ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์หลวงพระบาง - เมืองมรดกโลก

       หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ที่เปี่ยมไปด้วย ประเพณี และวัฒนธรรม อันงดงาม อีกทั้งยังได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขา ไร่นาและหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ของลาว
เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนระหว่างเส้นทาง
ช่วยให้การเดินทางในทริปนี้ สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
ทัวร์หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เวียงจันทน์ หอพระแก้ว ประตูชัย ธาตุหลวง วังเวียง ล่องเรือ
ลำน้ำซอง หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง
พิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิต หอพระบาง วัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดวิชุน พระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ตลาดมืดเมืองหลวงพระบาง
 
วันเดินทาง
 

  เดินทางได้ตลอดปี
วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - หนองคาย

- 19.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ D4D สู่ จ.หนองคาย


ทัวร์หลวงพระบาง
เวียงจันทน์
ทัวร์หลวงพระบาง
วังเวียง
ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

วันที่สอง    หนองคาย - เวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - ประตูชัย - ธาตุหลวง - วังเวียง

- 05.00 น. ถึง จ.หนองคาย ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (1)

- นำท่านเดินทางสู่ด่านหนองคาย ตรวจเอกสาร ข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เข้าสู่ด่าน เวียงจันทน์

- หลังตรวจเอกสารที่ด่านเวียงจันทน์แล้ว นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์


- นำท่านเข้าชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ประตูชัย และนำท่านนมัสการ ธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว

ทัวร์หลวงพระบาง
หอพระแก้ว เวียงจันทน์
ทัวร์หลวงพระบาง
ประตูชัย เวียงจันทน์
ทัวร์หลวงพระบาง
ธาตุหลวง เวียงจันทน์

- บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองวังเวียง

- ถึง วังเวียง นำท่านเ้ข้าที่พัก เก็บสัมภาระ

- ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณริม น้ำซอง ชมบรรยากาศอันสดชื่นของ วังเวียง เมืองเล็กริมลำน้ำซอง สายน้ำที่ไหลริน โอบล้อมด้วยทิวเขาเขียวขจีจากผืนป่าอุดม จนได้สมญานามว่า ปายแห่งลาว

***หรือเลือกที่จะนั่งเรือหางยาวชมความงาม 2 ฝั่งน้ำซอง กุ้ยหลินแห่งลาว (ค่าเรือไม่รวมในค่าใช้จ่าย) ***
- บริการอาหารเย็น (3) พักผ่อน

ทัวร์หลวงพระบาง
วังเวียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง แชงกรีล่า
เส้นทางสู่ หลวงพระบาง

วันที่สาม    หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี

- บริการอาหารเช้า (4) ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก) ด้วยเส้นทางตัดใหม่  ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และไม่ต้องลัดเลาะภูเขามากเหมือนเส้นทางเก่า

- ถึง เมืองหลวงพระบาง บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหาร นำท่านชมน้ำตก ตาดกวางสี น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ และงดงามแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง

- บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก หรืออิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดมืด ตามอัธยาศัย

ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง
ตาดกวางสี
ทัวร์หลวงพระบาง
ตลาดมืด หลวงพระบาง

วันที่สี่   หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - พิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิต - วัดใหม่สุวันนะพูมาราม - วัดวิชุน - น้ำตกตาดกวางสี - วัดเชียงทอง

- 05.30 น. ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ซึ่งทุกเช้าชาวหลวงพระบาง จะพากันออกมา นั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม ของชาวล้านช้าง

- บริการอาหารเช้า (7) ที่โรงแรม

ทัวร์หลวงพระบาง
ตักบาตร หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง
หอพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง
พิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิต

- นำท่านช พิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิต อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ.2447) สถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น หอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519)

- เข้ากราบนมัสการ พระบาง (พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง และของชาว ลาว รวมทั้งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางตามชื่อพระบาง (เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองชวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง)


ทัวร์หลวงพระบาง
วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
ทัวร์หลวงพระบาง
วัดวิชุน
ทัวร์หลวงพระบาง
พระธาตุหมากโม

- นำท่านไปยัง วัดใหม่สุวันนะพูมาราม ซึ่งอยู่ติดกับพระราชวังหลวง สร้างโดยพระเจ้าอนุรุทในปี พ.ศ. 2337 เดิมชื่อวัดสุวันพุมมาราม วัดนี้มีอุโบสถที่สวยงาม ด้วยศิลปะแบบอูบมุง อดีตเป็นวัดที่ประทับของพระสังฆราชลาว

- ชมความงดงามของ วัดวิชุน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม

ทัวร์หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง
ทัวร์หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง
ทัวร์หลวงพระบาง
พระธาตุพูสี หลวงพระบาง

- บริการอาหารกลางวัน (8) หลังอาหารนำท่านเข้าชม วัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง สุดยอด แห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง วัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมที่ลำน้ำคาน ที่ไหลมา บรรจบแม่น้ำโขง โดยสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103

- อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือปั่นจักรยานชมเมืองมรดกโลก แวะชิมอาหารพื้นเมือง หรือเลือกนั่งสบาย ๆ ในร้านกาแฟ ชิมเบเกอรี่ที่มีอยู่มากมายหลายร้านในเมืองหลวงพระบาง

- 17.00 น. นำท่านชมอาทิตย์อัสดงบน พระธาตุพูสี ที่ต้องเดินขึ้นบันไดนับร้อย ๆ ขั้น


- บริการอาหารเย็น (9) หลังอาหาร เดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดมืด ตามอัธยาศัย
วันที่ห้า   หลวงพระบาง - เมืองแก่นท้าว - ด่านบ้านนากระเซ็ง - อ.ท่าลี่ จ.เลย - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า (10) ที่โรงแรม

- 09.00 น. อำลาเมืองหลวงพระบาง นำท่านสู่ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี

- เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (11) ณ ร้านอาาหร


- ถึงด่านชายแดนเมืองแก่นท้าว ผ่านพิธีการ ตม. เข้าสู่ประเทศไทยที่ ด่านบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย กรีล่า

- บริการอาหารเย็น (12) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


ทัวร์หลวงพระบาง
ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง


วันที่หก
   กรุงเทพฯ

- 03.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย**    

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 11,500 บาท สมาชิก ท่านละ 11,300 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 3,500 บาท

เด็ก
(อายุต่ำกว่า 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 10,500 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบ ต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D วิ่งตามโปรแกรม
- ค่าที่พัก 3 คืน (วังเวียง 1 คืน และหลวงพระบาง 2 คืน)
- ค่าอาหาร 12 มื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
- ค่าหัวหน้าทัวร์ชาวไทยดูแลตลอดเส้นทางการเดินทาง
- ค่ารับรองผ่านองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว (LNTA)
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าธรรมเนียม ต.ม.และศุลกากร


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการทวร์แชกรีล่า
- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
4.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

เอกสารใช้ในการเดินทาง : พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ครีมกันแดด แว่นตากันแดด


โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ตุลาคม '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สงกรานต์ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สวัสดีปีใหม่ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
พ.ค. '50 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
ก.ค. '48 by ป้าแก้ว
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home