หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง
ข้อมูล หลวงพระบาง
- มรดกโลก
- วัดเชียงทอง
- น้ำตกตาดกว่างสี
- วัดใหม่ ฯ
- วัดวิชุน
- พิพิธภัณฑ์
- พระธาตุพูสี
- ถ้ำิติ่ง
- บ้านผานม
- กาดมืด
ข้อมูล วังเวียง
- วังเวียง
ข้อมูล เวียงจันทน์
- ธาุตุหลวง
- ประตูชัย
- หอพระแก้ว
รูปทริปที่ผ่านมา

กรุ๊ปอดีตรัฐมนตรี
ท่านสมชัย วุฒิปรีชา
ปี 2548
- กุมภาพันธ์
- วันเข้าพรรษา
- วันแม่แห่งชาติ
- วันปิยมหาราช
- กรุ๊ปนศ.ลาดกระบัง
- วันพ่อแห่งชาติ
- เทศกาลปีใหม่
ปี 2549
- วันมาฆบูชา
- วันสงกรานต์
- วันสงกรานต์ กรุ๊ป
- 27 เม.ย. - 3 พ.ค.
- กรุ๊ปคุณประภัสสร
- 1 - 6 ธันวาคม
- เทศกาลปีใหม่
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ931 หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง

"ทริปนี้ นัดได้รับมอบหมายให้พาพี่ ๆ เค้าไปเที่ยวหลวงพระบางค่ะ
ตอนเช้าก็พาทุกคนข้ามไปฝั่งลาว ที่ด่านส ...."

ติดตามความประทับใจ จาก
"ทริปEZ931 หลวงพระบาง 21-25 ตุลาคม 48 ค่ะ" ของ ไกด์นัด ได้ที่นี่ >> More
Code : EZ931
จังหวัด : หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทาง : 14 - 19 ก.ค.54
ที่พัก : โรงแรม 2 - 3 ดาว
วันเดินทาง
- 19.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จ.หนองคายจุดชมวิว
หลวงพระบาง


จุดชมวิว
หลวงพระบาง

จุดชมวิว
หลวงพระบาง

จุดชมวิว
หลวงพระบาง


จุดชมวิว
หลวงพระบาง

จุดชมวิว
หลวงพระบาง
วันที่สอง
- 05.00 น. ถึง จ.หนองคาย ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว (Day use) บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

- หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ด่าน ต.ม.สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ตรวจเอกสารเข้าสู่ด่าน เวียงจันทน์ และออกเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขา ไร่นาและหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง (ถนนเส้นทางนี้จัดเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง)

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่เมืองกาสี หลังอาหารเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบาง
- ถึงหลวงพระบาง นำท่านชมอาทิตย์อัสดงบน พระธาตุพูสี ที่ต้องเดินขึ้นบันไดนับร้อย ๆ ขั้น

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) เดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากที่ตลาดมืดตามอัธยาศัย พักผ่อน (โรงแรมในหลวงพระบาง - แอร์ ทีวี น้ำอุ่นห้องละ 2 ท่าน)

พระธาตุพูสี
หลวงพระบาง

พระธาตุพูสี
หลวงพระบาง

พระธาตุพูสี
หลวงพระบาง
 
วันที่สาม
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 4) นำชม พิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิต อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ.2447) สถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานของ พระบาง (พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง และของชาวลาว รวมทั้งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางตามชื่อพระบาง (เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองชวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง)

พระราชวังหลวง
หลวงพระบาง

พระราชวังหลวง
หลวงพระบาง

พระราชวังหลวง
หลวงพระบาง

หอพระบาง
หลวงพระบาง

หอพระบาง
หลวงพระบาง

หอพระบาง
หลวงพระบาง

วัดใหม่
หลวงพระบาง

วัดใหม่
หลวงพระบาง

วัดใหม่
หลวงพระบาง
- นำท่านเข้าไปยัง วัดใหม่สุวันนะพูมาราม ซึ่งอยู่ติดกับพระราชวังหลวง สร้างโดยพระเจ้าอนุรุทในปี พ.ศ. 2337 เดิมชื่อวัดสุวันพุมมาราม วัดนี้มีอุโบสถที่สวยงาม ด้วยศิลปะแบบอูบมุง อดีตเป็นวัดที่ประทับของพระสังฆราชลาว

วัดวิชุน
หลวงพระบาง

วัดวิชุน
หลวงพระบาง

วัดวิชุน
หลวงพระบาง
- ชมความงดงามของ วัดวิชุน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม
- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมน้ำตก ตาดกวางสี

ตาดกวางสี
หลวงพระบาง

ตาดกวางสี
หลวงพระบาง

ตาดกวางสี
หลวงพระบาง
- กลับจากน้ำตก นำท่านเข้าชม วัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง วัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมที่ลำน้ำคาน ที่ไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง โดยสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103

วัดเชียงทอง
หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง
หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง
หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง
หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง
หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง
หลวงพระบาง

ตลาดมืด
หลวงพระบาง

ตลาดมืด
หลวงพระบาง

ตลาดมืด
หลวงพระบาง

ตลาดมืด
หลวงพระบาง

ตลาดมืด
หลวงพระบาง

ตลาดมืด
หลวงพระบาง
- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) และให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดมืด ตามอัธยาศัย


- นำท่านเข้า Check in ที่พัก
วันที่สี่

- 05.30 น. ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ซึ่งทุกเช้าชาวหลวงพระบาง จะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง

ตักบาตรเช้า
หลวงพระบาง

ตักบาตรเช้า
หลวงพระบาง

ตักบาตรเช้า
หลวงพระบาง

ตักบาตรเช้า
หลวงพระบาง

ตักบาตรเช้า
หลวงพระบาง

ตักบาตรเช้า
หลวงพระบาง
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ออกจากหลวงพระบางไปยัง วังเวียง ชมความอันงดงามของขุนเขาและไอหมอกตลอดเส้นทาง แวะบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่เมืองกาสี

- ถึง วังเวียง นำท่านเข้า Check in โรงแรมในวังเวียง


- จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณริม น้ำซอง ชมบรรยากาศอันสดชื่นของ วังเวียง เมืองเล็กริมลำน้ำซองสายน้อยที่ไหลริน โอบล้อมด้วยทิวเขาเขียวขจีจากผืนป่าอุดม จนได้สมญานามว่า ปายแห่งลาว

- บริืการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ริมน้ำซอง
วังเวียง

ริมน้ำซอง
วังเวียง

ริมน้ำซอง
วังเวียง

ริมน้ำซอง
วังเวียง

ริมน้ำซอง
วังเวียง

ริมน้ำซอง
วังเวียง

หอพระแก้ว
เวียงจันทน์

หอพระแก้ว
เวียงจันทน์

หอพระแก้ว
เวียงจันทน์
วันที่ห้า
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 10) นำท่านเดินทางเ้ข้าไปยัง เวียงจันทน์

- ถึง นครหลวงเวียงจันทน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเข้าชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว

ประตูชัย
เวียงจันทน์

ประตูชัย
เวียงจันทน์

ประตูชัย
เวียงจันทน์

พระธาตุหลวง
เวียงจันทน์

พระธาตุหลวง
เวียงจันทน์

พระธาตุหลวง
เวียงจันทน์
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ประตูชัย และนำท่านนมัสการ ธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ด่าน ต.ม. แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ตรวจเอกสารข้ามแดนกลับสู่ประเทศไทย ที่ จ.หนองคาย จากนั้นให้ท่านได้ซื้อของฝากที่ ท่าเสด็จ

- หลังอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ที่ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง

- 19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่หก
- 04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ราคาท่านละ 9,900 บาท สมาชิก 9,700 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
8,900 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าประเทศตามการจ่ายจริง
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าที่พัก 3 คืน (หลวงพระบาง 2 คืน และวังเวียง 1 คืน)
- ค่าอาหาร 12 มื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์
- ค่าภาษีท่องเที่ยว
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าธรรมเนียม ต.ม.และศุลกากร

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

เอกสารใช้ในการเดินทาง : พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน


หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
4. EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน
5.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่านเน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
        
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์