ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ตาดผาส้วม แม่น้ำสองสี ผาแต้ม สามพันโบก
ข้อมูลลาวใต้
  - คอนพะเพ็ง
  - หลี่ผี
  - ตาดเยือง
  - ตาดฟาน
  - ตาดผาส้วม
รูปทริปที่ผ่านมา
  - ทริปเซอร์เวย์
  - วันมาฆบูชา '49
  - เหมา พ.ค. '49
  - กรกฎาคม '49
  - สิงหาคม '49
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง
ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ตาดผาส้วม
โขงเจียม แม่น้ำสองสี ผาแต้ม สามพันโบก


วันเดินทาง

- 19.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.30 น. ออกเดินทางเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จ.อุบลราชธานี


วันที่สอง


- 06.00 น. ถึงด่าน ตม.ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเช้า เจ้าหน้าที่บริการตรวจเอกสาร ที่ด่าน ตม.ช่องเม็ก จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก ผ่านสะพานแขวนข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ

- นำท่านเดินทางต่อไปยัง คอนพะเพ็ง (ระยะทางประมาณ 150 กม.) บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

- หลังอาหารชม คอนพะเพ็ง ชมมหานทีอันยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำโขง สมญานาม ไนแอการ่าแห่งเอเชีย

- จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง บ้านนากะสัง นำท่านลงเรือหางยาวล่องเรือลัดเลาะตามแก่งแม่น้ำโขงสู่ บ้านดอนคอน

- นำท่านขึ้นรถตุ๊ก ๆ ท้องถิ่นระยะทางประมาณ 10 กม.. สู่ แก่งหลี่ผี และชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งหลี่ผี (แก่งกลางแม่น้ำโขง) สมญานามมหานทีสี่พันดอน

- กลับที่พัก บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ออกนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน แวะชม ไร่ชา กาแฟ ระหว่างทาง ชมดินแดนแห่ง ที่ราบสูงโบโลเวน แห่งลาวใต้ ชมน้ำตกอันสวยงามของน้ำตกตาดฟาน

- จากนั้นนำท่านชมสายน้ำที่ไหลตกจากหน้าผาสูงของ น้ำตกตาดเยือง อันสวยงาม และนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกตาดผาส้วม ถ่ายรูปกันตามสบาย

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) นำท่านชม หมู่บ้านชนเผ่า ซึ่งอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ไว้อย่า่งดี ทั้งเผ่าจก เผ่ากระเต็น ฯลฯ

- สมควรแก่เวลา นำท่านเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดดาวเรือง ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับสู่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิ เหล้า ไวน์ สินค้าปลอดภาษี นานาชนิดที่ ตลาดช่องเม็ก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

- แวะชมวิว แม่น้ำสองสี จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ผาแต้ม ชมภาพเขียนสี และเสาเฉลียง ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

- นำท่านเข้าที่พัก ริมแม่น้ำโขง เก็บสัมภาระและทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อน


วันที่สี่

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 7) นำท่านไปยัง บ้านสองคอน ลงเรือหางยาวล่องชมความงามทางธรรมชาติ  ที่ สามพันโบก ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

-
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองอุบลราชธานี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

- หลังอาหารนำท่านเลือกซื้อของฝากก่อนจะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ที่ร้านอาหารใน อ.ปากช่อง

- 23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน  
ราคาท่านละ 6,
900 บาท สมาชิก 6,700 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 5,
900 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 9 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว และค่าธรรมเีนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทาง
- มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
-
ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ ประมาณ 30-40 US$ (สามารถติดต่อขอวีซ่าได้ที่สถานฑูตลาว)

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อม รูปถ่าย 2 รูป เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ใช้เพื่อประกอบเอกสารเข้าประเทศลาว
2. เด็ก ใช้รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 ใบ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด + สำเนาสูติบัตร 2 ชุดพร้อมรูปถ่ายเด็ก 2 ใบ
3. ส่งเอกสารมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน
 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบา
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์