นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน

EZ940 นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน

(พักโรงแรมสี่ดาว ในเสียมเรียบ 2 คืน พิเศษ บริการผ่านแดนแบบ VIP)


กรุ๊ปพี่อำพลขอรูปหมู่สักหน่อย ที่โตนเลแม่โขง


ติดตามความมันส์ จากทริป
"ทริปทรหด นครวัด-นครธม 21-23 ต.ค. 49 " ของ ตะลอน ได้ที่นี่ >> More
Code : EZ940
ประเทศ : เขมร (กัมพูชา)
โปรแกรม : นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม
เดินทาง :
ตลอดทั้งปี
ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว
SOMADEVI  ANGKOR HOTEL

วันออกเดินทาง    กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - พนมบาเค็ง

- 05.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย .........เจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ

- 05.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ ไปยัง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่บริการอาหารเช้าแบบปิกนิกบนรถ (1)

- 09.00 น. ถึง จ.สระแก้ว หลังผ่านพิธีการที่ด่านประเทศไทย และประเทศกัมพูชา (บริการผ่านแดนแบบ VIP - ไม่ต้องเข้าแถว) นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

- 12.00 น. ถึงเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ภัตตาคารเฮงบายโจ๊ก

- ล่องเรือ ชมโตนเลสาบ (ทะเลน้ำจืด) ชมหมู่บ้านประมงและชมชีวิต ประจำวันของชาวประมงเป็นบ้านเรือนแพ มีคนแขมร เวียดนามและจาม มีโรงเรียนและ โรงพยาบาลลอยน้ำ

โตนเลสาบแห่งนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ที่สุดในเอเชีย ยาว 150 กิโลเมตร กว้าง 32 กิโลเมตร เมื่อหน้าฝนน้ำจะขยายพื้นที่ ่จากปากอ่าวประมาณ 30 กิโลเมตร ถึง 30 กิโลเมตร ลึกประมาณ 8 เมตร ถึง 14 เมตร มีปลาชุกชุม จึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถเลี้ยงชาวกัมพูชาได้ทั้งประเทศ

โตนเลสาบมีชื่อเสียงด้านปลากรอบ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฏาคม น้ำลงขอดที่ปากโตนเลสาบตื้นมีปลาชุกชุม พวกชาวประมงจะพากันลงไป จับปลามาทำปลาย่าง ปลากรอบ ขายไปในที่ต่าง ๆ และส่งไปขายเมืองไทยอีกดัวย

นอกจากจับปลาในทะเลชาวประมงยังมีเลี้ยงปลากับจระเข้ในกระชังไว้เพื่อขายเพิ่มเติมด้วย ชมชีวิตความเป็นอยู่โบสถ์ลอยน้ำ โรงเรียน ลอยน้ำ ศูนย์สาธารณสุข และสถานีตำรวจลอยน้ำ ชมกระชังเลี้ยงจระเข้ของชาวประมงในกัมพูชา (มีชูชีพสวมใส่ทุกที่นั่ง)

- นำท่านไหว้พระประจำเมือง องค์เจก องค์จอม เป็นพระพุทธรูปที่ชาวกัมพูชานับถือกันมาก

- 17.00 น. นำท่านเข้าสู่ เขาพนมบาเค็ง  ซึ่งท่านจะได้พบกับทัศนีย์ภาพของเมืองเสียมเรียบ ยามใกล้สิ้นแสงตะวันในมุมสูงอีกบรรยากาศหนึ่งได้อย่างเด่นชัด และนอกจากนี้ยังมี ปราสาทพนมบาเค็ง ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งของขอม หลังจากนั้น รอบันทึกภาพยามเย็น พระอาทิตย์อัสดง ที่สวยงามยิ่งนัก

- 18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น รำอัปสรา

- 20.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  SOMADEVI ANGKOR HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

โตนเลสาบ โตนเลสาบ พนมบาเค็ง


วันที่สอง
    (บันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบายน - เมืองพระนครธม - นครวัด)

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  
- 08.00 น. นำท่านไปชมรัตนชาติแห่งศิลปะขอม ปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายสรี ชมภาพแกะสลักลวดลายที่เด่นชัด สวยงามอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา  จากนั้นนำท่านสู่  ปราสาทตราพรหม ชมปราสาทที่มีต้นสะปงยืนเกาะกุมตัวปราสาท ให้คงอยู่สวยงามลึกลับ แตกต่างจากปราสาทอื่น ๆ 

- 12.00 น บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารโรงแรมอังกอพาราไดซ์วิลล่า

- นำท่านสู่ดินแดนรอยยิ้มแห่งบายนที่เปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณา ที่ประทับทั้ง 4 ด้าน ของหมู่องค์ปรางค์ปราสาท  จำนวน 54 ปรางค์ ของ ปราสาทบายน 

ระหว่างทางผ่านชม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ลานช้าง และ ปราสาทบาปวน  สู่ดินแดนแห่งความอลังการของ มหาปราสาทนครวัด โดยท่านสามารถใช้เวลาตลอด บ่ายได้อย่างเต็มที่ในการบันทึกภาพ เที่ยวชม พร้อมกับฟังบรรยายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ในอดีตของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดแห่งนี้ 

ชมภาพสลักที่มีอยู่รายรอบทั้ง 4 ด้าน ของนครวัด  ประกอบด้วยการยกทับของชาวขอม ภาพการพิพากของพญายม ซึ่งประกอบด้วย นรก และสวรรค์ ภาพการ กวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นตำนานของเรื่องราวสำคัญ ๆ ถึง 5 เหตุการณ์ เช่น ราหูอมจันทร์ กำเนิดของนางอัปสรา เป็นต้น ภาพวิษณุ และพระกฤษณะ ปราบมาร ภาพการสู้รบของเทวดาปราบอสูร และภาพมหากาพย์ รามายณะ และสิ่งที่สำคัญคือ ภาพของนางอัปสรา ที่มากมายรายล้อมมหาปราสาท นครวัดที่มีอยู่ทั่วไป ตามเสา ตามองค์ปราสาท ตามทางเดิน ที่มีอยู่ถึง 1,260 นาง ที่มีท่วงท่า ลีลา การแต่งกายที่ไม่ซ้ำกัน

นอกจากภาพสลักแล้ว ยังมีองค์ปรางปราสาทที่เปรียบเสมือนยอดเขาพระสุเมรุที่เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา เมื่อท่านขึ้นไปถึง ท่านสามารถสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ ของดินแดนมหาปราสาทแห่งนี้ (อย่าลืมหาภาพ นางอัปสราลิ้น 2 แฉกให้พบ) และสามารถบันทึกภาพในมุมสูงที่สวยงามอีกด้วย

- 18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารสวัสดี (6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


บันทายสรี บายน บายน นครวัด


วันที่สาม     ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ

- 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check out

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 08.00 น. เช็คเอ้าท์ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ

- 11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคารโตนเลจัตุรมุข สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางกลับชายแดนปอยเปต

- 15.00 น. เจ้าหน้าที่บริการตรวจเอกสารข้ามแดนกลับสู่ประเทศไทย ให้ท่านได้แวะชอปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 20.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน
ราคาท่านละ 5,900 บาท สมาชิก 5,700 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี - มีเตียงเสริม) 5,400 บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี - ไม่มีเตียง) 4,900 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 300 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์ (บรรยายไทยตลอดการเดินทาง)
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
** ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 บุคคลถึอสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่า Re – Entry Visa สำหรับคนต่างด้าว
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
- ค่าขนส่งกรณีฉุกเฉิน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง กรุณามอบให้บริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และกรุณาพกบัตรประชาชนตัวจริงติดตัวในวันเดินทาง (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
4. EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน
5.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่มกันแดด

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

รูปที่ปราสาทนครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์