อาหารทะเลที่มีความสดและรสชาติเยี่ยม อาทิ แซลมอน เม่นทะเล ปู ฯลฯ และยังมีการปลูกบลูเบอรี่และแตงโม ที่หลาก สายพันธุ์ 

- นำท่านช้อปปิ้งที่ มิสซุย เอาท์เลท  เปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่แบรนด์ชั้นนำ จากต่างประเทศ สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งและสินค้าทั่วไป ประกอบด้วยแบรนด์ ดังถึง 128 แบรนด์ ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขาใน ฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นั่ง เช่นเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์ม เอาท์เล็ตที่นี่จึงเต็มไปด้วยสรรพสิ่งให้ชาวฮอกไกโด และนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้สัมผัส ในวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ Mitsui Outlet Park ยังเป็นสปอนเซอร์ จัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบ และพันธุ์ไม้นานาชนิดที่เบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพนิยาย ให้ท่านได้ชมและเลือกสรร ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากช็อคโกแลตมากมายในโรงงาน ให้ท่านได้ลิ้มรสกับรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมายหลากหลายแบบ ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า “ช็อคโกแล็ตสีขาวแด่คนรัก” จากนั้นให้ท่านได้อิสระ เลือกซื้อ ขนมเค้ก คุกกี้  ช็อคโกแล็ต ฯลฯ กลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ กลับบ้านก็ได้

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น  ผังเมืองซัปโปโรมี ลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ ชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

- นำท่านเที่ยวชม ตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1888 โดยใช้อิฐ มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด สัญญลักษณ์ที่ เห็นได้ชัดคือ มีดาวแดง 5 แฉก และธงรูปดาว 7 แฉก ด้านหน้าอาคารเป็นสวนร่มรื่น อาคารนี้เคยใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่น สมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารที่ทันสมัยด้านหลัง ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็น พิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

- ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายใน อาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเรื่องราว และวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ ที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีการสั่งเครื่องกลไบของนาฬิกาขนาดใหญ่มาจากบอสตัน สหรัฐอเมริกา

- นำท่านสู่ ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่าง ๆ มากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค และอื่น ๆ อีก มากมาย เช่น ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง shisedo kose kiss SKII Kanebo อีกทั้งยังเป็นจุด นัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่น ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อ

*** อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้สะดวกสบายในการช้อปปิ้ง ***

- นำท่านเข้าที่พัก ANA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

- 10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

- 15.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย**

  ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 40,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 40,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 39,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 37,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 6,900 บาท
ลูกค้ามีตั๋วแล้ว มีส่วนลดท่านละ 18,000 บาท  

*ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป
**สมาชิก EZyTrip ลดราคาอีกท่านละ 400 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนิน การที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
- ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า   
- ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัด ที่มีการ ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จัดให้ เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย - ถ้ามีการเรียกเก็บ)
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
- ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถที่ญี่ปุ่น 2,000 เยนต่อคน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร


เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง           
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ที่มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด                        
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด                       
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วันทำการขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท                         
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  29 -19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด                         
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 - 18 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 75% ของราคาทัวร์                         
6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
7. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง คณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่น ๆ ท่านละ 10,000 บาท                      
9. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ อาทิเช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันชาติต่างๆ ทางบริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน และโรงแรมเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋ว เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ                                
10. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ หรือ เต็มจำนวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการ
เดินทาง เรียบร้อยแล้ว                 11. กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่า บริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน                                
12. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)               
13.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น               
14. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทาง การเมือง โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง    
5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ  รวมถึงไกด์จะไม่สามารถ รอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อ ช่วยเหลือท่านเป็นระยะ    
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่ นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด    
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข  ข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด    
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี    
9. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตาม รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ  โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความ ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ ของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
11. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
12. บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการ เดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง


เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการ พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคน เข้าเมือง จะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่น ๆ สาหรับรายละเอียดของ เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ต้องเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางชั่วคราวไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ ที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์