ญี่ปุ่น โอกินาวา ชูราอุมิ ซินโตชิน ปราสาทซูริ 4 วัน 3 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ927  เที่ยว 2 ประเทศ ไต้หวัน - มินามิคิวชู
5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน พิพิธภัณฑ์กู้กง ซีเหมินติง ตึกไทเป 101 โอกินาวา ชูราอุมิ อควาเรียม โรงผลิตเบียร์โอเรี่ยน
ผามันซาโมะ อเมริกันวิลเลจ ปราสาทชูริ โอกินาวาเวิลด์ โรงงานผลิตเหล้าอาวาโมริ
อาชิบิน่า เอาท์เลทมอลล์ ถนนโคคุไซ


เมืองคาโกชิม่า อยู่ในจังหวัดคะโงะชิมะ ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่
ทางตอนใต้สุดของดินแดนอาทิตย์อุทัย มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวออนเซนของญี่ปุ่น โดยมีภูเขาไฟซากุระจิม่าที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และพร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องการอาบทรายร้อนเพื่อสุขภาพ ที่อิบูซุกิทางตอนใต้สุดของเมืองอีกด้วย

วันแรก  กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทป 101 - ซีเหมินติง

- 06.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

- 08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน CI 066

- 13.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไต้หวัน นำท่าน เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่า เปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่ง แต่หัวใจอยู่ที่ไต้หวัน ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของ ล้ำค่าจากทุกราชวงศ์ของจีนกว่า 6 แสนชิ้น มากกว่า 5 พันปี ที่จะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุก ๆ 3 เดือน ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ติดอันดับ 1 ใน 4 สุดยอดของพิพิธภัณฑ์ของโลก ในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมด

- นำท่านชม ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ใหม่ของไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร จึงทำให้เป็นอย่างเป็นทางการตั้งแต่
พ.ศ. 2547 ชื่นชมกับจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกโดยเป็นจุดที่ทำเป็นระเบียงรอบตัวตึกซึ่งอยู่บนชั้นที่ 89 การออกแบบเป็นการ ผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีน และตามความเชื่อโบราณให้เข้ากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัย
ลักษณะตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง มีการติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 900 ตัน ทำหน้าที่ดูดซับแรงสั่น
สะเทือนไม่ให้อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งนี้ สั่นไหวไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งมีความ
เร็วถึง 1,008 เมตรต่อนาที จนได้รับรองว่าเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปี 2554 และเป็นอาคารสีเขียว
ที่สูงสุดและใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

- นำท่านช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง (Ximending Circle) แหล่งรวมวัยรุ่นไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่าน สยามสแควร์ ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ ย่านนี้จะเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาวัยรุ่นมาเดินเที่ยวกันอย่างเนืองแน่น ซีเหมินติง ยังมักถูกใช้เป็น จุดแถลงข่าวเปิดตัว เปิดอัลบั้มสำหรับนักร้องและวงดนตรีชื่อดังยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน ส่งผลให้ย่านซีเหมินติง ที่เต็มไปด้วยผู้คนอยู่แล้ว ยิ่งหนาแน่นไปด้วยบรรดาวัยรุ่นแฟนคลับที่มาให้กำลังใจศิลปินในดวงใจของตัวเอง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Novotel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   ไต้หวัน - คาโกชิม่า- สวนเซนกังเอ็น - อาบทรายร้อนที่ อิบูซุกิา

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

- 09.30 น. ออกจากสนามบินเถาหยวนกรุงไทเป เพื่อเดินทางสู่คาโกชิมะ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 118
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- 12.40 น. เดินทางถึง สนามบินคาโกชิม่า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรตรวจเช็ค สิ่งของสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองคาโกชิม่า มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือเกาะซากุระจิมะ เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับตั้งอยู่ที่ ช่องอ่าว คิงโค มองจากตัว เมืองคาโกชิม่า แล้วจะมองเห็นภูเขาแห่งนี้ใกล้มาก และอีกที่ก็คือเกาะยาคุชิมะ ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยังเป็นที่ที่ทำให้นักเขียนเรื่องโตโตโร่เกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างเรื่องโตโตโร่ขึ้นมาอีกด้วย

- นำท่านเดินทางสู่ สวนเซ็นกัง หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิโซะ ไตเอ็น ตั้งอยู่บนเขาท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง
คาโกชิม่าได้จากบนยอดเขานี้ และเมื่อถึงฤดูซากุระบาน ที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวชมดอกซากุระ ที่นี่ยังมี แหล่งรวมบ่อน้ำร้อนคิริชิมะ เป็นแหล่งรวมบ่อน้ำร้อนน้อยใหญ่แปดแห่งไว้ด้วยกันเชื่อว่าเป็นแหล่งบำบัด เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่เมืองอุบูซุกิยังมีบ่ออบทรายร้อนมีผลดีต่อสุขภาพและความงาม

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Hakusuikan Hotel หรือเทียบเท่า พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับการอาบทรายร้อน (Black Sand Bath) ซึ่งมีชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปุ่น ทรายร้อนที่ว่าสีค่อนจะออกสีดำ เนื่องด้วย กรดกำมะถันจากน้ำแร่ใต้พื้นดิน ท่านจะได้สวมใส่ชุดยูคาตะในการอบทรายร้อนอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติของการแช่ทรายร้อนจะ ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี


วันที่สาม   อิบูซุกิ - หมู่บ้านซามูไร - ช้อปปิ้งคาโกชิม่า - มิยาซากิ - ศาลเจ้าอาโอชิม่า - เกาะอาโอชิม่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร ย้อนรอยอดีตหลายร้อยปีใน “ซามูไร” อีกย่านประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้ ถนนหนทาง แม่น้ำ และบ้านของซามูไรยังคงเป็นเหมือนเช่น สมัยที่ยังมีอาณาจักรของซามูไรซึ่งรับใช้ผู้ครองเมืองมาเอดะ พาท่านเที่ยวแหล่ง ช้อปปิ้งคาโกชิม่า

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่เมือง มิยาซากิ เมืองสำคัญทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะคิวชู ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านรีสอร์ทริมทะเล และสวนน้ำโอเชี่ยนโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ได้ปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อปี 2006 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของเกาะ เพื่อพาชม ศาลเจ้าอาโอชิม่า ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ที่ล้อมรอบไปโดยหินที่แตกต่างกัน เรียกว่า Ogre's washboard

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Miyazaki Kanko Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   มิยาซากิ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซนจิ - ฟุคุโอกะ - คาแนล ซิตี้

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านไปยัง เมืองคุมาโมโต้ เมืองคุมาโมโต้ หรือ เมืองคุมาโมโตะ เป็นอีกหนึ่ง จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัด คุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองหลวงเก่าแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ และเมืองยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ปราสาทคุมาโมโต้ และทิวทัศน์สวยงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียว เป็นต้น

- จากนั้นนำท่านไปยัง ปราสาทคุมาโมโต้ ที่เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นในปี 2150 โดยการควบคุมการก่อสร้างของ KIYOMASA KATOG โชกุนผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในสมัยนั้น โดยถือว่าเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของช่วงยุคสมัยนั้น ซึ่งปราสาท แห่งนี้นั้นเป็นหนึ่งในสามของปราสาทที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศญี่ปุ่น

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหารให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ สวนซุยเซนจิ ติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดของญี่ปุ่น อุทยานขนาดใหญ่ ท่ามกลางเนินเขา ซึ่งได้รับการจัดแต่งเป็นวนอุทยานแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ตั้งแต่เมื่อสมัย 300 ปีก่อนโดยครอบครัวโชกุนตระกูล ฮิโรกาว่า ที่ได้บรรจงสร้างสรรขึ้นด้วยความเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่เป็นสวนที่มีความงดงาม และมีนักท่อง เที่ยวเป็นจำนวนมากที่เมื่อมาเยือนเมืองคุมาโมโต้ ต้องไม่พลาดที่จะมาเก็บภาพของสวนแห่งนี้เป็นที่ระลึก

- เดินทางสู่ เมืองฟูคุโอกะ เมืองน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของ ประเทศ มีชายฝั่งอยู่ใกล้กับจีนและเกาหลี เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมหลากหลายที่ยังคงหลงเหลือร่อง รอย เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนฟูคุโอกะ พลาดไม่ได้ที่ชาวพุทธอย่างเรา ต้องไปกราบไหว้ศาลเจ้า ในลัทธิชินโต ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น ศาลเจ้า "ดาไซฟุ เท็มมังงุ" และยังมีย่านช็อปปิ้ง โดยเฉพาะเทนจิน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าแหล่งใหญ่

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คาแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าที่ถูกออกแบบขึ้นมา โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยมีรูปแบบที่ไม่ เหมือนใคร โดยการสร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำเป็นเมือง ๆ หนึ่งที่รวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นโรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ที่จัดแสดงนิทรรศการ ร้านอาหาร ร้านราเม็ง เป็นต้น

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Washington Hotel  หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า   ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็มมังงุ - อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็มมังงุ อันเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู และอยู่ห่างจากเมืองฟุคุโอกะเพียง 20 นาทีโดยทางรถยนต์ มีแหล่งโบราณคดีซึ่งค้นพบในบริเวณใกล้เคียง เทศกาลฮะกะตะ   ดงทะกุและเทศกาลยะมะงะซะ เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้ เต็มไปด้วยผู้คน มีเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ นาม "สุวานาระ นิจิชาเนะ" ผู้มีชื่อเสียงด้านการศึกษาสถิตอยู่ จึงเป็นสถานที่ให้พวกนักเรียน นักศึกษาจะพากันไปบนบาน ขอให้สอบผ่าน ขณะที่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นก็มักนิยมมาขอพรเพื่อให้บุตรหลานมีการศึกษาที่ดี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- อิสระช้อปปิ้ง ย่านเท็นจิน (tenjin) ย่านเท็นจิน เป็นย่านช้อปปิ้งและย่านธุรกิจใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชูของเมืองฟุคุโอกะ รายล้อมไปด้วยอาคารขายเสื้อผ้าแฟชั่น ธนาคารพาณิชย์สำคัญ ออฟฟิศสำนักงานถือเป็นแหล่งใจกลางเมืองของฟุคุโอกะ เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติก และภัตตาคารมากมายให้ได้เพลิดเพลินจับจ่ายซื้อของตามอัธยาศัยเพลิดเพลินใจ ช้อปสินค้า นานาชนิดอย่างจุใจในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ มากมาย ทั้งห้างอิเซตันมิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ อินเตอร์เนชั่นแนล 

- 16.10 น. ออกเดินทางจากสนามบิน ฟุคุโอะกะ ด้วยเที่ยวบิน CI 117

- 17.25 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

- 22.45 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CI 65

- 01.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน บาท
ผู้ใหญ่ 59,990
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 56,990
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 53,990
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 12,000


**ในการเดินทางแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
**สมาชิก EZyTrip ลดราคาอีกท่านละ 400 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุ
- ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นคนต่างด้าว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จััดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับ สายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

หมายเหตุ
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืน ค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทาง การเมือง โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับ ระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

เอกสารสำหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทาง
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีขาว ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร ในกรณีเด็กไม่มีบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
5. สำเนาทะเบียน
6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือฝากประจำเท่านั้น โดยปรับบัญชีเดือนล่าสุดทุกหน้าและใช่ย้อนหลัง 6 เดือน
8. หลักฐานการทำงาน
   8.1 พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่ เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
   8.2 เจ้าของกิจการ: หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ ถึงวันที่เดินทาง
   8.3 นักเรียน: หนังสือรับรองจากสถาบันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องใช้เอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมกับแนบเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่สถานฑูตด้วยตัวเองเท่านั้น ยกเว้น ท่านที่เคยมีวีซ่าญี่ปุ่นอยู่แล้ว และเคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา สามารถส่งเฉพาะเอกสารทั้งหมดมาให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นให้ได้ และใช้เวลา 3 วันทำการ

2. ในกรณีของนักเรียนที่จะเดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดา หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังรับรองจดทะเบียน การค้าจากกระทรวงพาณิย์ของบิดาหรือมารดา และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดา (สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น)

                     ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาแต่เดินทางไปกับญาติ ก็จำเป็นต้องยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์