ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ไทเป ชิโตเซ่ โซอุนเคียว ยูบาริ โอตารุ ซับโปโร 5 วัน 4 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ926B  เที่ยว 2 ประเทศ ไต้หวัน ฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน

ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 ชิโตเซ่ โอตารุ อาซาฮิคาว่า คามิกาว่า พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ พิพิธภัณฑ์สาเก
โอโตโยม่า
  ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิลเลียน โซอุนเคียว โรงงานช็อกโกแล็ต ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ตึกรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา สวนโอโดริ ตลาดนิโจ เรร่า เอาท์เลตมอลล์


เดินทางวันที่
  13 - 17 เม.ย.55 และ 14 - 18 เม.ย.55

วันแรก  กรุงเทพฯ - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101

- 06.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

- 08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน CI 066

- 13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศไต้หวันแล้ว นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวันซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รวบรวม ของล้ำค่า ในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมด

- จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง (Ximending Circle) แหล่งรวมวัยรุ่นไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเรา ก็คงเทียบได้กับ ย่านสยามสแควร์  ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ ย่านนี้จะเต็มไปด้วย เหล่าบรรดาวัยรุ่นมาเดินเที่ยวกันอย่างเนืองแน่น ซีเหมินติง ยังมักถูกใช้เป็น จุดแถลงข่าวเปิดตัว เปิดอัลบั้มสำหรับนักร้องและวงดนตรีชื่อดังยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน ส่งผลให้ย่านซีเหมินติง ที่เต็มไปด้วยผู้คนอยู่แล้ว ยิ่งหนาแน่นไปด้วยบรรดาวัยรุ่น แฟนคลับที่มาให้กำลังใจศิลปินในดวงใจของตัวเอง

- นำท่านชม ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ใหม่ของไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร จึงทำให้เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก ชื่นชมกับจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกโดยเป็นจุดที่ทำเป็นระเบียงรอบตัวตึกซึ่งอยู่บนชั้นที่ 91 การออกแบบเป็นการผสมผสาน สัญลักษณ์อันเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและตามความเชื่อโบราณ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัย ลักษณะตัวอาคาร ออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง มีการติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 900 ตัน ทำหน้าที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคาร สูงเสียดฟ้าแห่งนี้สั่นไหวไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งมีเร็วถึง 1,008 เมตรต่อนาที

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Novotel Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สอง   ไทเป - ชิโตเซ่ - โอตารุ

- หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบิน

- 08.40 น. ออกจากสนามบินเถาหยวนกรุงเทเปเพื่อเดินทางสู่ฮอกไกโดโดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบิน CI 130

- 13.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น
แล้ว นำท่านสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่
ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเอง
และประเทศในแถบยุโรป

- นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ สวยงามมากมาย
ที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือ
เป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย

- จากนั้นชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่าง ๆ นั้นก็จะได้เครื่อง
แก้วที่ออกมาในรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Grand Park Otaru หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   อาซาฮิคาว่า - คามิกาว่า - พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ - พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโยม่า - ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า
ไอซ์ พาวิลเลียน - โซอุนเคียว

                     

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Asahikawa เมืองใหญ่อันดับรองจากเมืองซัปโปโร เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมือง ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา แม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตูสู่เมือง ฟูราโน่ อีกด้วย

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกแห่งความหนาวเหน็บ พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ หรือ SNOW CRYSTAL MUSEUM พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ถูกจัดขึ้น โดยตั้งใจจะนำเสนอให้เป็นในรูปแบบของหิมะ น้ำแข็งและความเย็น ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับเสาน้ำแข็งขนาดใหญ่มากมาย และที่พลาดไม่ได้คือ ห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งถึง -40 องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นจริงที่เกาะฮอกไกโด

- บริการอาหารกลางวัน ณ ณ Ramen Village

- นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า อิสระให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิต และลิ้มลองสาเกรสชาติกลมกล่อม ตามอัธยาศัย

- นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะที่ได้ไปชมมาตรงที่ ตั้งแต่ ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟหลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ -20 องศา

- นำท่านเดินทางสู่ หุบผาโซอุนเคียว หรือที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่เมฆ” เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัว อยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนเสน่ห์และสีสัน ความงามตามธรรมชาติด้วยความ
ยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสูงเสียดฟ้ากว่า 150 เมตร

- บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม Sounkaku Grand หรือเทียบเท่า (ห้องพักแบบญี่ปุ่น) หลังอาหาร เชิญท่านลองอาบน้ำ แร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณ และ ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่  โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแล็ตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่าน สามารถเลือกซื้อช็อกโกแล็ตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้นั้นคือ ช็อกโกแล็ตสีขาวแด่คนรัก (ShiroiKoibito) หรือเดินถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโต และกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้าย ตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาว อเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

- นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการการผลิตเบียร์ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอนการผลิต การบ่ม การกลั้น จนกระทั่งสำเร็จรูปออกมาเป็นเครื่องดื่มพรายฟองสีทองชั้นดี จำหน่าย ท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำมาจากเบียร์ได้อีกด้วย

- นำท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่ และเป็นตึกที่สูงที่สุด ของเมือง โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็น พิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราว ประวัติความเป็นมาต่าง ๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่าง ๆ บนเกาะฮอกไกโดด้วย

- จากนั้นเที่ยวชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือน สถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น

- นำท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาว จากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ที่สวนแห่งนี้ และยังได้ช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ เป็นช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin

- บริการอาหารเย็น แบบชาบู ชาบู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้น  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า   ตลาดนิโจ - เรร่า เอาท์เลตมอลล์ - ชิโตเซ่ - ไทเป - กรุงเทพฯ

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านชม ตลาดนิโจ ตลาดสดยามเช้าซึ่งเป็นแหล่งรวมของทะลสด ผักสดพื้นเมือง และอาหาร มากมายให้ลิ้มลอง

- จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันที่ Rera Outlets Mall ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมรวบ สินค้าหรูแบรนด์เนม จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบกับสินค้าคุณภาพในราคาที่ท่านพอใจ ได้จากที่นี่โดยสินค้าบางรุ่นนั้น ถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% เลยทีเดียว

- อิสระอาหารกลางวัน ณ เอาท์เลท เพื่อให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของได้อย่างจุใจ โดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่น ต้นตำรับหลากหลายชนิดตามความต้องการ

- 12.30 น. เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

- 14.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน ชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบิน CI 131

- 17.40 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน

- 22.20 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CI 065

- 01.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย**

  ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 54,990 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 51,990 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 48,990 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 10,000 บาท

*ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
  ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
  **สมาชิก EZyTrip ลดราคาอีกท่านละ 400 บาท
  **EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

  ค่าใช้จ่ายนี้รวม
  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุ
  - ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
  - ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
  - ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นคนต่างด้าว
  - ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
  - มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
  - ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

  ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

  - ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จััดให้ เป็นต้น
  - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
  - ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
  - ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

  การสำรองที่นั่ง
  1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
  2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
  3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
  4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


  เงื่อนไขการยกเลิก
  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับ สายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

  หมายเหตุ
  1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
  2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืน ค่าบริการได้
  3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทาง การเมือง โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับ ระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

  เอกสารสำหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
  1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทาง
  2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีขาว ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร ในกรณีเด็กไม่มีบัตรประชาชน
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  5. สำเนาทะเบียน
  6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
  7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือฝากประจำเท่านั้น โดยปรับบัญชีเดือนล่าสุดทุกหน้าและใช่ย้อนหลัง 6 เดือน
  8. หลักฐานการทำงาน
     8.1 พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่ เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
     8.2 เจ้าของกิจการ: หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ ถึงวันที่เดินทาง
     8.3 นักเรียน: หนังสือรับรองจากสถาบันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

  หมายเหตุ
  1. ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องใช้เอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมกับแนบเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่สถานฑูตด้วยตัวเองเท่านั้น ยกเว้น ท่านที่เคยมีวีซ่าญี่ปุ่นอยู่แล้ว และเคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา สามารถส่งเฉพาะเอกสารทั้งหมดมาให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นให้ได้ และใช้เวลา 3 วันทำการ

  2. ในกรณีของนักเรียนที่จะเดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดา หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังรับรองจดทะเบียน การค้าจากกระทรวงพาณิย์ของบิดาหรือมารดา และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดา (สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น)

                       ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาแต่เดินทางไปกับญาติ ก็จำเป็นต้องยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย


  โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
  Fax : 0-2733-7225
  Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
  E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
  ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์